• Tartalom

2012. évi XXXIV. törvény

2012. évi XXXIV. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2012.05.01.

1. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek]

h) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,”

[és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.]

2. § A Fot.

a) 23. § (1) bekezdés f) pontjában az „a)–e) pontban” szövegrész helyébe az „a)–e) és h) pontban” szöveg,

b) 23. § (1) bekezdés g) pontjában az „a), c)–e) pontok” szövegrész helyébe az „a), c)–e) és h) pontok” szöveg,

c) 23/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „a)–e) pontja” szövegrész helyébe az „a)–e) és h) pontja” szöveg,

d) 23/A. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „a), c)–e) pontjában” szövegrész helyébe az „a), c)–e) és h) pontjában” szöveg

lép.

3–4. §2

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő hónap második napján hatályát veszti.

(2) Az 1. és 2. § a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. április 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. április 13. A törvény az 5. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. május 2. napjával.

2

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére