• Tartalom

315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.11.14.

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a középszintű érettségi vizsgára jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a (4) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a középszintű vizsga térítési díj összegét a jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg.”

2. § Az R. V. Fejezetének címe helyébe a következő szöveg lép:

V. FEJEZET
A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSÉNEK VÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM ÉS A MŰKÖDTETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESÜLÉS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI”

3. § Az R. 39. § helyébe a következő rendelkezés lép:

39. § (1) A települési önkormányzat a köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti működtetési kötelezettsége alóli mentesülésre vagy az Nkt. 74. § (5) bekezdése szerinti működtetés vállalására vonatkozó kérelmét az erre a célra létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére postai úton történő megküldésével nyújthatja be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez a települési önkormányzat csatolja
a) az 1–3. melléklet szerinti – a miniszter által az államháztartásért felelős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel közösen kiadott és közzétett útmutatónak megfelelően kitöltött – adatlapokat, és
b) a mentesülési szándékot alátámasztó 4. melléklet szerinti nyilatkozatot, vagy a működtetés vállalásának szándékát alátámasztó 6. melléklet szerinti nyilatkozatot és a 7. melléklet szerinti jegyzőkönyvi kivonatot.
(3) A települési önkormányzat által önállóan vagy intézményi társulás székhelyeként fenntartott köznevelési intézményhez tartozó, a települési önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok adatait az (1) bekezdés szerinti kérelemben összevontan kell megadni. A települési önkormányzat tulajdonában lévő azon ingatlanról, amely másik települési önkormányzat, másik települési önkormányzat székhelyén működő intézményi társulás, többcélú kistérségi társulás vagy megyei intézményfenntartó központ fenntartásában van, önállóan szolgáltat adatot.”

4. § (1) Az R. 41. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem alapján a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter – a miniszter által létrehozott és működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján – a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem miniszterhez történő megküldésétől számított 10 napon belül együttesen]

b) meghatározza a települési önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét, ha a működtetési képesség hiánya nem vagy csak részben állapítható meg, vagy”

(2) Az R. 41. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem alapján a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter – a miniszter által létrehozott és működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján – a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem miniszterhez történő megküldésétől számított 10 napon belül együttesen]

c) helyt ad a települési önkormányzat Nkt. 74. § (5) bekezdése szerinti működtetés vállalására vonatkozó kérelmének, vagy azt elutasítja.”

5. § Az R. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti települési önkormányzat a 41. § (1) bekezdés b) pontja szerinti döntés esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 9 napon belül az 5. mellékletnek megfelelő adatlapnak az erre a célra létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgatóság részére postai úton történő megküldésével tájékoztatja a minisztert a hozzájárulás feltételei vállalásáról hozott döntéséről.”

6. § (1) Az R. 3/b. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az R. 3/c. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § Az R.

b) 36. § (1) bekezdés a) pontjában a „huszonegyedik” szövegrész helyébe a „huszonkettedik” szöveg,

c) 36. § (3) bekezdésében a „34. § (6) bekezdésére” szövegrész helyébe a „35. § (6) bekezdésére” szöveg,

d) 47. § (1) bekezdésében a „4. § (1) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. § (1) bekezdése” szöveg,

e) 48. § (1) bekezdésében az „október 31-éig” szövegrész helyébe a „november 30-áig” szöveg,

f) 1. melléklete szerinti táblázat fejrovatában a „2012. évi várható előirányzat” szövegrész helyébe a „2012. évi várható előirányzat (prognosztizált 2012. év végi teljesítési adat)” szöveg,

g) 1. melléklet 27.c sorában a „29. sorból” szövegrész helyébe a „27. sorból” szöveg,

h) 1. melléklet 45.a és 45.b sorában a „25. sorból” szövegrész helyébe a „45. sorból” szöveg,

i) 1. mellékletében a „mentesülési kérelem” szövegrész helyébe a „mentesülési vagy a működtetés vállalására vonatkozó kérelem” szöveg,

j) 3/a. melléklet 1. pontjában a „Közoktatási Információs rendszer” szövegrész helyébe a „köznevelés információs rendszer” szöveg,

k) 3/a. melléklet 1. és 2. pontjában az „önkormányzati társulás fenntartásában” szövegrész helyébe az „önkormányzati társulás, valamint megyei intézményfenntartó központ fenntartásában” szöveg,

lép.

8. § (1) Hatályát veszti az R.

a) 41. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy” szövegrész,

(2) Hatályát veszti az R. 43. §-a.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

 

Ebr azonosító

 

 

Önkormányzat

 


Önkormányzat által önállóan vagy intézményi társulás székhelyeként fenntartott köznevelési intézményekhez tartozó, az önkormányzat tulajdonában álló épületek összevont adatai

2K25111_1

ezer Ft

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No.

Megnevezés (űrlap/sor)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus munkakörben, és nem
a pedagógusok nevelő-oktató munkáját közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak személyi juttatásai (munkaadókat terhelő járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val) + egyéb folyó kiadások + irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás + támogatásértékű működési kiadás összesen + előző évi működési célú előirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

Társadalom-, szociál-politikai és egyéb juttatás, támogatás + ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz-átadások állam-háztartáson kívülre összesen + támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

21-4 + 21-5 sorokból

21-6 + 21-7 + 21-9 + 21-21 + 21-29

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 + 22-27 + 22-41 + 22-109 + 22-112

22-66 + 22-101

1

F04a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

2

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)

3

852012

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)

4

852013

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

5

852014

Általános iskolai felnőttoktatás
(1–4. évfolyam)

6

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

7

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

8

852023

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

9

852024

Általános iskolai felnőttoktatás
(5–8. évfolyam)

10

852031

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

11

852032

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

12

F04b

Középfokú oktatás

13

853111

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)

14

853112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

15

853113

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

16

853114

Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

17

853121

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)

18

853122

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)

19

853123

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)

20

853124

Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

21

F04d

Egyéb oktatás

22

479901

Tankönyvforgal-
mazás költségvetési szervnél

23

559011

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

24

559015

Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása

25

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

26

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

27

855913

Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése

28

855914

Általános iskolai tanulószobai nevelés

29

855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

30

855916

Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

31

855917

Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés

32

855918

Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

33

855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

34

855922

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

35

855923

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

36

856011

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

37

856012

Korai fejlesztés, gondozás

38

856013

Fejlesztő felkészítés

39

856020

Pedagógiai szakmai szolgáltatások

Összesen:

 

 2K25111_2

ezer Ft

2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként

No.

Megnevezés (űrlap/sor)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus munkakörben, és nem
a pedagógusok nevelő-oktató munkáját közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak személyi juttatásai (munkaadókat terhelő járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val) + egyéb folyó kiadások + irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás + támogatásértékű működési kiadás összesen + előző évi működési célú előirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

Társadalom-, szociál-politikai és egyéb juttatás, támogatás + ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz-átadások állam-háztartáson kívülre összesen + támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

21-4 + 21-5 sorokból

21-6 + 21-7 + 21-9 + 21-21 + 21-29

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 + 22-27 + 22-41 + 22-109 + 22-112

22-66 + 22-101

1

F04a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

2

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

3

852012

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

4

852013

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

5

852014

Általános iskolai felnőttoktatás
(1–4. évfolyam)

6

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

7

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

8

852023

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

9

852024

Általános iskolai felnőttoktatás
(5–8. évfolyam)

10

852031

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

11

852032

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

12

F04b

Középfokú oktatás

13

853111

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)

14

853112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

15

853113

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

16

853114

Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

17

853121

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)

18

853122

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása
(9–12/13. évfolyam)

19

853123

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása
(9–12/13. évfolyam)

20

853124

Szakközépiskolai felnőttoktatás
(9–12/13. évfolyam)

21

F04d

Egyéb oktatás

22

479901

Tankönyvforgal-
mazás költségvetési szervnél

23

559011

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

24

559015

Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása

25

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

26

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

27

855913

Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése

28

855914

Általános iskolai tanulószobai nevelés

29

855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

30

855916

Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

31

855917

Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés

32

855918

Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

33

855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése,

34

855922

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

35

855923

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

36

856011

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

37

856012

Korai fejlesztés, gondozás

38

856013

Fejlesztő felkészítés

39

856020

Pedagógiai szakmai szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

P. H

……………………………………

(fő)jegyző

 

polgármester


2. melléklet a 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

 

Ebr azonosító

 

 

Önkormányzat

 


Az önkormányzat tulajdonában lévő azon épületek adatai, amely jelenleg másik önkormányzat, másik önkormányzati székhelyű intézményi társulás, többcélú kistérségi társulás vagy megyei intézményfenntartó központ fenntartásában van

2K25127_1

ezer Ft

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No.

Megnevezés (űrlap/sor)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus munkakörben, és nem a pedagógusok nevelő-oktató munkáját közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak személyi juttatásai (munkaadókat terhelő járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val) + egyéb folyó kiadások + irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás + támogatásértékű működési kiadás összesen + előző évi működési célú előirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

Társadalom-, szociál-politikai és egyéb juttatás, támogatás + ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz-átadások állam-háztartáson kívülre összesen + támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

21-4 + 21-5 sorokból

21-6 + 21-7 + 21-9 + 21-21 + 21-29

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 + 22-27 + 22-41 + 22-109 + 22-112

22-66 + 22-101

1

F04a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

2

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

3

852012

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

4

852013

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

5

852014

Általános iskolai felnőttoktatás
(1–4. évfolyam)

6

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

7

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

8

852023

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

9

852024

Általános iskolai felnőttoktatás
(5–8. évfolyam)

10

852031

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

11

852032

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

12

F04b

Középfokú oktatás

13

853111

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)

14

853112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

15

853113

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

 

 

16

853114

Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

17

853121

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)

18

853122

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)

19

853123

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)

20

853124

Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

21

F04d

Egyéb oktatás

22

479901

Tankönyvforgal-
mazás költségvetési szervnél

23

559011

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

24

559015

Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása

25

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

26

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

27

855913

Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése

28

855914

Általános iskolai tanulószobai nevelés

29

855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

30

855916

Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

31

855917

Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés

32

855918

Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

33

855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

34

855922

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

35

855923

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

36

856011

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

37

856012

Korai fejlesztés, gondozás

38

856013

Fejlesztő felkészítés

39

856020

Pedagógiai szakmai szolgáltatások

Összesen:

 

 2K25127_2

ezer Ft

2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként

No.

Megnevezés (űrlap/sor)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus munkakörben, és nem a pedagógusok nevelő-oktató munkáját közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak személyi juttatásai (munkaadókat terhelő járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val) + egyéb folyó kiadások + irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás + támogatásértékű működési kiadás összesen + előző évi működési célú előirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

Társadalom-, szociál-politikai és egyéb juttatás, támogatás + ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz-átadások állam-háztartáson kívülre összesen + támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

21-4 + 21-5 sorokból

21-6 + 21-7 + 21-9 + 21-21 + 21-29

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 + 22-27 + 22-41 + 22-109 + 22-112

22-66 + 22-101

1

F04a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

2

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

3

852012

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

4

852013

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

5

852014

Általános iskolai felnőttoktatás
(1–4. évfolyam)

6

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

7

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

8

852023

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

9

852024

Általános iskolai felnőttoktatás
(5–8. évfolyam)

10

852031

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

11

852032

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

12

F04b

Középfokú oktatás

13

853111

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)

14

853112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

15

853113

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

16

853114

Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

17

853121

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)

18

853122

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)

19

853123

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)

20

853124

Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

21

F04d

Egyéb oktatás

22

479901

Tankönyvforgal-
mazás költségvetési szervnél

23

559011

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

24

559015

Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása

25

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

26

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

27

855913

Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése

28

855914

Általános iskolai tanulószobai nevelés

29

855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

30

855916

Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

31

855917

Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés

32

855918

Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

33

855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

34

855922

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

35

855923

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

36

856011

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

37

856012

Korai fejlesztés, gondozás

38

856013

Fejlesztő felkészítés

39

856020

Pedagógiai szakmai szolgáltatások

Összesen:

 

 

……………………………….

P. H

……………………………………

(fő)jegyző

 

polgármester


3. melléklet a 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez


Ebr azonosító:
Önkormányzat
neve:


Jegyzőkönyvi kivonat


……… Képviselő-testület (Közgyűlés)
2012. évi ……-i ülésének jegyzőkönyvéből

…… /2012. ( . .) határozata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés ab) pontja alapján meghozott döntésről


….Város/Község Képviselő-testülete/Közgyűlése az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.Kelt:

P. H.

…………………………..

…………………………..

(fő)jegyző

polgármester


1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. november 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére