• Tartalom
Oldalmenü

346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet

a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról

2018.08.31.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet jogállása

1. §1 A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a nemzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. §2

3. § (1) A Kutatóintézetet az elnök vezeti, akit munkájában az elnökhelyettes segít.

(2)3

(3)4 Az elnökhelyettest a Kutatóintézet elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat az elnökhelyettes felett a Kutatóintézet elnöke gyakorolja.

2. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet feladatai

4. § (1)5 A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a magyar örökség korszerű újrafogalmazása, a jelen és az eljövendő nemzedékek támogatása, a nemzeti összetartozás erősítése és a külhoni magyarság erőforrásainak vizsgálata céljából a következő feladatokat látja el:

a) a történelmi nemzet fennmaradása és gyarapodása érdekében a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos hagyományainak, eredményeinek figyelembe vételével kutatási, felmérési és elemzési feladatokat végez, ennek keretében:
aa) nemzeti fenntartható fejlődéssel kapcsolatos,
ab) nemzeti erőforrással kapcsolatos,
ac) nemzeti társadalmi megújulással összefüggő,
ad) határon túli nemzetrészekkel összefüggő,
ae)6 valamint a Kormány által meghatározott más kutatási, felmérési és elemzési feladatokat hajt végre;
b) nemzetstratégiai műhelyek, nemzeti kutatások és kiemelt trendkutatások koordinációját végzi;
c) a nemzetstratégiai műhelyek, nemzeti kutatások és kiemelt trendkutatások által elkészített és megvalósított stratégiákat nyomon követi;
d) társadalmi és gazdasági kiemelt célcsoportok körében kutatási, felmérési és elemzési feladatokat végez;
e) a hazai és a kárpát-medencei kulturális, társadalmi és gazdasági tér fejlesztése, a nemzeti összetartozás erősítése, a jövő nemzedékek támogatásának céljából javaslatokat tesz;
f) közvélemény-kutatásokat összesít, kivonatol;
g) kiadói feladatokat lát el a kidolgozott kutatások, elemzések, tanulmányok nyilvánosságra hozatala és népszerűsítése céljából;
h)7 a Kormány által meghatározott egyéb, koordinációs feladatot végez.
(2) A Nemzetstratégiai Kutatóintézet tevékenységét nemzeti és nemzetközi működési körben látja el.
(3) A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke feladatkörében meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet, azokról másolatot kérhet.
3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 706. §-ával megállapított, a 153/2018. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 708. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (2) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 708. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 707. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 708. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés ha) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 708. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.