• Tartalom

336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól

Nem ismert

A Kormány a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 23. § (5) bekezdése alapján teljesített adatszolgáltatások alapján az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számlához (a továbbiakban: Számla) való hozzájárulás szempontjából releváns piac méretének és azon működő egyes postai szolgáltatók piaci részesedésének megállapítása a tárgyévre az 1. mellékletben szereplő képletek alapján történik.

2. § A postai szolgáltató az egyetemes szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásaiból származó nettó árbevétele legfeljebb 10 százalékának megfizetésére kötelezhető.

3. § A postai szolgáltatónak a Számlához való hozzájárulásra vonatkozó kötelezettsége meghatározásának számítási képletét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A kötelezett postai szolgáltató befizetési kötelezettsége akkor minősül teljesítettnek, amikor az átutalása a Számlára megérkezett. Késedelmes fizetés esetében a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

5. § (1) A támogatott egyetemes szolgáltató a téves adatközlés vagy számítási hiba alapján, vagy egyéb okból jogellenesen kifizetett támogatást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság erre vonatkozó határozata alapján köteles visszafizetni a Számlára.

(2) Amennyiben a visszafizetési kötelezettség az egyetemes szolgáltatónak felróható okból következett be, az egyetemes szolgáltató a visszajáró összeget a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a támogatás átutalásának időpontjától számított kamattal együtt köteles visszafizetni a Számlára.

6. § A Számlára befolyt bevételekről és azok kifizetéséről készült, a Postatv. 22. § (2) bekezdése szerinti kimutatás tartalmát a 3. melléklet tartalmazza. A pénzforgalmi beszámolót az előző év január 1-je és december 31-e közötti időszakra kell elkészíteni.

7. § Ez a rendelet a Postatv. 22. §-ának, 23. §-ának és 29. §-ának hatálybalépésekor lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, – a 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számlához való hozzájárulás szempontjából releváns piac méretének és azon működő egyes postai szolgáltatók piaci részesedésének megállapítása a tárgyévre
piacméret:

a nem egyetemes postai szolgáltató piaci részesedése a releváns piacon:

az egyetemes postai szolgáltató piaci részesedése a releváns piacon:

ahol
n:    az egyetemes postai szolgáltató kivételével a releváns piacokon jelenlévő postai szolgáltatók száma;
ESzB:    az egyetemes postai szolgáltató árbevétele az egyetemes postai szolgáltatások piacáról a tárgyévben;
ESzBB:    az egyetemes postai szolgáltató árbevétele az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatások piacáról a tárgyévben;
Bi:    az egyetemes szolgáltatást helyettesítő szolgáltatást nyújtó, nem egyetemes postai szolgáltató árbevétele az egyetemes szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások piacáról a tárgyévben;
PRi:    a postai szolgáltató piaci részesedése a releváns piacokon a tárgyévben;
PR:     az egyetemes postai szolgáltató piaci részesedése a releváns piacokon a tárgyévben.

2. melléklet a 336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelethez

A postai szolgáltatónak az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számlához való hozzájárulási kötelezettségének meghatározása
A releváns piacon működő, egyetemes postai szolgáltatási kötelezettséggel nem rendelkező szolgáltató esetében:

Az egyetemes postai szolgáltató esetében:

ahol
Ki:    az egyetemes postai szolgáltatást nem nyújtó postai szolgáltató befizetési kötelezettsége a Számlára a postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatások piacáról származó, tárgyévet megelőző évi árbevétele alapján;
K:    az egyetemes postai szolgáltató befizetési kötelezettsége a Számlára a postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatások piacáról származó, tárgyévet megelőző évi árbevétele alapján;
PRi:    a postai szolgáltató piaci részesedése a releváns piacokon a tárgyévben;
PR:     az egyetemes postai szolgáltató piaci részesedése a releváns piacokon a tárgyévben;
NEK:    a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által a Postatv. 21. § (4) bekezdésének megfelelően megállapított méltánytalan többletteher összege;
M:    a postai szolgáltatónak az egyetemes szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásokból származó árbevételének azon – a 2. §-ban meghatározott – hányada, melynek megfizetésére a jelen rendelet szerinti cél érdekében maximálisan kötelezhető;
Bi:    az egyetemes szolgáltatást helyettesítő szolgáltatást nyújtó, nem egyetemes postai szolgáltató árbevétele az egyetemes szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások piacáról a tárgyévben;
ESzBB:    az egyetemes postai szolgáltató árbevétele az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatások piacáról a tárgyévben.

3. melléklet a 336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Pénzforgalmi beszámoló az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számlához

 

 

Előző év
(ezer forint)

Tárgyév
(ezer forint)

1.

A Számla NYITÓEGYENLEGE

2.

A Számla bevételei (3+4+5+6)

3.

A szolgáltatók által befizetett hozzájárulások

4.

Késedelmi kamatok

5.

Bírságok

6.

Visszavont támogatás összege

7.

A Számla kifizetései (8)

8.

Az egyetemes szolgáltató részére történő kifizetések

9.

A Számla ZÁRÓEGYENLEGE (2–8)

Kiegészítő jelentés a pénzforgalmi beszámolóhoz
A Számlára befizetést teljesítő Szolgáltatók által fizetett hozzájárulások

 

Szolgáltató

Előző év
(ezer forint)

Tárgyév
(ezer forint)

1.

2.

3.

n.

 

Összesen

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére