• Tartalom

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.12.27.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában,

az 5. § (4) bekezdése tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1)2 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(1a)3 Az (1) bekezdés rendelkezéseit az 1. mellékletben meghatározott beruházások keretén belül vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó közlekedésfejlesztési, területszerzési, közművek tervezésével, előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokra, valamint mindezen létesítményekkel kapcsolatos tevékenységekre, hatósági eljárásokra is alkalmazni kell.

(2)4

(3)5 A Kormány az 1. melléklet 1.2.3., 3.2.1–3.2.4., valamint 3.2.7–3.2.17. pontjában meghatározott intermodális fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként az intermodális csomópont fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

(4)6 A Kormány az 1. melléklet 1.2.49. pontja szerinti beruházások esetén a 2. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(5)7 A Kormány az 1. melléklet 3.1.2. pontja szerinti beruházás esetén a 2. melléklet 4a. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(6)8 Az 1. melléklet 1.1.33., 1.1.54., 1.1.66., 1.2.36., 1.2.68., 1.2.77., 1.2.101., 1.3.134., 2.1.12., 2.1.34., 2.1.62., 2.1.113., 2.1.125–2.1.127., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.10. és 3.2.17. pontjában meghatározott beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

(7)9 A Kormány az 1. melléklet 1.2.29. és 1.2.132. pontjában meghatározott beruházás esetén a 2. melléklet 9. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki.

(8)10 A Kormány az 1. melléklet 2.1.22. és 2.1.90. pontjában meghatározott beruházások esetén a 2. melléklet 9. és 10. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki.

2. §11 Az 1. melléklet 1.1.42. és 1.1.58. pontjában meghatározott beruházásokra Pethőhenye község vonatkozásában a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 29. §-ában foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy az erdők övezetébe tartozó területeket a településrendezési eszközben legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

3. §12 Az 1. melléklet szerinti beruházásokkal összefüggésben

a) indított építésügyi hatósági ügyekben nem kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

c)13 az építési tevékenységgel érintett telek rendezettségét az építésügyi hatóság a használatbavételi vagy a fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során vizsgálja.

d)14 indult építésügyi hatósági ügyekben nem kell az Országos Építészeti Tervtanács véleményét beszerezni.

4. § Az 1. mellékletben meghatározott beruházások esetén az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

5. §15 Az 1. mellékletben meghatározott beruházások esetében az országos és vármegyei területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata során – az országos vagy a vármegyei területrendezési eszközzel való egyezőség hiányában – az 1. mellékletet kell figyelembe venni.

5/A. §16 (1)17

(2)18 Az 1. melléklet 2.2. pontjában felsorolt beruházásokkal összefüggésben a közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

5/B. §19 (1) Az 1. melléklet 2.1.5 pontjában meghatározott beruházás esetében a Fonyód belterület 5194/2 helyrajzi számú telek és az abból telekalakítással kialakításra kerülő telkeken az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazandók:

a) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

b) a telken vasúti átjáró és buszforduló, valamint ezekhez kapcsolódó építmények alakíthatóak ki.

(2)20 Amennyiben a hatályos településrendezési eszköz, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) vagy a Fonyód vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 41/2004. (XII. 30.) TNM rendelet a beépítés és az egyedi építési követelmények (1) bekezdésben meghatározott sajátos szabályával ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor ezek rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.

5/C. §21 (1) Az 1. melléklet 3.3.9. pontjában meghatározott beruházással összefüggésben az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest VIII. kerület, belterület 38818/28, 38818/45, 38818/46 helyrajzi számú ingatlanokon a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum megközelítését szolgáló út létesíthető.

(2) A hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK az (1) bekezdésben meghatározott beruházás sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető rendelkezései nem alkalmazhatók.

5/D. §22 (1) Az 1. melléklet 3.1.16. pontjában meghatározott beruházással összefüggésben az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest XI. kerület, belterület 4042/91 helyrajzi számú ingatlanon villamosközlekedést szolgáló épület elhelyezhető.

(2) A hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK az (1) bekezdésben meghatározott beruházás sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető rendelkezései nem alkalmazhatók.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban

a) az e rendelet hatálybalépése előtt már megkezdett eljárási cselekmények hatályát e rendelet nem érinti,

b) a hatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell döntését meghoznia,

c) a szakhatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását az eljárást lefolytató hatósággal közölnie,

d)23

e) a hatóságnak és a szakhatóságnak a hiánypótlásra az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

(3)24 E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 376/2013. (X. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit – a (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Módr. hatálybalépésekor25 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4)26 A Módr. hatálybalépésekor27 folyamatban lévő hatósági eljárásokban

a) a hatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell döntését meghoznia,

b) a szakhatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását az eljárást lefolytató hatósággal közölnie,

c) a hatóságnak és a szakhatóságnak a hiánypótlásra az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

(5)28 E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) megállapított rendelkezéseit – a (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Módr.2. hatálybalépésekor29 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(6)30 A Módr.2. hatálybalépésekor31 folyamatban lévő hatósági eljárásokban a szakhatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását az eljárást lefolytató hatósággal közölnie.

(7)32 E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 37/2014. (II. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.3.) megállapított rendelkezéseit – a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Módr.3. hatálybalépésekor33 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(8)34 A Módr.3. hatálybalépésekor35 folyamatban lévő hatósági eljárásokban a szakhatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását az eljárást lefolytató hatósággal közölnie.

(9)36 E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.4.) megállapított rendelkezéseit – a (10)–(11) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Módr.4. hatálybalépése37 idején folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(10)38 A Módr.4. hatálybalépése39 előtt már megkezdett eljárási cselekmények hatályát e rendelet nem érinti.

(11)40 A Módr.4. hatálybalépésekor41 folyamatban lévő hatósági eljárásokban

a) a szakhatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását az eljárást lefolytató hatósággal közölnie,

b)42

c) a hatóságnak és a szakhatóságnak a hiánypótlásra az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

(12)43 E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 1. §-át a Módr5. hatálybalépésekor44 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(13)45 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr5. hatálybalépését46 megelőzően nála indult szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

(14)47 E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 368/2017. (XII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.6.) megállapított 5/A. §-át a Módr.6. hatálybalépésekor48 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(15)49 E rendeletnek a közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr. 7.) megállapított 1. § (1) bekezdését, 1. § (3)–(7) bekezdését, 3. § c) pontját, 5/A. § (2) bekezdését és 1. mellékletét a Módr. 7. hatálybalépésekor50 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(16)51 E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 210/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 1. § (1a) és (6)–(7) bekezdését, 2. §-át, 5. §-át, 5/B. §-át és 1. mellékletét a Módr8. hatálybalépésekor52 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(17)53 E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2021. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 1. melléklet 1.2.140., 1.3.130–1.3.132. alpontját és 1.8.271–1.8.272. alpontját a Módr9. hatálybalépésekor54 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(18)55 E rendeletnek a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 589/2021. (X. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 1. melléklet 1.2.141–1.2.143. alpontját a Módr10. hatálybalépésekor56 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(19)57 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2022. (III. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított 1. melléklet 1.7.19. pontját a Módr11. hatálybalépésekor58 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(19)59 E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 68/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított 1. § (6) és (8) bekezdését, 3. § d) pontját, 5/C–5/D. §-át és 1. mellékletét a Módr11. hatálybalépésekor60 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(20)61 E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a Mohács 500 program keretében megvalósuló fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításával összefüggő módosításáról szóló 198/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított 1. melléklet 1.8.275. pontját a Módr12. hatálybalépésekor62 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(21)63 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 429/2023. (IX. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított 1. § (6) és (8) bekezdését, valamint 1. mellékletét a Módr13. hatálybalépésekor64 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(22)65 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) megállapított 1. melléklet 1.2.165–1.2.167. alpontját a Módr14. hatálybalépésekor66 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(23)67 E rendeletnek a közlekedési igazgatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr15.) megállapított 1. melléklet 1. pont 1.1. alpont 1.1.70. és 1.1.86. pontját, 1. pont 1.7. alpont 1.7.10., 1.7.20. és 1.7.21. pontját a Módr15. hatálybalépésekor68 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §69 Ez a rendelet a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1187 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelethez70


1. Országos közúti közlekedési projektek
1.1. Gyorsforgalmi utak
1.1.1. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt projektek.
1.1.2. Az M0 gyorsforgalmi út Déli szektor rekonstrukciója.
1.1.3. Az M0 gyorsforgalmi út Északi szektor, 11–10. számú főutak közötti szakasz megvalósítása.
1.1.4. Az M0 gyorsforgalmi út Nyugati szektor, 10. számú főút és M1 autópálya közötti szakasz előkészítése.
1.1.5. Az M0 gyorsforgalmi út, csepeli csomópont fejlesztése.
1.1.6. Az M0 gyorsforgalmi út 5103. jelű összekötő út meglévő külön szintű keresztezésénél új csomópont megvalósítása.
1.1.7. Az M1 autópálya Budapest és Tatabánya közötti szakasz 2×3 sávra bővítése.
1.1.8. Az M1 autópálya Tatabánya és Győr közötti szakasz 2×3 sávra bővítése.
1.1.9. Az M1 autópálya, szárligeti csomópont megvalósítása.
1.1.10. Az M1 autópálya, 119 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése.
1.1.11. Az M1 autópálya, Lajta tengelysúlymérő állomás kiépítése.
1.1.12. Az M1 autópálya, Moson pihenő átépítés, új autópálya csomópont megvalósítása.
1.1.13. Az M1 autópálya, Hegyeshalom határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.1.14. Az M2 autóút Budapest és Vác közötti szakasz fejlesztése.
1.1.15. Az M2 autóút új gödi csomópont megvalósítása.
1.1.16. Az M3 autópálya, jobb pálya, 19+800 – 22+400 km szelvények közötti szakasz leállósáv építése.
1.1.17. Az M3 autópálya, jobb pálya, 28+850 – 30+350 km szelvények közötti szakasz leállósáv építése.
1.1.18. Az M3 autópálya, bal pálya, 30+000 – 32+850 km szelvények közötti szakasz leállósáv építése.
1.1.19. Az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény és Beregdaróc, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.1.20. Az M3 autópálya, Hatvani Ipari Park új autópálya-csomópont megvalósítása.
1.1.21. Az M3–M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztése.
1.1.22. Az M3 autópálya, 82 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése.
1.1.23. Az M3 autópálya, 106 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése.
1.1.24. Az M3 autópálya 244+500 km szelvényben Mohos pihenő megvalósítása.
1.1.25. Az M4 gyorsforgalmi út, M0 gyorsforgalmi út és Abony (kelet) közötti szakasz megvalósítása.
1.1.26. Az M4 gyorsforgalmi út Abony (kelet) és Törökszentmiklós (nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével.
1.1.27. Az M4 gyorsforgalmi út, Törökszentmiklós (nyugat) és Püspökladány közötti szakasz megvalósítása.
1.1.28. Az M4 gyorsforgalmi út, Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása.
1.1.29. Az M4 autópálya, Berettyóújfalu és Nagykereki, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.1.30. Az M4 gyorsforgalmi út, M0 autóút és Cegléd közötti szakasz, 38+500 km szelvény monori pihenő megvalósítása.
1.1.31. Az M5 autópálya, M0 gyorsforgalmi út csomópont fejlesztése.
1.1.32. Az M5 autópálya, kunszállási csomópont megvalósítása.
1.1.33. Az M6 autópálya Bóly és Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.1.34. Az M7 autópálya, Budapest és Balatonvilágos közötti szakasz 2×3 sávra bővítése.
1.1.35. Az M7 autópálya, M0 gyorsforgalmi út csomópont fejlesztése.
1.1.36. Az M7 autópálya, Érd, Iparos úti csomópont fejlesztése.
1.1.37. Az M7 autópálya, kápolnásnyéki csomópont fejlesztése.
1.1.38. Az M7 autópálya, Székesfehérvár, nyugati csomópont fejlesztése.
1.1.39.
1.1.40. Az M8 gyorsforgalmi út M7 autópálya és M6 autópálya (Dunaújváros) közötti szakasz megvalósítása.
1.1.41. Az M8 gyorsforgalmi út 51. számú főút (Dunavecse) és M5 autópálya (Kecskemét) közötti szakasz megvalósítása.
1.1.42. Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár és Zalaegerszeg közötti szakasz előkészítése.
1.1.43. Az M15 gyorsforgalmi út, M1 autópálya és Rajka, országhatár közötti szakasz fejlesztése.
1.1.44. Az M25 autóút M3 autópálya és Eger közötti szakasz megvalósítása és kapcsolódó közúti beruházások.
1.1.45. Az M30 autópálya, Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása.
1.1.46. Az M30 gyorsforgalmi út, Tornyosnémeti és országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.1.47. Az M34 gyorsforgalmi út, Vásárosnamény és Záhony közötti szakasz megvalósítása.
1.1.48. Az M3 gyorsforgalmi út, Záhony és Csap közötti szakasz előkészítése új közúti Tisza-híd előkészítésével.
1.1.49. Az M35 autópálya, 4. számú főút és 481. számú főút közötti szakasz megvalósítása.
1.1.50. Az M35 autópálya, 481. számú főút és Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása.
1.1.51. Az M35 autópálya, új Debrecen–Józsa csomópont megvalósítása.
1.1.52. Az M35 autópálya, 354. számú főút csomópont fejlesztése.
1.1.53. M44 gyorsforgalmi út Kecskemét – Nagykőrös (korábbi M8 tervezési szakasz) – Békéscsaba közötti szakasz.
1.1.54. Az M49 gyorsforgalmi út, M3 autópálya (Vaja) és Csenger, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.1.55. Az M60 gyorsforgalmi út Pécs és Szigetvár közötti szakasz megvalósítása.
1.1.56. Az M60 gyorsforgalmi út Szigetvár és Barcs, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.1.57. Az M70 gyorsforgalmi út, Letenye és Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz fejlesztése.
1.1.58. Az M76 autóút M7 autópálya (Holládi csomópont) és Zalaegerszeg (észak) közötti szakasz megvalósítása.
1.1.59. Az M76 autóút Zalaegerszeg (észak) és Körmend (kelet) közötti szakasz megvalósítása.
1.1.60. Az M80 gyorsforgalmi út Körmend (kelet) és Szentgotthárd–Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.1.61. Az M85 autóút, Csorna elkerülő szakasz megvalósítása.
1.1.62. Az M85 gyorsforgalmi út, Csorna és Sopron, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.1.63. Az M86 gyorsforgalmi út, Csorna és Hegyfalu közötti szakasz megvalósítása.
1.1.64. Az M86 gyorsforgalmi út, Szombathely–Zanat és Körmend (kelet) közötti szakasz megvalósítása.
1.1.65. Az M87 gyorsforgalmi út, Szombathely és Kőszeg közötti szakasz megvalósítása.
1.1.66. Az M100 autóút, Esztergom és M1 autópálya közötti szakasz megvalósítása.
1.1.67. A Szeged és Debrecen közötti 2×2 sávos közúti kapcsolat kialakításának előkészítése.
1.1.68. A Mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítása az M6 autópálya és az 51. számú főút között.
1.1.69. A Szeged és Pécs közötti közúti kapcsolat fejlesztése.
1.1.70.71 Az M200 Komárom – Kisigmánd (M1 autópálya) – Kisbér – Székesfehérvár (M7 autópálya) – Sárbogárd (M8 gyorsforgalmi út) között gyorsforgalmi út megvalósítása.
1.1.71. Az M2 gyorsforgalmi út, Vác-dél és Vác-észak közötti szakasz fejlesztése.
1.1.72. Az M2 gyorsforgalmi út Vác-észak és Hont – Parassapuszta, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.1.73. Az M3 autópálya, Gödöllő csomópont fejlesztése.
1.1.74. Az M4 autóút, Üllő ipari park csomópont és kapcsolódó úthálózati elemek megvalósítása.
1.1.75. Az M5 autópálya, Csengele csomópont megvalósítása.
1.1.76. Az M9 gyorsforgalmi út, 51. számú főút és 54. számú főút közötti szakasz megvalósítása.
1.1.77. Az M9 gyorsforgalmi út, 51. számú főút és 53. számú főút közötti szakasz megvalósítása.
1.1.78. Az M44 gyorsforgalmi út, Kunszentmárton csomópont megvalósítása.
1.1.79. Az M44 gyorsforgalmi út, Kétsoprony, 4644 jelű úti csomópont megvalósítása.
1.1.80. Az M4 gyorsforgalmi út, Újszilvási csomópont kialakítása.
1.1.81. Az M0 autóút 51+550–52+100 km szelvények között zajárnyékoló fal építése.
1.1.82. Az M3 autópálya új csomóponti kapcsolatok kialakítása Görbeháza és Hajdúnánás elérhetőségének biztosítása érdekében.
1.1.83. Az M95 gyorsforgalmi út, M9 gyorsforgalmi út és Tompa, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.1.84. Az M44 gyorsforgalmi út Békéscsaba és Méhkerék, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.1.85. Kaposvár–Szigetvár gyorsforgalmi összeköttetése.

1.1.86.72 Az M3 autópálya Gödöllő (M31 csomópont) – Gyöngyös nyugati csomópont 2×3 sávra bővítése.


1.2. Főutak
1.2.1. A Győr, 1. számú főút, likócsi körforgalmú csomópont és Ipar utcai csomópont közötti szakasz fejlesztése.
1.2.2. A 3. számú főút, Detk és Kápolna közötti szakasz áthelyezése és kapcsolódó közúti beruházások.
1.2.3. A 3. számú főút, Miskolc belső városrészét (Búza tér) tehermentesítő szakasz fejlesztése, az „Y-híd” megvalósítása.
1.2.4. A 4. számú főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz fejlesztése.
1.2.5. Az 5. számú főút, M43 autópálya és Szeged közötti szakasz fejlesztése és kapcsolódó közúti beruházások.
1.2.6. A 8. számú főút, Székesfehérvár és Veszprém (nyugat) közötti szakasz fejlesztése.
1.2.7. A 8. számú főút, Székesfehérvár-Feketehegy elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.8. A 8. számú főút, Várpalota elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.9. A 8. számú főút, Veszprém déli elkerülő út fejlesztése.
1.2.10. A 8. számú főút, Herend (nyugat) és Körmend (kelet) közötti szakasz fejlesztése.
1.2.11. A 10. számú főút, Budapest, Bécsi út és Üröm közötti szakasz áthelyezése és kapcsolódó beruházások.
1.2.12. A 13. számú főút, Kisbér és Komárom közötti szakasz fejlesztése.
1.2.13. A 13. számú főút, Komárom és Komárno (Révkomárom) közötti szakasz megvalósítása új Duna-híd megépítésével.
1.2.14. A 14. számú főút, 813. számú főút (Győr keleti elkerülő) és Vámosszabadi, országhatár közötti szakasz fejlesztése.
1.2.15. A 21. számú főút, M3 autópálya és Salgótarján közötti szakasz fejlesztése.
1.2.16. A 21. számú főút Bátonyterenye és Somoskőújfalu, országhatár közötti (Salgótarján elkerülő) szakasz előkészítése.
1.2.17.
1.2.18. A 25. számú főút, Eger elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.19. A 260. számú főút Sajószentpéter – Kazincbarcika (Berente) elkerülő út.
1.2.20. A 31. számú főút, Jászberény és Dormánd közötti szakasz fejlesztése.
1.2.21. A 32. számú főút, Hatvan és Szolnok közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.22. A 32. számú főút, Jászberény elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.23. A 33. számú főút, Füzesabony és Tiszafüred közötti szakasz fejlesztése.
1.2.24. A 33. számú főút, M35 autópálya és 3316. jelű összekötő út közötti szakasz fejlesztése.
1.2.25. A 37. számú főút, Gesztely és Szerencs közötti szakasz fejlesztése.
1.2.26. A 44. számú főút, 5. számú főút és 445. számú főút közötti szakasz fejlesztése.
1.2.27. A 44. számú főút, 445. számú főút és 4622. jelű összekötő út közötti szakasz fejlesztése.
1.2.28. A 44. számú főút, 4622. jelű összekötő út és Lakitelek közötti szakasz fejlesztése.
1.2.29. A 47. számú főút, Szeged és Békéscsaba közötti szakasz fejlesztése.
1.2.30. A 47. számú főút, Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.31. A 48. számú főút, Debrecen és Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése.
1.2.32. Az 51. számú főút, Apostag és Baja közötti szakasz fejlesztése.
1.2.33. Az 51. számú főút, Solt elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.34. Az 51. számú főút Kalocsa és M9 gyorsforgalmi út közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.35. Az 51. számú főút, M9 gyorsforgalmi út és Baja közötti szakasz fejlesztése.
1.2.36. Az 51. számú főút, Baja (dél) és Hercegszántó, országhatár közötti szakasz fejlesztése.
1.2.37. A Baja, Jelky tér 51. számú és 55. számú főutak kereszteződésében körpályás csomópont megvalósítása.
1.2.38. Az 52. számú főút, M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz fejlesztése.
1.2.39. Az 53. számú főút, Tompa és országhatár közötti szakasz fejlesztése.
1.2.40. Az 53–54. számú főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.41. Az 54. számú főút, M5 autópálya és 5. számú főút közötti szakasz fejlesztése.
1.2.42. Az 55. számú főút, Szeged és Baja közötti szakasz fejlesztése.
1.2.43. Az 55. számú főút, Mórahalom és Szeged közötti szakasz fejlesztése.
1.2.44. Az 55. számú főút, Baja és Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.45. Az 55. számú főút Pörböly és Bátaszék közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.46. A 62. számú főút, Székesfehérvár és Dunaújváros közötti szakasz fejlesztése.
1.2.47. A 62. számú főút, Szabadegyháza-ipartelep elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.48. A 62. számú főút, Seregélyes elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.49. A 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz fejlesztése.
1.2.50. A 67. számú főút, Somogyaszaló elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.51. A 67. számú főút, Mernye elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.52. A 67. számú főút, Mernyeszentmiklós elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.53. A 67. számú főút, Vadépuszta elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.54. A 67. számú főút, Somogybabod elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.55. A 67. számú főút, Szigetvár és országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.2.56. A 68. számú főút, Balatonszentgyörgy és Barcs közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.57. A 71. számú főút, Keszthely-Fenékpuszta és Keszthely közötti szakasz fejlesztése.
1.2.58. A 74. számú főút, Vasvár elkerülő szakasz előkészítése.
1.2.59. A 76. számú főút, Alsónemesapáti és Zalaegerszeg közötti szakasz fejlesztése.
1.2.60. A 81. számú főút, Kisbér és Mezőörs közötti szakasz fejlesztése.
1.2.61. A 81. számú főút, Kisbér és Ászár elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.62. A 82. számú főút, Veszprém-Kádárta és Veszprém-Gyulafirátót elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.63. A 83. számú főút, M1 autópálya és Pápa közötti szakasz fejlesztése, kapcsolódó közúti beruházások.
1.2.64. A 86. számú főút, Körmend és Rédics, országhatár közötti szakasz fejlesztése.
1.2.65. A 86. számú főút, Zalalövő elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.66.
1.2.67. A 87. számú főút, Kőszeg (M87 gyorsforgalmi út) és Kőszeg, országhatár és Rattersdorf (Rőtfalva) közötti szakasz megvalósítása.
1.2.68. A 87–89. számú főutak, Szombathely északkeleti elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.69.
1.2.70. A 301. számú főút, M3 autópálya és M2 gyorsforgalmi út közötti szakasz megvalósítása.
1.2.71. A 338. számú főút, Nyíregyháza nyugati elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.72. A 441. számú főút, 445. számú főút és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz fejlesztése.
1.2.73. A 441. számú főút, Kecskemét (445. számú főút) és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztése.
1.2.74. A 444. számú főút, Békéscsaba, Orosházi úti felüljáró fejlesztése.
1.2.75. Az M44 és a 4432. jelű összekötő út közötti fürjesi összekötő út fejlesztése.
1.2.76. A 445. számú főút, Kecskemét elkerülő megvalósítása.
1.2.77. A 471. számú főút, Hajdú-Bihar megyei szakasz fejlesztése.
1.2.78.
1.2.79. Az 541. számú főút, 52. számú főút és Kecskemét, Halasi út közötti szakasz megvalósítása.
1.2.80. A 641. számú főút, Siófok tehermentesítő szakasz megvalósítása.
1.2.81. Az M7 autópálya, 710. számú főút csomópont megvalósítása.
1.2.82. A 813. számú főút, Győr keleti elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.83. Kecskemét, Nagykörút fejlesztése.
1.2.84. A Kalocsa–Paks térségében tervezett új Duna-híd megvalósítása, kapcsolódó közúti beruházások.
1.2.85. A Győr, északnyugati elkerülő (14. számú főút és M1 autópálya közötti) szakasz előkészítése.
1.2.86. A Berettyóújfalu nyugati elkerülő út előkészítése.
1.2.87. A Gyöngyös nyugati elkerülő megvalósítása.
1.2.88. A Gyöngyös északi elkerülő út előkészítése.
1.2.89. A Mosonmagyaróvár, déli tehermentesítő út, 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz megvalósítása.
1.2.90. A Szolnoki új tehermentesítő út előkészítése (új Tisza-híddal és Szandaszőlős elkerülővel).
1.2.91. A 481. számú főút fejlesztése.
1.2.92. A 6. számú főút Paks és az 512. számú főút közötti szakasz négynyomúsítása.
1.2.93. A 4. számú főút (R4), Debrecen és Nyíregyháza közötti szakasz négynyomúsítása.
1.2.94. A 8. számú főút (R8), Veszprém, Füredi utca és Pápai út közötti szakasz négynyomúsítása.
1.2.95. A 23. számú főút, Bátonyterenye – Kisterenye elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.96. A 23. számú főút és 25. számú főút, Bátonyterenye – Kisterenye és Szentdomonkos közötti szakasz fejlesztése.
1.2.97. A 25. számú főút, Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti szakasz fejlesztése.
1.2.98. A 25. számú főút, Borsodnádasd és Bánréve közötti szakasz fejlesztése.
1.2.99. A 31. számú főút, Budapest és Nagykáta (Pest – Jász-Nagykun-Szolnok vármegyehatár) közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.100. A 32. számú főút, M3 autópálya és Jászberény közötti szakasz négynyomúsítása.
1.2.101. Az 51. számú főút, Baja déli elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.102. A 61. számú főút, Simontornya elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.103. A 74. számú főút, Zalaegerszeg és Nagykanizsa közötti szakasz négynyomúsítása.
1.2.104. A 82. számú főút Győr, új bevezető szakasz megvalósítása.
1.2.105. A 82. számú főút, Zirc elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.106. A 310. számú főút Mogyoród és Isaszeg közötti szakasz megvalósítása.
1.2.107. A 7. számú főút, Siófok elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.108. A 451. számú főút, Kiskunfélegyháza és Szentes közötti szakasz fejlesztése.
1.2.109. A 471. számú főút, Nyírmihálydi és Nyírbátor közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.110. A 471. számú főút, Nyírbátor elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.111. A 471. számú főút, Nyírbátor és Mátészalka közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.112. A szentesi Kurca-híd és kapcsolódó létesítmények megvalósítása.
1.2.113. A füzesabonyi különszintű vasúti keresztezés megvalósítása.
1.2.114. A váci új Duna-híd megvalósítása.
1.2.115. A 75. számú főút, Zalaapáti és Bak közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.116. A 862. számú főút Kapuvár és Beled közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.117. Az 51. számú főút, Bátmonostor elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.118. Az 51. számú főút, Csátalja elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.119. Az 51. számú főút, Taksony és Dunavecse közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.120. A 26. számú főút, Kazincbarcika és Bánréve, országhatár közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.121. A 443. számú főút, Gyomaendrőd és Szarvas közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.122. A 34. számú főút, Tiszafüred – Fegyvernek közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.123. A 22. számú főút, Rétság és Balassagyarmat közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.124. A 311. számú főút, Cegléd és Nagykáta közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.125. A 441. számú főút, Cegléd és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.126. A 493. számú főút, Baktalórántháza és Nyírbátor közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.127. A 73. számú főút, Csopak és Veszprém közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.128. A 77. számú főút, Veszprém és Lesencetomaj közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.129. A 66. számú főút, Pécs és Sásd közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.130. A Karcag keleti elkerülő megvalósítása.
1.2.131. A 45. számú főút, Kunszentmárton és Hódmezővásárhely közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.132. A Komárom-Kisigmánd (M1 autópálya) – Kisbér – Székesfehérvár (M7 autópálya) – Sárbogárd (M8 gyorsforgalmi út) közötti út megvalósítása.
1.2.133. A Berettyóújfalu nyugati elkerülő út megvalósítása.
1.2.134. Az 510. számú Budapest-Taksony másodrendű főút 21+400–24+170 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.2.135. A 811. számú Székesfehérvár – Bicske másodrendű főút 34+240–39+572 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.2.136. A 24. számú Gyöngyös – Eger másodrendű főút 0+000–15+100 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.2.137. A 11. számú Budapest – Esztergom – Tát elsőrendű főút 16+700–23+754 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.2.138. A 36. számú Polgár – Nyíregyháza másodrendű főút 49+480 km szelvényében vasútvonal feletti híd felújítása.
1.2.139. A 75. számú Keszthely – Bak – Rédics másodrendű főút 61+544-65+130 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.2.140. Az 1. számú főút, Tatabánya, 48+995 km szelvényben lévő csomópont fejlesztése.
1.2.141. A 37. számú főút Szerencs–Sátoraljaújhely szakasz teljes rekonstrukciója,
1.2.142. A 39. számú főút Mezőzombor–Abaújkér szakasz felújítása,
1.2.143. A 38. számú főút Tarcal–Tokaj közötti szakasz felújítása.
1.2.144. Nyíregyháza északi elkerülő út megvalósítása.
1.2.145. 39. számú főút Encs és Tiszanagyfalu közötti szakaszának megvalósítása új Tisza-híddal.
1.2.146. Dunavarsány kétirányú elkerülését biztosító elkerülő út megvalósítása.
1.2.147. Kiskunlacháza északi elkerülő út megvalósítása.
1.2.148. Debrecen keleti elkerülő út megvalósítása.
1.2.149. Tompa, új határátkelőhely fejlesztése.
1.2.150. Hercegszántó, határátkelőhely fejlesztése.
1.2.151. A 35. számú főút Debrecen-Józsa és 354. számú főút közötti szakasz fejlesztése.
1.2.152. Debrecen-Józsa északi tehermentesítő út megvalósítása (az M35 autópálya és a 35. számú főút között).
1.2.153. A 47. számú főút 4. számú főút és 481. számú főút közötti szakasz fejlesztése.
1.2.154. A 47. számú főút Békéscsaba és Berettyóújfalu közötti szakasz fejlesztése.
1.2.155. Pápa, keleti elkerülő út megvalósítása.
1.2.156. Kaposvár dél-keleti iparterület megközelítését szolgáló úthálózat fejlesztése.
1.2.157. Bük és az M87 gyorsforgalmi út közötti úthálózat fejlesztése.
1.2.158. Békéscsaba, déli elkerülő út megvalósítása.
1.2.159. Pécs, Kelet–Nyugat feltáró út megvalósítása.
1.2.160. Komárom, dél-keleti elkerülő út megvalósítása.
1.2.161. Sárvár, dél-nyugati elkerülő út megvalósítása.
1.2.162. Nyíregyháza, déli iparterület megközelítését szolgáló úthálózat fejlesztése.
1.2.163. Kecskemét, déli iparterület megközelítését szolgáló úthálózat fejlesztése.
1.2.164. Zalaegerszeg, északi iparterület megközelítését szolgáló úthálózat fejlesztése.

1.2.165. 431. sz. főút fejlesztése Maros-híddal.

1.2.166. Makó nyugati elkerülőút megvalósítása.

1.2.167. 430. sz. főút fejlesztése.


1.3. Mellékutak
1.3.1. A 74176. jelű út (Kercaszomor–országhatár) fejlesztése.
1.3.2. A 74183. jelű út (Alsószölnök–országhatár) fejlesztése.
1.3.3. A 87108. jelű út (Nemesmedves–országhatár) fejlesztése.
1.3.4. A 87109. jelű út (Rönök–országhatár) fejlesztése.
1.3.5. A 8505. jelű út 1. számú főút – Mosonszolnok – Albertkázmérpuszta-országhatár fejlesztése.
1.3.6. A 41133. jelű út (Nagyhódos–országhatár) fejlesztése.
1.3.7. A 4923. jelű út (Ura–országhatár) fejlesztése.
1.3.8. A 42154. jelű út (Geszt–országhatár) fejlesztése.
1.3.9. A 43107. jelű út (Kiszombor–országhatár) fejlesztése.
1.3.10. A 44143. jelű út (Dombegyház–országhatár) fejlesztése.
1.3.11. Az 5506. jelű út (Bácsszentgyörgy–országhatár) fejlesztése.
1.3.12. A 58133. jelű út (Vejti–országhatár) fejlesztése és kompüzem létesítése.
1.3.13. A 11329. jelű út (Esztergom–országhatár) fejlesztése és kompüzem létesítése.
1.3.14. A 2505. jelű út, Miskolc, Vargahegyen átvezető szakasz rekonstrukciója és fejlesztése (új nyomvonalon meghosszabbítva az északi tehermentesítő útig).
1.3.15. A 42154. jelű út, Nagygyanté–Mezőgyán–Geszt szakaszok fejlesztése.
1.3.16. 4451. jelű út megerősítése és szélesítése az M43 autópálya és Nagylak keleti elkerülő között, valamint Nagylak keleti elkerülő útszakasz megvalósítása.
1.3.17. A Kisvárda északkeleti tehermentesítő út előkészítése.
1.3.18. A Nagykanizsa délkeleti elkerülő út előkészítése.
1.3.19. Sopron északnyugati elkerülő megvalósítása.
1.3.20. 74189. jelű Orfalu–Bűdfalva (Szlovénia) összekötő út megvalósítása.
1.3.21. Lendvadedes–Dedeskecskés–Dolga Vas (Lendvahosszúfalu) összekötő út megvalósítása.
1.3.22. A 8518. jelű út nyomvonalának módosítása a fertődi Esterházy-kastély körül.
1.3.23. A 4149. jelű Kisvárda nyugati összekötő út, Krucsay Márton utca – Várday István utca – Vár utca kereszteződésben új körforgalmú csomópont építése.
1.3.24. A 4153. jelű Kisvárda déli tehermentesítő út megvalósítása a 4. számú főút és a 4108. jelű út között.
1.3.25. A 4145. jelű összekötő út 8+055 km szelvény, Kisvárda Hármas út – új körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.3.26. Zsira és Lutzmannsburg (Locsmánd) közötti közút fejlesztése.
1.3.27. Fertőrákos–Sopronpuszta és Sankt Margarethen im Burgenland (Szentmargitbánya) közötti közút fejlesztése.
1.3.28. Várbalog-Albertkázmérpuszta és Halbturn (Féltorony) közötti közút fejlesztése.
1.3.29. Rajka és Deutsch Jahrndorf (Németjárfalu) között közúti kapcsolat fejlesztése.
1.3.30. Ipolydamásd és Chl’aba (Helemba) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.
1.3.31. Drégelypalánk és Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.
1.3.32. Balassagyarmat–Újkóvár és Koláre (Kóvár) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.
1.3.33. Őrhalom és Vrbovka (Ipolyvarbó) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.
1.3.34. Hugyag és Kovácovce (Szécsénykovácsi) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.
1.3.35. Ózd-Susa és Janice (Jéne) közötti közúti kapcsolat megvalósítása.
1.3.36. Hídvégardó és Chorváty (Tornahorváti) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.
1.3.37. Alsóregmec és Čerhov (Csörgő) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.
1.3.38. Nagyrozvágy és Vel’ký Horeš (Nagygéres) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.
1.3.39. Nagyhódos és Velika Palad (Nagypalád) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.
1.3.40. Csenger és Oar (Óvári) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.
1.3.41. Geszt és Cefa (Cséffa) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.
1.3.42. Bácsszentgyörgy és Rastina (Rasztina) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.
1.3.43. Kübekháza és Rabe (Rábé) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.
1.3.44. Sárok és Kneževo (Főherceglak) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.
1.3.45. Murakeresztúr és Kotoriba (Kotor) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.
1.3.46. Szentpéterfa (Prostrum) – Moschendorf (Nagysároslak) 8711. jelű összekötő út megvalósítása.
1.3.47. Neszmély–Radvaň nad Dunajom (Dunaradvány) közötti komp átkelőhely létesítése.
1.3.48. Nyírábrány és Valea lui Mihai (Érmihályfalva) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.
1.3.49. Vámospércs és Valea lui Mihai (Érmihályfalva) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.
1.3.50. Magyarcsanád és Cenad (Csanád) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.
1.3.51. Őrtilos és Legrad (Légrád) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.
1.3.52. Vereb–Vál–Gyúró–Etyek összekötő út megvalósítása.
1.3.53. M2 gyorsforgalmi út megvalósításához kapcsolódó Dunakeszi összekötő út megvalósítása.
1.3.54. Tatabánya–Környe Ipari Park, Üveggyári út 2. szakasz kiépítése a 8135. jelű útra történő kikötéssel.
1.3.55. 8135. jelű út és Búzavirág út csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő átépítése.
1.3.56. Budakalász–Pomáz elkerülő út (11. számú főút és 1111. számú főút közötti szakasz) megvalósítása.
1.3.57. Lónyai új Tisza-híd előkészítése.
1.3.58. A Nyíregyháza, Nagykörút Állomás tér és Debreceni út közötti szakasz 2×2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztése.
1.3.59. A Páty és az M1 autópálya közötti közúti kapcsolat megvalósítása.
1.3.60. Pilisborosjenő, ipartelep-bekötés megvalósítása.
1.3.61. Szentgotthárd, keleti elkerülő szakasz megvalósítása.
1.3.62. A 4434. jelű összekötő út M43 autópálya és Mezőhegyes közötti szakasz felújítása.
1.3.63. Szigethalom, Mű út − HÉV-vonal kereszteződésében különszintű átvezetés megvalósítása.
1.3.64. A 4623. jelű – 4622. jelű összekötő utak M44 autóút és 44. számú főút közötti szakasz fejlesztése a Szentkirály elkerülő szakasz kerékpárút megvalósításával.
1.3.65. Kisvárda északi bekötőút és 3832. jelű összekötő út (Mátyás király utca) kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.3.66. A 8527. jelű összekötő út Sopron és Fertőrákos közötti szakasz felújítása.
1.3.67. A 8526. jelű összekötő út Kópháza–Fertőrákos közötti szakasz fejlesztése, kerékpárút megvalósításával.
1.3.68. A 8532. jelű Sopronkőhida és Sopronkőhida, országhatár összekötő út fejlesztése.
1.3.69. A 85124. jelű Fertőrákos, Fertő tavi bekötő út fejlesztésének megvalósítása, kerékpárút megvalósításával.
1.3.70. Mátraverebély elkerülő út megvalósítása.
1.3.71. Az 51379. jelű Paks kikötőkhöz vezető út megvalósítása.
1.3.72. A 6237. jelű M6 autópálya – 6. számú főút paksi összekötő út megvalósítása.
1.3.73. A 6238. jelű Paks, nyugati elkerülő út megvalósítása (6. számú főút – 6232. jelű út – 6231. jelű út összekötése).
1.3.74. Az 5126. jelű Szekszárd elkerülő út megvalósítása.
1.3.75. Az 5125. jelű Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő–Bátya) megvalósítása.
1.3.76. A Kajdacs, Vörösmarty utca rekonstrukciója és a 63. számú főút között összekötő út megvalósítása.
1.3.77. Az 5301. jelű – 53115. jelű mellékutak összekötése, új út építése.
1.3.78. A 6239. jelű Györköny–Bikács közötti összekötő út megvalósítása.
1.3.79. Az 5127. jelű 6. számú főút – Bölcske összekötő út megvalósítása és a meglévő szakasz rekonstrukciója.
1.3.80. A 6240. jelű Bikács–Németkér összekötő út Németkér–Kistápé közötti szakasz megvalósítása, valamint a Kistápé–Bikács közötti meglévő út rekonstrukciója.
1.3.81. Az 51. számú főút – Fajsz dél (TSZ major) közötti összekötő út megvalósítása.
1.3.82. Az 5301. jelű mellékút – Szakmár közötti összekötő út megvalósítása.
1.3.83. A 63. számú főút – Fácánkert közötti összekötő út megvalósítása.
1.3.84. A 6317. jelű Sárszentlőrinc–Simontornya összekötő út fejlesztése.
1.3.85. Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út fejlesztése a 6. számú főút – 6233. jelű összekötő út között.
1.3.86. Az M4 autópálya és a 42. számú főút kapcsolat megvalósítása Nagykereki és Bedő elkerülő szakaszok megvalósításával.
1.3.87. Az M2 autóút fejlesztéséhez kapcsolódó, Göd közigazgatási területén közutak megvalósítása.
1.3.88. Körmend nyugati csomópontjához tartozó iparövezeti terület feltáró út előkészítése.
1.3.89. A Kisvárda keleti elkerülő út Kisvárda Ipari út és a 4108–4109. jelű összekötő utak közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása.
1.3.90. A 4625. jelű összekötő út M44 autóút és 44. számú főút közötti szakasz fejlesztésének megvalósítása a 44. számú főút – 4625. jelű összekötő út kereszteződésében csomópont és szintbeni vasúti átjáró megvalósítása.
1.3.91. A debreceni Észak–Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához kapcsolódó közúthálózati elemek megvalósítása.
1.3.92. Pusztaszabolcs elkerülő út megvalósítása.
1.3.93. Villányi bekötőút (M6 Villányi csomópont és Villány elkerülő út keleti csomópontja között) megvalósítása.
1.3.94. Bodrogkeresztúr, 3838. jelű mellékút 0+000 – 6+545 km szelvény közötti szakasz felújítása.
1.3.95. Kalocsa–Kiskunhalas, 5301. jelű mellékút 50+800 – 70+594 km szelvény közötti szakasz felújítása.
1.3.96. Dunapataj–Kalocsa, 5106. jelű mellékút 0+000 – 20+525 km szelvény közötti szakasz felújítása.
1.3.97. Dunapataj–Kalocsa, 5308. jelű mellékút 0+000 – 21+915 km szelvény közötti szakasz felújítása.
1.3.98. Kölesd–Gyönk, 6313. jelű mellékút 0+000 – 13+452 km szelvény közötti szakasz felújítása.
1.3.99. A 8. számú főút és a 82. számú főút közötti – a veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását szolgáló – közúti kapcsolat megvalósítása.
1.3.100. A 2502. jelű összekötő út, Andornaktálya elkerülő szakasz megvalósítása.
1.3.101. Sopron, 8527. jelű összekötő út új nyomvonalának kiépítése.
1.3.102. A Bugyi elkerülő út megvalósítása.
1.3.103. Az Etyek elkerülő út megvalósítása.
1.3.104. A Hatvan északi elkerülő út megvalósítása.
1.3.105. A Környe elkerülő út megvalósítása.
1.3.106. A Devecser nyugati elkerülő út megvalósítása.
1.3.107. Az Ajka elkerülő út megvalósítása.
1.3.108. A Szamossályi, új Szamos-híd megvalósítása.
1.3.109. A Somogyvár-Vityapuszta-Gamás összekötő út megvalósítása.
1.3.110. A Vereb-Vál-Gyúró-Etyek összekötő út megvalósítása.
1.3.111. A 4601. jelű összekötő út 63+585–76+600 km szelvények, valamint a 4608. jelű összekötő út 14+5115–30+197 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.112. A 4405. jelű összekötő út 0+000–15+821 km szelvények közötti, 4406. jelű összekötő út 0+000–13+576 km szelvények közötti és 4447. jelű összekötő út 0+000–0+827 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.113. A 3708. jelű összekötő út 13+508–28+636 km szelvények közötti és 3719. jelű összekötő út 5+900-14+200 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.114. A 8108. jelű összekötő út 0+000–2+225 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.115. A 8108. jelű összekötő út 2+540–6+850 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.116. A 8126. jelű összekötőút 18+466–19+652 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.117. A 8126. jelű összekötőút 19+652–31+355 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.118. A 11117. jelű bekötő út 0+000–8+369 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.119. A 8121. jelű összekötő út 0+000–4+752 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.120. A 7410. jelű összekötő út 11+202–11+575 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.121. A 7408. jelű összekötő út 0+940–1+288 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.122. A 74801. jelű összekötő út 0+000–0+135 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.123. A 74104. jelű összekötő út 1+235–3+789 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.124. Az 5405. jelű összekötő út 10+175–28+112 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.125. Az 5405. jelű összekötő út 30+906–45+165 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.126. Az 5409. jelű összekötő út 0+000–14+214 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.127. Az 5302. jelű összekötő út 19+235–30+890 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.128. A 4625. jelű összekötő út 43+200–61+987 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.129. A 2606 jelű Kazincbarcika – Múcsony összekötő út fejlesztése
1.3.130. A 81128. jelű bekötőút 0+000 – 1+971 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.131. A 81129. jelű bekötőút 0+000 – 1+846 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.132. A 8156. jelű Tatabánya–Vértessomló összekötő út fejlesztése.
1.3.133. Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések.
1.3.134. Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó közúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése.
1.3.135. Debrecen, 4814. jelű út Vágóhíd utcai vasúti felüljáró és a Vágóhíd utca 2×2 sávos kapacitásbővítése.
1.3.136. 1133. jelű út felújítása és Piliscsaba nyugati (1133 jelű út – 10. számú főút között) elkerülő út megvalósítása.
1.3.137. Mihályfa, elkerülő út megvalósítása.
1.3.138. Tormásliget, elkerülő út megvalósítása.

1.4. Csomóponti és közlekedésbiztonsági beavatkozások
1.4.1. Körforgalmú csomópont kiépítése az 1. számú főút és a 8101. jelű út keresztezésében.
1.4.2. Körforgalmú csomópont kiépítése a 62. számú főút és a 70447. jelű út (M7 csatlakozás) keresztezésében.
1.4.3. Körforgalmú csomópont kiépítése a 471. számú főút és a 4918. jelű út keresztezésében.
1.4.4.
1.4.5. Körforgalmú csomópont kiépítése a 471. számú főút és a Mátészalka, Ipari utca keresztezésében.
1.4.6. Körforgalmú csomópont kiépítése a 13. számú főút és a 8136. jelű út keresztezésében.
1.4.7. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 49. számú főút keresztezésében.
1.4.8. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 4102. jelű út keresztezésében.
1.4.9. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 4926. jelű út keresztezésében.
1.4.10.
1.4.11. Körforgalmú csomópont kiépítése a 6. számú főút és a 65. számú főút keresztezésében.
1.4.12. Körforgalmú csomópont kiépítése a 117. számú főút és az 1117. jelű út keresztezésében.
1.4.13.
1.4.14. Körforgalmú csomópont kiépítése a 4. számú főút és a 42. számú főút keresztezésében.
1.4.15. Körforgalmú csomópont kiépítése az 56. számú főút és az 5112. jelű út keresztezésében.
1.4.16. Körforgalmú csomópont kiépítése az 52. számú főút, az 5203. és az 5304. jelű utak keresztezésében.
1.4.17. Körforgalmú csomópont kiépítése a 84. számú főút és a 85. számú főút keresztezésében.
1.4.18. Körforgalmú csomópont kiépítése a 7. számú főút és a 7511. jelű út keresztezésében.
1.4.19. Körforgalmú csomópont kiépítése a 44. számú főút és a 4505. jelű út keresztezésében.
1.4.20. Körforgalmú csomópont kiépítése a 44. számú főút és a 4622. jelű út keresztezésében.
1.4.21. Körforgalmú csomópont kiépítése a 32. számú főút és a 31113. jelű út keresztezésében.
1.4.22. Körforgalmú csomópont kiépítése a 81. számú főút és a 8216. jelű út keresztezésében.
1.4.23. Kör geometriájú csomópont kialakítása a 4. számú főút 226+200 – 226+500 km szelvényei között.
1.4.24. Körforgalmú csomópont kiépítése a 71. számú főút, a 7118. jelű út, és az M7 autópálya csomóponti ág keresztezésében.
1.4.25. Érd, Zámori út (8104. jelű út) – Vadlúd utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.26. Érd, Zámori út (8104. jelű út) – Fehérvári út kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása és a Zámori út rekonstrukciója a Fehérvári út–Vadlúd utca közötti szakaszon.
1.4.27. Érd, Törökbálinti út (8103. jelű út) fejlesztése, rekonstrukciója az Iparos út – Szövő utca közötti szakaszon, a Szövő utca – Folyondár utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont megvalósítása.
1.4.28. Érd, Törökbálinti út (8103. jelű út) fejlesztése, rekonstrukciója a Szövő utca – Felsővölgyi út közötti szakaszon, a Felsővölgyi úti kereszteződésben körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.29. Az M85 autóút megvalósításához kapcsolódó 8645. jelű harkai bekötőúton körforgalmú csomópont létesítése.
1.4.30. A 8. számú főút és 8707. jelű összekötő út (Berki út) kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.31. Nyíregyháza, 38. számú főút (Tokaji út) 100. számú vasútvonal feletti külön szintű átvezetésének megvalósítása.
1.4.32. Nyíregyháza, 36. számú főút (Tiszavasvári út) és Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont kialakítása.
1.4.33. A 40. számú főút 4. számú főúttá történő átminősítésével összefüggő beavatkozások.
1.4.34. A 37–38. számú főúti csomópont átépítése (Tarcal térsége).
1.4.35. Nyíregyháza, 4911. jelű összekötő út (Kállói út) – Tünde utca kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítása.
1.4.36. Keszthely, 71. számú főút – 73162. jelű út, Rezi úti körforgalmi csomópont megvalósítása.
1.4.37. Veszprémvarsány, 82. számú – 832. számú főút kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.38. Sümeg, 84. számú főút – Tóth Tivadar utca – Fehérkő utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.39. Eger, 2504. jelű Eger – Bogács összekötő úton Vécseyvölgy utca – Gárdonyi utcai csomópont átépítése.
1.4.40. Makó, 430. számú főút – 4432. jelű úti csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése.
1.4.41. Debrecen, 33. számú főút 108+923 km szelvényben lévő Nyíl utca – Hadházi úti csomópont átépítése.
1.4.42. Debrecen, 4814. jelű összekötő út (Vágóhíd utca) jobbra kanyarodó forgalmi sáv megvalósítása.
1.4.43. Debrecen, 4. számú főút, Szoboszlói út – Külsővásártér – Erzsébet utcai csomópont kapacitásbővítő fejlesztése.
1.4.44. Debrecen, 4. számú főút, Rakovszky Dániel utca – Ótemető utcai jobbra kanyarodó forgalmi sávok megvalósítása.
1.4.45. Debrecen, 47. számú főút, Mikepércsi út – Leiningen utcai jobbra kanyarodó forgalmi sáv megvalósítása.
1.4.46. Debrecen, 35. számú főút, Böszörményi út – Békessy Béla utcai jobbra kanyarodó forgalmi sáv megvalósítása.
1.4.47. Debrecen, 33. számú főút 105+675 km szelvényben körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.48. Debrecen, 33. számú főút Balmazújvárosi út – Kishatár úti csomópont fejlesztése
1.4.49. Debrecen, 48. számú főút, Vámospércsi út kapacitásbővítése a Hétvezér – Budai Nagy Antal utcai csomópont fejlesztésével.
1.4.50. Új tivadari közúti Tisza-híd megvalósítása.
1.4.51. A 4603. jelű út és a 120a vasútvonal vasúti átjáró közlekedésbiztonsági projekt Mende közigazgatási területén.
1.4.52. A 40. számú főút és a 100a vasútvonal vasúti átjáró közlekedésbiztonsági projekt Ceglédbercel közigazgatási területén.
1.4.53. Fonyódliget, Erzsébet-tábor megközelítését biztosító közúti kapcsolat.
1.4.54. A 403. számú főút, 4. számú főút csomópont fejlesztése.
1.4.55. A 41. számú főút Nyíregyháza-Oros körforgalmi csomópont megvalósítása.
1.4.56. A 41. számú főút Apagy körforgalmi csomópont megvalósítása.
1.4.57.
1.4.58. A 36. számú főút és a 3317. jelű útkereszteződés (Nyíregyháza, Mező utcai csomópont) átépítése.
1.4.59. Eger, 25. számú főút 12+510 km szelvényében lévő, Mátyás király út – Külsősor út – Vincellériskola úti csomópont átépítése.
1.4.60. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 54. számú főút 22+000 – 22+121 km szelvényei között.
1.4.61. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 5. számú főút 86+450 – 86+636 km szelvényei között.
1.4.62. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 5. számú főút 86+000 – 86+200 km szelvényei között.
1.4.63. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 26. számú főút 1+874 – 2+584 km szelvényei között.
1.4.64. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 87+540 – 87+680 km szelvényei között.
1.4.65. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 90+790 – 91+570 km szelvényei között.
1.4.66. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 129+368 km szelvényében.
1.4.67. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 11. számú főút 60+200 – 61+810 km szelvényei között.
1.4.68. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 10. számú főút 44+520 – 44+970 km szelvényei között.
1.4.69. Tápiószentmárton közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.
1.4.70. Sásd közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.
1.4.71. Sárbogárd közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.
1.4.72. Gyömrő közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.
1.4.73. Farmos közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.
1.4.74. Ceglédbercel–Cserő közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.
1.4.75. Szigethalom, Mű út (51104 jelű út) és a ráckevei H6 HÉV-vonal kereszteződésében külön szintű átvezetés előkészítése.
1.4.76. A 26. számú főút, Szirmabesenyő csomópont fejlesztése.
1.4.77. Balatonfüred, 71. számú főút és Germering utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.78. Baja, 5501. jelű út és Nagy István utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.79. Bácsbokod, 5501. és 5505. jelű utak kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.80. Csátalja, 51. számú főút Damjanich utcai csomópont fejlesztése.
1.4.81. Gyula, 4219. jelű út és Nürnbergi utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.82. Szolnok, Hetényi Géza Megyei Kórház – Rendelőintézet közúti kapcsolatának fejlesztése.
1.4.83. Hajdúböszörmény, 35. számú főút és 3318. jelű út kereszteződésének fejlesztése.
1.4.84. Hajdúböszörmény, 35. számú főút és Baltazár Dezső utca kereszteződésének fejlesztése.
1.4.85. Debrecen, 33. számú főút és Csigekert utca kereszteződésének fejlesztése.
1.4.86. Békéscsaba, 446. számú főút és 4239 jelű út kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.87. Köröstarcsa, 47. számú főút és Kossuth utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.88. Az 52. számú Kecskemét – Dunaföldvár másodrendű főút 5+000–51+000 km szelvények közötti szakasz felújítása, 4 új körforgalom létesítésével.
1.4.89. Az M3 autópálya – 2104. jelű összekötő út csomópontjában (2104. jelű összekötő út 23+480 km szelvényében) kanyarodó sávok létesítése.
1.4.90. A 3204. jelű összekötő út 17+400 km szelvényben körforgalom építése.
1.4.91. A 4. számú Budapest – Debrecen – Záhony elsőrendű főút 128+716 km szelvényében körforgalmú csomópont létesítése.
1.4.92. Az 51. számú Budapest – Baja – Hercegszántó másodrendű főút 22+315 km szelvényében körforgalom építése.
1.4.93. A 471. számú Debrecen – Mátészalka másodrendű főút 73+026 km szelvényében körforgalom építése.
1.4.94. A 471. számú Debrecen – Mátészalka másodrendű főút 70+900 km szelvényében körforgalom építése.
1.4.95. A 8108. jelű összekötő út 2+225–2+540 km szelvényében körforgalmú csomópont építése.
1.4.96. A 8108. jelű összekötő út 6+850–7+037 km szelvényében körforgalmú csomópont építése.
1.4.97. A 7. számú Budapest – Székesfehérvár – Letenye elsőrendű főút 206+781 km szelvényében körforgalom építése.
1.4.98. Kecskemét, Akadémia körút – Nyíri út kereszteződésében (önkormányzati kezelésben lévő utak) ötágú körforgalom építése.
1.4.99. A 7213. és 72306. jelű utak csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő átépítése.
1.4.100. A 73. számú Csopak – Veszprém másodrendű főút és a 7221. jelű összekötő út csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő átépítése.
1.4.101. Sülysáp, 31. számú főút – 3105. j. út körforgalmú csomóponttá történő átépítése.
1.4.102. Nagykáta, 31. – 311. számú főúti csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése.
1.4.103. Újkígyós, 4431–4432. jelű úti csomópont átépítése.
1.4.104. Gyula, 44. számú főút – 4431. jelű úti csomópont átépítése.
1.4.105. Debrecen, Füredi út – Böszörményi úti csomópont fejlesztése.

1.5. Hidak
1.5.1. A kisunyomi Sorok-patak-híd fejlesztése.
1.5.2. A Fülöpszállás előtti öntözőcsatorna híd fejlesztése az 52. számú főút 29+528 km szelvényében.
1.5.3. A Solt előtti csatorna híd fejlesztése az 52. számú főút 45+805 km szelvényében.
1.5.4. A körösladányi Sebes-Körös-híd fejlesztése.
1.5.5. A szendrőládi Bódva-híd fejlesztése.
1.5.6. A perkupai Perkupa-patak híd fejlesztése.
1.5.7. A szendrői Verbéna-patak régi ága híd fejlesztése.
1.5.8. A szabadbattyáni Sárvíz (Nádor)-csatorna-híd fejlesztése.
1.5.9. A győri „Béke” Rába-híd fejlesztése.
1.5.10. A recski Csevice-patak-híd fejlesztése.
1.5.11. A pétervásárai Tarna-ág-híd fejlesztése.
1.5.12. A kunszentmártoni Hármas-Körös-híd fejlesztése.
1.5.13. A szolnoki „Kolozsvári” vasútállomás feletti híd fejlesztése.
1.5.14. Az esztergomi (Csenke) Sárhegyi-patak híd fejlesztése.
1.5.15. A dömösi Diósi-patak híd fejlesztése.
1.5.16. A Nyíregyháza, Rákóczi utcai VIII. számú Érpataki-főfolyás-híd fejlesztése.
1.5.17. A Paks–Kölesd elágazás utáni időszakos vízfolyás híd fejlesztése a 63. számú főút 20+101 km szelvényében.
1.5.18. A kajdacsi elágazás utáni híd fejlesztése a 63. számú főút 22+678 km szelvényében.
1.5.19. A bikácsi Györköny–Bikácsi-vízfolyás-híd fejlesztése.
1.5.20. Az inotai Malomcsatorna-híd fejlesztése.
1.5.21. A lenti Kerka ártéri híd fejlesztése a 75. számú főút 61+806 km szelvényében.
1.5.22. A zalatárnoki Szűk híd fejlesztése.
1.5.23. A lenti Bánkúti-forrás-híd fejlesztése.
1.5.24. A lenti 2. Kerka ártéri híd fejlesztése a 75. számú főút 61+975 km szelvényében.
1.5.25. A lenti Malom-patak-híd fejlesztése.
1.5.26. Göd, új felüljáró megvalósítása az M2 autóút felett.
1.5.27. Olcsva–Olcsvaapáti között új Szamos-híd megvalósítása.
1.5.28. A 47. számú főút algyői Tisza-híd fejlesztése.

1.6. Határátkelőhelyek közúti akadálymentesítése
1.6.1. Rajka, 15. számú főút 17+200 – 17+508 km szelvény szlovák–magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.6.2. Vámosszabadi, 14. számú főút 10+760 – 11+230 km szelvény szlovák–magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.6.3. Letkés, 12111. jelű mellékút 0+600 – 0+1008 km szelvény szlovák–magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.6.4. Somoskőújfalu, 21. számú főút 65+590 – 65+777 km szelvény szlovák–magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.6.5. Sátoraljaújhely, 37. számú főút 80+260 – 81+672 km szelvény szlovák–magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.6.6. Bajánsenye, 7416. jelű mellékút 30+260 – 30+378 km szelvény szlovén–magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.6.7. Szentgotthárd-Rábafüzes, 8. számú főút 190+275 – 190+574 km szelvény osztrák–magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.6.8. Bucsu, 89. számú főút 12+015 – 12+393 km szelvény osztrák–magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.6.9. Bozsok, 8718. jelű mellékút út 9+940 – 10+090 km szelvény osztrák–magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.6.10. Kőszeg, 87. számú főút 49+940 – 50+256 km szelvény osztrák–magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.6.11. Kópháza, 861. számú főút 1+563 – 2+028 km szelvény osztrák–magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.6.12. Fertőd, 8531. jelű mellékút 7+790 – 8+230 km szelvény osztrák–magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.6.13. Hegyeshalom, 1. számú főút 176+500 – 177+031 km szelvény osztrák–magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.
1.6.14. Sopron, 84. számú főút 128+315 – 128+548 km szelvény osztrák–magyar határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.7. Egyéb létesítményeket érintő beruházások
1.7.1. A Magyar Közút NZrt., Kisbér, Komáromi út 27. (217 helyrajzi számú) ingatlanon sótároló csarnok építése.
1.7.2. Az M80 autóút Körmend és Szentgotthárd-Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósításához kapcsolódó üzemmérnökségi telep megvalósítása.
1.7.3. A 67. számú főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti 2×2 sávos keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósításához kapcsolódó Kaposvári üzemmérnökségi telep megvalósítása.
1.7.4. M76 Nemesrádó mérnökségi telep megvalósítása.
1.7.5. Kesztölci üzemmérnökségi telep megvalósítása (M100 autóút fejlesztéséhez kapcsolódóan).
1.7.6. Az M4 gyorsforgalmi út M0 autóút és Abony (Kelet) közötti szakasz megvalósításához kapcsolódó monori üzemmérnökségi telep megvalósítása.
1.7.7. Az M6 autópálya Bóly – Ivándárda, országhatár projekthez kapcsolódó Bóly üzemmérnökségi telep megvalósítása.
1.7.8. Az M60 Pécs–Szigetvár projekthez kapcsolódó Szigetvár üzemmérnökségi telep megvalósítása.
1.7.9. Az M8 gyorsforgalmi út M7–Dunaújváros szakaszhoz kapcsolódóan Sárbogárd térségében üzemmérnökségi telep megvalósítása.
1.7.10.73 Az M8 gyorsforgalmi út Dunavecse–Kecskemét szakaszhoz kapcsolódóan Dunavecse térségében üzemmérnökségi telep megvalósítása.
1.7.11. Az M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – Mátészalka – országhatár projekthez kapcsolódóan Kocsord–Győrtelek térségében üzemmérnökségi telep megvalósítása.
1.7.12. Az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány szakaszhoz kapcsolódóan Kisújszállás üzemmérnökségi telep megvalósítása.
1.7.13. Az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány–Berettyóújfalu szakaszhoz kapcsolódóan Berettyóújfalu üzemmérnökségi telep bővítése.
1.7.14. A 83. számú főút 2×2 sávos kialakításához kapcsolódóan Pápa üzemmérnökségi telep megvalósítása.
1.7.15. Az M1 autópálya 2×3 sávra bővítése Budapest–Tatabánya közötti szakaszhoz kapcsolódóan Bicske üzemmérnökségi telep bővítése.
1.7.16. Az M1 autópálya 2×3 sávra bővítése Tatabánya–Győr közötti szakaszhoz kapcsolódóan Komárom üzemmérnökségi telep bővítése.
1.7.17. Az M2 Budapest–Vác, valamint az M0 Észak projektekhez kapcsolódóan Dunakeszi üzemmérnökségi telep bővítése.
1.7.18. Az M0 Észak projektekhez kapcsolódóan Solymár készenléti telep megvalósítása.
1.7.19. Az M0 gyorsforgalmi út M5 autópálya csomópontjának, valamint az M5 autópálya Alsónémedi, Gyál csomópontjának fejlesztése, az M5 autópálya – M0 autóút – M51 autóút által határolt fejlesztési területet feltáró új helyi, magán és országos mellékutak létesítése és a meglévő utak fejlesztése (Gyálon a Gorcsev Iván utca meghosszabbítása Budapest XXIII. kerület határáig), valamint az M0 autóúton és az M51 autóúton az 5. számú főút és az M5 autópálya csomópontjai között új csomópontok létesítése.

1.7.20.74 Az M86 gyorsforgalmi út Répcelak üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.7.21.75 A Szolnok-nyugat üzemmérnökség telep megvalósítása.


1.8. Kerékpárutak
1.8.1. Nyíregyháza–Tokaj közötti hiányzó kerékpárútszakaszok megvalósítása.
1.8.2. Balatoni Bringakör komplex fejlesztése.
1.8.3. EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztése (Rajka–Dömös, Dömös–Szentendre, Budapest–Szentendre, Budapest–Dunakeszi, Budapest–Érd–Százhalombatta szakaszok).
1.8.4. Keszthely–Sármellék kerékpáros-útvonal kiépítése.
1.8.5. Budapest–Balaton kerékpáros-útvonal kiépítése (Budapest–Etyek–Velence–Székesfehérvár–Balatonakarattya).
1.8.6. Tiszafüred–Poroszló kerékpáros-útvonal fejlesztése.
1.8.7. Tarcal–Tokaj–Bodrogkeresztúr kerékpáros-útvonal fejlesztése.
1.8.8. Tépe–Berettyóújfalu kerékpáros-útvonal kiépítése.
1.8.9. Tokaj–Tiszabecs kerékpáros-útvonal fejlesztése.
1.8.10. Dunakiliti–Dobrohošt’ (Doborgaz) gyalogos-kerékpáros Duna-híd kiépítése a hozzá vezető szakaszokkal, műtárgyakkal.
1.8.11. 82. számú főút mentén (Győr–Pannonhalma) kerékpárút létesítése.
1.8.12. Veszprém–Szabadságpuszta közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.13. Veszprém (Kádárta városrész) – Gyulafirátót közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.14. Veszprém–Márkó–Bánd közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.15. Tokaj–Mád–Sárospatak kerékpáros-útvonal fejlesztése.
1.8.16. Vámosszabadi–Győr kerékpáros-útvonal fejlesztése.
1.8.17. Tiszafüred–Hortobágy–Balmazújváros kerékpárút fejlesztése.
1.8.18. Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása.
1.8.19. EuroVelo 14 nemzetközi kerékpáros útvonal fővárosi szakaszainak fejlesztése.
1.8.20. EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal fővárosi szakaszainak fejlesztése.
1.8.21. Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések.
1.8.22. Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó.
1.8.23. A budapesti közbringarendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése.
1.8.24. Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében.
1.8.25. Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében.
1.8.26. Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében.
1.8.27. Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében.
1.8.28. Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében.
1.8.29. Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében.
1.8.30. Budapest–Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza.
1.8.31. Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XII. kerületében.
1.8.32. Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XI. kerületében.
1.8.33. Debrecen, 33. számú főút melletti kerékpárút megvalósítása.
1.8.34. Esztergom – Esztergom kertváros közötti kerékpárút megvalósítása.
1.8.35. Tata–Baj közötti kerékpárút megvalósítása.
1.8.36. Hatvan–Apc közötti kerékpáros-útvonal megvalósítása.
1.8.37. Eger–Egerszalók közötti kerékpárút megvalósítása.
1.8.38. Szentendre–Pomáz közötti kerékpárút megvalósítása.
1.8.39. Dunakeszi–Fót közötti kerékpárút megvalósítása.
1.8.40. Szob–Ipolydamásd közötti kerékpárút megvalósítása.
1.8.41. Tószeg–Szolnok közötti kerékpárút megvalósítása.
1.8.42. Tokaji Erzsébet királyné Tisza-hídon vezetett kerékpárút megvalósítása.
1.8.43. Mezőhegyes és Csanádpalota közötti kerékpárút megvalósítása.
1.8.44. Szigetvár–Kaposvár kerékpárút előkészítése.
1.8.45. Tata, Baji út melletti kerékpárút megvalósítása.
1.8.46. Tata–Agostyán–Tarján kerékpárút előkészítése.
1.8.47. Oroszlány–Majk–Várgesztes–Vérteskozma–Csákvár–Nadap kerékpárút előkészítése.
1.8.48. Rákos-patak menti kerékpárút Pécel–Isaszeg–Gödöllő–Zsámbok szakaszának előkészítése (Budapest közigazgatási határ és Pest Vármegye közigazgatási határ között).
1.8.49. Ipolydamásd, Duna bal parti EV6 Szob–Ipolydamásd közötti kerékpárút megvalósítása.
1.8.50. Rákospalota–Fót–Dunakeszi közötti kerékpárút megvalósítása.
1.8.51. Siófok–Szabadhídvég–Tamási–Dombóvár–Orfű–Pécs közötti szakasz kerékpárút hiányzó szakaszainak előkészítése.
1.8.52. Murakeresztúr–Őrtilos kerékpáros-útvonal kiépítése.
1.8.53. Miskolc–Bogács–Eger kerékpáros-útvonal kiépítése.
1.8.54. EuroVelo 14 Zala mente kerékpáros-útvonal komplex fejlesztése.
1.8.55. A 8707. jelű összekötő úttal párhuzamos kerékpárút fejlesztése a 8. számú főút és az M80 gyorsforgalmi út között.
1.8.56. A Kecskemét – Nyárlőrinc közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.57. A Kecel – Császártöltés közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.58. A Lakitelek – Szentkirály közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.59. A Hajós – Miske közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.60. A Tataháza – Bácsalmás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.61. A Kecskemét – Lajosmizse közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.62. A Tass – Dunavecse közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.63. A Homokmégy – Halomi elágazás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.64. A Császártöltés – Hajós közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.65. A Meszesi Dunapart – Kalocsa közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.66. A Solt, Duna-kör összekötése a Solt-Akasztó – Kiskőrös-Soltvadkert – Kiskunhalas körrel.
1.8.67. Dunapataj, töltés.
1.8.68. A Kalocsa – Kiskőrös közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.69. Az 51152. jelű Kalimajori bekötőút kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.8.70. A Solt, Beszédes József híd – Teleki kastély közötti kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.8.71. A Géderlak – kompkikötő közötti kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.8.72. A Bátya – Dunagát közötti kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.8.73. A Sátorhely – Udvar közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.74. A Szigetvár – Szentlőrinc – Pécs közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.75. A Pécs (Budai Vám) – Romonya közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.76. Az 5613. jelű út vége – Mecseknádasd közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.77. A Sátorhely – Nagynyárád – Bóly közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.78. A Siklós (Máriagyűd) – 5701. és 5711. jelű utak csomópontja közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.79. A Drávacsehi (belterület) – Fekete víz bal parti töltés közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.80. A Pécs belterület (Pécs – Harkány hiányzó szakasz) kerékpárút fejlesztése.
1.8.81. A Szajk – Lánycsók közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.82. A Doboz – Sarkad közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.83. A Tarhos – Vésztő közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.84. A Kardoskút – Tótkomlós közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.85. A Gyula – Elek közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.86. A Békéscsaba – Kamut – Murony közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.87. A Köröstarcsa – Körösladány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.88. A Békés – Tarhos közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.89. A Mezőkovácsháza – Medgyesegyháza közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.90. Az Edelény – Szalonna – Perkupa közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.91. A Vadna – Dubicsány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.92. A Sátoraljaújhely – Alsóberecki közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.93. A Szikszó – 3701. jelű út közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.94. A Miskolc – Sajókeresztúr közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.95. A Tiszaújváros – Polgár közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.96. A Serényfalva – Bánréve közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.97. A Sajószentpéter – Edelény közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.98. A Legyesbénye – 3605. jelű út közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.99. A Miskolc belterület – Felsőzsolca közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.100. A Nagycsécs – Muhi – Ónód közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.101. A Dobódél – Bódvarákó közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.102. A Füzérradvány – Vilyvitány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.103. A Tokaj – Zemplén térség körpanoráma kerékpárút fejlesztése.
1.8.104. A Balástya – Szatymaz – Szeged közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.105. Az M5 fölötti kapcsolat (Szeged – Domaszék) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.106. A Szeged – Hódmezővásárhely hiányzó szakasz a 47. számú főút mentén Algyő és Vajhát közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.107. A Szeged – Makó közötti hiányzó kerékpárútszakaszok fejlesztése.
1.8.108. A Mindszent – Szegvár – Szentes közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.109. A Földeák – Makó közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.110. A Zsombó – Szatymaz közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.111. A Makó, Maros-parti kerékpárút fejlesztése.
1.8.112. A Veker – Laposi termál tó – 4401. jelű út közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.113. A Forráskút – Üllés közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.114. A Szatymaz – Sándorfalva közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.115. A Kápolnásnyék – Pettend – Baracska – Martonvásár – Tárnok közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.116. Az Ercsi – Adony – Kulcs – Rácalmás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.117. A 6307. jelű út – Cece közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.118. A Bodajk – Fehérvárcsurgó közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.119. A Szabadbattyán kerékpárút fejlesztése.
1.8.120. A Nagyvenyim – Dunaújváros közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.121. A Mór – Pusztavám közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.122. A Vértes – Bakony (Mór) kerékpárút székesfehérvári szakasz fejlesztése.
1.8.123. A Budapest – Balaton kerékpárút Gyúró településen áthaladó szakaszának kerékpárút fejlesztése.
1.8.124. A Királyok útja, Székesfehérvár – Úrhida – Sárszentmihály – Sárkeszi – Nádasdladány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.125. A Sopron – Harka közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.126. A Vitnyéd – Agyagosszergény – Fertőendréd közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.127. A Mosonmagyaróvár – Jánossomorja közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.128. A Csorna – Kapuvár közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.129. A Sopron, Balfi út – Fehér út közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.130. A Fertőd – Petőháza közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.131. A Ménfőcsanak – Tényő – Sokorópátka közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.132. A Zsira – Sopronhorpács – Völcsej – Lövő közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.133. A Gönyű (EV6) – Nagyszentjános közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.134. Az Ebes – Debrecen közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.135. A Debrecen – Vámospércs közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.136. A Debrecen – Bocskaikert közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.137. A Debrecen – Hosszúpályi – Létavértes közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.138. A Hajdúböszörmény – Hajdúvid – Hajdúdorog közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.139. A Besenyőtelek – Poroszló közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.140. A Gyöngyös – Gyöngyöspata (EV14) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.141. A Hatvan – Hort közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.142. Az Abasár – Markaz – Domoszló (EV14) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.143. Az Apc – Rózsaszentmárton (EV14) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.144. A Rózsaszentmárton – Szücsi – Gyöngyöspata (EV14) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.145. Az Abasár – Gyöngyös közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.146. A Kerecsend – Füzesabony közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.147. A Maklár – Füzesabony közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.148. Az Apc – Vármegyehatár közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.149. Az Eger déli hiányzó közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.150. A Gyöngyös – Gyöngyössolymos – 24. számú főút közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.151. A Martfű – Cibakháza közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.152. A Tószeg – Tiszavárkony – Tiszajenő – Tiszabög közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.153. A Jászkisér – Jászapáti közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.154. A Törökszentmiklós – Szolnok közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.155. A Jászfényszaru – Jászberény közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.156. A Berekfürdő – Kunmadaras közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.157. A Szapárfalu – Surjány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.158. A Nagyigmánd – Bábolna közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.159. Az Által-ér völgyi kerékpárút – Vértesszőlős közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.160. A Tata, belterületi hálózat kerékpárút fejlesztése.
1.8.161. A Tata – Kocs közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.162. A Tata – Naszály közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.163. A Dorog – Leányvár-vármegyehatár közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.164. A Bábolna – Bana – vármegyehatár (8152. jelű út) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.165. A Kisbér – Bakonybánk közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.166. Az Esztergom – Kertváros – Dorog közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.167. A Bokod – Oroszlány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.168. A Zagyva-völgyi kerékpárút fejlesztése.
1.8.169. A Szécsény – Balassagyarmat közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.170. A Dejtár – Balassagyarmat közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.171. A Rimóc – Hollókő közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.172. A Somoskőújfalu – Eresztvény közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.173. A Salgótarján – Karancsalja közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.174. A Bátonyterenye – Szentkút bekötő út közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.175. Az Ecseg – Buják közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.176. A Márkháza – Szentkút közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.177. A Bedepuszta – Zsunypuszta közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.178. A Buják, Honvédségi üdülő kerékpárút fejlesztése.
1.8.179. A Diósjenő – Pénzásás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.180. A Budapest – Solymár – Pilisszentiván – Piliscsaba – Pilisjászfalu közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.181. A Cegléd – Ceglédbercel közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.182. Az Albertirsa – Ceglédbercel közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.183. A Kistarcsa – Kerepes közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.184. A Biatorbágy patakpart közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.185. A Dabas – Újhartyán közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.186. A Ráckeve – Kiskunlacháza közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.187. A Kismaros – Királyrét közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.188. Az Ipolydamásd – Kemence – Balassagyarmat – Szécsény közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.189. A Gödöllő – Máriabesnyő – Domonyvölgy közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.190. Az Alsónémedi – Dunaharaszti közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.191. A Tárnok – Martonvásár közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.192. A Nagytarcsa – Naplás tó (Budapest) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.193. A Páty – Biatorbágy közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.194. A Tököl – Szigetújfalu közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.195. A Tököl – Halásztelek – Csepel közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.196. A Gödöllő – Veresegyház közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.197. Az Érd – Felső – Törökbálint közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.198. A Törökbálint – Budaörs közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.199. A Kerepes – Mogyoród közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.200. A Gyékényes – Berzence közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.201. A Som – 6511. jelű útelágazás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.202. A Kereki – Tab közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.203. A Lengyeltóti – Somogyvár közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.204. A 67. számú főút menti hiányzó szakaszok kerékpárút fejlesztése.
1.8.205. A Nyíregyháza, Tünde utca – Ipari park közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.206. A Nyíregyháza – Nagyszállás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.207. A Nagyszállás – M3 átvezetés közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.208. A Nagykálló belterület kerékpárút fejlesztése.
1.8.209. A Nyíregyházi bekötések kerékpárút fejlesztése.
1.8.210. Az Ópályi – Mátészalka közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.211. A Kállósemjén – Máriapócs közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.212. A Nyírbogát belterület kerékpárút fejlesztése.
1.8.213. A Vitka – Nagydobos közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.214. A Vásárosnamény – Ilk közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.215. A Vásárosnamény belterület kerékpárút fejlesztése.
1.8.216. A Gergelyiugornya kerékpárút fejlesztése.
1.8.217. A Nyírtura – Nyírbogdány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.218. A Szabolcsbáka – Anarcs közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.219. A Napkor – Oros közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.220. A Nyíregyháza – Nagycserkesz közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.221. A Gávavencsellő – Ibrány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.222. A Kisvárda, 4. számú főút menti kerékpárút fejlesztése.
1.8.223. A Tamási – Hőgyész – 6535. jelű út csatlakozás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.224. Az Alsónyék – Pörböly közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.225. A Döbrököz – Kurd-Csibrák közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.226. A Regöly – Szárazd közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.227. A Harc – Kölesd közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.228. A Szekszárd – Szálka (Mőcsény – Bonyhád) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.229. A Dunaszentgyörgy – Paks közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.230. A Szekszárd – Tolna közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.231. A Paks – Cseresznyéspuszta – Györköny közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.232. A Györköny – Pusztahencse – Tengelic – Paks közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.233. A Bölcske – Dunaföldvár közötti kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.8.234. A Paks, Atomerőmű Halastavak bejáró kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.8.235. A Fadd – Dombori kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.8.236. A Zalalövő – Őriszentpéter közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.237. A Körmend – Molnaszecsőd közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.238. A Sárvár, Hegyközség hiányzó szakasz kerékpárút fejlesztése.
1.8.239. A Szombathely – Söpte közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.240. A Vép – Porpác közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.241. Az Olmód – Bozsok (EV13) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.242. A Celldömölk – Izsákfa közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.243. A Torony – EV13 közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.244. A Rum – (Kám – Jeli Arborétum) – Vasvár közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.245. A Vigántpetend – Diszel (Tapolca) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.246. A Tapolca – Lesencetomaj közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.247. A Tapolca – Sümeg közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.248. A Tapolcafő – 84102. számú útelágazás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.249. A Pápa – Csót közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.250. A Borsosgyőr – Nyárád közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.251. A Zirc – Olaszfalu közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.252. A Várpalota – Ősi közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.253. A Lenti – Mumor – Nova közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.254. A Sármellék – Alsópáhok közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.255. A Nagykanizsa Buda Ernő utca – közigazgatási határ közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.256. A Teskánd – Zalaegerszeg közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.257. A Keszthely, Tapolcai út, Martinovics utca – Gyenesdiás körforgalom közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.258. A Zalaegerszeg – Csács városrész közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.259. A Zalakaros – Zalaszabar (a 7512. jelű útig) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.260. A Nagykanizsa (Miklósfa) – Liszói elágazás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.261. A Zalalövő – Felsőjánosfa közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.262. A Sármellék – Zalavári közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.263. A Palin – Zsigárd – Hosszúvölgy közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.264. A Zalaegerszeg D-i iparterület – Bak közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.265. A Keszthely, Rezi út – Rezi belterület határa közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.266. A Hévíz Ady utca bekötő út – Széchenyi utca közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.267. A Balatongyörök – Szép Kilátó közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.268. A Nagyrada, Nagyradai kilátó – Rákóczi Ferenc utca – Petőfi utca Orosztonyi út közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.269. A Magyarszerdahely – Bocska – Börzönce közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.270. A Murarátka – Muraszemenyei elágazás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.271. Vértesszőlős–Baj kerékpárút fejlesztése.
1.8.272. Vértesszőlős–Vértestolna kerékpárút fejlesztése.
1.8.273. Hódmezővásárhely – külterületi kerékpárutak fejlesztése.
1.8.274. Cegléd–Csemő kerékpárút fejlesztése.
1.8.275. A két mohácsi csatasíkot (Mohács–Nagyharsány) összekötő kerékpárút hátralévő szakaszának fejlesztése.
2. Vasúti projektek
2.1. Országos vasúti közlekedési projektek
2.1.1. A 17. számú vasútvonal, Szombathely–Zalaszentiván szakasz rekonstrukciója.
2.1.2. A 16. számú vasútvonal, Hegyeshalom (kiz.) – Csorna – Porpác szakasz villamosítása és állomási biztosítóberendezések felülvezérlésének kialakítása.
2.1.3. A 40. és 41. számú vasútvonalak, Pusztaszabolcs–Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes szakasz rekonstrukciója.
2.1.4. A 40. és 65. számú vasútvonalak, Dombóvár–Pécs–Magyarbóly szakasz rekonstrukciója.
2.1.5. A 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán–Lepsény–Siófok–Keszthely szakasz rekonstrukciója.
2.1.6. A 36. számú vasútvonal, Fonyód–Kaposvár szakasz rekonstrukciója.
2.1.7. A 80. számú vasútvonal, Rákos–Hatvan szakasz rekonstrukciója.
2.1.8. A budapesti elővárosi vasútvonalak rekonstrukciója.
2.1.9. A 2. számú vasútvonal, Rákosrendező–Óbuda–Esztergom szakasz rekonstrukciója és villamosítása.
2.1.10. Az 1. számú vasútvonal, Budapest–Győr–Hegyeshalom szakasz rekonstrukciója.
2.1.11. A 30. számú vasútvonal, Budapest-Kelenföld–Székesfehérvár szakasz rekonstrukciója.
2.1.12. A 25. számú vasútvonal, Zalaszentiván–Zalaegerszeg szakasz korszerűsítésének tervezése és kivitelezése.
2.1.13. A 25. számú vasútvonal, Bajánsenye–Boba ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.1.14. A 10. és 20. számú vasútvonalak Győr–Pápa–Celldömölk–Boba szakaszainak rekonstrukciója.
2.1.15. Az 1d. számú vasútvonal, Hegyeshalom – Rajka (országhatár) szakasz ETCS 2 kiépítése.
2.1.16. A 8. számú vasútvonal, Győr – Sopron (országhatár) szakasz fejlesztése.
2.1.17. A 18. számú vasútvonal, Szombathely–Kőszeg szakasz fejlesztése.
2.1.18. Szombathely vasúti csomópont fejlesztése.
2.1.19.
2.1.20. Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain és állomásain.
2.1.21. Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán.
2.1.22. A „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal megvalósítása.
2.1.23.
2.1.24. A 101. számú vasútvonal, Püspökladány–Biharkeresztes szakasz rekonstrukciója.
2.1.25. A 80c. számú vasútvonal, Mezőzombor–Sátoraljaújhely szakasz rekonstrukciója.
2.1.26. A 142. számú vasútvonal, Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét szakasz rekonstrukciója.
2.1.27. Az 1. számú vasútvonal, Biatorbágy–Tata szakasz korszerűsítése és Budapest–Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.1.28. A 20. számú vasútvonal, Székesfehérvár–Veszprém–Boba vasútvonal korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.1.29. Szolnok vasúti csomópont fejlesztése.
2.1.30. A 100. és 120. számú vasútvonalak, Szolnok–Szajol szakasz fejlesztése.
2.1.31. A 100. számú vasútvonal, Szajol–Püspökladány szakasz fejlesztése.
2.1.32. A 100. számú vasútvonal, Püspökladány–Debrecen szakasz fejlesztése.
2.1.33. Debrecen vasúti csomópont fejlesztése.
2.1.34. A 100. számú vasútvonal, Debrecen – Nyíregyháza szakasz korszerűsítésének tervezése és kivitelezése.
2.1.35. Székesfehérvár vasúti csomópont fejlesztése.
2.1.36. A 120. számú vasútvonal, Gyoma–Békéscsaba biztosítóberendezés korszerűsítése és Békéscsaba vasútállomás, Ferencváros–Lőkösháza ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.1.37. Békéscsaba vasúti csomópont fejlesztése.
2.1.38. A 120. számú vasútvonal, Békéscsaba – Lőkösháza (országhatár) szakasz fejlesztése.
2.1.39. A MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok 25 helyszínen) megvalósítása (Balatonszentgyörgy, Rákos, Rákoshegy, Kőbánya-Kispest, Kőbánya alsó, Zugló, Kaposvár, Pécs, Békéscsaba, Budapest-Déli pu., Budapest-Keleti pu., Budapest-Nyugati pu., Cegléd, Debrecen, Érd alsó, Győr, Kecskemét, Miskolc-Tiszai pu., Nyíregyháza, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Vác állomások felvételi épületeinek felújításával).
2.1.40. A 70. számú vasútvonal, megállóhelyek és állomások fejlesztése (Dunakeszi alsó mh., Dunakeszi állomás, Dunakeszi-gyártelep mh., Alsógöd mh., Göd állomás, Felsőgöd mh., Sződ-Sződliget mh., Verőce állomás, Kismaros mh., Nagymaros-Visegrád mh., Nagymaros állomás, Dömösi átkelés mh., Zebegény mh., Szob alsó mh., Szob állomás), valamint a Rákospalota (kiz.) – Szob (bez.) szakasz Központi Forgalomirányítás (KÖFI) kiépítése (a kapcsolódó távfelügyeleti fejlesztésekkel).
2.1.41. A 10. számú vasútvonal, Pápa–Celldömölk szakasz, a vinári Marcal-híd átépítése.
2.1.42. A 11. számú vasútvonal, Veszprémvarsány–Zirc szakasz, a 460+93 szelvényben lévő híd átépítése.
2.1.43. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld–Dombóvár szakasz, a Sárvíz–Nádor-csatorna-híd átépítése.
2.1.44. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld–Dombóvár szakasz, a tolnanémedi Kapos-híd átépítése.
2.1.45. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld–Dombóvár szakasz, a pincehelyi II. Kapos-híd átépítése.
2.1.46. A 102. számú vasútvonal, Kál–Kápolna–Kisújszállás szakasz, a 917+00 szelvényben lévő kiskörei Tisza-híd átépítése.
2.1.47. A 120a. számú vasútvonal, Nagykáta–Újszász szakasz, az 557+30 szelvényben lévő Hajta patakhíd átépítése.
2.1.48. A 120a. számú vasútvonal, Nagykáta–Újszász szakasz, a 646+57 szelvényben lévő Tápió patakhíd átépítése.
2.1.49. A 120a. számú vasútvonal, Nagykáta–Újszász szakasz, a 691+37 szelvényben lévő Ilike érhíd átépítése.
2.1.50. Vác vasútállomás korszerűsítése.
2.1.51. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása.
2.1.52. Az 1. számú vasútvonal Déli Duna-híd korszerűsítése és Kelenföld–Keleti vasúti vonalszakasz fejlesztése.
2.1.53. Ferencváros–Székesfehérvár ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.1.54. GSM-R távközlési hálózat kiépítése.
2.1.55. Érd közúti felüljáró építése.
2.1.56. Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT-alkalmazás-konszolidáció.
2.1.57. MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei.
2.1.58. Sopron–Szombathely–Szentgotthárd ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.1.59. MÁV 200 férőhelyes motorvonatok beszerzése.
2.1.60. Szűk keresztmetszet kiváltás a MÁV hálózatán.
2.1.61. Vámosgyörk–Nagyút–Mezőkeresztes–Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás (állomások).
2.1.62. A 17. számú vasútvonal, Zalaszentiván–Nagykanizsa szakasz korszerűsítésének tervezése és kivitelezése.
2.1.63. Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV hálózatán.
2.1.64. MÁV nagykapacitású motorvonatok beszerzése.
2.1.65. GYSEV motorvonat-beszerzés.
2.1.66. Keleti–Kőbánya-felső szűk keresztmetszet kiváltása.
2.1.67. Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán II. ütem – Közlekedésbiztonságot és pályakapacitást növelő technológiai fejlesztések és eszközök.
2.1.68. Hídrekonstrukciós program a MÁV hálózatán.
2.1.69. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (TEN-T vonalak).
2.1.70. Budapest-Keleti pályaudvar épületfelújítás.
2.1.71. Budapest-Nyugati pályaudvar épületfelújítás.
2.1.72. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld–Pusztaszabolcs szakasz korszerűsítése és ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
2.1.73. ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra.
2.1.74. A 29. számú vasútvonal, Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely szűk keresztmetszet kiváltása, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán–Aszófő).
2.1.75. A 26., 27., 29. és 30. számú vasútvonalak, balatoni vasútállomások rekonstrukciója.
2.1.76. Gubacsi-híd átépítése, csepeli Szabadkikötő vasúti kapcsolatának, valamint a Corvin csomópontnak a fejlesztése.
2.1.77. Hegyeshalom–Rajka–országhatár vasútvonal korszerűsítése.
2.1.78. Zalaszentiván deltavágány létesítése.
2.1.79. ETCS L2 fedélzeti eszközök telepítése a MÁV-START Zrt. 10 db TAURUS és 25 db TRAXX mozdonyára.
2.1.80. GSM-R II. ütem távközlési hálózat előkészítése és kiépítése.
2.1.81. GYSEV központi forgalomirányítás kiépítése.
2.1.82. Gödöllő állomás korszerűsítése.
2.1.83. Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések.
2.1.84. MÁV jegyautomaták beszerzése, telepítése.
2.1.85. A 120a. számú vasútvonal, Rákos–Nagykáta–Újszász–Szolnok szakasz fejlesztése.
2.1.86. A 140. számú vasútvonal, Cegléd–Kiskunfélegyháza–Szeged szakasz fejlesztése.
2.1.87. Szeged–Szabadka vasútvonal fejlesztése.
2.1.88. Vasúti tengelysúlymérési rendszer kiépítése.
2.1.89. A 23. számú vasútvonal, Zalaegerszeg–Rédics(–Lendva–Beltinci) szakasz fejlesztése.
2.1.90. Budapest–Varsó nagysebességű vasútvonal kiépítése.
2.1.91. Budapest–Kolozsvár nagysebességű vasútvonal kiépítése.
2.1.92. 1. számú vasútvonal, Almásfüzitő–Komárom szakasz fejlesztése.
2.1.93. 1. számú vasútvonal, Kelenföld–Budaörs (Törökbálint) szakasz fejlesztése.
2.1.94. 120a. számú vasútvonal, Nagykáta–Újszász szakasz fejlesztése.
2.1.95. 140. számú vasútvonal, Kiskunfélegyháza – Szeged-Rendező pu. szakasz fejlesztése.
2.1.96. 108. számú Debrecen–Füzesabony vasútvonal fejlesztése.
2.1.97. A Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyes forgalmú Tisza-híd építése.
2.1.98. Nagyút–Mezőkeresztes–Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás (nyíltvonal).
2.1.99. A Szeged–Hódmezővásárhely–Békéscsaba–Gyula szakasz rekonstrukciója és villamosítása.
2.1.100. A Szeged–Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása és járműbeszerzés.
2.1.101. A Debrecen–Nyíradony szakasz korszerűsítése.
2.1.102. A Nyíradony–Mátészalka szakasz korszerűsítése.
2.1.103. A Debrecen–Nyírábrány szakasz korszerűsítése.
2.1.104. Budapest–Esztergom vasútvonal kiegészítő fejlesztések.
2.1.105. Rákosrendező–Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése.
2.1.106. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (nem TEN-T vonalak).
2.1.107. Rákospalota–Újpest–Veresegyház–Vác vasútvonal korszerűsítése.
2.1.108. Hungária körút-Rákospalota-Újpest vasútvonal korszerűsítése.
2.1.109. Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás.
2.1.110. Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építése.
2.1.111. Debreceni Észak–Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó vasúti rakodó megvalósítása.
2.1.112. 20. számú vasútvonal, Székesfehérvár–Boba szakasz, Torna patak I. és II. híd átépítése.
2.1.113. A 101. számú vasútvonal, Sáp – Berettyóújfalu szakasz, a 1373+29,5 szelvényben lévő Kék-Kálló híd átépítésének tervezése és kivitelezése.
2.1.114. 82. számú Hatvan–Jászberény–Újszász vasútvonal fejlesztése.
2.1.115. 85. számú Vámosgyörk–Gyöngyös vasútvonal fejlesztése.
2.1.116. 87. számú Füzesabony–Eger-Felnémet vasúti vonalszakasz fejlesztése.
2.1.117. 80a. számú (Keleti pályaudvar – Hatvan) és a 120a. számú (Keleti pályaudvar – Szolnok) vasútvonalon a Budapest, Hungária körút keresztezésében új vasúti megállóhely létesítése.
2.1.118. Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon (CEF) projekt megvalósítása.
2.1.119. Budapest és az elővárosok kötöttpályás vasúti hálózatának fejlesztése.
2.1.120.
2.1.121. Budapest-Nyugati pályaudvar vágányhálózata és bevezető szakaszai (Budapest-Nyugati pályaudvar – Hungária körút – Kőbánya-Kispest) rekonstrukciója és fejlesztése.
2.1.122. A 100. számú vasútvonal, Nyíregyháza – Záhony szakasz fejlesztése.
2.1.123.
2.1.124. A gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó vasúti infrastruktúra fejlesztése.
2.1.125. Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése.
2.1.126. A 29. számú vasútvonal, Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely szűk keresztmetszet kiváltása, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül II. ütem Balatonfüred–Tapolca–Keszthely/Ukk vonalszakaszok korszerűsítésének tervezése és kivitelezése.
2.1.127. A 80. számú vasútvonal, Hatvan–Füzesabony szakasz korszerűsítésének tervezése és kivitelezése.
2.1.128. A 80. számú vasútvonal, Füzesabony–Mezőzombor szakasz rekonstrukciója.
2.1.129. A 100c. számú vasútvonal, Mezőzombor–Nyíregyháza szakasz rekonstrukciója.
2.1.130. A 25. számú vasútvonal, Zalalövő–Zalaegerszeg szakasz korszerűsítése.
2.1.131. A 25. számú vasútvonal, Zalaszentiván–Boba szakasz korszerűsítése.
2.1.132. A 352. számú vasútvonal, Tapolca–Zalahaláp szakasz forgalomba helyezése.
2.2. Helyi érdekeltségű keskeny nyomközű vasúti közlekedési projektek
2.2.1. MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése.
2.2.2. GYSEV Zrt. Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése.
2.2.3. Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése.
2.2.4. Lillafüredi Állami Erdei Vasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése.
2.2.5. Gyöngyösi Állami Erdei Vasút (Mátravasút) pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése.
2.2.6. Királyréti Állami Erdei Vasút pályafelújítás, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése.
2.2.7. Kemencei Erdei Múzeumvasút pályafelújítása, valamint gördülőállomány felújítása és fejlesztése.
3. Városi közlekedési projektek
3.1. Kötöttpályás közlekedési hálózatok
3.1.1. Földalatti rekonstrukciója és járműbeszerzés előkészítése.
3.1.2. Budapest, M3-as metró rekonstrukciója és északi meghosszabbítása.
3.1.3. Budapest, M4-es metró állomásaihoz kapcsolódó beruházások.
3.1.4. Szentendrei H5 HÉV Batthyány tér – Szentendre közötti vonalszakaszának fejlesztése.
3.1.5. Ráckevei H6 HÉV-vonal fejlesztése és meghosszabbítása Ráckeve – Kálvin tér között, valamint kapcsolódó beruházások.
3.1.6. Csepeli H7 HÉV-vonal fejlesztése és meghosszabbítása Erdősor utca – Kálvin tér között, valamint kapcsolódó beruházások.
3.1.7. Gödöllői H8 és Csömöri H9 HÉV-vonalak fejlesztése.
3.1.8. A Budapest, 1-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése (meghosszabbítása az Etele térig; Fehérvári út – Kelenföld vasútállomás).
3.1.9. Budapest, 2-es/51-es villamosvonal (vágányfelújítás, megállóhelyek átépítése, biztosító berendezés és áramellátás) korszerűsítése.
3.1.10. A Budapest, 3-as villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése.
3.1.11. A Budapest, 42-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése.
3.1.12. A Budapest, 60-as villamosvonal (Fogaskerekű vasút) rekonstrukciója és fejlesztése.
3.1.13. A budai fonódó villamosközlekedés megteremtése: Széll Kálmán téri ág, Bem rakparti ág, Széll Kálmán tér rekonstrukciója.
3.1.14. Külső Bécsi úti villamosvonal (Vörösvári út – Aranyvölgy).
3.1.15. Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca, út- és villamospálya felújítása.
3.1.16. Budai fonódó villamoshálózat II. üteme – Műegyetem rakparti villamosvonal fejlesztése.
3.2. Átszállókapcsolatok
3.2.1. Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.2. Kecskemét megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.3. Miskolc Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.4. Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.5. Kelenföldi pályaudvar, átszállási csomópont fejlesztése.
3.2.6. Megyei jogú városok vasútállomásai intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása vármegyeszékhelyek vasúti elővárosi körzetében.
3.2.7. Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a vármegyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.8. Székesfehérvár megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.9. Tatabánya megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.10. Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.11. Dunaújváros megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.12. Szombathely megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.13. Zalaegerszegi vasút- és autóbusz-állomások felújítása az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.14. Győr megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.15. Salgótarján megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.16. Kőszeg város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.17. Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása az Építési és Közlekedési Minisztérium mint építtető megvalósításában.
3.2.18. A miskolci Gömöri pályaudvar – mint emelt szolgáltatást nyújtó megállóhely – fejlesztése.
3.2.19. A miskolci „Zöld Nyíl” elnevezésű városi vasút nyugati végállomásának emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése, a „Bagolyvár” elnevezésű építmény rehabilitációjával.
3.2.20. Budapest–Esztergom P+R parkolók kapacitásfejlesztése.
3.2.21. A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten.
3.2.22. A budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek (P+R, B+R) fejlesztése.
3.3. Egyéb létesítmények
3.3.1. Budapest XXII. kerület, Városház tér fejlesztése: térrendezés és a közösségi közlekedés infrastruktúrájának korszerűsítése.
3.3.2. Budapest XVIII. kerület, Béke tér fejlesztése: térrendezés és a közösségi közlekedés infrastruktúrájának korszerűsítése.
3.3.3. Budapest villamos- és trolibusz-járműprojekt (kapcsolódó kocsiszín-infrastruktúrával).
3.3.4. Budapesti villamosok beszerzése.
3.3.5. Helyi személyszállítás gördülőállományának fejlesztése.
3.3.6. A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése (NEJP) és integrálása a BKK-val.
3.3.7. Paks város közösségi közlekedésének fejlesztése.
3.3.8. Pécs megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése.
3.3.9. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum megközelítését szolgáló közúti és vasúti közlekedési infrastruktúra-fejlesztések.
3.4. Helyi közúti közlekedési projektek
3.4.1.
3.4.2. Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér közúti elérhetőségének javítása.
3.4.3.
3.4.4. A miskolci északi tehermentesítő út kiépítése a 26. számú főút és a 2505. jelű út között.
3.4.5. A miskolci keleti tehermentesítő út fejlesztése.
3.4.6. A miskolci déli tehermentesítő út fejlesztése (visszakötés az Andrássy úthoz).
3.4.7. Tatabánya, Dózsakert és Újváros közötti vasúti felüljáró négysávossá bővítése.
3.4.8. Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító, a vasútvonalat keresztező aluljárót magában foglaló útfejlesztés.
3.4.9. Győr, városi belső keleti tehermentesítő út 1. számú főút (Mártírok útja) és 14. számú főút közötti szakasz megvalósítása új Mosoni-Duna-híd megvalósításával.
3.4.10. Veszprém, Aranyosvölgy feletti új völgyhíd és az ehhez kapcsolódó, a város belső elérhetőségét javító közútfejlesztés előkészítése.
3.4.11. A Veszprém és Szentkirályszabadja települések területén lévő új iparterület közúti kapcsolatának fejlesztése.
3.4.12. Paks, északi városrész bekötése a 6231. jelű összekötő úthoz.
3.4.13. Debrecen, 33. számú főút és 354. számú főút összekötés I. ütemének (354. számú főút – Vezér utca közötti szakasza) és a 33. számú főútra történő kikötésének előkészítése.
3.4.14. Budapest Vecsés út – Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út megvalósítása.
3.4.15. M0 gyorsforgalmi út – Haraszti út összekötő út és híd megvalósítása.
3.4.16. Városliget környezetének egyes közlekedési fejlesztései (Hősök tere gépjárműmentesítése, P+R funkciójú parkolóházak, a Szegedi út vonalában új közúti és villamosvasúti felüljáró és ezek megközelítéséhez szükséges útkapcsolatok).
3.4.17. Szeged, Nagykörút Alsóváros és Újszeged közötti szakasz (új Tisza-híd) megvalósítása.
3.4.18. Szentgotthárd, M80 Szentgotthárdi csomópontjához csatlakozó iparterület feltáró út fejlesztése.
3.4.19. A Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztése.
3.4.20. Kelebia, komplex különszintű átvezetés.
3.4.21. Tompa településen parkolók kialakítása.
3.4.22. Soltvadkert, buszforduló kialakítása.
4. Országos vízi közlekedési projektek
4.1. Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.
4.2. Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.
4.3. Baja Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.
4.4. Budapesti Szabadkikötő mobil árvízvédelmi rendszerének kiépítése.
4.5. A magyarországi TEN-T belvízi út- és kikötői infrastruktúra fejlesztése.
4.6. Dunai hajóút kitűzési rendszerének fejlesztése.
4.7. Új komáromi híd, Komárom – Komárno (Révkomárom) között.
4.8. Hajóút fenntartási főterv.
4.9. Vízi úti információs rendszer kiépítése.
4.10. Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson.
4.11. PAN-LNG-4-DANUBE-LNG belvízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése és az első fixen mozgó töltőpont megvalósítása.
4.12. Főterv kidolgozása a dunai áruszállítás erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra fejlesztések révén, különös tekintettel a komáromi kikötőre.
4.13. Az NKH Hajózási Információs Rendszerének (HIR) átdolgozása a Folyami Információs Szolgáltatások további fejlesztése érdekében.
4.14. Folyami Információs Szolgáltatások által támogatott korridormenedzsment (RIS COMEX).
4.15. A magyarországi nyaralóhajózás feltételeinek megteremtése, pilotprogram, különösen a kikötői infrastruktúra és hajózási információs rendszer kiépítése, vízi útvonalak kijelölése.
5. Országos légi közlekedési projektek
5.1. Szabad útvonalú (free route) légtér a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig.
5.2. Repülőtéri együttműködésen alapuló döntéstámogató rendszer (Airport-Collaborative Decision Making) szoftverfejlesztés a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-nél.
5.3. A határokon átnyúló szabad útvonalú légtér implementációja érdekében tett légiforgalmi szolgáltatási rendszer fejlesztése.
5.4. Vienna AMAN (Arrival Management) működésének és a szomszédos repüléstájékoztató körzetekbe történő kiterjesztésének támogatása.
5.5. Nemzetközi repülőterek forgalmát kezelő szektorok összehangolt optimalizációja.
5.6. Békéscsabai repülőtér kifutópályájának meghosszabbítása.

1/a. melléklet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelethez76

2. melléklet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelethez

A beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

1. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások,

2. vasúti hatósági engedélyezési eljárások,

3. hajózási hatósági engedélyezési eljárások,

4. vízjogi engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4a.77 tűzvédelmi hatósági eljárások,

5. szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

6. az 5. sorban meghatározottakon kívüli egyéb bányászati engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

7. villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

8. hírközlési létesítménnyel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. építésügyi hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

14. földmérési jelekkel összefüggő hatósági eljárások,

15. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. erdészeti hatósági engedélyezésre irányuló eljárások,

17. a 16. sorban meghatározott eseten kívüli, fakivágáshoz szükséges engedélyezési eljárások,

18. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

19. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

20. területrendezési hatósági eljárások,

21. azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. mellékletben meghatározott beruházások megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,

22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

Az 1. § a 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1a) bekezdését a 210/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

Az 1. § (2) bekezdését a 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 62. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be, szövege a 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított, az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 27. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (4) bekezdését újonnan a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be, szövege a 14/2019. (II. 11.) Korm. rendelet 1. §-a, a 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (6) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 62. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 68/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 429/2023. (IX. 14.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 62. § d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 210/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

12

A 3. § a 376/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 3. § c) pontját a 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

14

A 3. § d) pontját a 68/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

15

Az 5. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 62. § e) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 210/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 27. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5/A. §-t a 368/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

17

Az 5/A. § (1) bekezdését a 368/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

18

Az 5/A. § (2) bekezdése a 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5/B. §-t a 210/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

20

Az 5/B. § (2) bekezdése a 68/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 7. § (2) bekezdés d) pontját a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 185. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 7. § (3) bekezdését a 376/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

25

A hatálybalépés időpontja 2013. október 26.

26

A 7. § (4) bekezdését a 376/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

27

A hatálybalépés időpontja 2013. október 26.

28

A 7. § (5) bekezdését a 486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

29

A hatálybalépés napja: 2013. december 25.

30

A 7. § (6) bekezdését a 486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

31

A hatálybalépés napja: 2013. december 25.

32

A 7. § (7) bekezdését a 37/2014. (II. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

33

A hatálybalépés időpontja 2014. február 20.

34

A 7. § (8) bekezdését a 37/2014. (II. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

35

A hatálybalépés időpontja 2014. február 20.

36

A 7. § (9) bekezdését a 211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

37

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 4.

38

A 7. § (10) bekezdését a 211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

39

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 4.

40

A 7. § (11) bekezdését a 211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

41

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 4.

42

A 7. § (11) bekezdés b) pontját a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 185. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 7. § (12) bekezdését a 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

44

A hatálybalépés időpontja 2016. november 19.

45

A 7. § (13) bekezdését a 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 27. § b) pontja szerint módosított szöveg.

46

A hatálybalépés időpontja 2016. november 19.

47

A 7. § (14) bekezdését a 368/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

48

A hatálybalépés időpontja 2017. december 8.

49

A 7. § (15) bekezdését a 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

50

A hatálybalépés időpontja 2020. május 27.

51

A 7. § (16) bekezdését a 210/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

52

A hatálybalépés időpontja 2021. áprilsi 30.

53

A 7. § (17) bekezdését a 201/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

54

A hatálybalépés időpontja 2021. április 29.

55

A 7. § (18) bekezdését az 589/2021. (X. 20.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

56

A hatálybalépés időpontja 2021. október 21.

57

A 7. § (19) bekezdését a 73/2022. (III. 2.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

58

A hatálybalépés időpontja 2022. március 3.

59

A 7. § újabb (19) bekezdését a 68/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

60

A hatálybalépés időpontja 2022. március 5.

61

A 7. § (20) bekezdését a 198/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

62

A hatálybalépés időpontja 2023. május 23.

63

A 7. § (21) bekezdését a 429/2023. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

64

A hatálybalépés időpontja 2023. szeptember 15.

65

A 7. § (22) bekezdését a 495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

66

A hatálybalépés időpontja 2023. november 3.

67

A 7. § (23) bekezdését a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 39. §-a iktatta be.

68

A hatálybalépés időpontja 2023. december 27.

69

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 40. §-a iktatta be.

71

Az 1. melléklet 1. pont 1.1. alpont 1.1.70. pontja a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. §-ával megállapított szöveg.

72

Az 1. melléklet 1. pont 1.1. alpont 1.1.86. pontját a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. §-a iktatta be.

73

Az 1. melléklet 1. pont 1.7. alpont 1.7.10. pontja a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. §-ával megállapított szöveg.

74

Az 1. melléklet 1. pont 1.7. alpont 1.7.20. pontját a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. §-a iktatta be.

75

Az 1. melléklet 1. pont 1.7. alpont 1.7.21. pontját a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. §-a iktatta be.

76

Az 1/a. mellékletet a 226/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 9. § b) pontja.

77

A 2. melléklet 4a. pontját a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére