• Tartalom

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

2024.07.01.

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8., 9. és 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)1 E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az építésügy, a településfejlesztés- és rendezés körébe tartozóan kiterjed:

a)2 az e rendelet hatálybalépése előtt a korábban jogszabályi rendelkezés által a Dokumentációs Központ részére átadni vagy szolgáltatni rendelt adatok, dokumentációk, tervtárak, így különösen

aa) a megszűnt A Településekért, régiókért Közalapítványtól a VÁTI Kht. által átvett Központi Területrendezési Tervtár állománya és a területi és településtudományi kutatási anyagok,

ab) a megszűnt állami építéstervező és kivitelező vállalatok felszámolása során már átadott tervállomány,

ac) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság által kifejezetten erre vonatkozó szerződéssel át nem adott építészeti-műszaki dokumentációk, így a jogutód nélkül megszűnő, megszűnt állami építéstervező vállalatok és állami tulajdonban lévő, építéstervezési tevékenységet végző gazdasági társaságok terv- és műszaki dokumentációs tára, a megszűnt házgyárak és poligonüzemek terv- és műszaki dokumentációs tára, valamint a gazdasági társasággá alakult állami tervező vállalatoktól az Állami Vagyonügynökség által elvont, a jogutód részére át nem adott, a jogutódlás időpontjáig elkészített terv- és műszaki dokumentációk köre,

ad) az állami költségvetési források felhasználásával megvalósult területi és településtudományi kutatások iratanyaga,

ae) a település egészére vonatkozó új vagy módosított településrendezési tervek és helyi építési szabályzatok,

af) a költségvetési források felhasználásával készített településtudományi kutatások iratanyaga és a fentiekkel összefüggésben keletkezett fotó és más képi ábrázolást hordozó dokumentumok, valamint a bauxitbeton vagy más káros építőanyag felhasználásával készült építményekre vonatkozó nyilvántartások és dokumentációk, valamint az önkéntesen átvett dokumentációk, gyűjtemények, dokumentumtárak,

ag) állami, önkormányzati tulajdonú szervezetek általi megrendelésre készült épületek építészeti-műszaki dokumentációi,

b) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben a megvalósítási és kivitelezési dokumentációk,

c) az építmény vagy telek állapotáról készített és az e rendelet hatálybalépését követően az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban benyújtott – különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését igazoló – szakértői vélemények (szakvélemények) és az ezeket megalapozó dokumentációk,

d) jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából az építményre előírt és e rendelet hatálybalépését követően keletkezett szakértői vélemények (szakvélemények),

e) az energetikai tanúsítvány,

f) a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) vagy (4) bekezdése alapján kiadott tervtanácsi vélemény,

g) a telek állapotáról jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából készített geodéziai, geotechnikai szakvélemények,

h) a helyi építészeti és természeti értékek védelmére, az azokkal összefüggő tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó határozatok, rendeletek, nyilvántartásba vételi és területi adatok,

i)3 a településfejlesztési- és rendezési tervekre, továbbá a tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó, valamint az Étv. 62. § (6)–(7) bekezdése szerinti önkormányzati rendeletek, és az Étv. 20. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati határozatok,

j) az önkéntesen átadott dokumentációk, gyűjtemények, dokumentumtárak,

k) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) és egyéb építésfelügyeleti és építésügyi hatósági eljárásokban keletkezett iratok, dokumentumok és adatok,

l) a honvédelmi és katonai célú, valamint a nemzetbiztonsági célú, rendeltetésű építmények esetében az építésfelügyeleti szankciók megállapítására és adataik,

m)4 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvek, hitelesített feljegyzések és fotómellékleteik,

n)5 az elektronikus építési napló és mellékletei,

o) az épület ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez a vonatkozó jogszabályi előírások szerint szükséges, hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajz (a továbbiakban: épület-feltüntetési vázrajz),

p)6 a régészeti és a műemléki védelem alatt álló ingatlanok, területek – külön jogszabály szerinti – dokumentációi és nyilvántartási adatai,

q)7 az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti értesítés,

r)8 a megszűnt vagy jogutódlással átalakult állami építéstervező vállalatok vagy állami tulajdonú, építészeti tervezést végző gazdasági társaságok felszámolása és e vállalatok gazdasági társasággá alakulása során, valamint ezek időpontjáig keletkezett, a nemzeti tervvagyont érintő dokumentumok, így különösen fotó, dia, szerződéses iratok és adatok,

s)9 az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéssel megépített vagy bővített lakóépületre vonatkozóan kiállított hatósági bizonyítványok,

t)10 a településtervezés önkormányzat által elfogadott dokumentumai

[a továbbiakban az a)–t) pont együtt: dokumentációk] kezelésére, az építésügy körébe tartozó tevékenységekkel összefüggő adatokra, azok átadására, kezelésére, továbbá az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló központi elektronikus alkalmazások és adatállományok működésére és működtetésére.

(1a)11 E rendelet hatálya kiterjed a Dokumentációs Központ részére átadni vagy szolgáltatni rendelt, az állami költségvetési források felhasználásával megvalósítani tervezett építészeti tervpályázatok tervanyagának és dokumentációinak gyűjtésére, kezelésére és szolgáltatására.

(1b)12 E rendelet hatálya kiterjed az alábbi európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó iratanyag kezelésére, tárolására, őrzésére és az ellenőrzésre jogosult szervek számára a hozzáférés biztosítására: Phare, ISPA, Saphard, Access, Interreg, 2004–2006 időszak közötti AVOP, GVOP, HEFOP, KIOP, ROP, Svájci Alap, Twinning Program, 2007–2013 közötti időszak határon átnyúló, valamint a 2014–2020-ig terjedő programozási időszak Partnerségi Megállapodással érintett valamennyi programja.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) – az (1) bekezdés l) pontjában foglalt kivétellel – a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti honvédelmi és katonai célú építmények,

b) – az (1) bekezdés l) pontjában foglalt kivétellel – a nemzetbiztonsági célú, rendeltetésű építmények, valamint a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában megjelölt építmények,

c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamosmű, az összekötő és a felhasználói berendezés, a termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték, a villamos hálózati- és a villamos energia termelői engedélyesek tulajdonában vagy rendelkezésében lévő kormányzati célú hírközlési és adatátviteli rendszer,

d) a földgázellátásról szóló törvény szerinti nyomvonalas építmények a hozzájuk tartozó tartozékokkal és szerelvényekkel,

e) a bányászatról szóló törvény szerinti nyomvonalas építmények a hozzájuk tartozó tartozékokkal és szerelvényekkel,

f)13 az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítmény, nukleáris létesítménnyel összefüggő építmény, nukleáris rendszer és rendszerelem, a radioaktív hulladék átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló építmény, valamint az atomenergia-felügyeleti szerv építésügyi és építésfelügyeleti hatósági hatáskörébe tartozó, sajátos építménynek nem minősülő építmény,

g) a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhő-szolgáltatási célra hőt termelő építmények, a távhő továbbítására, elosztására szolgáló távhővezetékek, a távhőt továbbító hőhordozó közeg kiadására, elosztására, fogadására és átalakítására szolgáló hőközpontok,

h) a vasúti pálya, a vasút egyéb helyhez kötött létesítményei és berendezései, a sikló, a függőpálya, a távolsági szalagpálya és a sífelvonó,

i)14 a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a)–j) pontjában meghatározott sajátos építményfajták

dokumentációinak kezelésére.

2. § E rendelet alkalmazásában

1.15 Dokumentációs Központ: az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, amely az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó dokumentációk és adatok központi gyűjteménye és azok nyilvántartása, mely magában foglalja a Nyilvántartás működéséhez szükséges, valamint az abban létrehozott adatállományt, dokumentációkat és adatokat is;

2.16 Nyilvántartás: az Országos Építésügyi Nyilvántartás, amely az építésügy, településfejlesztés és -rendezés, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere;

3.17 Kutatás: az építészeti-műszaki dokumentációs és azzal összefüggésbe hozható egyéb források módszeres megtekintése, kivonatolására, reprodukciójára, valamint minden egyéb, a köz- és magángyűjteményekből származó új ismeretek, összefüggések megszerzésére irányuló tevékenység tudományos-oktatási, jövedelemszerzést közvetve sem szolgáló céllal;

4.18 Nemzeti tervvagyon kezelése: a nemzeti tervvagyon körébe tartozó építészeti műszaki dokumentációkkal kapcsolatosan a Magyar Államot megillető vagyoni értékű jogok vonatkozásában e rendelet alapján, a Dokumentációs Központ által végzett tevékenység;

5.19 Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások: az alábbi elektronikus alkalmazások:

a) e-bírság: az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kiszabott építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok megállapítását, behajtását, kezelését támogató és a végrehajtást követő, a Nyilvántartásnak adatot szolgáltató elektronikus alkalmazás,

b) e-építési napló: olyan komplex elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára hozzáférést, és elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak a Nyilvántartásba kerülését,

c) e-kezelő felület: a Nyilvántartás valamennyi adatállományából lekérdezést biztosító, meghatározott cél érdekében adott helyrajzi számhoz adatokat, dokumentumokat hozzárendelő elektronikus alkalmazás (webes felület),

d) e-statisztika: a Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazásokban keletkezett adatok és dokumentumok összesített adatait, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok személyi, tárgyi feltételeinek, továbbá a döntés-előkészítők és döntéseik évenként, hatóságonként, ügyfajtánként és döntéstípusonként összesített adatait kezelő és azokból jelentéseket készítő elektronikus alkalmazás,

e) e-szankció: az egyes szabálytalanságok tekintetében az építési folyamat résztvevőivel szemben alkalmazott szankciók tényének, adatainak a Nyilvántartásban történő kezelését támogató elektronikus alkalmazás,

f) e-tanúsítás: olyan elektronikus alkalmazás, amely kizárólagosan biztosítja az energetikai tanúsító személyek és szervezetek számára a hiteles energetikai tanúsítvány elektronikus formában történő előállítását és annak a Nyilvántartásba vételét,

g) Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR): az építésügyi és építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági eljárások elektronikus ügyintézését, a döntéshozatalt, az ügyfelekkel és a szakhatóságokkal való kapcsolattartást biztosító, építésügyi hatósági szolgáltatást elősegítő komplex elektronikus alkalmazás, amely az eljárás során beérkező és keletkező dokumentumokat elektronikusan kezeli, és adatot szolgáltat a Nyilvántartásnak és egyéb alkalmazásainak,

h) építésügyi monitoring (ÉMO): településrendezési és építésügyi feladatokat támogató elektronikus térinformatikai alkalmazás, amely a tervezett, az engedélyezett és a valós állapot összehasonlításával, az időbeli változások kiszűrésével, a Nyilvántartás adatainak és a Dokumentációs Központ átvett dokumentumainak – egyéb elektronikus alkalmazások segítségével történő – igénybevételével elősegíti a terület- és településrendezési, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok végrehajtását, a szabálytalan építési tevékenységek felkutatását és szankcionálását,

i) e-örökség: a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos nyilvántartások és dokumentumok kezelésére szolgáló elektronikus alkalmazás,

j) e-közmű: az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-közműként meghatározott elektronikus alkalmazás,

k) felhasználói rendszertámogató szolgáltatás: az Üzemeltető által üzemeltetett építésügyi elektronikus alkalmazások felhasználói támogatása (helpdesk),

l) Tervtárak Országos Adatbázisa: az építészeti-műszaki dokumentációkat gyűjtő, tároló köz- és magángyűjtemények főbb ismérvei, valamint állományuk jellemző formai és tartalmi jegyei szerinti leírása alapján létrehozott elektronikus adatbázis, amelynek része a Műszaki Tervtárak Jegyzéke, valamint a Magyar Tervtárak Közös Katalógusa,

m) építészeti alkotások szerzői jogi nyilvántartása: építészeti-műszaki dokumentációk összegyűjtött szerzőségi adatainak nyilvántartása, mely lehetővé teszi a szerzői jogosultságok alanyainak azonosíthatóságát, az adott tervekhez kapcsolódó szerzői vagyoni jogok egyértelmű elhatárolását és védelmének biztosítását,

6.20 Országos Központi Tervtár: a Dokumentációs Központ állományába bekerült, a településfejlesztési, településrendezési és építésügyi dokumentációk összessége, így különösen a nemzeti tervvagyon;

7.21 Tervdokumentációk kezelése: az építészeti-műszaki dokumentációk nyilvántartását, rendszerezését és segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, valamint levéltárba adását együttesen magába foglaló tevékenység, amelyre vonatkozó, e rendeletben meghatározott adatokat az érintett a Tervtárak Országos Adatbázisába feltölti vagy adataihoz a Dokumentációs Központ részére elektronikus hozzáférést biztosít;

8.22 Tervtár: építészeti-műszaki dokumentáció tárolására, őrzésére, valamint kezelésére szolgáló fizikai, illetve elektronikus tárolóhely;

9.23 Elektronikus Térségi Tervezés Támogató Rendszer (E-TÉR): a településterv kormányrendeletben meghatározott, a településügyi műszaki követelményeknek megfelelő szerkeszthető állományainak gyűjteménye.

2. A Dokumentációs Központ és a Nyilvántartás működtetése, fenntartása és fejlesztése

3. § (1)24 Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a d) pont esetében az építésgazdaságért felelős miniszterrel együtt – az Étv. 59. § (3) bekezdés a) pontja szerinti feladatai ellátása keretében a Dokumentációs Központ útján gondoskodik

a) az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentációk Országos Központi Tervtárának fenntartásáról, fejlesztéséről, ennek keretében

aa) gyűjti és kezeli a nemzeti tervvagyon körébe tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációkat, valamint az azok létrejöttéhez kapcsolódó szerződéses és más dokumentumokat, adatokat digitális vagy papír formátumban,

ab) befogadja az önkéntesen átadott dokumentációkat, gyűjteményeket, dokumentumtárakat,

ac) rendelkezésre bocsátja a Nemzeti Mintaterv Katalógus dokumentációit,

ad) vezeti az 1. § szerinti dokumentumok nyilvántartásait,

ae) létrehozza és működteti a Tervtárak Országos Adatbázisát,

b) a dokumentációk és adatok megőrzéséről és közérdekű hasznosításáról,

c) az építésüggyel, a településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint a területrendezéssel kapcsolatos közfeladatok ellátásához szükséges háttér-információk rendelkezésre állásáról,

d) az építésgazdasággal kapcsolatos közfeladatok ellátásához szükséges háttér-információk rendelkezésre állásáról.

(1a)25 Az Üzemeltető végzi a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által vezetett nyilvántartás elektronikus üzemeltetését és fejlesztését.

(1a)26 A miniszter – az e-tanúsítás és az e-statisztika esetén az építésgazdaságért felelős miniszterrel, a c) pontban foglalt nyilvántartás esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel együtt – az Étv. 59. § (3a) bekezdése szerinti feladatai ellátása keretében a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik

a) a Nyilvántartás rendszerének fenntartásáról és fejlesztéséről,

b) a Nyilvántartás rendszerének – az ÉTDR tekintetében a Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzatában (a továbbiakban: DÜSZ) meghatározott feladatok erejéig történő – működtetéséről,

c) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által vezetett nyilvántartás elektronikus üzemeltetéséről és fejlesztéséről.

(1b)27 Az Üzemeltető évente jelentést készít a miniszternek a Nyilvántartás fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos tevékenységéről.

(1c)28 A Dokumentációs Központ ellátja a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet szerinti feladatokat.

(2)29 A Dokumentációs Központ és a Nyilvántartás a miniszter által jóváhagyott és – az Étv. 59. § (3) bekezdés c) pontja alapján működtetett www.e-epites.hu honlapon – közzétett DÜSZ alapján működik. A DÜSZ Nyilvántartást érintő rendelkezéseit a miniszter az Üzemeltető bevonásával dolgozza ki.

(3)30 A DÜSZ-nek tartalmaznia kell

a) a díjak (5) bekezdés szerinti megállapítását,

b) az alkalmazások működésének, valamint a személyes és nem személyes adatok védelmének, kezelésének részletes technikai feltételeit,

c) az 5. § (4) és (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatások feltételeit és módjait,

d) az elektronikusan vagy ügyfélszolgálaton keresztül történő információkérés feltételeit és módját,

e)31 a Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások működtetésével kapcsolatos feladatok meghatározását,

f)32 a nemzeti tervvagyon kezelésével kapcsolatos szabályokat.

(4) A dokumentációkkal kapcsolatos adatszolgáltatás költségeit – az építésüggyel kapcsolatos hatósági tevékenységhez nyújtott adatszolgáltatás kivételével – a Dokumentációs Központ az (5) bekezdés szerint az igénylőnek felszámítja.

(5)33 A dokumentációs adatállományból meghatározott szempontok szerint megrendelt dokumentációk, műszaki és területi adatok kigyűjtéséért, vizsgálatáért, területi állapot felméréséért, mint közérdekű szolgáltatásért fizetendő költségtérítést vagy díjat, továbbá a kezeléssel érintett dokumentációk felhasználásáért fizetendő felhasználási díjat jogszabályban meghatározottak szerint kell megállapítani.

(6)34 A Nyilvántartásból szolgáltatott közérdekű adatok szolgáltatását és az azt meghaladó, egyéb feladatok közti költségek elszámolásának, az e tevékenységek során felmerülő közös költségek megosztásának feltételeit a miniszter és az Üzemeltető között kötött közhasznú szerződés rendezi.

(7)35 Az 1. mellékletben meghatározott rendszerhasználati díj az Üzemeltető bevétele, amelyet külön fizetési számlán kell kezelni és nyilvántartani. A rendszerhasználati díjat a DÜSZ-ben meghatározott módon és számlaszámra, készpénz átutalási megbízással, átutalással vagy – ha erre lehetőség van – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell kiegyenlíteni.

(8)36 A rendszerhasználati díjat az e-építési napló készenlétbe helyezését megelőzően kell megfizetni. Megfizetés hiányában az Üzemeltető nem helyezi készenlétbe az e-építési naplót.

(9)37 Túlfizetés esetén az igazoltan befizetett rendszerhasználati díjtöbbletet az Üzemeltető 15 napon belül átutalással visszatéríti.

(10)38

3/A. §39 (1)40 A miniszter a nemzeti tervvagyonba tartozó építészeti-műszaki dokumentációk felhasználására vonatkozó megkeresés esetén – a DÜSZ-ben meghatározottak szerint – felhasználási engedélyt ad.

(2)41 A felhasználási engedély kiadására vonatkozó eljárási szabályokat, valamint a felhasználásra adott engedély fejében fizetendő díjat a DÜSZ tartalmazza.

(3)42 A felhasználási engedélyben kell megjelölni a fizetendő díjat és megfizetésének módját.

3. Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk kezelése

4. § (1)43 Az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentumok közül

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentáció adattartalmának nyilvántartását, katalógusát és a dokumentumokat digitális formátumban vagy papír alapon az építészeti-műszaki dokumentációk birtokosa, ennek hiányában a tároló helyiség tulajdonosa,

b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetekben a megvalósítási dokumentáció, vagy ha megvalósítási dokumentáció nem készült, a kivitelezési dokumentáció egy példányát a Nyilvántartásban biztosított felületen, e-napló vezetési kötelezettség esetén az e-építési naplóba való feltöltéssel – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az építtető,

c) az 1. § (1) bekezdés d) és h) pontja szerinti, az építésügyi hatósághoz be nem nyújtandó dokumentumokat és szakértői véleményeket (szakvéleményeket), azok elkészültét követő 30 napon belül a szakértő vagy a szakvéleményt készítő szervezet,

d) az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti energetikai tanúsítványt elektronikus alkalmazás igénybevételével az energetikai tanúsító,

e)44 az 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tervtanácsi szakmai véleményt a Nyilvántartásban biztosított felületen, jogszabályban meghatározott határidőben az országos főépítész vagy az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal,

f) az 1. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a telek állapotáról jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából készített geodéziai, geotechnikai szakvéleményeket a Nyilvántartásban biztosított felületen, jogszabályban meghatározott határidőben a polgármester vagy főpolgármester,

g)45 az 1. § (1) bekezdés i) és k) pontja szerinti helyi építészeti, természeti értékek védelmét elrendelő döntést, a településrendezési tervet, a rendeletet vagy határozatot és tervmellékleteket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző,

h) az 1. § (1) bekezdés r) pontja szerinti dokumentumokat a Nyilvántartásban biztosított felületen, a dokumentumok birtokosa, ennek hiányában a tárolóhelyiség tulajdonosa,

i)46 az 1. § (1) bekezdés o) pontja szerinti épület-feltüntetési vázrajzot a Nyilvántartásban biztosított felületen – jogszabályban meghatározottak szerint – az építtető,

j)47 az 1. § (1) bekezdés t) pontja szerinti, a településtervezés önkormányzat által elfogadott dokumentumait a Nyilvántartásban biztosított felületen az önkormányzat

a (2) bekezdés szerint köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.

(1a)48 Az építészeti tervpályázatot kiíró köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni az 1. § (1b) bekezdése szerinti dokumentumok közül azokat, melyekre a pályázó tervező nem tart igényt.

(1b)49 A tervezési szerződés szerzői vagyoni jogokról rendelkező tartalmát az építész tervező vagy a megbízásából eljáró személy a szerzői vagyoni jogosultság nyilvántartása érdekében feltölti az építészeti alkotások szerzői jogi nyilvántartásába.

(2) A dokumentumokat – az 1. § (1) bekezdés a) és j) pontja szerinti dokumentumok kivételével – jogszabályi előírás hiányában a térképi alapú tervdokumentációkat GML (Geography Markup Language) formátumban, a többi dokumentumot PDF (Portable Document Format) formátumban

a)50 a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig elektronikus úton, az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint,

b) a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) biztosított elektronikus alkalmazások igénybevételével, vagy

c) csak egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton

kell a Dokumentációs Központ részére átadni.

(3)51 Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítését az Üzemeltető ellenőrzi, és a kötelezettség teljesítésének elmaradásáról tájékoztatja a Dokumentációs Központot, amely azt szükség szerint jelzi az érintett felügyeletét ellátó illetékes hatóságnak vagy más közfeladatot ellátó szervnek. Ha a nemzeti tervvagyon körébe tartozó dokumentum birtokosa kötelezettségét elmulasztja, úgy a Dokumentációs Központ az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet szabályai szerint jár el.

(4)52 A Dokumentációs Központ kezeli a megsemmisült vagy megrongálódott tetőidomok és egyéb jelentős épületelemek, épületdíszek nyilvántartását.

4. A Dokumentációs Központ üzemeltetői és adatszolgáltatási feladatai

5. § (1)53 A Dokumentációs Központ az Üzemeltető bevonásával

a)54 elkészíti és évente felülvizsgálja a DÜSZ-t, jóváhagyás után gondoskodik annak 3. § (2) bekezdése szerinti közzétételéről,

b) vezeti a bauxitcementtel épült építmények központi nyilvántartását, mely tartalmazza:

ba) az építmény helyét (címét, helyrajzi számát), építésének évét,

bb) a szakértői vizsgálat időpontját, megállapításait,

bc) a jókarbantartásra vagy szakértői vizsgálatra vonatkozó hatósági intézkedés időpontját, műszaki tartalmát,

c) törvényben meghatározottak szerint kezeli a dokumentumok személyesadat-tartalmát és vezeti azok adatvédelmi nyilvántartását,

d) országos központi tervtárában kezeli a papír alapon keletkezett és tárolt, valamint a Nyilvántartásban elektronikusan keletkezett és tárolt dokumentumokat és adatokat,

e) évente statisztikai összesítést és összefoglaló jelentést készít a Dokumentációs Központ adatállományáról, valamint a Nyilvántartásban rögzített valamennyi adatról.

(2) A dokumentációknak a Dokumentációs Központban történő adatkezelése a dokumentációkkal kapcsolatos szerzői jogokat nem érinti.

(3)55 Az Üzemeltető az 1. melléklet szerinti rendszerhasználati díjról elkülönített nyilvántartást vezet. Az Üzemeltető a miniszter számára a rendszerhasználati díj tételes felhasználásáról évente részletes beszámolót készít.

(4)56 Kérelemre a Dokumentációs Központ az Üzemeltető bevonásával az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentumállomány archivált és a külön jogszabály szerinti újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közérdekű adataiba betekintést biztosít, abból adatokat szolgáltat, az adatokról másolatot ad a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint.

(4a)57 A Dokumentációs Központ indokolás mellett visszautasítja az adatszolgáltatásra irányuló kérelmet vagy az adatokba történő betekintést, ha a kért adat

a) a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló kormányhatározatban foglalt építményre vagy

b) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény szerinti létfontosságú rendszerekre és létesítményekre

irányul.

(5)58 A Dokumentációs Központ – szükség szerint az Üzemeltető bevonásával – szolgáltatásai körében a kérelmező megbízása alapján és költségére

a) az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó más dokumentációs és adattárakból dokumentációkat, közérdekű adatokat,

b) építészeti-műszaki tervdokumentációk szerzőire, ennek hiányában árva műre vonatkozó adatokat, hozzájárulásokat

szerezhet be.

(6) Az Üzemeltető a nyilvántartási rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése érdekében

a) az (5) bekezdésben foglaltak teljesítése céljából, szolgáltatási szerződés vagy jogszabály alapján, saját informatikai eszközeivel, közvetlen elérést biztosít

aa) az ingatlan-nyilvántartásból – az Étv. 59. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatokon kívül – az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által eljárás alá vont telkek címéhez, helyrajzi számához, terület és művelési ág, valamint bejegyzett jog, tény adataihoz,

ab) a régészeti és a műemléki védelem alatt álló ingatlanok, területek közhiteles nyilvántartási adataihoz,

ac) a barlangok, védett természeti területek, nagyvízi medrek és a kapcsolódó korlátozások, tilalmak nyilvántartási adataihoz,

b) gondoskodik az elektronikus alkalmazások működtetéséről, valamint

c) kezeli az adatállomány és az alkalmazások hozzáférési jogosultsági adatait és vezeti azok nyilvántartását.

(6a)59 Az Üzemeltető hozzáférést biztosít a kulturális örökség védelméért felelős miniszter számára a Nyilvántartás alkalmazásaihoz, amennyiben azok használata a műemléki értékkel vagy régészeti lelőhellyel kapcsolatos.

(7)60 Az Étv. 3. § (2) bekezdésében foglalt, az Étv. 5. §-ában meghatározott miniszteri feladatok ellátásához szükséges, valamint az e rendeletben előírt közzétételi feladatok ellátása a www.e-epites.hu weboldalon történik, amelyet az Üzemeltető működtet.

5. A Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások

6. § (1) Az Üzemeltető gondoskodik

a) az eljárás lezárását követően az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) rögzített építészeti-műszaki dokumentációk, szakértői vélemények, engedélyek és fotók,

b) az e-statisztika teljes adatállományának,

c) az építésügyi monitoring (ÉMO) teljes adatállományának,

d) az e-építési napló és mellékletei teljes adatállományának,

e) az e-tanúsítás teljes adatállományának

elektronikus formában történő megőrzéséről.

(2) Az e-statisztika adatállományában

a)61 az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok minden tárgyévet követő január 31-ig rögzítik a saját működésükkel kapcsolatos statisztikai adatokat, amely adatállományba betekintési joga van az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságoknak és a szakmai felügyeletet ellátó szerveknek, személyeknek;

b) az 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti statisztikai adatok és jelentések rögzítését az Üzemeltető végzi minden tárgyévet követő február 28-ig, amely adatállomány közérdekű adattartalmának nyilvánosságát, közzétételét biztosítani kell.

(3)62 Az e-bírság alkalmazásában az adatkezelő

a) építésügyi és építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi az általa kiszabott bírság adatainak nyilvántartásba kerülését, és szükség szerint gondoskodik

aa) a döntés csatolásáról,

ab) az építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok, valamint azok behajtására vonatkozó nyilvántartási adatok pótlásáról,

ac) a jogorvoslati eljárásban hozott helybenhagyó döntés adatainak rögzítéséről,

ad) a jogorvoslati eljárásban megváltoztatott, megsemmisített döntés csatolásáról,

ae) a megváltozott adatok rögzítéséről.

(4)63 Az e-szankció alkalmazásban, az adatkezelő építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint a területi mérnöki kamara, a területi építész kamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

a) a szankció megállapítását megelőzően ellenőrzi az adatállományban rögzített adatokat,

b)64 a figyelmeztetés esetén annak közlésekor, egyéb döntés esetén annak véglegessé válásakor ellenőrzi a saját eljárásában alkalmazott, az Étv. 52. § (1) és (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmény adatainak nyilvántartásba kerülését, és szükség szerint gondoskodik a döntése csatolásáról, és a jogkövetkezmény fajtájának, a szabálytalan tevékenységgel érintett ingatlan címadatainak, helyrajzi számának és a szankcionált személy vagy szervezet – rendelkezésre álló – cégnyilvántartási, adóazonosító és személyi azonosító adatainak rögzítéséről.

(5) Az e-szankció alkalmazásban a honvédelmi és katonai célú, valamint a nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építmények tekintetében hatáskörrel rendelkező építésügyi és építésfelügyeleti hatóság

a) a szankció megállapítását megelőzően ellenőrzi az adatállományban rögzített adatokat,

b)65 a figyelmeztetés közlésekor vagy a döntés véglegessé válásakor az adatállományban rögzíti a saját eljárásában alkalmazott, az Étv. 52. § (1) és (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmény fajtáját, a szankcionált személy vagy szervezet – rendelkezésre álló – cégnyilvántartási és személyi azonosító adatait.

(6)66

(7)67

(8)68

(9)69

(10)70

6. A Nyilvántartás általános adatkezelési szabályai

7. § (1) A Nyilvántartásban a dokumentumok és az adatok kezelését az e rendeletben és kormányrendeletben meghatározott hatóság, közfeladatot ellátó szervezet vagy személy, mint adatkezelő végzi.

(2) Az adatkezelő felel

a) a személyes adatkezelésre vonatkozó szabályok megtartásáért,

b) az általa rögzített adat és dokumentum valódiságáért,

c) a kötelező adatkezelés elvégzéséért, az adatkezelési határidők betartásáért.

(3) A Nyilvántartás adatkezelői feladatait – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a dokumentum vagy adat keletkezése szerinti hatóság, közfeladatot ellátó szervezet vagy személy végzi.

(4) A Nyilvántartásban az adatkezelést – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –

a) elektronikus formátumú dokumentum esetében az adat vagy dokumentum keletkezését vagy a hatósághoz történő beérkezését követő egy munkanapon belül,

b) nem elektronikus vagy az előírttól eltérő formátumú dokumentum esetében az adat vagy dokumentumnak a hatósághoz történő beérkezését követő két munkanapon belül

kell elvégezni.

(5)71 A Nyilvántartásban keletkezett elektronikus dokumentumokat az eljárás, alkalmazás lezárását követően a Dokumentációs Központ tárolja a 7/A. §-ban foglaltak figyelembevételével, amely a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény és végrehatási rendeletei, valamint a keletkezett dokumentum típusára vonatkozó irattári terv szerint – az Étv. 59. § (6)–(8) bekezdése figyelembevételével – gondoskodik az archiválásáról és megőrzéséről vagy a törléséről.

7/A. §72 A Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások közül

a) a készenlétbe helyezett e-építési naplóból csak az építtető vagy annak meghatalmazottja adhat ki adatot,

b) azon e-építési napló esetén, amelynek készenlétét megszüntették, az a) pontban foglaltakon felül az Üzemeltető is szolgáltathatja az építtető számára megismerhető, személyes adatnak nem minősülő adatokat az építmény tulajdonosa – kizárólag a tulajdonában álló építményre vonatkozóan – vagy annak meghatalmazottja részére,

c) az e-tanúsításból a tanúsított épület tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja, valamint a tanúsítványt készítő tanúsító adhat ki adatot vagy a tanúsítvány másolatát,

d) az ÉTDR-ből az építtető vagy az építmény tulajdonosa – kizárólag a tulajdonában álló építményre vonatkozóan – vagy azok meghatalmazottja részére azon hatóság adhat ki az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint iratot, amely előtt (a jogutódlásra vonatkozó szabályok figyelembevételével) az eljárás folyamatban volt.

7/B. §73 Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben meghatározott, az e-tanúsításban foglalt adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget az adatszolgáltatásra kötelezett az Üzemeltető által, a Nyilvántartáson keresztül teljesíti. A statisztikai célra leválogatott adatokat az Üzemeltető térítésmentesen továbbítja a Központi Statisztikai Hivatal részére.

7/C. §74 Az állami adó- és vámhatóság

a) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 16. § (2a) bekezdésében, 17. § (2a) bekezdésében és 26. § (2a) bekezdésében foglalt feladatainak ellátásához az e-kezelő felületet veszi igénybe,

b) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 86. §-ában meghatározott hatósági döntésekhez az e-kezelő felületen keresztül fér hozzá.

7. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

9. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b)–d) és k)–m) pontja szerinti, 2013. január 1-je előtt indult eljárásokban nem elektronikusan keletkezett dokumentumok Dokumentációs Központnak történő átadására az eljárás megindításakor hatályos előírásokat kell alkalmazni.

(2) A 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott dokumentációk közül a szabályozási tervet az a jegyző, akinél az nem áll elektronikus úton rendelkezésre és annak elektronikus úton történő előállításhoz szükséges technikai feltételek is hiányoznak, papíralapon adhatja át a Dokumentációs Központnak.

(3)75

(4)76 A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó – a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a jogelőd által megkötött – polgári jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében.

11. §77 A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Budapesti 1. számú Földhivatalnál 4197/2 helyrajzi számon nyilvántartott 1111 Budapest, Budafoki út 59. szám alatti ingatlan 7322/28490 tulajdoni illetőségének vonatkozásában a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a jogelőd között 2007. március 2. napján létrejött vagyonkezelői szerződés tekintetében, mint vagyonkezelő.

1. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez78

A rendszerhasználati díj mértéke

A

B

1.

e-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett építmény az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján számított építményértéke

e-építési napló rendszerhasználati díj
bruttó (általános forgalmi adót tartalmazó) összege

2.

0 – 50 000 000 Ft

1 350 Ft

3.

50 000 001 – 100 000 000 Ft

2 000 Ft

4.

100 000 001 – 250 000 000 Ft

75 000 Ft

5.

250 000 001 – 500 000 000 Ft

187 500 Ft

6.

500 000 001 – 1 000 000 000 Ft

375 000 Ft

7.

1 000 000 001 Ft felett

750 000 Ft

2. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez79

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés i) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés m) pontja a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés n) pontja a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 22. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (1) bekezdés p) pontja a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (1) bekezdés q) pontját a 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

8

Az 1. § (1) bekezdés r) pontját a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

9

Az 1. § (1) bekezdés s) pontját a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. § (1) bekezdés t) pontját a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. §-a iktatta be.

11

Az 1. § (1a) bekezdését a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

12

Az 1. § (1b) bekezdését a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

13

Az 1. § (2) bekezdés f) pontja a 491/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 1. § (2) bekezdés i) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 414. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

15

A 2. § 1. pontja a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 22. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 2. § 2. pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 63. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 2. § 3. pontja a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

18

A 2. § 4. pontját a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 2. § 5. pontját a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

20

A 2. § 6. pontját a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

21

A 2. § 7. pontját a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 2. § 8. pontját a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § d) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 3. § (1) bekezdése a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 3. § (1a) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 699. §-a iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 209. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 3. § második (1a) bekezdését a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 15. §-a szerint módosított szöveg.

27

A 3. § (1b) bekezdését a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése iktatta be.

28

A 3. § (1c) bekezdését a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése iktatta be.

29

A 3. § (2) bekezdése a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 14. § c) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 3. § (3) bekezdés e) pontját a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése iktatta be.

32

A 3. § (3) bekezdés f) pontját a 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

33

A 3. § (5) bekezdése a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 3. § (6) bekezdése a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 14. § d) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 3. § (7) bekezdését a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 3. § (8) bekezdését a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése iktatta be.

37

A 3. § (9) bekezdését a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése iktatta be.

38

A 3. § (10) bekezdését a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 16. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 3/A. § (1) bekezdése a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

41

A 3/A. § (2) bekezdése a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 14. § e) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 3/A. § (3) bekezdése a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 16. § b) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 4. § (1) bekezdése a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 144. §-a szerint módosított szöveg.

45

A 4. § (1) bekezdés g) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § e) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 4. § (1) bekezdés i) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § f) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 4. § (1) bekezdés j) pontját a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdése iktatta be.

48

A 4. § (1a) bekezdését a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

49

A 4. § (1b) bekezdését a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

50

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 415. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

51

A 4. § (3) bekezdése a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

52

A 4. § (4) bekezdését a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 64. § (2) bekezdése iktatta be.

53

Az 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 14. § f) pontjával megállapított szöveg.

54

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 14. § g) pontja szerint módosított szöveg.

55

Az 5. § (3) bekezdését a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

56

Az 5. § (4) bekezdése a 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 11. §-a, a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 14. § h) pontja szerint módosított szöveg.

57

Az 5. § (4a) bekezdését a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése iktatta be.

58

Az 5. § (5) bekezdése a 280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 14. § i) pontja szerint módosított szöveg.

59

Az 5. § (6a) bekezdését a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 209. § a) pontja szerint módosított szöveg.

60

Az 5. § (7) bekezdése a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 109. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

62

A 6. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 109. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

63

A 6. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 109. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

64

A 6. § (4) bekezdés b) pontja a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésével megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 415. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

65

A 6. § (5) bekezdés b) pontja a a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 415. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

66

A 6. § (6) bekezdését a 334/217. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 11. § a) pontja.

67

A 6. § (7) bekezdését a 334/217. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 11. § a) pontja.

68

A 6. § (8) bekezdését a 334/217. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 11. § a) pontja.

69

A 6. § (9) bekezdését a 334/217. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 11. § a) pontja.

70

A 6. § (10) bekezdését a 334/217. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 11. § a) pontja.

71

A 7. § (5) bekezdése a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §-a szerint módosított szöveg.

73

A 7/B. §-t az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

74

A 7/C. §-t a 104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be.

75

A 9. § (3) bekezdését a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

76

A 9. § (4) bekezdését a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 207. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

77

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 207. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

78

Az 1. mellékletet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be, szövege az 510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított, a 117/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. § a)-d) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 2. mellékletet a 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 11. § b) pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére