• Tartalom

34/2012. (VII. 4.) BM rendelet

34/2012. (VII. 4.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról1

2012.07.12.

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet alkalmazásában közbeszerzési értékhatárok alatti ellátási igényen a költségvetési törvényben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő ellátási igényt, közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényen valamennyi, az uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényt kell érteni.”

2. § Az R. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló 34/2012. (VII. 4.) BM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok beszerzéseire is alkalmazni kell, amennyiben a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő, de az európai uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő igény vonatkozásában az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor a közbeszerzési eljárás még nem kezdődött meg.”

3. § Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 34/2012. (VII. 4.) BM rendelethez

Az R. 2. mellékletének 12. pontja a következők szerint módosul:
(A Kedvezményezettek köre)
„12. Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok”.
1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2012. július 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére