• Tartalom

339/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

339/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.01.03.

A Kormány a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ákr.) a következő 20/B. §-sal egészül ki:

20/B. § (1) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Dttv.) 2. §-a szerinti állami kezességvállalásra a (2)–(6) bekezdést kell alkalmazni.
(2) Állami kezességvállalás iránti igénybejelentés esetén az állami kezesség a pénzügyi intézmény összes gyűjtőszámlahitelére kiterjed.
(3) A kezességvállalási díj alapja a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés aláírásának napján a pénzügyi intézmény által alkalmazott törlesztési árfolyam – vagy ha az alacsonyabb, a Dttv.-ben meghatározott legmagasabb árfolyam – és a rögzített árfolyam különbözetének, valamint a hitelkeret-szerződés aláírásának napja szerinti feltételekkel a hiteladósnak a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatti devizában meghatározott törlesztési kötelezettségei összegének a szorzata. A kezességvállalási díj alapjába a mentesített követelésrész nem számít be. A 2012 április 1-jét megelőzően kötött, 2012. június 1-jétől a törvény erejénél fogva módosuló gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződések esetén a díjszámítás alapjának meghatározásakor a figyelembe vett törlesztési kötelezettségek összegénél a mentesített követelésrészre vonatkozó előírást 2012. június 1-jétől kell figyelembe venni.
(4) A kezességvállalási díj mértéke a (3) bekezdés szerint számított összeg 2,5%-a.
(5) A pénzügyi intézmény a kezességvállalási díj összegét öt részletben fizeti meg. Az első részletet a rögzített árfolyam-alkalmazási időszak kezdetét követő hónap 5. munkanapjáig, ezt követően a fennmaradó részleteket a május 31-én még fennálló gyűjtőszámlahitelek vonatkozásában évente, június 30-áig utalja át az állam részére a kincstárnál vezetett 10032000-01034169 Gyűjtőszámlahitel kezességvállalási díj fizetési számla javára.
(6) A pénzügyi intézmény a 12. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait az állami adóhatóságnál.”

2. § Az Ákr. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) E rendeletnek az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló, 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 339/2012. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Ákr.2) megállapított 20/B. §-át az Ákr.2 hatálybalépéséig már megkötött gyűjtőszámlahitelkeret-szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell azzal, hogy a pénzügyi intézmény a kezességvállalási díj első részletét az államháztartásért felelős miniszter felé történő igénybejelentéstől számított 8 munkanapon belül köteles megfizetni.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1. melléklet a 339/2012. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Igénylőlap a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó állami kezesség érvényesítéséhez
1.    A hiteladós vagy hiteladósok adatai
Hiteladós 1.:
Név:     
Lakcím:     
Adóazonosító jel:     
Hiteladós 2.:
Név:     
Lakcím:     
Adóazonosító jel:     
2.    A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés adatai
Szerződés kelte:     
Szerződés lejárata:     
Szerződés azonosítója (szerződésszám):     
Az állami kezességvállalás összege:     
Az állami kezesség iránti igény bejelentésének napján fennálló tőke- és kamattartozás összege:    
3.    Az állami kezesség érvényesítésével kapcsolatos adatok
A pénzügyi intézmény neve, székhelye, adóazonosító száma:     
Az állami kezesség alapján átutalandó összeg:     
A pénzügyi intézmény bankszámla száma:     
Az állami kezesség érvényesítésének indoka:     
4.    Mellékletként csatolandók
A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés másolata és annak mellékletét képező iratok másolata
A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés módosításainak másolata, és annak mellékletét képező iratok másolata
A pénzügyi intézmény nyilatkozata, hogy volt-e megtérülés a biztosítékokból, ha igen, mennyi
A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés felmondását igazoló irat másolata, a kölcsön felmondását követően engedélyezett fizetési halasztás esetén az egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen elteltét igazoló, cégszerűen aláírt banki nyilatkozat.
A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés fizetési késedelem miatt történő egyoldalú felmondására okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére történő előzetes felszólítás másolata
A hiteladós vagy hiteladósok tartozását részletesen bemutató kimutatás másolata
A hiteladós vagy hiteladósok nemteljesítésére, a követelés teljesítésére szabott határidő lejártára vonatkozó adatok
Kelt:
.................................................
cégszerű aláírás
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére