• Tartalom

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

2022.02.01.

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22., 23. és 24. pontjában,
a 47–56. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5–6. pontjában,
az 57. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában,
az 58. §, a 60–61. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában,
az 59. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,
a 62–63. § tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály és értelmező rendelkezések

1. §1 E rendelet hatálya

a) a településfejlesztési koncepcióra (a továbbiakban: koncepció),

b) az integrált településfejlesztési stratégiára (a továbbiakban: stratégia),

c) a településrendezési eszközökre,

d) a településképi követelményekre és azok megalapozását szolgáló településképi arculati kézikönyvre (a továbbiakban: kézikönyv), a településképi véleményezési eljárásra, a településképi bejelentési eljárásra, a településképi kötelezési eljárásra és a közterület-alakításra (a továbbiakban együtt: egyes településrendezési sajátos jogintézmények),

e) a településkép-védelmi tájékoztatásra és szakmai konzultációra, továbbá

f) az a)–c) pontban foglaltak, valamint a településképi rendelet és a kézikönyv elkészítésének, egyeztetésének, elfogadásának és módosításának rendjére

terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. akcióterület: az integrált településfejlesztési stratégiában kijelölt egybefüggő terület, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van, és amellyel kapcsolatban középtávon jelentős beavatkozást tervez;

1a.2 arculati jellemző: a települési környezet vizuális megjelenését meghatározó jellemző, amely lehet kulturális, léptékbeli, formai, anyaghasználati (közvetített érzet) és minőségi (stílus);

1b.3 cégér: valamely mesterségre vagy tevékenységre utaló tárgyat, figurális elemet, címerszerű ábrát tartalmazó épülettartozék;

1c.4 egyéb műszaki berendezés: épületre szerelt műszaki eszköz;

2. együtt tervezendő terület:

a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy

b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a tervezett szabályozás szempontjából kapcsolódó telektömbök együtteséből álló, együttműködő összefüggő terület;

2a.5 helyi építészeti örökség: a település múltja szempontjából meghatározó építészeti örökség;

3. hosszútáv: 10 évet meghaladó időtáv;

4. kerületi építési szabályzat: a fővárosi kerületben az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító önkormányzati rendelet;

4a.6 kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-testületi döntésben változásra kijelölt terület;

5. középtáv: legalább 4 legfeljebb 10 éves időtáv;

5a.7 magánszolgáltatások: az e rendelet hatálya alá tartozó településfejlesztési projektek során, azok sikeressége érdekében, piaci szereplőtől igénybe vett szolgáltatások, amelyek a projektben alkalmazott formájukban más célra nem felhasználhatók;

5b.8 okos város: olyan település vagy önkormányzatok közös tervezésében részt vevő település, amely integrált településfejlesztési stratégiáját okos város módszertan alapján készíti el és hajtja végre;

5c.9 okos város módszertan: települések vagy települések csoportjának olyan településfejlesztési módszertana, amely azok társadalmi, természeti és épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint az állami ügyintézési szolgáltatás, közszolgáltatás, közműszolgáltatás, önkormányzati szolgáltatások és magánszolgáltatások elérhetővé tétele települési szolgáltatások körét, minőségét és hatékonyságát korszerű technológiák és módszerek alkalmazásával, fenntartható módon, a lakosság, a helyi társadalmi és gazdasági partnerek fokozott bevonásával fejleszti;

6. prioritás: célok fontossági sorrendje;

7. szabályozási elem: a szabályozási terven feltüntetett rajzi elem, lehatárolás és adat, amelyhez jogszabály előírást rendel;

7a.10 szegregációs mutató: a 10. mellékletben meghatározott módon, a legutolsó népszámlálási adatok alapján a Központi Statisztikai Hivatal által számított mutató, amely a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolásának alapja;

8.11 szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület: szegregációs mutatóval lehatárolt olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges; szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több településrésznek is;

9. telepítési tanulmányterv: egy adott építési beruházással kapcsolatos önkormányzati döntést elősegítő dokumentáció, amely bemutatja a tervezett építési beruházást és annak az épített és természeti környezettel való viszonyát;

9a.12 településkarakter: az épített és a természeti környezet településképi jellemzőinek összessége, így a természetes környezet, a település megjelenése a tájban, a településszerkezet, a jellegzetes épülettípus, a tömegformálás, a homlokzati kialakítás, az anyaghasználat és növényzet;

9b.13 településkép: a település vagy településrész épített és természeti környezetének vizuális megjelenése;

9c.14 településképi szempontból meghatározó terület: jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert hordozó vagy meghatározó település, vagy egy település ilyen jellemzőkkel bíró lehatárolható településrésze;

9d.15 települési szolgáltatások: a településen vagy a települések csoportjában elérhető önkormányzati, állami közszolgáltatások és magánszolgáltatások összessége;

10. településszerkezeti egység: a környezet sajátosságai, adottságai, karaktere szempontjából egy egységként kezelendő gyűjtőút vagy magasabb rendű út, vasútvonal, vízfolyás, természeti elem által határolt összefüggő településrész;

11. területi mérleg: a település közigazgatási területének egészére vonatkozó, az eltérő területfelhasználási kategóriába tartozó meglévő és tervezett területek meghatározása és összegzése hektárban.

2. A településfejlesztés és a településrendezés összefüggései

3. § (1) Koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközöket kell készíteni, ha

a) jogszabály előírja, vagy

b) a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a település társadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében bekövetkezett változások vagy új településfejlesztési szándék miatt indokoltnak tartja.

(2) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz a település méretének, sajátosságainak és a településhálózatban betöltött szerepének figyelembevételével készül.

(3) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz készítésének módját a korábbi tervekre is figyelemmel kell meghatározni.

(4)16 A koncepció, a településszerkezeti terv, a kézikönyv és a településképi rendelet egymással tartalmi összhangban készül.

(5) A stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv figyelembevételével kerül kidolgozásra.

(6)17 A helyi építési szabályzat – a tervezett változások időbeli ütemezésének figyelembevételével – a településszerkezeti tervvel és a településképi rendelettel összhangban készül.

(7)18 A kerületi településfejlesztési koncepció a fővárosi településfejlesztési koncepcióval, a kerületi integrált településfejlesztési stratégia a kerületi településfejlesztési koncepcióval és a fővárosi integrált településfejlesztési stratégiával összhangban készül.

(8) A fővárosi rendezési szabályzat a fővárosi településszerkezeti tervvel összhangban készül.

(9)19 A kerületi építési szabályzat a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat által elfogadott kézikönyvekkel és településképi rendeletekkel összhangban, a fővárosi településszerkezeti terv és a fővárosi rendezési szabályzat alapján készül.

3/A. §20 (1) Az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálat (a továbbiakban: megalapozó vizsgálat) – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott keretek között – felhasználható a stratégia és a településrendezési eszköz készítése, valamint a koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz módosítása során is.

(2) A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges tartalmat és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.

(3) A stratégia és a településrendezési eszköz készítése, valamint a koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz módosítása során felhasználni csak az aktualizálást megelőzően legfeljebb hét éven belül készült megalapozó vizsgálatot lehet, ideértve az ezen időtávon belül a településrendezési eszközhöz nem e rendelet szerinti tartalommal elkészített megalapozásnak minősülő vizsgálatot is. A felhasználható tartalmi elemeket az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.

(4) Közös megalapozó vizsgálat készíthető, ha a koncepció, a stratégia és a településrendezési eszközök vagy ezek módosítása együtt vagy közvetlenül egymást követően kerülnek kidolgozásra.

3/B. §21 Nem kell megalapozó vizsgálatot és a 3. melléklet szerinti alátámasztó javaslatot (a továbbiakban: alátámasztó javaslat) készíteni, ha a településrendezési eszköz módosítása

a) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció miatt rendelkezés hatályon kívül helyezése,

b) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása, vagy

c) a településképi rendelettel történő összhang megteremtése

érdekében történik.

3/C. §22 Az önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az elhagyott tartalmi elemek indokolása a készülő megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi.

3/D. §23 A településfejlesztési koncepciót módosítani szükséges, ha a helyi építési szabályzat előkészítése során végzett terepbejárás olyan régészeti lelőhelyet derít fel, melyet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése szerint el kell kerülni.

3. A településfejlesztés és a területfejlesztés, valamint a településrendezés és a területrendezés összefüggései

4. § (1) A koncepció és a stratégia a területfejlesztési koncepciók és programok, a szakpolitikai és területi koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek figyelembevételével kerülnek kidolgozásra.

(2) A településrendezési eszközök a területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban készülnek.

II. Fejezet

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

4. A településfejlesztési koncepció

5. § (1) A hosszútávra szóló koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el.

(2)24 A koncepciót és a módosítását a megalapozó vizsgálat alapján kell elkészíteni, részletes tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza. A koncepció módosítása esetén a korábbi megalapozó vizsgálat felhasználására a 3/A. § szerint van lehetőség.

(3)25 Az 1. és a 2. mellékletben meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetben egyes elemei elhagyhatók. A tartalmi elemek részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.

5. Az integrált településfejlesztési stratégia

6. § (1) A középtávra szóló stratégiát az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el.

(2)26 A stratégiát és a módosítását a megalapozó vizsgálat alapján kell elkészíteni, részletes tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza. A stratégia elkészítése és módosítása esetén a korábbi megalapozó vizsgálat felhasználására a 3/A. § szerint van lehetőség.

(2a)27 Az 1. és a 2. mellékletben meghatározott tartalmi elemek részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.

(2b)28 Az okos város a stratégiáját – a (2) és a (2a) bekezdés figyelembevételével – a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) által biztosított okos város módszertan alapján készíti el.

(3) A stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról a helyi önkormányzat képviselő-testülete évente dönt.

7. § Az önkormányzat a stratégiát legalább négyévente áttekinti, ellenőrzi, és dönt arról, hogy

a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,

b) módosítja, vagy

c) újat készít.

6. Önkormányzatok közös tervezése

8. §29 Az önkormányzatok által – megállapodás alapján – társulásban készített koncepciót vagy stratégiát a közös tervezésben részt vevő minden települési önkormányzat a saját közigazgatási területére önálló önkormányzati döntésként fogadja el.

III. Fejezet

TELEPÜLÉSRENDEZÉS

7. A településszerkezeti terv

9. § (1) A hosszútávra szóló településszerkezeti tervet az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el.

(2) A településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint ki kell jelölni a település fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a település egyes területrészeinek területfelhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.

(3) A településszerkezeti tervet a település teljes közigazgatási területére kell elkészíteni.

(4)30 A településszerkezeti tervhez el kell készíteni a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. Településszerkezeti terv készítése esetén a korábbi megalapozó vizsgálat felhasználására a 3/A. § szerint van lehetőség.

(5)31

(6)32 Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a település adottságainak, valamint a település településhálózatban elfoglalt helyének figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemeket és azok részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.

(7) A településszerkezeti terv részletes tartalmi követelményeit a 4. melléklet tartalmazza.

(7a)33 A településszerkezeti terv szerkeszthető – e rendeletben meghatározott egyeztetésre és külön jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas – digitális formátumban készül, papír formátumú dokumentálásra is alkalmas módon.

(8) A településszerkezeti terv részét képező területi mérleg számítása során

a) a területfelhasználási egység területét a településszerkezetet nem meghatározó, területfelhasználási kategóriába önállóan nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) területével növelt területtel kell kiszámítani,

b) eltérő területfelhasználási egységek találkozásánál az önálló kategóriába nem sorolt közterületet annak felező vonaláig kell az érintett egységekhez hozzászámítani,

c) vonalas szimbólummal jelzett távlati közlekedési nyomvonal területét nem kell a számításnál figyelembe venni.

(9)34 A településszerkezeti terv részét képező biológiai aktivitásérték számítási eredményben, a biológiai aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető.

10. § (1)35 A településszerkezeti terv részét képező, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával készülő szerkezeti tervlap meghatározza a település szerkezetét és területfelhasználását, továbbá rögzíti a településre vonatkozó védelemmel és korlátozásokkal érintett területeket.

(2) A 4. melléklet 1.1.1.–1.1.6. pontja szerinti területeket ütemezéssel is lehet ábrázolni.

(3) A 4. melléklet 1.1. és 1.2.–1.8. pontja szerinti tartalom külön tervlapon is ábrázolható.

8. A helyi építési szabályzat

11. § (1)36 A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban, a településképi követelmények kivételével, megállapítja – a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal – a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket:

a) a település teljes közigazgatási területére,

b) az együtt tervezendő területekre, amelyek összességében a település teljes közigazgatási területét lefedik, vagy

c) külön az együtt tervezendő területre vagy területekre, és külön az együtt tervezendő területen, területeken kívüli közigazgatási területre.

(2) Egy adott területre csak egy helyi építési szabályzat állapítható meg.

(3) A helyi építési szabályzat melléklete a szabályozási terv.

(4)37 A helyi építési szabályzathoz el kell készíteni

a) a megalapozó vizsgálat építés helyi rendjének megállapításához szükséges részét, és

b) az alátámasztó javaslatot a (6) bekezdésben és a 16. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(5)38 A helyi építési szabályzat készítése esetén a korábbi megalapozó vizsgálat felhasználására a 3/A. § szerint van lehetőség. A településszerkezeti tervhez készített alátámasztó javaslat szükség szerint aktualizálva, kiegészítve felhasználható a (4) bekezdés szerinti munkarészekhez.

(6)39 Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a tervezési terület adottságainak figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemeket és azok részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.

(7)40 A helyi építési szabályzat részletes tartalmi követelményeit – figyelemmel a 13. § (3) bekezdésében foglaltakra is – az 5. melléklet tartalmazza. A helyi építési szabályzat – az egyértelmű jogalkalmazás érdekében – mellékletében

a) az építési övezetekre és övezetekre vonatkozó táblázatokat, továbbá

b) a szabályozási terv értelmezését szolgáló függelékeket

tartalmazhat.

(7a)41 A helyi építési szabályzat szerkeszthető – e rendeletben meghatározott egyeztetésre és külön jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas – digitális formátumban készül, papír formátumú dokumentálásra is alkalmas módon.

(8) Helyi építési szabályzatot kell készíteni:

a) az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területekre,

b) a településszerkezet, a természeti adottság, a tájhasználat, tájszerkezet védelme, az épített örökség, az építés vagy a rendeltetés szempontjából különös figyelmet igénylő területekre,

c) a településszerkezeti tervben meghatározott, a természeti tényezők által kiemelten veszélyeztetett területekre,

d) közterület kialakítása, módosítása vagy megszüntetése esetén,

e) az építés helyi rendjének biztosítása érdekében, amennyiben a település sajátosságai és adottságai azt indokolják.

(9)42 A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 1/1. melléklet 2–81. pontjában meghatározott településeken (a továbbiakban: Agglomerációs település) – a Trtv.-ben meghatározott követelmények teljesítése mellett – új lakóterület csak akkor jelölhető ki, ha az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 10/A. §-ában foglaltak teljesülnek.

(10)43 Az Agglomerációs településen a (9) bekezdésben foglaltak teljesíthetőségét az új lakóterület kijelölésére irányuló településrendezési eszköz készítése vagy módosítása során

a) új lakóterület kijelölésének indokoltságát és szakmai megalapozottságát külön lakóterületek fejlesztése fejezetben,

b) a 3. mellékletnek a közlekedési javaslatok, közművesítési javaslatok és zöldfelületi rendszer fejlesztése fejezetében,

c) az óvodai, általános iskolai és egészségügyi alapellátás tekintetében külön humán infrastruktúra javaslatok fejezetben, és

d) a forgalomterhelés tekintetében külön forgalomszimulációs vizsgálattal

kell igazolnia a szakági munkarész felelős tervezőjének.

(11)44 A települési önkormányzat a záró szakmai vélemény megkérésével egyidejűleg nyilatkozik az OTÉK 10/A. §-ában foglaltak részéről való teljesítéséről.

(12)45 Az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a (10) és (11) bekezdésben foglaltak meglétét érdemben vizsgálja, és a településrendezési eszköz elfogadásához egyetértő záró szakmai véleményt akkor ad, ha az OTÉK 10/A. §-a szerinti követelmények teljesítését megalapozottnak tartja.

12. § A helyi építési szabályzat – a kialakult állapotra, domborzati adottságokra tekintettel, a kedvezőbb településképi illeszkedés érdekében – lehetőséget adhat a szabályaitól való eltérésre. Ebben az esetben meg kell határozni az eltérés mértékét és alkalmazásának feltételeit, amely nem korlátozhatja a szomszédos telek építési jogát.

13. § (1)46 A szabályozási terv a településszerkezeti tervvel összhangban készül, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával, a szabályozási tartalomnak megfelelő méretarányban.

(2) A szabályozási terv kötelező, más jogszabály által elrendelt, javasolt és tájékoztató elemeket tartalmaz. A szabályozási terven fel kell tüntetni, hogy „Készült az állami alapadatok felhasználásával”.

(3) A szabályozási terv tartalmazza legalább

a) az építési övezetek és övezetek lehatárolását és jelét, továbbá

b) a más jogszabály által elrendelt védelemmel és korlátozással érintett területeket.

9. A jelmagyarázat alkalmazása

14. §47 A településrendezési eszközöket a 6. melléklet szerinti jelmagyarázat alkalmazásával kell elkészíteni, amelynek elemei tovább bővíthetők.

10. Telepítési tanulmányterv és beépítési terv

15. § (1) Telepítési tanulmánytervet kell készíteni:

a) településrendezési szerződés előkészítéséhez,

b) építési beruházás esetén településrendezési eszköz módosításának kezdeményezéséhez, vagy

c) az összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszának részeként.

(2) A telepítési tanulmányterv részeként beépítési tervet kell készíteni.

(3) Beépítési terv készülhet a helyi építési szabályzat alátámasztó javaslataként is, annak megalapozásaként.

(4)48 A telepítési tanulmányterv és a beépítési terv részletes tartalmi követelményeit a 7. melléket tartalmazza. A beépítési terv kiegészíthető 3D ábrákkal a térbeli kialakítás bemutatására. A tervezési feladat jellegének megfelelően az egyes tartalmi elemek – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – összevonhatók, elhagyhatók, kiegészíthetők.

(5) A beépítési terv tartalmazza legalább:

a) a beépítés javaslatát,

b) a telkeken belüli és a határoló közterületek

ba) zöldfelületeinek és szabadtereinek kialakítását,

bb) közlekedési és parkolási rendjét, és

bc) közműveinek felszíni építményeit.

(6)49 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti telepítési tanulmányterv tartalmát az előkészíteni tervezett településrendezési szerződés típusa, a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél határozza meg, a szükséges tartalmat és annak részletezettségét a 7. melléklet figyelembevételével az önkormányzati főépítész határozza meg.

11. A településrendezési eszközök módosítása

16. § (1) Az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy

a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,

b) módosítja, vagy

c) újat készít.

(2) A településszerkezeti terv módosítása esetén annak a településszerkezeti tervben történő átvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell.

(3) Amennyiben a korábbi módosítások időközi átvezetése nem történt meg, akkor a településszerkezeti tervet legkésőbb az (1) bekezdés b) pontja szerinti módosításkor egységbe kell foglalni.

(4) A településszerkezeti terv módosítását igénylő helyi építési szabályzat készítése vagy módosítása esetén a településrendezési eszközök közös megalapozó vizsgálatra alapozva, együtt készíthetők és közös alátámasztó javaslatot is tartalmazhatnak.

(5)50 A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat – a főváros esetében a kerületi építési szabályzat – módosítása esetén a tervezési feladatnak megfelelő tartalommal kell elkészíteni a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot. A módosítások esetén a korábbi megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat felhasználására, tartalmi elemeire és azok részletezettségére a 3/A. §, a 9. § (4) és (6) bekezdése, valamint a 11. § (4)–(6) bekezdése az irányadó.

(6)51 Amennyiben a településrendezési eszköz módosítása nem a település egészére készül, úgy a megalapozó vizsgálatot a településfejlesztés és településrendezés várható hatása szerinti területre kell elvégezni, a szerkezeti összefüggések bemutatásával.

(7) Amennyiben a (3) bekezdés szerint a módosítások egységbe foglalása során összeállított jelmagyarázat alkalmazása tartalmi módosítást eredményezne, a településszerkezeti tervet módosítani kell.

(8)52 A biológiai aktivitásérték szinten tartásának biztosítása érdekében, új beépítésre szánt terület kijelölésével járó településszerkezeti terv módosítása során a 9. § (9) bekezdés szerinti biológiai aktivitásérték növekmény (a továbbiakban: növekmény) a teljes közigazgatási területre készülő új településszerkezeti terv elfogadásáig felhasználható, amennyiben a módosítással a településszerkezeti terv biológiai aktivitásérték számítási eredménye kiegészül a (9) bekezdésben foglaltak szerint.

(9)53 A településszerkezeti terv biológiai aktivitásérték számítási eredmény (8) bekezdés szerinti kiegészítése tartalmazza legalább

a) az újonnan beépítésre szánt terület lehatárolását, területét, a változás előtti és változással meghatározott területfelhasználást, a beépítési sűrűséget, a vonatkozó biológiai aktivitásérték mutatókat,

b) az újonnan beépítésre szánt terület kijelölésével létrejött biológiai aktivitásérték csökkenés mértékét, a (8) bekezdés szerinti növekményből ezzel összefüggésben felhasznált mértéket és a felhasználás módját,

c) a (8) bekezdés szerinti növekmény b) pont szerinti felhasználással csökkentett mértékét, továbbá

d) az új beépítésre szánt terület kijelölést tartalmazó településszerkezeti terv módosítását megállapító önkormányzati döntés számát.

12. Önkormányzatok közös tervezése

17. § (1)54 Az önkormányzatok által – megállapodás alapján – társulásban készített kézikönyvet, településszerkezeti tervet vagy helyi építési szabályzatot a közös tervezésben részt vevő minden települési önkormányzat a saját közigazgatási területére külön-külön dokumentumként fogadja el.

(2)55 A közös tervezés során a településrendezési eszközök egy eljárásban véleményeztethetők.

(3) A fővárosi önkormányzat kezdeményezésére, a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat megállapodás alapján társulásban kerületi építési szabályzatot készíthet. A kerületi önkormányzat a kerületi építési szabályzatot saját közigazgatási területére külön-külön dokumentumként fogadja el.

IV. Fejezet

A FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

13. A fővárosi településszerkezeti terv

18. § (1) A fővárosi településszerkezeti tervet a fővárosi önkormányzat közgyűlése a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el.

(2) A fővárosi településszerkezeti tervet a főváros teljes közigazgatási területére 1:10000 méretarányban kell elkészíteni.

(3) A fővárosi településszerkezeti tervhez el kell készíteni az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálatot és a 3. melléklet szerinti alátámasztó javaslatot, amelyek méretaránya a (2) bekezdésben meghatározottól eltérő lehet.

(4) A fővárosi településszerkezeti terv a 4. melléklet szerinti tartalommal készül, a 4. melléklet 1.1.–1.8. pontja szerinti tartalom külön-külön tervlapon is ábrázolható.

14. A fővárosi rendezési szabályzat

19. § (1) A fővárosi településszerkezeti tervvel egyidejűleg fővárosi rendezési szabályzat készül, amely a főváros teljes közigazgatási területére megállapítja:

a) a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét,

b)56 a településszerkezeti terven lehatárolt egyes területek beépítési magasságának korlátozásával kapcsolatos előírásokat, és

c) a főváros egészének működését biztosító műszaki infrastruktúra megvalósításához szükséges területeket és az azokra vonatkozó különleges rendelkezéseket.

(2) A fővárosi rendezési szabályzatot a fővárosi önkormányzat közgyűlése állapítja meg.

14/A. 57 A Duna-parti építési szabályzat

19/A. § (1) A Duna-parti építési szabályzat a fővárosi településszerkezeti tervvel és a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban készül. Eltérés igénye esetén a fővárosi településszerkezeti terv és a fővárosi rendezési szabályzat módosításáról előzetesen kell dönteni.

(2) A Duna-parti építési szabályzatot a fővárosi önkormányzat közgyűlése állapítja meg.

(3) A Duna-parti építési szabályzat mellékletét képezi az 1:4000 vagy annál nagyobb méretarányú szabályozási terv.

(4) A Duna-parti építési szabályzat a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területére készül.

(5) A szabályozási terven – tájékoztató jelleggel – legalább egy telek mélységben be kell mutatni a szomszédos környezet jellemzőit is.

15. A kerületi építési szabályzat

20. § (1) A kerületi építési szabályzat a fővárosi településszerkezeti tervvel és a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban készül. Eltérés igénye esetén a fővárosi településszerkezeti terv és a fővárosi rendezési szabályzat módosításáról előzetesen kell dönteni.

(2) A fővárosi önkormányzat törvényben meghatározott feladatellátásához szükséges kerületi szabályozást – a fővárosi önkormányzat kezdeményezésére – az érintett kerületi és a fővárosi önkormányzat együttműködésével kell elkészíteni.

(3) A kerületi építési szabályzatot a kerületi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg.

(4)58 A kerületi építési szabályzat mellékletét képezi az 1:4000 vagy annál nagyobb méretarányú szabályozási terv.

(5) A kerületi építési szabályzatban az egyes településszerkezeti egységekre vonatkozó előírások egy-egy fejezetbe csoportosíthatóak.

(6)59 A kerületi építési szabályzat, a 19/A. §-ban foglaltak kivételével:

a) a kerület teljes közigazgatási területére,

b) az együtt tervezendő területekre – amelyek összességében a kerület teljes közigazgatási területét lefedik –,

c) külön az együtt tervezendő területre vagy területekre, és külön az együtt tervezendő területen, területeken kívüli kerületi közigazgatási területre, vagy

d) külön a (7) bekezdésben meghatározott telektömbre, és külön a telektömbön kívüli kerületi közigazgatási területre

készül.

(7) Kerületi építési szabályzat telektömbre csak kivételesen készíthető, és akkor is csak 1:1000 méretarányú szabályozási tervvel, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetében:

a) a szomszédos telektömb beépítése már kialakult, változtatást nem igényel,

b) az adott telektömb meglévő területfelhasználása eltér a környezetre jellemző, kialakult beépítéstől, vagy a környező lakosságot szolgáló intézmény,

c) a telektömb tervezett felhasználása a környezeti elemek állapotát nem befolyásolja kedvezőtlenül, valamint

d) nem együtt tervezendő településszerkezeti egység területén helyezkedik el.

(8)60 A szabályozási terven – tájékoztató jelleggel – legalább egy telek mélységben be kell mutatni a szomszédos környezet jellemzőit is.

(9) A fővárosi önkormányzat kezdeményezésére kerületi építési szabályzat készülhet a Róbert Károly körút–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Rákóczi híd–Hamzsabégi út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás út–Krisztina körút–Széll Kámán tér–Margit körút–Török utca–Frankel Leó utca–Bécsi út–Vörösvári út–Árpád híd által határolt területen belüli egymáshoz csatlakozó együtt tervezendő területekre.

V. Fejezet61

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK ÉS EGYES EGYÉB TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

16. A településképi arculati kézikönyvre vonatkozó általános szabályok

21. § (1) A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el.

(2) A kézikönyv – a 21/A. §-ban a fővárosra vonatkozó kivételekkel – a település teljes közigazgatási területére készül.

(3) A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meg kell határozni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

(4) A kézikönyv a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével készül és legalább a 12. mellékletben meghatározott fejezeteket tartalmazza azzal, hogy a beépítési vázlat nem kötelező.

(5) A beépítési vázlat tartalmát a megalapozni kívánt településképi követelmények határozzák meg, a 7. mellékletben meghatározott beépítési tervre vonatkozó tartalmi követelmények irányadók.

(6) A kézikönyv szerkeszthető – e rendeletben meghatározott egyeztetésre és külön jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas – digitális formátumban készül, papír formátumú dokumentálásra is alkalmas módon.

16/A. A településképi arculati kézikönyvek a fővárosban

21/A. § (1) A kézikönyvet a főváros esetében

a) a kerületi önkormányzat a kerület teljes közigazgatási területére, és

b) a fővárosi önkormányzat

ba) a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területre,

bb) a főváros helyi egyedi védelmének megalapozására, és

bc) a főváros településképi szempontból meghatározó területeire

fogadja el.

(2) A kerületi arculati kézikönyv területi átfedés esetén a fővárosi arculati kézikönyvvel ellentétes arculati jellemzőket, értékeket, javaslatokat és elemeket nem tartalmazhat, azonban a kerületi arculati kézikönyv a fővárosi arculati kézikönyvtől függetlenül is készülhet. Ha a két kézikönyv között az összeütközés megállapításra kerül, a fővárosi arculati kézkönyv meghatározásait kell figyelembe venni.

17. A településképi rendeletre vonatkozó általános szabályok

22. § (1) A településképi rendelet – a 23. §-ban a fővárosra vonatkozó kivételekkel – a település teljes közigazgatási területére készül.

(2) A településképi rendelet állapítja meg

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem), illetve a védelem megszüntetését,

b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket,

c) a településképi követelményeket.

(3) A településképi követelmény lehet

a) területi építészeti,

b) egyedi építészeti és

c)62 reklámokra, valamint a reklámhordozókra, cégérekre, továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó

követelmény.

(4)63 A helyi egyedi védelemmel érintett elemre vonatkozó (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti településképi követelmény megengedő, tiltó vagy kötelező követelményként egyaránt meghatározható.

(5)64 A helyi területi védelemmel érintett és a településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó (3) bekezdés b) pontja szerinti településképi követelmény csak megengedő vagy tiltó követelményként, a (3) bekezdés c) pontja szerinti településképi követelmény megengedő, tiltó vagy kötelező követelményként határozható meg.

(6)65 A helyi területi védelemmel érintett területre és a településképi szempontból meghatározó területre a területi építészeti követelmény csak kötelező követelményként határozható meg.

(7)66 A helyi területi védelemmel és a településképi szempontból meghatározó területtel nem érintett egyéb területek esetében

a) egyedi építészeti követelményként csak építmény anyaghasználatára és a fás szárú növényfaj vagy növényfajok telepíthetőségére vonatkozó, tiltó követelmény határozható meg,

b) reklámokra, reklámhordozókra továbbá egyéb műszaki berendezésekre és cégérekre megengedő, tiltó vagy kötelező településképi követelmény egyaránt meghatározható,

c) területi építészeti követelmény egyáltalán nem határozható meg.

(8)67 A településképi követelmény a világörökségi helyszínre, a világörökségi területre, műemlékre, műemléki környezetre és műemléki jelentőségű területre vonatkozóan az örökségvédelmi jogszabályban vagy hatósági döntésben foglaltnál szigorúbb helyi követelményt is előírhat, de azokkal nem lehet ellentétes.

(9) A településképi követelmény a helyi építési szabályzatban meghatározható helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket nem tartalmazhat.

(10)68 Honvédelmi és katonai rendeltetésű területet érintően az érintett államigazgatási szerv egyetértésével kizárólag egyedi építészeti követelmény határozható meg a közterületi telekkel azonos telekhatáron álló vagy azzal érintkező épületre.

22/A. § (1) A helyi területi védelemmel érintett terület és a településképi szempontból meghatározó terület a kézikönyv alapján kerül meghatározásra a településképi rendeletben és annak rajzi mellékletében.

(2) A településképi rendelet szerkeszthető – e rendeletben meghatározott egyeztetésre és külön jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas – digitális formátumban készül, papír formátumú dokumentációra is alkalmas módon.

17/A. A településképi rendeletek a fővárosban

23. § (1) A fővárosban a településképi rendelet

a) a kerületi önkormányzat részéről a kerület teljes közigazgatási területére, és

b) a főváros önkormányzat részéről a főváros teljes közigazgatási területére

készül.

(2) A fővárosi önkormányzat településképi rendeletében

a) a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület teljes területére a 22. § (3) bekezdése szerinti településképi követelményeket teljeskörűen,

b) a főváros településképi szempontból meghatározó területeire

ba)69 helyi egyedi védelmet, védelmi előírásokat és

bb) területi építészeti követelményt, valamint

c)70 a főváros teljes közigazgatási területére helyi egyedi védelmet, védelmi előírásokat

állapíthat meg.

(3) A főváros esetében a fővárosi önkormányzat településképi rendeletben állapítja meg az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti helyi építészeti örökség egyedi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére vonatkozó követelményeket, valamint a fővárosi helyi védelem alá vont építményekre a településképi véleményezési és bejelentési eljárás részletes szabályait. A fővárosi önkormányzat emellett a (2) bekezdés szerinti követelményekhez megállapítja a településkép-érvényesítési eszközöket, továbbá az egyéb kapcsolódó követelményeket.

(4) A kerületi önkormányzat településképi rendeletében állapítja meg a helyi védelmet és a településképi követelményeket azzal, hogy

a) a kerületi önkormányzat egyedi védelmet a főváros által megállapított helyi egyedi védelemmel érintett elemre nem,

b)71 a fővárosi egyedi védelemmel érintett helyi építészeti örökségre a kerületi önkormányzat helyi területi védelmet, illetve településképi szempontból meghatározó területet,

c) a fővárosi önkormányzat által meghatározott településképi szempontból meghatározó területre a kerületi önkormányzat az építészeti követelmények közül csak egyedi építészeti követelményt

állapíthat meg.

(5) A kerületi településképi rendeletben meghatározott településképi követelmény a fővárosi településképi rendeletben foglalt területi építészeti követelménnyel összhangban kerülhet megállapításra.

17/B. A helyi védelem

23/A. § (1) Helyi védelem alatt áll az a helyi építészeti örökség, amelyet a települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi vagy kerületi önkormányzat – településképi rendeletében védetté nyilvánít (a továbbiakban: helyi védelem). A helyi védelem célja a település szempontjából hagyományt őrző, az ott élt és élő emberek, közösségek munkáját és kultúráját tükröző sajátos megjelenésű, a településképet meghatározó építészeti és táji érték védelme.

(2) A településképi rendelet helyi védelmi előírásai tartalmazzák a helyi építészeti örökség feltárására, számbavételére, védetté nyilvánítására, fenntartására, a védelem megszüntetésére, a védettséggel összefüggő korlátozásokra, kötelezettségekre, továbbá a védett helyi építészeti örökség nyilvántartására vonatkozó követelményeket.

(3) A településképi rendelet helyi védelmi előírásai tartalmazhatják a helyrehozatali kötelezettség előírásának rendjét, a teljesítéséhez nyújtandó önkormányzati támogatást (adókedvezményt és egyéb támogató, ösztönző intézményt), valamint a védett építmény rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó költségek megtérítését, a kedvezmények mértékét és módját.

23/B. § (1) A településképi rendelet 23/A. § (2) bekezdése szerinti helyi védelmet meghatározó előírása értékvizsgálat alapján készül. Értékvizsgálatnak minősül

a) a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerinti örökségvédelmi hatástanulmány települési értékleltára, vagy

b) a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálatának az épített környezet, illetve a táji és természeti környezet értékeire vonatkozó vizsgálata.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értékvizsgálathoz felhasználható a helyi védelem alá helyezéshez korábban készült értékvizsgálat.

(3) Ha nem áll rendelkezésre az (1) és (2) bekezdés szerinti értékvizsgálat, vagy az nem tartalmazza a helyi építészeti örökség települési értékleltárát, a helyi védelmet meghatározó előírások megalapozására el kell készíteni az értékvizsgálatot.

23/C. § (1) A helyi védelem a 23/B. § szerinti értékvizsgálatban szereplő helyi építészeti örökségre terjedhet ki.

(2) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.

(3) A területi védelem a településszerkezet, a telekstruktúra, az utcavonal-vezetés, az utcakép vagy utcakép részlet, továbbá a település- és tájkarakter elemek megőrzésére, értékóvó fenntartására és fejlesztésére irányul.

(4) Az egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert meghatározó valamely

a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakításra,

b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre,

c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint

d) az a)–c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére

terjedhet ki.

(5) A helyi védelemmel érintett épület belső kialakításával kapcsolatos követelmény is meghatározható.

(6) A helyi védelem alatt álló építészeti örökségre az egyéb településképi követelmények hatálya akkor terjed ki, ha azok alkalmazási kötelezettségéről a településképi rendelet az építészeti örökség adott eleme vonatkozásában külön rendelkezik.

(7)72 Ha a településképi rendelet a helyi egyedi védelmet megállapítja, a rendelet hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül az önkormányzat jegyzője – a más jogszabály által fennálló egyedi védelem bejegyzése hiányában – az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezi a védelem jogi jellegként való feljegyzését.

23/D. § A helyi védelemről az önkormányzat a településképi rendeletben meghatározott nyilvántartási szabályok szerinti nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább:

a) a védett érték megnevezését, védelmi nyilvántartási számát és azonosító adatait,

b) a védelem típusát,

c) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, és

d) a védelem rövid indokolását.

17/C. A területi és egyedi építészeti településképi követelmények

23/E. § (1)73 A területi építészeti követelmény tartalmi keretet határoz meg a helyi építési szabályzat, a beépítési terv és a közterület-alakítási terv számára. A területi építészeti követelmény a helyi építési szabályzatban, a beépítési tervben és a közterület-alakítási tervben érvényesül.

(2) A területi építészeti követelmény a településképi rendeletben a kézikönyv településszerkezet, telekstruktúra, utcavonal-vezetés és utcakép minőségi formálására, védelmére vonatkozó javaslatai alapján kerül meghatározásra.

(3)74 A területi építészeti követelmény kiterjedhet – a településképi szempontból meghatározó vagy a helyi területi védelemmel érintett terület tekintetében –

a) a beépítés telepítési módjának (amely telepítési mód figyelembevételével a helyi építési szabályzat az építési helyet egyedi módon határozhatja meg),

b) a beépítés jellemző szintszámának vagy az épület legmagasabb pontjának (amely érték figyelembevételével a helyi építési szabályzat a beépítési magasságot meghatározza),

c) a közterület alakítási terv által érintett terület lehatárolásának

általános meghatározására.

23/F. § (1) Az egyedi építészeti követelmény a településképi rendeletben a kézikönyvben meghatározott településképi és arculati jellemzők, értékek, továbbá a településkép minőségi formálására és védelmére vonatkozó javaslatok alapján kerül meghatározásra.

(2)75 Az egyedi építészeti követelmény a településképhez való illeszkedés biztosítására és a minőségi településkép kialakítása vagy védelme érdekében az építési tevékenységgel érintett

a) építmény

aa) anyaghasználatára,

ab) tömegformálására,

ac) homlokzati kialakítására,

b) telken a zöldfelületek kialakításának módjára, és

c) sajátos építményfajták elhelyezésének módjára

határozható meg.

(3)76 Az anyaghasználatra vonatkozó követelmény kiterjedhet az építmény, sajátos építményfajták építőanyagának településkaraktert befolyásoló anyagot, felületképzést vagy színt meghatározó valamely minőségi jellemzőjére.

(4) A tömegformálásra vonatkozó követelmény kiterjedhet az épület

a) megengedett legnagyobb szélességi és hosszanti méretének vagy ezek arányának,

b) tetőzet kialakítási módjának,

c) tetőgerincének a telek homlokzatához képest meghatározott irányainak, és

d)77 tetőfelépítményeivel, tetőzetet érintő nyílászáróival kapcsolatos követelmények

meghatározására.

(5) A homlokzati kialakításra vonatkozó követelmény kiterjedhet az épület településkaraktert befolyásoló építészeti kialakításával összefüggésben

a) a homlokzati architektúra és a homlokzattagolás (nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok) kialakítási módjának, és

b) a kiegészítő elemek, egyéb műszaki berendezések homlokzaton történő elhelyezési módjának és lehetőségének

meghatározására.

(6)78 A zöldfelületek kialakítási módjára vonatkozó követelmény kiterjedhet a zöldfelületek településképet befolyásoló kialakítási módjával összefüggésben

a) a fás szárú növényfaj vagy növényfajok telepíthetőségének,

b) a fás szárú növényfajok településképi illeszkedési követelményeinek, és

c) a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok településképi illeszkedési követelményeinek

meghatározására.

23/G. § A településképi rendeletben a településképi szempontok figyelembevételével meg kell határozni

a) a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területeket,

b) azon területeket, amelyek az a) pont szerinti sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmasak, és

c) a helyi védelemmel érintett területeken a sajátos építményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos anyaghasználatra vonatkozó követelményeket.

17/D. 79 A reklámokra, reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

23/H. § (1) A településképi rendeletben a reklámokra és reklámhordozókra vonatkozó településképi követelményeket

a) a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehatásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: reklám-elhelyezési kormányrendelet) figyelembevételével és

b) a települési környezet egységes elvek szerinti rendezett és esztétikus kialakítása, illetve igényes fenntartása érdekében

kell meghatározni.

(2) Településképi követelmény

a) a reklám-elhelyezési kormányrendelet keretei között a reklámok méretére,

b) a reklám-elhelyezési kormányrendelet keretei között a reklámközzététel technológiájára, módszerére és eszközeire,

c) a reklám-elhelyezési kormányrendeletben a reklámhordozókra meghatározott általános formai követelmények figyelembevételével a reklámhordozók különös formai követelményeire, továbbá az egyéb műszaki berendezések formai követelményeire,

d) az elhelyezhető reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések számára,

e) az elhelyezhető reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések anyaghasználatára

határozható meg.

17/E. 80 Az építésügyért, a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter előzetes véleményezési jogköre

23/I. § (1) A Kormány a központi költségvetési szervek által tervezett, valamint a 23/L. § szerinti építési beruházások vázlatterveinek, építészeti-műszaki, illetve kivitelezési dokumentációnak országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményezésére (a továbbiakban: előzetes településképi vélemény kialakítása) a településfejlesztésért és településrendezésért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.

(2) A miniszter jelen alcím szerinti előzetes véleményezési jogköre nem terjed ki

a) a helyi önkormányzat építési beruházására,

b) a kiemelt nemzeti emlékhelyen megvalósított építési beruházásra.

(3) Jelen alcímben foglalt rendelkezéseket a Beruházás Előkészítési Alapból előkészített beruházásokra vonatkozóan a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) A miniszter előzetes településképi véleményének kialakításakor arról nyilvánít előzetesen véleményt, hogy a tervezett építési beruházás biztosítja-e az ország és a beruházással érintett település képének – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti – védelmét.

(5) A miniszter előzetes településképi vélemény kialakítása során adott hozzájárulása (a továbbiakban: előzetes településképi hozzájárulás) hiányában a központi költségvetési szerv az építési beruházást

a) saját költségvetési előirányzata vagy

b) központi költségvetésből származó egyéb támogatás

terhére nem folytathatja.

(6) A miniszter előzetes településképi véleményének kialakítása érdekében a jelen alcím hatálya alá tartozó beruházó (a továbbiakban: beruházó) elektronikus úton megküldi a véleményezendő vázlattervet .pdf/A formátumban a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületre.

(7) A beruházó a vázlatterv megküldésekor közli

a) az elnevezését,

b) a székhelyét,

c) a kapcsolattartója nevét és elérhetőségeit,

d) a tervezett építési beruházás által érintett ingatlan vagy ingatlanok címét,

e) a tervezett építési beruházás által érintett ingatlan vagy ingatlanok helyrajzi számát.

(8) A miniszter a (7) bekezdés szerinti hiánytalan feltöltést követő munkanaptól számított tizenöt napon belül küldi meg előzetes településképi véleményét a beruházó részére.

(9) Ha a miniszter a (8) bekezdésben foglalt határidőn belül nem nyilvánít véleményt, az előzetes településképi hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

(10) Ha a beruházó az építési beruházásban tervezett építmény külső megjelenését – tömegformálását, anyaghasználatát, homlokzati kialakítását – a vázlatterv (6) bekezdés szerinti megküldését követően módosítani kívánja, a miniszter előzetes településképi véleményének kialakítása érdekében a módosított vázlattervet vagy a módosítást bemutató építészeti-műszaki, vagy kivitelezési dokumentációt a (6)–(7) bekezdések alkalmazásával megküldi. A beruházás a miniszter előzetes településképi hozzájárulása birtokában folytatható tovább.

(11) Jelen alcím alkalmazásában a vázlatterv legalább az alábbi munkarészeket tartalmazza:

a) rövid építészeti műszaki leírás,

b) helyszínrajz a telepítés, a településképbe és környezetbe illeszkedés, a beépítés bemutatásával, a szomszédos építmények és jellemző terepviszonyok feltüntetésével,

c) az esztétikus megjelenést – tömegalakítást, színezést, anyaghasználatot, a rálátást – bemutató, továbbá a környezetbe illeszkedést és a településkép-védelmet alátámasztó valamennyi homlokzat, látványterv vagy fotómontázs.

23/J. § Nem központi költségvetési forrásból finanszírozott építési beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánítása – a 23/I. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – csak a miniszter előzetes településképi hozzájárulása birtokában kezdeményezhető.

23/K. § A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti tervpályázati eljárás esetén a miniszter a bíráló bizottság által részére megküldött pályaművek előzetes településképi véleményezése útján gyakorolja a jelen alcímben meghatározott jogkörét.

23/L. § Jelen alcím alkalmazásában építési beruházás az új építmény építése, valamint a meglévő építmény külső megjelenését – tömegformálását, anyaghasználatát, homlokzati kialakítását – érintő építési tevékenység.

18. A településkép-érvényesítési eszközök

24. § A településkép-érvényesítési eszközök:

a) a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció,

b) a településképi véleményezési eljárás,

c) a településképi bejelentési eljárás,

d) a településképi kötelezés.

18/A. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

25. § (1) A települési önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről – a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül, a településképi rendeletben foglaltak szerinti – szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban: szakmai konzultáció) biztosít.

(2) A települési önkormányzat a településképi rendeletben a szakmai konzultációt kötelezővé teheti.

(3)81 Az (1) bekezdés szerinti szakmai konzultáció a hatályos településrendezési eszközben foglalt előírásokra is kiterjedhet.

(4)82 A településképi szakmai konzultáció az önkormányzati főépítész, illetve amennyiben önkormányzati főépítész foglalkoztatására nem kerül sor, a polgármester feladata.

(5) A (4) bekezdés szerinti konzultációról a konzultáció felelőse emlékeztetőt készít, amelyben rögzíteni kell a felvetett javaslatok lényegét, valamint az önkormányzati főépítész vagy a polgármester lényeges nyilatkozatait.

(6) Az (5) bekezdés szerinti emlékeztetőben rögzített, (4) bekezdés szerinti nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során.

(7) A települési önkormányzat a településképi konzultációért, tájékoztatásért díjat nem számíthat fel.

18/B. A településképi véleményezési eljárás

26. § (1) Az építési tevékenységgel érintett telek helye szerinti település polgármestere településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás) folytathat le e rendelet eljárási szabályai szerint

a)83 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott, a (2) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásokat megelőzően, amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi és központi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, továbbá

b) ha az eljárás lefolytatásának részletes szabályairól az önkormányzat – az e rendeletben foglaltak szerint – rendeletet alkotott, amelyben meghatározta, hogy

ba) véleményét mely esetekben alapozza önkormányzati főépítész vagy helyi építészeti-műszaki tervtanács (a továbbiakban: helyi tervtanács) szakmai álláspontjára,

bb)84 melyek a véleményezés részletes szempontjai.

bc)85

(2)86 A polgármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszához adhat településképi véleményt. A fővárosban a fővárosi helyi egyedi védelem alá vont építmények esetében az építésügyi hatósági eljáráshoz, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszához a főpolgármester adhat településképi véleményt.

(3) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell

a) a településképi követelményeknek való megfelelést,

b)87 a a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását,

c) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,

d) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását.

26/A. § (1) A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét papír alapon nyújtja be, és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, valamint a tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát. A kérelemhez csak az (1) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni.

(3)88 Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

a) az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet,

b) a rendeltetés meghatározását, valamint

c) az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelésről szóló rövid leírást.

(4) A polgármester vagy főpolgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul bekéri

a) az önkormányzati főépítész szakmai álláspontját, vagy

b) helyi tervtanács működtetése esetén annak szakmai álláspontját.

(4a)89 Az önkormányzati főépítész és a helyi tervtanács szakmai álláspontját a településképi rendeletben foglalt követelmények figyelembevételével, valamint a kézikönyvben foglalt megállapítások, ajánlások ismeretében alakítja ki.

(4b)90 Ha a települési önkormányzat nem alkalmaz önkormányzati főépítészt vagy nem működtet helyi építészeti-műszaki tervtanácsot, a polgármester a településképi véleményezési eljárás során kikérheti az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakmai véleményét. A szakmai véleményét a kormányhivatal a 26. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 15 napon belül alakítja ki, és azt megküldi a polgármester részére. A polgármester településképi véleménye kialakítása során érdemben vizsgálja a kormányhivatal szakmai véleményét, amelyet településképi véleményével egyidejűleg, annak mellékleteként megküld a véleményt kérő részére is.

(4c)91 A településképi vélemény kiadására meghatározott határidőbe nem számít bele a kormányhivatal véleményének kiadására rendelkezésre álló határidő. Ha a kormányhivatal a (4b) bekezdésben foglalt határidőn belül nem nyilatkozik, azt támogató szakmai véleménynek kell tekinteni.

(5) A polgármester vagy főpolgármester véleményében

a) engedélyezésre – feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül – javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy

b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha

ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e rendeletben meghatározottaknak, vagy

bb)92 a (4) bekezdés szerinti szakmai álláspont a tervezett építési tevékenységet nem támogatja.

(6) A polgármester vagy főpolgármester véleménye tartalmazza:

a) a kérelmező (építtető) adatait,

b) a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát,

c) az (5) bekezdés szerinti véleményét és annak részletes indokolását.

(7) A polgármester vagy főpolgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.

(8) A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

18/C. A településképi bejelentési eljárás

26/B. § (1)93 A polgármester – a műemléket vagy műemléki területet érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység, valamint az (1a) és az (1c) bekezdés kivételével – településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) folytathat le

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez vagy

b) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez

nem kötött azon építési tevékenységek tekintetében, melyek megkezdését a települési önkormányzat – az e rendeletben foglaltak szerint – településképi rendeletében bejelentési eljárás lefolytatásához kötötte, és az eljárás részletes szabályairól ebben rendelkezett.

(1a)94 A polgármester – a településképi rendeletben meghatározott részletes eljárási szabályok szerint – településképi bejelentési eljárást folytat le

a) az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás) tekintetében, és

b) a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények vagy – különös településképi követelmények meghatározásának hiányában – a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési követelmények érvényesítése érdekében.

(1b)95 A bejelentési eljárás során

a) a kérelem és annak melléklete,

b) a hiánypótlás és

c) az ügyfél által tett nyilatkozat

csak írásban terjeszthető elő.

(1c)96 A polgármester nem folytat le településképi bejelentési eljárást az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött kutatási, vizsgálati, kiállítási célt szolgáló és lakó rendeltetést bemutató épület építése esetében.

(2) A bejelentés tartalmazza:

a) a bejelentő nevét,

b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c)97 a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,

d)98 a tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát,

e)99 az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.

(3)100 A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki, illetve egyéb tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni.

(4)101 A településképi bejelentési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti jogszerű hallgatásnak van helye.

(5)102 A bejelentési eljárásban az eljárás szünetelésének nincs helye.

26/C. §103 (1) A polgármester a bejelentést követően, az Ákr. szerinti teljes eljárásban a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tvtv.) meghatározott határidőn belül

a) a tervezett építési tevékenységet, reklám és reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást – feltétel meghatározásával vagy anélkül – tudomásul veszi, ha a bejelentés

aa) megfelel a 26/B. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek,

ab) a tervezett építési tevékenység illeszkedik a településképbe és megfelel a településképi követelményeknek, a tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése illeszkedik a településképbe, megfelel a településképi követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek, és

ac) a tervezett rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek;

b) megtiltja az építési tevékenységet, reklám és reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését, és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha

ba) a tervezett építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe, vagy nem felel meg a településképi követelménynek,

bb) a tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a településképi követelménynek, vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek,

bc) a tervezett rendeltetésváltozás nem felel meg a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek;

c) megszünteti az eljárást, ha a kérelem és melléklete nem felel meg a 26/B. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagy az eljárás okafogyottá válik.

(2)104

(3)105 Ha a rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek, a polgármester kérelemre – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról.

26/D. §106 A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását, és ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal,

a) a 26/E. § szerint jár el, vagy

b) reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

18/D. A településképi kötelezés

26/E. §107 A polgármester a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében az Ákr. szabályai alapján – hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le, és szükség esetén kötelezést bocsát ki a Tvtv. 11. §-a szerint.

18/E. 108 A településkép-védelmi bírság kiszabásánál mérlegelendő szempontok és megfizetésének módja

26/F. § (1) A településkép-védelmi bírság kiszabása esetén a polgármester a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvény alapján dönt a bírság összegéről.

(2)109 A kötelezettnek a bírságot a bírság összegét megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül az önkormányzatnak a határozatban megjelölt számlájára kell átutalási megbízással teljesítenie vagy készpénzátutalási megbízással postai úton befizetnie.

19. A közterület-alakítás

27. § (1) A közterület-alakítás célja, hogy elősegítse a településszerkezetileg, forgalom-technikailag együtt kezelendő, a településképi szempontból meghatározó vagy helyi területi védelemmel érintett területen lévő közterületek településökológiai, településképi és műszaki szempontból, valamint a zöldfelületi rendszer szempontjából egységes és összehangolt módon történő kialakítását és fejlesztését.

(2) A közterület alakítására közterület alakítási terv készíthető a helyi sajátosságoknak megfelelően, a 8. melléklet szerinti tartalommal.

(3) A közterület-alakítási tervet az önkormányzat fogadja el és további döntéseiben érvényesíti.

(4) A közterület-alakítási terv legalább a településszerkezetileg, forgalom-technikailag együtt kezelendő vagy a településképi rendeletben meghatározott közterületekre készül, és az érintett közterületszakaszt határoló telkek határáig érvényesíthető.

(5) A közterület-alakítási terv a vonatkozó településképi rendelettel és településrendezési eszközökkel összhangban készül, és a legalább 1:500-as méretarányú tervlapból és a közterület-alakítás leírásából áll.

VI. Fejezet

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK, A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET EGYEZTETÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI110

20. 111 A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának közös szabályai

28. § (1)112 A koncepciót, a stratégiát, a településrendezési eszközöket, a kézikönyvet és a településképi rendeletet a polgármester, illetve a főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a 9. melléklet szerinti érintett államigazgatási szervekkel, – a kézikönyv és a településképi rendelet kivételével – az érintett területi és települési önkormányzatokkal.

(2) A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban: partnerek) történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

(3)113 A településrendezési eszköz az országos településrendezési és építési követelményekben megállapított településrendezési követelményeknél megengedőbb követelményeket az OTÉK 111. §-ában felsorolt feltételeken túl akkor határozhat meg, ha ahhoz az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a 40. § (8) bekezdése szerinti esetben a településfejlesztésért és a településrendezésért felelős miniszter záró szakmai véleményében hozzájárul.

(4) Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv, településképi rendelet vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve ha a módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt van szükség.

(5) A koncepció és a stratégia egyszerre történő készítése vagy módosítása esetén az egyeztetési eljárás történhet párhuzamosan vagy egy eljárásban, de a koncepcióról szóló döntés meg kell, hogy előzze a stratégia elfogadását.

(6) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz egyszerre történő készítése vagy módosítása esetén az egyeztetési eljárás történhet párhuzamosan vagy egy eljárásban. Az egy eljárásban történő véleményeztetés során a településrendezési eszköz egyeztetési szabályai szerint kell az egyeztetési eljárást lefolytatni.

(7) A koncepció vagy módosításának elfogadása meg kell, hogy előzze a stratégia és a településszerkezeti terv vagy azok módosításának elfogadását. A településszerkezeti terv vagy módosításának elfogadása meg kell, hogy előzze a helyi építési szabályzat elfogadását.

(8) Párhuzamos egyeztetési eljárás esetén a kézikönyv és a településképi rendelet vagy azok módosításának elfogadása meg kell, hogy előzze a helyi építési szabályzat vagy módosításának elfogadását.

28/A. §114 (1)115 A polgármester a településrendezési eszköz, a koncepció, a stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése, illetve módosítása előtt írásban kérelmezheti a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél az Étv. 13/A. §-a, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. § (6) bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése alapján, a 13. mellékletben foglalt táblázat 2–7. sorában szereplő adatbázisok és adatok szolgáltatását.

(1a)116 A polgármester a településrendezési eszköz, a koncepció, a stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése vagy módosítása előtt írásban kérelmezheti a Nemzeti Földügyi Központnál az Étv. 13/A. §-a alapján, a 13. mellékletben foglalt táblázat 8. és 9. sorában szereplő adatbázisok és adatok szolgáltatását.

(2)117 A polgármester az (1) és (1a) bekezdés szerinti kérelemhez mellékeli az önkormányzat

a) településrendezési eszköz, koncepció, stratégia, kézikönyv és településképi rendelet készítésére, illetve módosítására irányuló döntését és

b) nyilatkozatát arról, hogy az átvett adatbázisokat és az adatokat kizárólag az a) pont szerinti döntésben meghatározott dokumentumok elkészítéséhez használja fel.

(3)118 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint a Nemzeti Földügyi Központ a hiánytalan megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül elektronikus szolgáltatás formájában vagy – amennyiben a műszaki feltételek nem adottak – digitális adathordozón adja át a polgármester részére a 13. melléklet szerinti legfrissebb Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.

(4) Az önkormányzat (a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) a (3) bekezdés szerint rendelkezésére álló adatbázisokat és adatokat kizárólag a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat kidolgozására szerződött félnek adhatja át, az adatbázisok és adatok felhasználására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint. Az adatbázisok és adatok felhasználására vonatkozó szerződés tartalmazza a felhasználásra átadott adatbázisok, adatok megnevezését, átadásuk módját, felhasználásuk tárgyát, felhasználóit, a felhasználás feltételeit, módját, továbbá azt, hogy az adatok, adatbázisok harmadik fél számára tovább nem adhatók.

(5)119 A (3) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázis és adat felhasználásával készült dokumentumokon fel kell tüntetni az adatszolgáltató által megadott adatszolgáltatás sorszámát, valamint a 13. mellékletben foglalt táblázat 2–7. sorában szereplő adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon azt, hogy az állami alapadatbázisok felhasználásával készült.

(6)120 Hálózati adatszolgáltatás esetén a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint a Nemzeti Földügyi Központ, egyéb, nem hálózati adatszolgáltatás esetén a területileg illetékes kormányhivatal szakfelügyelete szakfelügyeleti ellenőrzés keretében külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálhatja a (3) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok, adatok hozzáférésének és felhasználásnak jogszerűségét.

28/B. §121 Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata céljából. Abban az esetben, ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, az egyeztetési eljárás során Budapest Főváros Kormányhivatalát nem szükséges megkeresni.

21. 122 A partnerségi egyeztetés

29. § Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával, a 29/A. § és az e fejezetben meghatározott határidők figyelembevételével – az egyeztetési eljárást megelőzően dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza:

a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit,

b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá nyilvántartásának módját,

c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét,

d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

29/A. §123 (1) A polgármester – a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében – a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, valamint biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét.

(2) Ha az önkormányzat rendeletében szigorúbb követelményt nem állapít meg, a partnerségi egyeztetés előzetes tájékoztató szakaszból és munkaközi tájékoztató szakaszból áll, amelynek részletes szabályait a (3)–(6) bekezdés tartalmazza.

(3) Előzetes tájékoztató szakasz lefolytatása csak a koncepció, a stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése, valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése során szükséges. Az előzetes tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az előzetes javaslatoknak az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és – ha van ilyen – a helyi lapban való együttes közzétételével történik.

(4) Munkaközi tájékoztató szakasz lefolytatása a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során is szükséges.

(5) A munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és – ha van ilyen – a helyi lapban való együttes közzétételével történik

a) a koncepció és a stratégia készítésénél,

b) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő készítésénél és módosításánál, az egyeztetés véleményezési szakaszában,

c) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél és módosításánál, az egyeztetés végső véleményezési szakaszának kezdeményezése előtt,

d) a kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél.

(6) A munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján való közzétételével történik

a) a koncepció és a stratégia módosításánál,

b) a 32. § (6) bekezdés b) pontban foglalt esetben,

c) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítésénél és módosításánál, a záró szakmai vélemény megkérése előtt,

d) a kézikönyv és a településképi rendelet módosításánál.

(7) Ha az önkormányzat rendeletében szigorúbb követelményt nem állapít meg,

a) az előzetes tájékoztatót és az elkészült tervezetet a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább 8 nappal az önkormányzati honlapon – továbbá a (3) és az (5) bekezdésben meghatározott esetekben az ott meghatározott egyéb helyen – meg kell jeleníteni,

b) az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

22. 124 A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának szabályai

30. § (1) Az új koncepció és stratégia készítésénél, a 28. §-t és a 29. §-t, valamint a (2)–(13) bekezdést, a meglévő koncepció és stratégia módosítása során a 28. §-t és a 29. §-t, valamint a (7)–(13) bekezdést együttesen kell alkalmazni.

(2) A polgármester

a) a készítendő koncepcióról, stratégiáról – ha ez az önkormányzati főépítész írásbeli véleménye alapján indokolt – előzetes tájékoztatót küld a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szerveknek, az érintett területi (megyei és fővárosi) és a közvetlenül érintett szomszédos települési önkormányzatnak (a továbbiakban együtt: érintett területi, települési önkormányzat),

b) az előzetes tájékoztatót ismerteti a lakossági fórumon a 29/A. § szerint,

c) adatszolgáltatási kérelmet küld a Központi Statisztikai Hivatalnak (a továbbiakban: KSH) a település szegregációszűrése céljából, továbbá ha indokolt a településrészek kijelölése, a településrészek helyzetelemzéséhez szükséges mutatókat is megkéri, csatolva a lehatárolandó településrészek határainak leírását.

(3) Az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon (a főváros esetében 30 napon) belül, az abban foglalt önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatban:

a) az államigazgatási szerv

aa) ismerteti a hatáskörébe tartozó kérdésekben a településre vonatkozó jogszabályon alapuló követelményeket és a koncepció tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, a települést érintő ágazati elhatározásokat,

ab) teljesíti a 9. melléklet szerinti adatszolgáltatási témakörben adatszolgáltatási kötelezettségét, és

ac) felhasználásra biztosítja a koncepció készítéséhez szükséges adatokat;

b) az érintett területi, települési önkormányzat, továbbá a fővárosi kerület esetében a fővárosi önkormányzat tájékoztatást ad a koncepció készítését befolyásoló terveiről.

(4) A partner az előzetes tájékoztatóra a 29/A. § (4) bekezdése szerint javaslatokat, észrevételeket tesz, véleményt nyilvánít.

(5) A KSH az adatszolgáltatási kérelem kézhezvétele után adatszolgáltatási szerződést köt az önkormányzattal és a szerződés megkötését követő 21 napon belül

a) elvégzi a településrészek lehatárolását, és táblázatban átadja az önkormányzatnak a településrészek jellemzésére szolgáló 2011. évi népszámlálási adatokat a 11. mellékletnek megfelelően,

b) a 10. melléklet szerint elvégzi a település szegregációszűrését, ennek keretében a szegregált és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását, összesített adataik adatvédelmi ellenőrzését,

c) táblázatban átadja az önkormányzatnak a szegregált és a szegregációval veszélyeztetett területek határainak szöveges leírását és a jellemzésükre szolgáló 2011. népszámlálási adatokat, valamint a területek elhelyezkedéséről készített kartogramot a 10. és a 11. melléklet szerint.

(6) Ha a (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti ágazati elhatározások és a (3) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti adatok nem az egyeztetési eljárásban részt vevő államigazgatási szervnél állnak rendelkezésre, úgy a megkeresést a 9. melléklet szerinti államigazgatási szerv egyezteti az ágazati elhatározással és adatokkal rendelkező államigazgatási vagy kezelő szervvel, és szakmai álláspontját ezt követően adja meg.

(7) A koncepció, a stratégia és a módosításuk tervezetét a polgármester véleményezésre elektronikus úton megküldi

a) az érintett területi, települési önkormányzatnak, fővárosi koncepció és stratégia esetén az érintett kerületi önkormányzatnak;

b) az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

(8) A partner munkaközi tájékoztatására és véleményezésére a 29/A. § az irányadó.

(9) A (7) és (8) bekezdés szerinti véleményezés során a véleményezők a megkereséstől, illetve a lakossági fórumtól számított 15 napon belül adnak véleményt.

(10) A polgármester a jóváhagyást megelőzően ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve a vélemények alapján a koncepcióban, a stratégiában tett módosításokat.

(11) A koncepciót, a stratégiát, és ezek módosítását legkorábban az elfogadást követő naptól kell alkalmazni.

(12) Az elfogadott koncepciót, a stratégiát és ezek módosítását az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(13) A koncepció, a stratégia és ezek módosításának elfogadásáról és honlapon való közzétételéről a polgármester 5 napon (a főváros esetében 10 napon) belül értesítést küld az egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

23.125

31. §

24. 126 A településrendezési eszközök készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának szabályai

32. § (1) A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása e rendeletben meghatározottak szerint lehet:

a) teljes,

b)127 egyszerűsített,

c)128 tárgyalásos vagy

d)129 állami főépítészi

eljárás.

(2)130 Az eljárás típusának meghatározása e rendeletben foglalt követelmények szerint történik, a településrendezési eszközök kidolgozását vagy módosítását megelőzően. Amennyiben az eljárás típusa nem határozható meg egyértelműen, a polgármester egyeztetést kezdeményez a kérdés eldöntésének érdekében az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál, amely az egyeztetés alapján javaslatot tesz az eljárás típusára.

(3)131 Településrendezési eszköz készítése és módosítása során – a (4)–(6a) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – teljes eljárást kell lefolytatni.

(4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek:

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,

b)132 nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja,

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túl a településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, ha az Étv. 6. § (2) bekezdése szerint kerül sor a településrendezési eszköz készítésére vagy módosítására.

(6)133 A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt.

(6a)134 A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása

a) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció érdekében történik, a 28. § (4) bekezdésében foglalt eset kivételével;

b) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik;

c) helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében történik, az alábbi esetekben:

ca) szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítása, vagy szabályozási vonal vonalvezetésének módosítása, amely következtében a szabályozási szélesség nem csökken, vagy a már meglévő közterület szabályozási szélességének csökkentése 10%-nál kisebb mértékű és a megmaradó szabályozási szélesség legalább 12 méter, amely a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé,

cb) övezet, építési övezet határának a módosítása, amely a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, vagy

cc) építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítása;

d) helyi építési szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik az építési helyet meghatározó előírás módosítása; vagy

e) a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történik.

(7)135 Az önkormányzat bármely koncepció, stratégia és településrendezési eszköz készítése során alkalmazhatja a teljes eljárást, valamint indíthatja az eljárást az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével.

(8)136 A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének területét és a területhez közvetlenül kapcsolódó területet érintő településrendezési eszköz egyeztetése során a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletben foglalt településrendezési eszközök egyeztetésére vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.

(9)137 A településrendezési eszköz készítése, módosítása során a 9. melléklet 17. pontja szerinti örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal véleményében – szakmai indokolással ellátva, a műemlék vagy műemléki terület védelme érdekében – az OTÉK-ban és a hatályos helyi építési szabályzatnál foglaltaknál szigorúbb településrendezési és beépítési követelmények megállapítására is javaslatot tehet. Ha a polgármester a megállapítani javasolt követelménnyel nem ért egyet, a 38/A. § szerint jár el.

33. § (1) A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat egyszerre történő készítése vagy módosítása esetén egyeztetési eljárásuk történhet párhuzamosan, külön-külön vagy egy eljárásban, de a településszerkezeti terv elfogadásáról szóló döntés meg kell, hogy előzze a helyi építés szabályzat elfogadását.

(2) A fővárosi településrendezési eszköz módosítását igénylő kerületi építési szabályzat készítése vagy módosítása esetén a kerületi önkormányzatnak kezdeményeznie kell a fővárosi önkormányzatnál a fővárosi településszerkezeti terv módosítását. Az erre vonatkozó kérelem fővárosi önkormányzathoz történő beérkezésétől számított 30 napon belül a fővárosi önkormányzat:

a) dönt az eljárás megindításáról és erről 8 napon belül értesíti a kerületi önkormányzatot, vagy

b) elutasítja a kérelmet és indokolt döntését 8 napon belül megküldi a kerületi önkormányzatnak.

(3) A (2) bekezdés a) pontja esetén az értesítést követő 8 napon belül a két önkormányzat külön-külön megindítja a feladatkörébe tartozó településrendezési eszköz egyeztetési eljárását. Az egyeztetési eljárás lezárását követően a tervezetet a főpolgármester 60 napon belül a közgyűlés elé terjeszti. Az egyeztetési eljárás településrendezési szerződéshez nem köthető.

(4) A fővárosi településszerkezeti terv és a fővárosi rendezési szabályzat elfogadására vonatkozó döntés meg kell, hogy előzze a kerületi építés szabályzat elfogadását.

(5) A fővárosi településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során a fővárosi önkormányzat a kerületi, a kerületi önkormányzatok a fővárosi településrendezési eszköz véleményezésében az adott eljárás minden szakaszában részt vesznek, az elfogadást kivéve.

34. § (1) Az államigazgatási szervet az eljárás során adott véleménye – a településrendezési eszköz szabályozási körében – köti.

(2) Azt az érdekeltet, aki

a) az eljárás során az eljárási szabályokban meghatározott határidőn belül nem adott – államigazgatási szerv esetében jogszabályon alapuló – véleményt,

b) az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, vagy

c)138 aki az egyeztető tárgyaláson nem képviselteti magát és levelében véleményének fenntartását jelzi,

az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

35. § Abban az esetben, ha az összevont telepítési eljárással egyidejűleg a településrendezési eszköz módosítása is szükséges, az eljárásba bevont szakhatóságok véleménye kiváltja a településrendezési eszköz egyeztetési eljárásában való részvételüket, azonban az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet előírásait figyelembe kell venni.

25. A teljes eljárás

36. § A teljes eljárás

a) előzetes tájékoztatási,

b) véleményezési,

c) végső szakmai véleményezési,

d) elfogadási és hatálybaléptetési

szakaszból áll.

26. Az előzetes tájékoztatási szakasz

37. § (1) A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul, a településrendezési eszköz kidolgozása előtt.

(2) Az előzetes tájékoztatási szakaszt a polgármester kezdeményezi, amelyben az előzetes tájékoztatót megküldi

a)139 a 29/A. § szerint az eljárásban érintett partnereknek,

b) a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szerveknek, és

c) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzatnak, továbbá

d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzatnak.

(3) Az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy a (2) bekezdés szerinti érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.

(4) A tájékoztatási szakaszban, az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon (a főváros esetében 30 napon) belül, az abban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatban:

a)140 a partner a 29/A. § szerint javaslatokat, észrevételeket tesz, véleményt nyilvánít;

b) az államigazgatási szerv:

ba) ismerteti a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló az adott területre vonatkozó követelményeit és a településrendezési eszköz tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat,

bb) nyilatkozik arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni,

bc) teljesíti a 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, és

bd) felhasználásra biztosítja a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat;

c) az érintett területi, települési önkormányzat tájékoztatást ad a vonatkozó hatályos területrendezési tervekről, a települési önkormányzat a rendezést befolyásoló terveiről.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti ágazati elhatározások és a (4) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti adatok nem az egyeztetési eljárásban részt vevő államigazgatási szervnél állnak rendelkezésre, úgy a megkeresést a 9. melléklet szerinti államigazgatási szerv egyezteti az ágazati elhatározással és adatokkal rendelkező államigazgatási vagy kezelő szervvel, és szakmai álláspontját ezt követően adja meg.

(6) A (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti érintett nyilatkozik arról, hogy a véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón vagy papír formátumban kéri. Annak az érintettnek, aki nem nyilatkozik arról, hogy papírdokumentációt kér, az eljárás további szakaszában a véleményeztetésre bocsátott dokumentáció elektronikus adathordozón megküldhető.

(7) Azt az eljárásban érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban az (1)–(6) bekezdésnek megfelelően megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni.

27. A véleményezési szakasz

38. § (1) A településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell.

(2)141 A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült – papír vagy pdf formátumú – tervezetet véleményezteti

a)142 a partnerekkel, a 29/A. §-ban rögzítettek szerint,

b) az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervvel,

c) településszerkezeti terv esetén a tájékoztatást adó érintett területi, települési önkormányzattal, továbbá

d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzattal.

(3)143 A véleményezési szakaszban a véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül – a partnerek a 29/A. § szerint – adhatnak írásos véleményt.

(4) A véleménynek tartalmaznia kell:

a) az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények megállapítását,

b) a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés megállapítását, továbbá

c)144 a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb környezeti hatásokra vonatkozó észrevételeket.

(5) A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell igazolni.

38/A. §145 (1)146 Ha a polgármester az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított követelményekkel nem ért egyet, vagy álláspontja szerint az nincs összhangban az előzetes adatszolgáltatás tartalmával, akkor a véleménynek a települési önkormányzattal történő közlését követő 15 napon belül a polgármester szakmai egyeztetést kezdeményezhet. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a polgármester az egyeztetést követő 8 napon belül a kulturális örökség védelméért felelős miniszternél a kormányhivatal véleményének felülvizsgálatát kezdeményezheti.

(2) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter a beérkezett felülvizsgálati kérelem alapján

a)147 21 napon belül megküldi a polgármesternek a kormányhivatal véleményét helybenhagyó vagy azt megváltoztató véleményét, vagy

b)148 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, amelyre a hely és az időpont megjelölésével – a tárgyalás előtt legalább 8 nappal – elektronikus úton meghívja a polgármestert és a kormányhivatalt.

(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter a helybenhagyó vagy megváltoztató véleményét az egyeztető tárgyalást követő 8 napon belül küldi meg a polgármesternek.

(4) A záró szakmai vélemény kialakítása és a településrendezési eszköz elfogadása során a kulturális örökség védelméért felelős miniszter véleményét kell figyelembe venni.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat a településrendezési eszköz egyszerűsített eljárásban, tárgyalásos eljárásban vagy állami főépítészi eljárásban történő készítése és módosítása során, valamint a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 43/A. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti véleményezése során megfelelően alkalmazni kell.

39. § (1) Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.

(3) A véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével.

28. A végső szakmai véleményezési szakasz

40. § (1)149 A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét vagy a 39. § (2) bekezdés szerint elfogadott észrevétel esetén a javított tervezetet, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

(2)150 Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított

a) 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy

b) 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására.

(3) Záró szakmai vélemény akkor adható, ha az (1) bekezdés szerinti valamennyi dokumentum hiánytalanul megküldésre került.

(4)151 Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a (2) bekezdés b) pontja szerinti egyeztető tárgyalásra a hely és az időpont megjelölésével a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton meghívja a polgármestert, valamint

a) a véleményezési szakaszban véleményt adó valamennyi államigazgatási szervet,

b) településszerkezeti terv esetében az érintett területi, települési önkormányzat képviselőjét, továbbá

c)152 a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi vagy a fővárosi önkormányzat képviselőjét.

(5) Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felmerült valamennyi véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a településrendezési eszköz elfogadására alkalmassá tételéhez szükséges feltételeket.

(6)153 Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és – a (7) bekezdésben foglalt eset kivételével – a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához.

(7)154 Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményeként a településrendezési eszköz jelentős átdolgozása szükséges, a polgármester az átdolgozást követően a településrendezési eszköz tervezetét ismételten benyújtja az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, amely ezt követően a (2) bekezdés a) pontja szerint jár el.

(8)155 A főváros teljes közigazgatási területére készülő fővárosi településszerkezeti terv és fővárosi rendezési szabályzat teljes eljárása esetén az (1) bekezdés szerinti kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a (4) és (5) bekezdés szerint egyeztető tárgyalást tart. Az egyeztető tárgyalás eredményeként véglegesített településrendezési eszköz tervezetét a kézhezvételt követően az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal – véleményével ellátva – 8 napon belül megküldi a településfejlesztésért és a településrendezésért felelős miniszternek, aki záró szakmai véleményét 21 napon belül adja meg.

29. Az egyszerűsített eljárás

41. § (1) Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. Amennyiben a településrendezési feladathoz adatok beszerzése szükséges, a polgármester az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti előzetes adatszolgáltatást kérhet az érintett államigazgatási szervektől.

(2) A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült településrendezési eszközt véleményezteti:

a)156 a partnerekkel, a 29/A. §-ban rögzítettek szerint,

b) a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szervvel,

c) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzattal, továbbá

d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzattal.

(3) A véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt a 38. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak szerint.

(4) Az egyszerűsített eljárás ezt követően a 39–40. § szerint folytatódik.

30. A tárgyalásos eljárás

42. § (1)157 Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel – a döntés átruházása esetén a döntésre jogosulttal –, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve átruházás esetén a döntésre jogosult dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.

(2)158 Az (1) bekezdésben foglaltakat követően a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz tervezetét, és az elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy másolati példányát elektronikus adathordozón és a partnerségi egyeztetést lezáró döntést.

(3)159 Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást.

(4)160 Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az egyeztető tárgyalásra a hely és az időpont megjelölésével, a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton, a településrendezési eszköz megküldésével meghívja:

a) a 9. mellékletben meghatározott valamennyi államigazgatási szervet,

b) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzatot,

c)161 a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzatot.

d)162

(5)163 Ha a településrendezési eszköz készítéséhez vagy módosításához adatok beszerzése szükséges, a polgármester vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásért felelős szerv – az (1) bekezdés szerinti véleményeztetést megelőzően – az érintett államigazgatási szervtől az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti előzetes adatszolgáltatást kér elektronikus úton. Az államigazgatási szerv az adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton 5 napon belül teljesíti.

(6)164 Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához.

30/A. 165 Az állami főépítészi eljárás

42/A. § (1) Az állami főépítészi eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a záró szakmai vélemény megkérése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester a beérkezett véleményt ismerteti a képviselő-testülettel – a döntés átruházása esetén a döntésre jogosulttal –, amely elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve átruházás esetén a döntésre jogosult dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat követően a polgármester elektronikus úton záró szakmai véleményt kér az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel.

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell

a) a partnerségi egyeztetést lezáró döntést,

b) a településrendezési eszköz tervezetét, és

c)166 a 3/B. §-ban foglalt esetek kivételével a tervezett módosítás rövid összefoglaló indokolását és az alátámasztó javaslatot.

(3a)167 Ha az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatal jogszabályi ütközést észlel, egyeztető tárgyalást kezdeményez a 40. § (2) bekezdés b) pontja szerint.

(3b)168 Záró szakmai vélemény akkor adható, ha a (3) bekezdés szerinti valamennyi dokumentum hiánytalanul megküldésre került.

(4) Az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal záró szakmai véleményét 15 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszköz elfogadásához.

31. Az elfogadási és hatálybaléptetési szakasz

43. § (1) A településrendezési eszköz legkorábban:

a) teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon,

b) az egyszerűsített eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon,

c)169 a tárgyalásos eljárás és az állami főépítészi eljárás esetén az elfogadást követő napon

lép hatályba.

(2)170 A polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról, továbbá az elfogadott településrendezési eszközt vagy módosítását az elfogadást követő 15 napon belül

a) rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi

aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és

ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és

b) megküldi hitelesített pdf és a ba) és bb) alpont szerinti szervnek szerkeszthető – jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas – digitális formátumban az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt

ba)171 a Lechner Tudásközpont részére,

bb) az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

bc) az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy

c) a megküldés helyett digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)–bc) alpontja szerinti szerveknek.

(3)172 Amennyiben az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál – a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

(4)173

31/A. 174 A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának szabályai

43/A. § (1) Az új kézikönyv és településképi rendelet készítése, valamint módosítása során a 28. §-t és 29. §-t, valamint a (2)–(10) bekezdést kell alkalmazni.

(2) A polgármester

a)175 a kézikönyv és településképi rendelet készítésének megkezdéséről a 29/A. § (1) vagy (3) bekezdése szerinti helyen tájékoztatja a partnereket,

b) adatszolgáltatási kérelmet küld a 9. mellékletben szereplő azon államigazgatási szerveknek, amelyek adatai szükségesek a kézikönyv kidolgozásához.

(3) A kérelem átvételétől számított 21 napon belül az államigazgatási szerv teljesíti a 9. melléklet szerinti adatszolgáltatási témakörben adatszolgáltatási kötelezettségét, és felhasználásra biztosítja a kézikönyv készítéséhez szükséges adatokat.

(4)176 A partnerek a kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél a 29/A. § (1) bekezdése vagy (7) bekezdés b) pontja szerint javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

(5) A kézikönyv a (3) bekezdés szerinti javaslatok, észrevételek figyelembevételével, az önkormányzati főépítész közreműködésével készül.

(6) A polgármester az elkészült

a)177 kézikönyv és településképi rendelet tervezetét partnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A. § (1) vagy (5) bekezdése szerinti helyen, a kézikönyv és a településképi rendelet módosításának tervezetét partnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A. § (1) vagy (6) bekezdése szerinti helyen,

b)178 kézikönyvet véleményezésre megküldi a Magyar Építész Kamarának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, az illetékes nemzeti park igazgatóságnak, a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, honvédelmi és katonai rendeltetésű terület érintettsége esetén a honvédelemért felelős miniszternek,

c)179 településképi rendeletet véleményezésre megküldi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, az illetékes nemzeti park igazgatóságnak, a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, honvédelmi és katonai rendeltetésű terület érintettsége esetén a honvédelemért felelős miniszternek.

(7)180 A (6) bekezdés szerint megküldött tervezetet a (6) bekezdésben meghatározott szervek – a (9) bekezdés szerinti feltöltést követő naptól számított – 21 napon belül véleményezik. A partnerségi véleményezésre a 29/A. § (7) bekezdés b) pontja az irányadó.

(8) A polgármester az elfogadás előtt ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve az elfogadott vélemények alapján a kézikönyv tervezetében és a településképi rendelet tervezetében javasolt módosításokat.

(9) A (2) és (6) bekezdések szerinti államigazgatási szervekkel történő egyeztetés a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen történik. A polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet digitális egyeztetési felületre történő feltöltéséről. A feltöltésre kerülő szöveges dokumentumokat pdf vagy odt formátumban, a térképi munkarészeket pdf formátumban kell biztosítani. A digitális egyeztetési felületen keresztül biztosítani kell legalább a kézikönyv és a településképi rendelet elérhetőségét, véleményezését és a kidolgozásért felelős szerv számára a vélemények elérését.

(10) A véleményezésre jogosult szervek véleményének digitális egyeztető felületre történő feltöltéséről a véleményező szerv gondoskodik, a feltöltésre kerülő szöveges dokumentumokat pdf vagy odt formátumban kell biztosítani.

(11)181 Amennyiben a véleményezésre jogosult szerv a (7) bekezdés szerinti véleményét határidőn belül nem tölti fel a (9) bekezdés szerinti digitális egyeztető felületre, a véleményezésre jogosult szerv véleménye az eljárás során figyelmen kívül hagyható.

43/B. § (1) A polgármester az elfogadott kézikönyvet és településképi rendeletet, illetve ezek módosítását az elfogadást követő 15 napon belül

a) rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi:

aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és

ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és

b) megküldi hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt

ba) a Lechner Tudásközpontba,

bb) az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

bc)182 az építésügyi hatóságnak, vagy

c) a megküldés helyett szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)–bc) alpontja szerinti szerveknek.

(2) Ha

a) az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jogszabályi összeütközést vagy a szerkeszthető digitális formátumban való elkészítés hiányát észleli, vagy

b)183 az építésügyi hatóság jogszabályi ütközést észlel,

haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál – a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – a döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

(3)184 A polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetéséről.

(4) Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. Hatálybalépés

44. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az I–VI. fejezet, a 34. alcím, a 47–56. §, az 58–63. §, az 1–12. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

33. Átmeneti rendelkezések

45. § (1)185 A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2023. december 31-ig alkalmazható.

(2)186 A 2012. december 31-én hatályban lévő, továbbá a 2012. december 31-ét megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott településrendezési eszközök 2023. december 31-ig történő módosítása,

a) – a b) pont kivételével – az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának,

b) az együtt tervezendő terület esetén

ba) az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, vagy

bb) az e rendelet tartalmi előírásainak és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatnak

alkalmazásával történhet.

(3)187

(4)188

(5)189 Azon települések, amelyek 2012. december 31-ét megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott helyi építési szabályzattal rendelkeznek – vagy helyi építési szabályzattal egyáltalán nem rendelkeznek –, és nincs elfogadott településfejlesztési koncepciójuk, e rendelet 2021. július 15-én hatályos tartalmi követelményei és eljárási szabályai alapján készíthetik és fogadhatják el településfejlesztési koncepciójukat, amely 2023. december 31-ig alkalmazható.

(6)190 A 2021. július 16-át megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz – ide nem értve az (1) és (2) bekezdés szerinti településrendezési eszközöket – 2027. június 30-ig történő módosítása e rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történik.

46. § (1)191 A fővárosi kerület esetében, a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint a 2014. június 30-ig elfogadott településrendezési eszköz – az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet figyelembevételével – az új kerületi településterv hatálybalépéséig, de legfeljebb 2027. június 30-ig alkalmazható.

(2)192

(3)193 Az (1) bekezdés szerinti kerületi településrendezési eszköz a hatálya alá tartozó területre elkészített új kerületi településterv hatálybalépéséig, de legkésőbb 2027. június 30-ig módosítható.

(4)194

(5)195

46/A. §196

46/B. §197 (1) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 1.) megállapított 1. §-át, 2. § 1a–1c., 2a., 4a. és 9a–9c. pontját, 3. § (4), (6) és (9) bekezdését, 3/A–3/C. §-át, 5. § (2) és (3) bekezdését, 6. § (2) és (2a) bekezdését, 8. §-át, 9. § (4)–(6) és (7a) bekezdését, 10. § (1) bekezdését, 11. § (1), (4)–(7) és (7a) bekezdését, 15. § (6) bekezdését, 16. § (5) bekezdését, 17. § (1) és (2) bekezdését, V. fejezetét, 5., 9. és 12. mellékletét a Mód. Kr. 1. hatálybalépését198 követően megkezdett eljárásokban készülő és módosuló koncepciónál, stratégiánál, településrendezési eszköznél, kézikönyvnél, településképi rendeletnél és településkép-érvényesítési eszköznél kell alkalmazni azzal, hogy a Mód. Kr. 1. hatálybalépésekor199 folyamatban lévő településrendezési eszköz készítésénél, módosításánál az e rendelet szerinti új településképi követelményt már nem lehet meghatározni, továbbá a Mód. Kr. 1. hatálybalépésétől az építészeti örökség helyi védelméről szóló, a reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, valamint a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekről szóló rendelkezések már csak a településképi rendeletben helyezhetők el.

(3)201

(4) A Mód. Kr. 1. alapján megállapított településképi rendelet hatálybalépéséig nem lehet alkalmazni a helyi építési szabályzat – a főváros esetében a kerületi építési szabályzat, illetve a fővárosi önkormányzat által megállapított építési szabályzat – vagy egyéb önkormányzati rendelet azon rendelkezését, amely kifejezetten tiltja, vagy lehetetlenné teszi a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében már meglévő légvezetékes vagy meglévő szabadvezetékes fizikai infrastruktúra elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti felhasználását.

(5)202 Helyi egyedi védelem alatt álló építményt, építményrészt a településképi rendelet hatálybalépéséig, de legkésőbb 2018. december 31-ig – hatóság által engedélyezett vagy elrendelt bontás kivételével – nem lehet lebontani.

(6)203 Az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2017. (III. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 2.) megállapított (5) bekezdést a Mód. Kr. 2. hatálybalépésekor folyamatban lévő bontási engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell.

46/C. §204 (1) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.Kr.3.) megállapított 9. § (9) bekezdését, a 16. § (8) és (9) bekezdését a Mód.Kr.3. hatálybalépésekor205 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 45. § (2) bekezdés szerinti módosítások során alkalmazható a Mód.Kr.3. alapján megállapított OTÉK 20/A. §-ában és az OTÉK 2. melléklet 12. sorában az általános gazdasági területfelhasználási egységre meghatározott követelmény.

(3) A Mód.Kr.3. alapján megállapított OTÉK 20/A. §-ának e rendelet szerinti alkalmazása során a településszerkezeti tervben a 6. melléklet I. területfelhasználási módok jelölése táblázatának 3. Gazdasági terület sorában meghatározott G jelölést és színt kell alkalmazni.

(4) A (2) bekezdésben foglaltakat a Mód.Kr.3. hatálybalépésekor206 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.

46/D. §207 (1) E rendeletnek az egyes építési beruházások országkép- és településképvédelmi szempontú véleményezésének megvalósítása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról szóló 476/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.Kr. 4.) megállapított 17/E. alcímét a Mód.Kr. 4. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 17/E. alcím szerinti építési beruházások esetében is alkalmazni kell.

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés rendelkezéseit azon építési beruházás esetében, amelyre nézve a Mód.Kr. 4. hatálybalépésekor208

a) már sor került a kivitelezési dokumentáció elkészítésére vagy

b) már megindult a tervpályázati eljárás.

(3) Az (1) bekezdés szerinti építési beruházások esetében a rendelkezésre álló építészeti-műszaki dokumentációt, annak hiányában a 23/I. § szerinti vázlattervet kell előzetes településképi vélemény kialakítása céljából megküldeni.

46/E. §209 E rendeletnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.Kr.5.) megállapított rendelkezéseit, a 22. § (10) bekezdés és a 43/A. § (6) bekezdés kivételével a Mód.Kr.5. hatálybalépésekor210 folyamatban lévő kézikönyv és településképi rendelet egyeztetése során is alkalmazni kell.

46/F. §211 E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról szóló 150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.Kr. 6.) megállapított 26. § (1) bekezdés a) pontját és 26. § (2) bekezdését a Mód.Kr. 6. hatálybalépésekor212 folyamatban lévő építésügyi hatósági eljárásokban és településképi véleményezési eljárásokban is alkalmazni kell.

46/G. §213 E rendeletnek a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.7.) megállapított 6. § (2b) bekezdését, 42. § (2) bekezdését, 42/A. § (3a) és (3b) bekezdését, valamint 2. mellékletét a Mód. Kr.7. hatálybalépésekor214 folyamatban lévő integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz készítése és módosítása során is alkalmazni kell.

46/H. §215 E rendeletnek a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.8.) megállapított 38/A. §-át, 43/A. § (6) bekezdés b) és c) pontját és 9. mellékletét a Mód. Kr.8. hatálybalépésekor216 folyamatban lévő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése és módosítása, illetve az ezekhez kapcsolódó adatszolgáltatás során is alkalmazni kell.

46/I. §217 E rendeletnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.9.) megállapított 11. § (9)–(12) bekezdését a MódR9. hatálybalépésekor218 folyamatban lévő, új lakóterület kijelölésére irányuló településrendezési eszköz készítése és módosítása során is alkalmazni kell.

46/J. §219 E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.10.) megállapított 9. mellékletét a Mód. Kr.10. hatálybalépésekor220 folyamatban levő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése és módosítása során is alkalmazni kell.

34. Módosuló és hatályon kívül helyező rendelkezések

47. §221

48. §222

49. §223

50. §224

51. §225

52. §226

53. §227

54. §228

55. §229

56. §230

57. § Nem lép hatályba az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

b) 9. §-a,

58. §231

59. §232

60. §233

61. §234

62. §235

63. §236

1. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek

1.7. A település társadalma

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

1.7.3.237 Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)

1.8. A település humán infrastruktúrája

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása

1.9. A település gazdasága

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.)

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás

1.10.6. Intézményfenntartás

1.10.7. Energiagazdálkodás

1.11.238 Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata

1.12.1. Természeti adottságok

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet

1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat

1.12.2.2. tájhasználat értékelése

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek

1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék

1.12.3.3. ökológiai hálózat

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei

1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek

1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái

1.14. Az épített környezet vizsgálata

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata

1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata

1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos)

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek

1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat

1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

1.14.5. Az építmények vizsgálata

1.14.5.1. funkció, kapacitás

1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)

1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom

1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok

1.14.6. Az épített környezet értékei

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület

1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely

1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet

1.14.6.8. nemzeti emlékhely

1.14.6.9. helyi védelem

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái

1.15. Közlekedés

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok

1.15.2. Közúti közlekedés

1.15.3. Közösségi közlekedés

1.15.3.1. közúti

1.15.3.2. kötöttpályás

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés

1.15.5. Parkolás

1.16. Közművesítés

1.16.1. Víziközművek

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)

1.16.1.2. szennyvízelvezetés

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés

1.16.2. Energia

1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más ellátórendszerek)

1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei

1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények)

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)

1.17.1. talaj

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek

1.17.3. levegőtisztaság és védelme

1.17.4. zaj- és rezgésterhelés

1.17.5. sugárzás védelem

1.17.6. hulladékkezelés

1.17.7. vizuális környezetterhelés

1.17.8. árvízvédelem

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők)

1.18.1. építésföldtani korlátok

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség

1.18.2.1. árvízveszélyes területek

1.18.2.2. belvízveszélyes területek

1.18.2.3. mély fekvésű területek

1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem

1.18.3. egyéb

1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely

1.20. Városi klíma

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése

A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik elemzése

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével.

3.1.1. A folyamatok értékelése

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata

3.2. Problématérkép/értéktérkép

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása

3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

2. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

I. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. JÖVŐKÉP

1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan

1.2. Város esetében a város jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan

1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése

2. CÉLOK

2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása

2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása

2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata

2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra

3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére

4. HA STRATÉGIA NEM KÉSZÜL, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer

4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére

II. AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTAMI KÖVETELMÉNYEI

1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása

1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása

2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK

2.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával

2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű bemutatása, a fejlesztések ütemezése

2.3. A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve

2.4. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz

3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM (amennyiben a településen található szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület)

3.1. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések (a település egészét érintő és az egyes szegregátumokra vonatkozó fejlesztések, programok meghatározása)

3.2. A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések

3.3. A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő intézkedések

4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI

4.1. Külső összefüggések (a stratégia illeszkedése a településrendezési eszközökhöz, az ágazati stratégiákkal, az önkormányzat gazdasági programjával, a települési környezetvédelmi programmal és más környezetvédelmi tervekkel, a területfejlesztési tervdokumentumokkal, védettségekkel való összhang bemutatása)

4.2. Belső összefüggések (a célok logikai összefüggései, a helyzetértékelésben beazonosított problémákra ad-e megoldást, a stratégia megvalósíthatósága, a célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatása)

5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI

6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE

6.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek

6.2. Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek maghatározása

6.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok

6.4. Monitoring rendszer kialakítása (output és eredményindikátorok meghatározása az egyes akcióterületi beavatkozásokra és az integrált településfejlesztési stratégia intézkedéseire, azok mérési módjának, gyakoriságának rögzítése; a monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása)

3. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

 

A

B

C

D

E

1.

 

Településszerkezeti terv

Helyi építési szabályzat

2.

 

szöveges

rajzi

szöveges

rajzi

3.

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE(a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, környezeti, épített örökségi, közlekedési és közmű elemek, javaslatok egymásra hatásának bemutatása szöveges és rajzi formában)

 

 

 

 

4.

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK(a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási rendszer bemutatása, szerkezetalkotó elemek és értékek ismertetése)

 

 

 

 

5.

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer

igen

igen

nem

nem

6.

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek
(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági területek, intézményi területek, különleges területek)

igen

igen

nem

nem

7.

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek
(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek, természetközeli területek, különleges területek)

igen

igen

nem

nem

8.

1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek
– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek,
– szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek,
– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások.

igen

igen

nem

nem

9.

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek
– védőtávolságok,
– táj és természetvédelmi elemek, területek,
– kulturális örökségvédelmi elemek,
– egyéb védelmi és korlátozó elemek.

igen

igen

nem

nem

10.

1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

 

 

 

 

11.

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva az adott változás bemutatása)
– a terület a hatályos településszerkezeti tervben.
– a javasolt módosítás és indoklása.

igen

igen

nem

nem

12.

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása

igen

igen

nem

nem

13.

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal)

igen

nem

nem

nem

14.

2. SZAKÁGI JAVASLATOK

 

 

 

 

15.

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK

 

 

 

 

16.

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata

igen

nem

igen

nem

17.

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok

igen

igen

igen

igen

18.

2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok

igen

igen

igen

igen

19.

2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása

igen

nem

nem

nem

20.

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek, történeti kert)

 

 

 

 

21.

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai

igen

igen

igen

igen

22.

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása

igen

igen

igen

igen

23.

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok

igen

igen

igen

igen

24.

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK(a település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás)

 

 

 

 

25.

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

igen

igen

igen

igen

26.

3.2. Főbb közlekedési csomópontok

igen

igen

nem

nem

27.

3.3. Belső úthálózat
(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás)

igen

igen

igen

igen

28.

3.4. Közösségi közlekedés
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés)

igen

igen

nem

nem

29.

3.5. Kerékpáros közlekedés

igen

igen

igen

igen

30.

3.6. Főbb gyalogos közlekedés

igen

igen

igen

igen

31.

3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás

nem

nem

igen

igen

32.

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK(a település közműhálózati javaslatainak ismertetése)

 

 

 

 

33.

4.1. Viziközművek
(vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés)

igen

igen

igen

igen

34.

4.2. Energiaellátás
(villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások, egyéb)

igen

igen

igen

igen

35.

4.3. Hírközlés
(távközlés, műsorszórás, adatátvitel)

igen

igen

igen

igen

36.

4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók

igen

igen

igen

nem

37.

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában)

igen

nem

igen

nem

38.

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése)

nem

nem

igen

igen

39.

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása)

nem

nem

igen

nem

40.

8. BEÉPÍTÉSI TERV(a 7. melléklet szerint)

nem

nem

nem

igen

41.

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén)

külön jogszabály szerint

külön jogszabály szerint

külön jogszabály szerint

külön jogszabály szerint

4. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. SZERKEZETI TERVLAP

1.1. A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területeket, valamint az azokon belüli területfelhasználási egységek

1.1.1. A már kialakult beépített és nem beépített területek

1.1.2. A változással érintett területek

1.1.3. A különleges intézkedést igénylő területek

1.1.4. Jelentős, szerkezetet meghatározó zöldfelületi elemek

1.1.5. Meglévő és tervezett, szerkezetet meghatározó infrastruktúra elemek

1.1.6. A település központja, illetve központjainak rendszere

1.2. Művi értékvédelemi, örökségvédelmi elemek

1.3. Táji- és természetvédelmi elemek

1.4. A táj, az épített és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos korlátozások területi lehatárolása (megjelenítve a más jogszabállyal érvényesülő elemeket)

1.5. Védőterületek, védősávok (megjelenítve a más jogszabállyal érvényesülő elemeket)

1.6. A veszélyeztetett, illetve veszélyeztető tényezőjű területek (különös tekintettel a veszélyeztető környezeti és természeti tényezőkre)

1.7. A védelemre vagy korlátozásra javasolt területek, objektumok

1.8. A település veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelése, a katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

2.1. A területfelhasználás

2.2. A tájrendezés és természetvédelem

2.3. A zöldfelületi rendszer

2.4. Az örökségvédelem

2.5. A közlekedés

2.6. A közműellátás

2.7. A környezetvédelem

2.8. A védőterületek és védősávok (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő elemeket is)

2.9. A korlátozások (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő elemeket is)

3. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

4. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

5. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. RENDELET

1.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1.1. Általános előírások

1.1.2. Közterület alakításra vonatkozó előírások

1.1.3.239 Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások

1.1.4. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

1.1.5. Környezetvédelmi előírások

1.1.6. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások

1.1.7. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások (tilalmak, telekalakítás, településrendezési kötelezések, közterület-alakítás)

1.1.8. Közművek előírásai

1.1.9. Építés általános szabályai

1.1.10. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

1.2. RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

1.2.1. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai

1.2.2. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai

1.3. EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEK KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSAI

2. RENDELET MELLÉKLETEI

2.1. SZABÁLYOZÁSI TERV

2.1.1. Beépítésre szánt építési övezetek

2.1.2. Beépítésre nem szánt övezetek

2.1.3. Kötelező szabályozási elemek

2.1.4. Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek

2.1.4.1. Művi értékvédelemi elemek, örökségvédelmi elemek

2.1.4.2. Táj- és természetvédelmi elemek

2.1.4.3. Védőterületek, védősávok

2.1.4.4. Korlátozások

2.1.5. Javasolt szabályozási elemek

2.1.6. Tájékoztató elemek

2.2. EGYÉB MELLÉKLETEK

2.2.1. Elővásárlási joggal érintett területek

2.2.2. Egyes sajátos jogintézmények (tilalmak, településrendezési kötelezések, telekcsoport újraosztással érintett terület)

2.3. EGYÉB FÜGGELÉKEK

2.3.1. Védelmi-korlátozás jegyzékek

2.2.2. Mintakeresztszelvények

6. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK JELMAGYARÁZATA

1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - SZERKEZETI TERVLAP

I. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOK JELÖLÉSE

(Az egyes területfelhasználási módok tovább bonthatók, színárnyalattal - betűjellel - megkülönböztetve)

SORSZÁM

ÁBRÁZOLT ELEM

JELÖLÉS

ALTERNATÍV
JELÖLÉS

 

 

 

 

 

 

A

 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

 

színárnyalat választható

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Lakóterület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Nagyvárosias

 

 

1.2

Kisvárosias

 

 

1.3

Kertvárosias

 

 

1.4

Falusias

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Vegyes terület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Településközpont

 

 

2.2

Intézményterület

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Gazdasági terület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Kereskedelmi, szolgáltató

 

 

3.2

Ipari

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Üdülőterület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Üdülőházas

 

 

4.2

Hétvégiházas

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Különleges beépítésre szánt terület

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Nagy bevásárlóközpont és nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület

Ker

 

 

 

5.2

Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület

Log

 

 

 

5.3

Vásár, kiállítás és kongresszus területe

Vás

 

 

 

5.4

Oktatási központok területe

Okt

 

 

 

5.5

Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület

 

 

 

5.6

Nagykiterjedésű sportolási célú terület

Sp

 

 

 

5.7

Kutatás-fejlesztés céljára szolgáló terület

Kf

 

 

 

5.8

Megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület

En

 

 

 

5.9

Állatkert területe

Ák

 

 

 

5.10

Növénykert területe

Nk

 

 

 

5.11

Nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület

B

 

 

 

5.12

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület

Hon

 

 

 

5.13

Hulladékkezelő, -lerakó területe

Hull

 

 

 

5.14

Közlekedéshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület, ha az nem a közlekedési területen belül kerül elhelyezésre

Közl

 

 

 

5.15

Repülőtér területe

Rept

 

 

 

5.16

Temető területe

T

 

 

 

5.17

Mezőgazdasági üzemi terület

 

 

 

5.18

Egyéb, az OTÉK 10-23. §-ában foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület

szabadon
válaszható betűjel

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

 

színárnyalat választható

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Közlekedési terület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Közúti

Köu

 

 

 

1.2

Kötöttpályás

 

 

 

1.3

Vízi

 

 

 

1.4

Légi

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Zöldterület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Közkert

 

 

2.2

Közpark

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Erdőterület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Védelmi

 

 

3.2

Gazdasági

 

 

3.3

Közjóléti

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Mezőgazdasági terület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Kertes

 

 

4.2

Általános

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Vízgazdálkodási terület

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Természetközeli terület

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Különleges beépítésre nem szánt terület

Kb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület

 

 

 

7.2

Nagy kiterjedésű sportolási célú terület

Sp

 

 

 

7.3

Kutatás-fejlesztés céljára szolgáló terület

Kf

 

 

 

7.4

Megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület

En

 

 

 

7.5

Vadaspark, arborétum területe

Arb

 

 

 

7.6

Temető területe

T

 

 

 

7.7

Nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló terület

B

 

 

 

7.8

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület

Hv

 

 

 

7.9

Burkolt vagy fásított köztér, sétány

Kt

 

 

 

7.10

Egyéb, az OTÉK 26-30/A. §-ában foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület

szabadon
válaszható betűjel

 

 

 

 

 

 

 

II. VÉDELEMMEL ÉS KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK, EGYÉB ELEMEK JELÖLÉSE

(A szerkezetet meghatározó elemeket jelölni kell.)
1

Az 1. § a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § 1a. pontját a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 2. § 1b. pontját a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § 1c. pontját a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § 2a. pontját a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § 7a. pontját a 342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

11

A 2. § 8. pontja a 342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § 9a. pontját a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

13

A 2. § 9b. pontját a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

14

A 2. § 9c. pontját a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

16

A 3. § (4) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § (6) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. § (7) bekezdése a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. § (9) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3/A. §-t a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

21

A 3/B. §-t a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

22

A 3/C. §-t a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

23

A 3/D. §-t a 497/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 69/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

24

Az 5. § (2) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

25

Az 5. § (3) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

26

A 6. § (2) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

27

A 6. § (2a) bekezdését a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

28

A 6. § (2b) bekezdését az 56/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 8. § a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

30

A 9. § (4) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 9. § (5) bekezdését a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 29. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 9. § (6) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 9. § (7a) bekezdését a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be.

34

A 9. § (9) bekezdését a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

35

A 10. § (1) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

36

A 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 11. § (4) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 11. § (5) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 11. § (6) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 11. § (7) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 11. § (7a) bekezdését a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

42

A 11. § (9) bekezdését a 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

43

A 11. § (10) bekezdését a 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

44

A 11. § (11) bekezdését a 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

45

A 11. § (12) bekezdését a 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

46

A 13. § (1) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § b) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 14. § a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 15. § (4) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § c) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 15. § (6) bekezdését a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

50

A 16. § (5) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

51

A 16. § (6) bekezdése a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 16. § (8) bekezdését a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése iktatta be.

53

A 16. § (9) bekezdését a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése iktatta be.

54

A 17. § (1) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § d) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 17. § (2) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § e) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 19. § (1) bekezdés b) pontja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 14/A. alcímet (19/A. §) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 54. § (1) bekezdése iktatta be.

58

A 20. § (4) bekezdése a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 20. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 20. § (8) bekezdése a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

61

Az V. fejezet (21–27. §) a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

62

A 22. § (3) bekezdés c) pontja a 105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § a) pontja, a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 14. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

63

A 22. § (4) bekezdése a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 22. § (5) bekezdése a 105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 14. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

65

A 22. § (6) bekezdése a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 22. § (7) bekezdése a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 22. § (8) bekezdése a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 14. § 3. pontja, a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 32. §-a szerint módosított szöveg.

68

A 22. § (10) bekezdését a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

69

A 23. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 14. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

70

A 23. § (2) bekezdés c) pontja a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 14. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

71

A 23. § (4) bekezdés b) pontja a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

72

A 23/C. § (7) bekezdése a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 14. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

73

A 23/E. § (1) bekezdése a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 23/E. § (3) bekezdése a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 23/F. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 23/F. § (3) bekezdése a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 14. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

77

A 23/F. § (4) bekezdés d) pontja a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 14. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

78

A 23/F. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 17/D. alcím (23/H. §) a 105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

80

A 17/E. alcímet (23/I–23/L. §) a 476/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

81

A 25. § (3) bekezdése a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

82

A 25. § (4) bekezdése a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 26. § (1) bekezdés a) pontja a 150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

84

A 26. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 14. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

85

A 26. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontját a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 15. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

86

A 26. § (2) bekezdése a 150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 23. § a) pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 110. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

87

A 26. § (3) bekezdés b) pontjaa 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § a) pontja szerint módosított szöveg.

88

A 26/A. § (3) bekezdése a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 26/A. § (4a) bekezdését a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

90

A 26/A. § (4b) bekezdését a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be.

91

A 26/A. § (4c) bekezdését a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be.

92

A 26/A. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontja a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

93

A 26/B. § (1) bekezdése a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

94

A 26/B. § (1a) bekezdését a 105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

95

A 26/B. § (1b) bekezdését a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

96

A 26/B. § (1c) bekezdését a 357/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

97

A 26/B. § (2) bekezdés c) pontja a 105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

98

A 26/B. § (2) bekezdés d) pontja a 105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

99

A 26/B. § (2) bekezdés e) pontja a 105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

100

A 26/B. § (3) bekezdése a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 14. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

101

A 26/B. § (4) bekezdését 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 416. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

102

A 26/B. § (5) bekezdését 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 416. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

103

A 26/C. § a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

104

A 26/C. § (2) bekezdését újonnan a 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § c) pontja.

105

A 26/C. § (3) bekezdését a 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

106

A 26/D. § a 105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

107

A 26/E. § a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

108

A 18/E. alcímet (26/F. §) a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

109

A 26/F. § (2) bekezdése a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

110

A VI. fejezet címe a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

111

A 20. alcím (28. §) a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

112

A 28. § (1) bekezdése a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 14. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

113

A 28. § (3) bekezdése a 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

114

A 28/A. §-t a 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

115

A 28/A. § (1) bekezdése a 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

116

A 28/A. § (1a) bekezdését a 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

117

A 28/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

119

A 28/A. § (5) bekezdése a 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 14. § d) pontja szerint módosított szöveg.

120

A 28/A. § (6) bekezdése a 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 14. § e) pontja szerint módosított szöveg.

121

A 28/B. §-t a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 110. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

122

A 21. alcím (29–29/A. §) a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

123

A 29/A. § a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

124

A 22. alcím (30. §) a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

125

A 23. alcímet (31. §) a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 29. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

126

A 24. alcím címe a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

127

A 32. § (1) bekezdés b) pontja a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 24. § b) pontjával megállapított szöveg.

128

A 32. § (1) bekezdés c) pontja a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 24. § c) pontjával megállapított szöveg.

129

A 32. § (1) bekezdés d) pontját a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése iktatta be.

130

A 32. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 208. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

131

A 32. § (3) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § f) pontja szerint módosított szöveg.

132

A 32. § (4) bekezdés b) pontja a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 29. § c) pontja szerint módosított szöveg.

133

A 32. § (6) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

134

A 32. § (6a) bekezdését a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése iktatta be.

135

A 32. § (7) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

136

A 32. § (8) bekezdését a 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 59. §-a iktatta be.

137

A 32. § (9) bekezdését a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. §-a iktatta be.

138

A 34. § (2) bekezdés c) pontja a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 29. § d) pontja szerint módosított szöveg.

139

A 37. § (2) bekezdés a) pontja a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § g) pontja szerint módosított szöveg.

140

A 37. § (4) bekezdés a) pontja a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § h) pontja szerint módosított szöveg.

141

A 38. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § i) pontja szerint módosított szöveg.

142

A 38. § (2) bekezdés a) pontja a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § j) pontja szerint módosított szöveg.

143

A 38. § (3) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § k) pontja szerint módosított szöveg.

144

A 38. § (4) bekezdés c) pontja a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

145

A 38/A. §-t a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

146

A 38/A. § (1) bekezdése a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 17. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

147

A 38/A. § (2) bekezdés a) pontja a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

148

A 38/A. § (2) bekezdés b) pontja a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 17. § d) pontja szerint módosított szöveg.

150

A 40. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 208. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

152

A 40. § (4) bekezdés c) pontja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdés k) pontja szerint módosított szöveg.

153

A 40. § (6) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 208. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

154

A 40. § (7) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 208. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

156

A 41. § (2) bekezdés a) pontja a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § j) pontja szerint módosított szöveg.

157

A 42. § (1) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

159

A 42. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 208. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

160

A 42. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 208. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

161

A 42. § (4) bekezdés c) pontja a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § n) pontja szerint módosított szöveg.

162

A 42. § (4) bekezdés d) pontját a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 29. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

163

A 42. § (5) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

164

A 42. § (6) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 208. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

165

A 30/A. alcímet (42/A. §) a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be.

166

A 42/A. § (3) bekezdés c) pontja a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

167

A 42/A. § (3a) bekezdését a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

168

A 42/A. § (3b) bekezdését a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

169

A 43. § (1) bekezdés c) pontja a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § o) pontja szerint módosított szöveg.

170

A 43. § (2) bekezdése a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

171

A 43. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja az 56/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

172

A 43. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 208. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

173

A 43. § (4) bekezdését a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 29. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

174

A 31/A. alcímet (43/A–43/B. §) a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be.

175

A 43/A. § (2) bekezdés a) pontja a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

176

A 43/A. § (4) bekezdése a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

177

A 43/A. § (6) bekezdés a) pontja a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

178

A 43/A. § (6) bekezdés b) pontja a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított, a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 17. § e) pontja szerint módosított szöveg.

180

A 43/A. § (7) bekezdése a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított, a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 24. § g) pontja szerint módosított szöveg.

181

A 43/A. § (11) bekezdését 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése iktatta be.

182

A 43/B. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 17. § f) pontja szerint módosított szöveg.

183

A 43/B. § (2) bekezdés b) pontja 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 17. § g) pontja szerint módosított szöveg.

184

A 43/B. § (3) bekezdése a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 24. § h) pontja szerint módosított szöveg.

187

A 45. § (3) bekezdését a 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

188

A 45. § (4) bekezdését a 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

189

A 45. § (5) bekezdését a 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

190

A 45. § (6) bekezdését a 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

192

A 46. § (2) bekezdését a 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

193

A 46. § (3) bekezdése a 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

194

A 46. § (4) bekezdését a 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

195

A 46. § (5) bekezdését a 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

196

A 46/A. §-t a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 4. § f) pontja.

197

A 46/B. §-t a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be.

198

A hatálybalépés időpontja 2016. december 30.

199

A hatálybalépés időpontja 2016. december 30.

200

A hatálybalépés időpontja 2016. december 30.

201

A 46/B. § (3) bekezdését a 105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

202

A 46/B. § (5) bekezdését a 40/2017. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

203

A 46/B. § (6) bekezdését a 40/2017. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

204

A 46/C. §-t a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

205

A hatálybalépés időpontja 2017. június 24.

206

A hatálybalépés időpontja 2017. június 24.

207

A 46/D. §-t a 476/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

208

A hatálybalépés időpontja 2018. január 5.

209

A 46/E. §-t a 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

210

A hatálybalépés időpontja 2018. február 14.

211

A 46/F. §-t a 150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 22. §-a iktatta be.

212

A hatálybalépés időpontja 2018. augusztus 14.

213

A 46/G. §-t a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 22. §-a iktatta be.

214

A hatálybalépés időpontja 2018. december 5.

215

A 46/H. §-t a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

216

A hatálybalépés időpontja 2019. március 14.

217

A 46/I. §-t a 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

218

A hatálybalépés időpontja 2019. november 27.

220

A hatálybalépés időpontja 2020. május 13.

221

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

Az 1. melléklet 1.7.3. pontja a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 84. § b) pontja szerint módosított szöveg.

238

Az 1. melléklet 1.11. pontja az 56/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

239

Az 5. melléklet 1.1.3. pontja a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 29. § g) pontja szerint módosított szöveg.

241

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be.

242

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be.

243

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be.

244

A 13. mellékletet a 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére