• Tartalom

33/2012. (IV. 2.) VM rendelet

33/2012. (IV. 2.) VM rendelet

az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról1

2015.03.16.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) átadó: az a mezőgazdasági termelő, akinek vagy amelynek a bogyós gyümölcs támogatási jogosultsága átruházásra, ideiglenes átengedésre került egy vagy több másik mezőgazdasági termelő részére;

b) átruházás: a bogyós gyümölcs támogatási jogosultság egészének vagy egy részének, egy vagy több átvevő részére történő eladása, ajándékozása;

c)2 átvevő: az a mezőgazdasági termelő, aki vagy amely mezőgazdasági tevékenység végzése céljából a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. §-ában foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tesz, és akire, amelyre a bogyós gyümölcs támogatási jogosultságot átruházzák vagy akinek, amelynek ideiglenesen átengedik;

d) bogyós gyümölcs támogatási jogosultság: az e rendelet alapján megállapított elkülönített bogyós gyümölcs támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

e) egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet) szerinti kérelem;

f) ideiglenes átengedés: a bogyós gyümölcs támogatási jogosultság egészének vagy egy részének, egy vagy több átvevő részére történő bérbeadása, haszonkölcsönbe adása;

g) mezőgazdasági vagyoni értékű jog: a Tv. 9. § n) pontjában meghatározott jog;

h) referencia év: a 2008. gazdasági év.

2. § (1) E rendelet szerinti bogyós gyümölcs támogatási jogosultságot szerezhet az a mezőgazdasági termelő, vagy annak jogutódja, aki vagy amely a referencia évre vonatkozó, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/2008. (III. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 39/2008. (III. 29.) FVM rendelet] alapján jogerős határozattal megállapított málna, illetve földieper terület alapján támogatást kapott és 2012-ben egységes kérelmet nyújt be.

(2) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság mértéke megegyezik a referencia évre vonatkozó, a 39/2008. (III. 29.) FVM rendelet alapján kapott támogatás alapjául jogerős határozattal megállapított málna, illetve földieper termesztésével hasznosított terület nagyságával. A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság mértékét hektár mértékegységben kell megadni, amelyet két tizedesjegy pontossággal kell megállapítani. A minimálisan megállapított és nyilvántartott bogyós gyümölcs támogatási jogosultság 0,1 hektár.

3. § (1)3 A tárgyévben benyújtott egységes kérelem alapján elkülönített bogyós gyümölcs támogatásra jogosult az a bogyós gyümölcs támogatási jogosultsággal rendelkező mezőgazdasági termelő, aki a tárgyévben – a vonatkozó Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló tárgyévi miniszteri rendelet alapján (a továbbiakban: SAPS rendelet) – egységes területalapú támogatási kérelmet nyújt be, és támogatási kérelmét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részben vagy egészben jóváhagyja, azaz SAPS jogosult.

(2)4 A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság tárgyévre jutó egységnyi támogatási összege a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet XII. mellékletében Magyarország számára megállapított elkülönített bogyós gyümölcsök támogatására kifizethető összeg és a tárgyévben bogyós gyümölcs támogatási jogosultsággal rendelkező, elkülönített bogyós gyümölcs támogatást igénylő, tárgyévi SAPS jogosultsággal rendelkező mezőgazdasági termelők bogyós gyümölcs támogatási jogosultság mértéke összegének hányadosa. Az egységnyi támogatás összege két tizedes jegy pontossággal kerül meghatározásra.

(3) Az egy kérelmező részére kifizethető elkülönített bogyós gyümölcs támogatás összegét a tárgyévre jutó bogyós gyümölcs támogatási jogosultság egységnyi támogatási összegének és a kérelmező bogyós gyümölcs támogatási jogosultsága mértékének szorzata határozza meg.

4. § (1) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultsággal rendelkező mezőgazdasági termelő az őt megillető, tárgyévre vonatkozó elkülönített bogyós gyümölcs támogatást az egységes kérelemben tett nyilatkozatával igényelheti.

(2) A mezőgazdasági termelő 2012. évben tett, (1) bekezdés szerinti nyilatkozata egyben a bogyós gyümölcs támogatási jogosultság megállapítására vonatkozó kérelemnek is minősül.

(3) Az MVH a bogyós gyümölcs támogatási jogosultságról 2012. november 30-ig dönt.

(4) Az elkülönített bogyós gyümölcs támogatás igénybevétele iránti kérelem alapján lefolytatandó eljárásra a tárgyévre vonatkozó SAPS rendelet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

5. § A bogyós gyümölcs támogatási jogosultságok használati jogának, valamint mennyiségének nyomon követése érdekében nyilvántartást kell működtetni. A nyilvántartás működtetését, és a működtetés kapcsán felmerülő hatósági feladatokat az MVH látja el.

6. § (1) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság jogosultjának személyében átruházás, vagy ideiglenes átengedés miatt bekövetkezett változás nyilvántartásban történő átvezetése iránti kérelmet a feleknek az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon közösen kell benyújtaniuk az MVH-hoz.

(2) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság egészben vagy részben csak olyan mezőgazdasági termelőre ruházható át, vagy ideiglenesen olyan mezőgazdasági termelőnek engedhető át, akit vagy amelyet az MVH a Tv. 28. §-ában foglaltak szerint nyilvántartásba vett.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem a tárgy támogatási évre vonatkozóan adott év március 1. és április 1. közötti időszakban nyújtható be.

(3a)5 A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság átruházása vagy ideiglenes átengedése esetén a nyilvántartásba történő átvezetés iránti kérelem a 2014. támogatási évig nyújtható be.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem jóváhagyására a Tv. 76. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5)6 A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság átruházására vagy ideiglenes átengedésére irányuló szerződés alapján a bogyós gyümölcs támogatási jogosultság nyilvántartásban történő átvezetésének évében a bogyós gyümölcs támogatási jogosultság további átruházására vagy ideiglenes átengedésére csak teljes gazdasággal együtt kerülhet sor.

(6) Ideiglenes átengedés esetén az átengedés időtartamát években kell meghatározni, amely azonban egy támogatási évnél rövidebb nem lehet.

(7) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság jogosultjának személyében öröklés, vagy jogutódlás miatt bekövetkezett változás nyilvántartásban történő átvezetése iránti kérelmet az örökös, vagy a jogutód a jogutódlást igazoló döntés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon nyújthatja be az MVH-hoz. Amennyiben a hagyatékátadó végzésben vagy öröklési bizonyítványban a bogyós gyümölcs támogatási jogosultságra vonatkozó haszonélvezeti jog kerül megállapításra, az örökösnek és a haszonélvezeti jog jogosultjának közösen kell benyújtania az átvezetés iránti kérelmet. Bogyós gyümölcs támogatásra e rendelet alapján lesz jogosult a bogyós gyümölcs támogatási jogosultság haszonélvezeti jogával rendelkező mezőgazdasági termelő.

(8)7 A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változás nyilvántartásban történő átvezetése iránti, (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó közokirat vagy a teljes bizonyító erejű magánokirat eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát, illetve a (7) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a jogutódlást igazoló hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány másolatát.

(9)8 A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változás nyilvántartásban történő átvezetése iránti, (1) és (7) bekezdés szerinti kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon lehet visszavonni.

7. § (1) Az e rendelet alapján vállalt feltételek teljesítésével összefüggő elháríthatatlan külső ok (vis maior) igazolására az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatti igazolási kérelmet az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint kell benyújtani.

8. § A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a közösségi jogi aktuson alapuló jogkövetkezményeket az e rendelet alapján igénybe vett elkülönített támogatásra figyelemmel kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. § Ez a rendelet a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. §9 A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] megállapított 6. § (3a) bekezdést a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor10 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 50. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1. § c) pontja a 45/2014. (IV. 18.) VM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 45/2014. (IV. 18.) VM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § (3a) bekezdését a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 26. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 6. § (5) bekezdése a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. § (8) bekezdése a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. § (9) bekezdése a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 26. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A hatálybalépés időpontja 2015. március 16.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére