• Tartalom

34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

a Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról

2014.12.31.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 50. § (6) bekezdésében és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Közlekedési Operatív Program 4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése című prioritásának első, „Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése” című konstrukciójában (a továbbiakban: első konstrukció) meghatározott előirányzat felhasználására terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.1 állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. áruforgalmat bonyolító kikötő: az úszólétesítmények kikötésére kijelölt legalább 2 hektáros partterület, amely alkalmas a vízi közlekedéssel, árukezeléssel, áruátrakással és -elosztással kapcsolatos tevékenység végzésére,

2a.2 átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. beruházási támogatás: az e rendelet szerinti induló beruházáshoz nyújtott, európai uniós forrásból finanszírozott támogatás,

4.3 diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

4a.4 egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

5.5 elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

6. fenntartási időszak: a beruházás üzembe helyezésének időpontjától számított 5 év, kis- és középvállalkozás esetében 3 év,

7. induló beruházás: közlekedési infrastruktúra elemek építése, felújítása, pótlásnak, helyettesítő beruházásnak nem minősülő korszerűsítése,

8. intermodális logisztikai központ: olyan árutovábbítási célú létesítmény, amely a pályázat benyújtását megelőző üzleti évben megfelel az a) és a b) alpontban foglalt feltételeknek, vagy kizárólag az a) alpontban foglalt feltételnek felel meg azzal, hogy a fejlesztés eredményeként a b) alpontban foglalt feltétel is teljesül:

a) a terület összes fedett raktározási kapacitása legalább 10 ezer m2,

b) a létesítmény tevékenységében a közlekedési módot váltó árumennyiség legalább 10 ezer TEU/évet (vagy 125 ezer tonna/évet) ér el,

9. ipari park: az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint „Ipari Park” címet elnyert szervezet,

10.6

11. kapcsolódó vállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. § (3)–(6) bekezdése szerinti vállalkozások,

12. kereskedelmi repülőtér: rendszeres utas-, poggyász-, áru- és postatovábbítást végző légi forgalom céljaira létesített nyilvános repülőtér,

13. közlekedési infrastruktúra elemek: közúti kapcsolatok, vasúti összekötések és csatlakozások, iparvágányok, valamint a vízi áruszállítás kikötői infrastruktúrájának a 3. § c) pontjában meghatározott elemei,

14. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-a szerinti vállalkozás,

15. regionális logisztikai központ: árutovábbítási célú létesítmény, amely területének összes fedett raktári kapacitása a pályázat benyújtását megelőző üzleti évben legalább 5 ezer m2,

16.7 saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás,

17. szinten tartást szolgáló eszköz: a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális javakat anélkül kiváltó eszköz, hogy a kiváltás a nyújtott szolgáltatás, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezné,

18. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

19. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

20. TEU (twenty-foot equivalent unit): a nemzetközi szabványügyi szervezet ISO IC(C) típusú konténeregysége.

3. A támogatások előirányzatok szerinti jogcímei

3. § Az első konstrukció forrásai a következő jogcímeken használhatók fel:

a) intermodális és regionális logisztikai központok, regionális kereskedelmi repülőterek külső közlekedési infrastruktúrájának (közúti kapcsolatok, vasúti összekötések és csatlakozások) fejlesztése,

b) ipari parkok intermodálissá fejlesztése a vasúti kapcsolat kiépítésével, illetve fejlesztésével,

c) áruforgalmat bonyolító kikötők külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése [különösen partfalak; rakpart a hajózást kiszolgáló infrastruktúrával (lépcsők, kikötőbakok, kikötőpontonok); a kikötő megközelítésére szolgáló hajóút és medencekotrás; a közlekedési infrastruktúra fejlesztés védelmét biztosító árvízvédelmi töltés, illetve partvédelmi mű építése, áthelyezése, megerősítése; folyótorkolat-elzárás; közúti kapcsolatok, vasúti összekötések és csatlakozások; csatlakozó közúti-vasúti csomópont külön szintű kereszteződésének kialakítása; alagutak, átjárók építése, bővítése, felújítása].

4. A támogatásban részesíthetők köre

4. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatokból támogatás – a pályázati konstrukció tartalmától függően – a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, valamint állami költségvetési szervek részére nyújtható.

(2) A tulajdonoson kívül támogatásban részesíthető a bérlő, az üzemeltető, a vagyonkezelő és a használatbavételi engedéllyel rendelkező (a továbbiakban: engedélyes), ha határozatlan idejű vagy legalább a fenntartási időszak végéig érvényes, határozott idejű bérleti, üzemeltetői vagy vagyonkezelői jogot biztosító bérleti, üzemeltetői vagy vagyonkezelői szerződéssel vagy használatba vételi engedéllyel rendelkezik. A bérlő, az üzemeltető, a vagyonkezelő és az engedélyes kedvezményezettként való megjelenésének részletes feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza. Határozatlan idejű szerződés esetén a fenntartási időszak alatt a kedvezményezetti kötelezettségek biztosítása érdekében a pályázati kiírás további feltételeket állapít meg.

5. A támogatások formái

5. § (1) Az előirányzat forrásaiból a 3. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthető jogalanyok részére a pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás nyújtható.

(2)8 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

6. Támogatási kategóriák

6. § A 3. §

a) a)–c) pontja alapján beruházási támogatás nyújtható,

b) a)–c) pontja alapján csekély összegű támogatás nyújtható.

7. A beruházási támogatásra vonatkozó szabályok

7. § (1) E rendelet alapján beruházási támogatás induló beruházáshoz nyújtható.

(2) E rendelet alapján beruházási támogatás csak akkor ítélhető oda, ha a kedvezményezett még a beruházás megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja, és a támogatási programot kezelő szervezet írásban megerősíti, hogy a – további részletes vizsgálat tárgyát képező – projekt megfelel az e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

8. §9 (1) Egy projekt azonos elszámolható költségeihez nyújtható, bármely forrásból származó összes támogatás – beleértve a projekthez nyújtott csekély összegű támogatásokat is – támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 1. mellékletben meghatározott mértékeket.

(2) Közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötők jelen konstrukció keretében beruházási támogatásban nem részesülhetnek.

9. § (1) A támogatást a beruházási költségeken belül a tárgyi eszközök és az azokhoz kapcsolódó immateriális javak költségei alapján kell kiszámítani.

(2) Ha a támogatott projekt kapcsán eszközbeszerzésre kerül sor, a beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve azt az esetet, ha a kedvezményezett kis- és középvállalkozás.

(3) A kis- és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci értéket, és annak alacsonyabbnak kell lennie a hasonló új eszköz áránál.

(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett az elszámolható költségeknek a mellékletben meghatározott maximálisan adható támogatáson felüli részét saját forrásból biztosítja.

(5) Ha a támogatott projekt kapcsán ingatlanvásárlásra kerül sor, az kizárólag piaci értéken történhet. Az elszámolható költségek legfeljebb 10%-a fordítható ingatlanvásárlásra, ha az a fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlen.

(6) Fejlesztési (beruházási) célú állami támogatás akkor vehető igénybe és tartható meg, ha a kedvezményezett a beruházást annak befejezésétől (az üzembe helyezés időpontjától) számítva a fenntartási időszak végéig fenntartja és működteti. A fenntartási időszak alatt a kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítania kell, hogy a beruházás eredményeképpen létrejött közlekedési infrastruktúra elemek, illetve a beruházással érintett ingatlan és beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonviszonyaiban változás nem történik, használatukból bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A kedvezményezett nyilatkozattal vállalja, hogy azokat ez idő alatt nem szünteti meg, és a projekt céljaira használja.

(7) Ha a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz benyújtása.

(8) Ha a beruházást tartósan bérelt területen kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a kedvezményezett és a tulajdonos vagy a vagyonkezelő között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt bérleti vagy használati megállapodás és az ahhoz tartozó vázrajz benyújtása.

(9) A támogatás immateriális javakhoz akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett azokat piaci feltételek mellett harmadik féltől vásárolta, azok kizárólag a beruházási támogatásból megvalósuló projekt célját szolgálják, azokat a kedvezményezett eszközei közé sorolják, továbbá legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházási támogatásban részesülő létesítményben maradnak.

(10) Pályázati felhívás az (1)–(9) bekezdésben foglaltakhoz képest további feltételt is előírhat.

10. § (1) A pályázat benyújtása előtt felmerült költségek – a projekt-előkészítés költségei kivételével – nem támogathatóak.

(2) Elszámolható költség a beruházás célját szolgáló tárgyi eszköznek és immateriális javaknak a számvitelről szóló törvény szerinti bekerülési értéke.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott elszámolható költség részletes felsorolását a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázati felhívás az elszámolható költségek körét a (2) bekezdésben meghatározottaktól szűkebben is meghatározhatja.

11. § Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

12. § Nem ítélhető meg támogatás a következő költségekre:

a) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett, más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó közösségi vagy állami támogatást vett igénybe,

b) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló társaságtól szerzett be,

c) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke,

d) személygépkocsi bekerülési értéke,

e) azon immateriális javak bekerülési értéke, amelyeket a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő közlekedési infrastruktúra elemeken használ.

8. A csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályok

13. §10 (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembe vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

9. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

14. § A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.

15. § Nem ítélhető meg támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b)11 csekély összegű támogatás kivételével – figyelembe véve a 13. § (4) bekezdésében foglaltakat – nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

c) a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok fennállása esetén.

16. §12 Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

17. § (1) A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a vissza nem térítendő támogatástól eltérő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni az Atr. 2. § 3. pontja szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.

18. § (1) Támogatás megkezdett projektekhez nem igényelhető.

(2) A támogatott projekt megkezdése időpontjának építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén a következő időpont minősül:

a) az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva),

b) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan.

(3) Az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok, tervezési, engedélyeztetési dokumentumok és az ehhez szükséges ingatlanvásárlás megrendelése, elkészítése nem minősül a fejlesztés, beruházás (1) bekezdés szerinti megkezdésének.

19. §13

10. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően meghirdetett felhívások tekintetében kell alkalmazni.

(3)14 E rendeletnek az egyes operatív programok jogcímrendeleteinek módosításáról szóló 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel (a továbbiakban: MvM rendelet) megállapított rendelkezéseit az MvM rendelet hatálybalépését15 követően meghozott támogatási döntések tekintetében kell alkalmazni.

21. §16 E rendelet

a) 6. § a) pontja a közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése című, SA.37578 (2013/N). számú bizottsági határozat,

b) 6. § b) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

22. §17

1. melléklet a 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelethez18

Támogatási intenzitások

1. Ipari parkok, intermodális és regionális logisztikai központok, regionális kereskedelmi repülőterek külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

 

A

B

C

D

1.

 

Közúti kapcsolatok
fejlesztése

Vasúti összekötések és
csatlakozások fejlesztése

Maximum

2.

Dél-Dunántúl

50%

85%

85%

3.

Észak-Magyarország

50%

85%

85%

4.

Észak-Alföld

50%

85%

85%

5.

Dél-Alföld

50%

85%

85%

6.

Közép-Dunántúl

40%

75%

75%

7.

Nyugat-Dunántúl és Pest megye

30%

65%

65%

8.

Budapest

10%

45%

45%

2. Áruforgalmat bonyolító kikötők külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

 

A

B

C

D

E

1.

 

Közúti kapcsolatok
fejlesztése

Vasúti összekötések
és csatlakozások fejlesztése

Maximum

Vízi közlekedési
infrastruktúra-
fejlesztés

2.

Dél-Dunántúl

50%

85%

85%

85%

3.

Észak-Magyarország

50%

85%

85%

85%

4.

Észak-Alföld

50%

85%

85%

85%

5.

Dél-Alföld

50%

85%

85%

85%

6.

Közép-Dunántúl

40%

75%

75%

85%

7.

Nyugat-Dunántúl és Pest megye

30%

65%

65%

85%

8.

Budapest

10%

45%

45%

45%

1

A 2. § 1. pontja a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 35. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § 2a. pontját a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 35. § (2) bekezdése iktatta be.

3

A 2. § 4. pontja a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 35. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § 4a. pontját a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 35. § (3) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § 5. pontja a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 35. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § 10. pontját az 1/2013. (XII. 30.) ME rendelet 8. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 2. § 16. pontja a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 35. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (2) bekezdése a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 36. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. § az 1/2013. (XII. 30.) ME rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 13. § a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

11

A 15. § b) pontja a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

12

A 16. § a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 41. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 19. §-t a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 42. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 20. § (3) bekezdését a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 39. §-a iktatta be.

15

A hatálybalépés időpontja 2014. december 31.

16

A 21. § a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 40. §-ával megállapított szöveg.

17

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 1. melléklet az 1/2013. (XII. 30.) ME rendelet 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére