• Tartalom

334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2022.12.23.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest VII. kerület közigazgatási területén lévő 33505 helyrajzi számú, természetben a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 9–13. szám alatt található ingatlant érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával függenek össze.

(2)–(3)1

(4)2 A Kormány az 1. melléklet 16–19. sora szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(5)3

2. §4 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. §5

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelethez6

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

A

B

1.

Beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

2.

Az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében álló, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló, Budapest VII. kerület közigazgatási területén lévő 33505 helyrajzi számú, természetben a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 9–13. szám alatt található ingatlan átalakítása és felújítása.

általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

3.

kulturális örökségvédelmi hatósági eljárások

4.

fakivágási engedélyezési eljárás

5.

környezetvédelmi hatósági eljárások

6.

vízügyi hatósági eljárások

7.

útügyi hatósági eljárások

8.

vasúti hatósági eljárások

9.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

10.

hírközlési hatósági eljárások

11.

földmérési hatósági eljárások

12.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

13.

telekalakítási eljárások

14.

bányahatósági engedélyezési eljárások

15.

üzletek működési engedélyezési eljárásai

16.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

17.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

18.

jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

19.

azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott

1

Az 1. § (2)–(3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 61. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (4) bekezdését a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 61. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (5) bekezdését a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 61. § c) pontja.

4

A 2. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésével megállapított, az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 61. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése, a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 33. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére