• Tartalom

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról1

2013.11.20.

A Kormány

az 1. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 5. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok
és a kötelező értesítés esetei

1. § (1)2 A közszolgáltató

a) nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető, vagy

b) az égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága

miatti veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú építésfelügyeleti hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.

(2) A közszolgáltató

a) tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli tartós visszaáramlása,

b) ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,

c)3 szilárd-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél az E–F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú) tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül E–F tűzvédelmi osztályú építőanyag vagy építményszerkezet jelenléte esetén a szikrafogó hiánya,

d)4 olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B–F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezet van beépítve,

e)5 olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti műszaki vizsgálatot nem végezték el,

f) nem megfelelően rögzített összekötő elem vagy

g)6 a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása,

miatti veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.

2. A közszolgáltatóval és az ingatlan tulajdonosával szembeni eljárás

2. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: törvény) 7. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatás során a közszolgáltató megküldi az 1. §-ban meghatározott hatóságnak az ellenőrzés vagy vizsgálat eredményét tartalmazó dokumentum másolatát.

(2) Amennyiben az ingatlan használója a törvény 7. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott felszólításban foglalt kötelezettségét nem teljesíti, a tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet-és balesetbiztosításáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint jár el.

(3)7 Amennyiben az ingatlan használója a törvényben meghatározott kötelezettségeit – ide nem értve a törvény 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felszólításban foglalt kötelezettséget – nem teljesíti, a közszolgáltató 3 munkanapon belül felhívja határidő megjelölésével az ingatlan tulajdonosát a kötelezettség teljesítésére, a szabálytalan állapot megszüntetésére. A felhívás eredménytelensége esetén a közszolgáltató a tűzvédelmi hatóságot 15 napon belül értesíti.

3. A közszolgáltatási díj megállapításának elvei

3. § (1) Az ellátásért felelős önkormányzat a közszolgáltatási díjat a közszolgáltatási feladat tartalmától függő részletes szabályokra és a település szerkezetére figyelemmel határozza meg.

(2)8 Az 1. melléklet 2. pontjában megadott sormunka tevékenységek esetében 1 egységnyi munkaráfordítást a 2013. évi díjak kialakításánál legfeljebb nettó 2000 forinttal lehet figyelembe venni. 2015. január 1-jétől az egységnyi munkaráfordítás esetében a közszolgáltatási díj legalacsonyabb összegének kiszámítása során a helyi sajátosságokra figyelemmel lefelé 20%-kal lehet eltérni a 2013. évre számított 2000 forintnak a (7) bekezdés szerint korrigált összegétől. A tevékenységek munkaráfordításai az égéstermék-elvezető típusának jele szerint kerülnek meghatározásra, a jelölések magyarázatát az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(3) Az 1. melléklet 3. pontjában megadott műszaki vizsgálat esetében 1 egységnyi munkaráfordítást 2015. január 1-jétől legfeljebb a 2013. évre számított 4000 forintnak a (7) bekezdés szerint korrigált összegével lehet figyelembe venni, melytől lefelé 20%-kal lehet eltérni a helyi sajátosságokra figyelemmel.

(4) Munkaráfordításnak tekintendő a helyszínen elvégzendő, átlagosan szükséges tevékenység időigénye, valamint a szükséges adminisztratív és egyéb járulékos tevékenységek arányos részének összege. A munkaráfordítás a technológiához szükséges létszámra figyelemmel került meghatározásra. 1 egységnyi munkaráfordításnak minősül az átlag-háztartásban üzemelő két, az 1. mellékletben meghatározott ENHG jelű, üzemelő égéstermék-elvezetőhöz kapcsolódó sormunka tevékenység összege, a 2013. évi kötelezően ellátandó feladatokra figyelemmel.

(5) Az 1. melléklet 4. pontjában meghatározott vizsgálatok esetében a 2013. évi díjak kialakításánál legfeljebb nettó 14 000 forintot lehet figyelembe venni, melytől lefelé 20%-kal lehet eltérni.

(6) Az ellátásért felelős önkormányzat a feladatok díjmeghatározásánál egységesen a (2)–(5) bekezdés szerint meghatározott összeget alkalmazza.

(7) A további évekre a díjak meghatározásánál a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző év október 1. és a tárgyév szeptember 30. közötti egy éves fogyasztói árindexszel korrigálva kell az előző évben aktuális maximum értéket figyelembe venni.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

5. §9

1. melléklet a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelethez

1.    Az égéstermék-elvezetők jele

 

Karakter

Jelentése

 

1.

2.

3.

4.

 

E

Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.

 

K

Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm2 járat keresztmetszetig.

 

N

Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig.

 

G

Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.

 

 

N

Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.

 

 

Z

Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.

 

 

T

Tartalék égéstermék-elvezető.

 

 

 

H

Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

 

 

 

T

Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

 

 

 

 

S

Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

 

 

 

 

G

Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

2.    A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása

 

Égéstermék-elvezetők
jele

Tevékenységek

 

2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül

2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása

2.3. Műszaki felülvizsgálat

 

ENHS

0,37/db

0,17/bekötés

0,80/db

 

ENHG

0,30/db

0,14/bekötés

 

KNHS

0,20/fm

0,20/fm

0,28/fm

 

KNHG

0,14/fm

0,14/fm

 

NNHS

0,30/fm

0,30/fm

0,28/fm

 

NNHG

0,21/fm

0,21/fm

 

ENTS

0,42/db

0,17/bekötés

0,80/db

 

ENTG

0,34/db

0,14/bekötés

 

KNTS

0,24/fm

0,24/fm

0,28/fm

 

KNTG

0,17/fm

0,17/fm

 

NNTS

0,32/fm

0,32/fm

0,28/fm

 

NNTG

0,22/fm

0,22/fm

 

EZHS

0,37/db

0,17/bekötés

0,80/db

 

EZHG

0,30/db

0,14/bekötés

 

KZHS

0,20/fm

0,20/fm

0,28/fm

 

KZHG

0,14/fm

0,14/fm

 

NZHS

0,30/fm

0,30/fm

0,28/fm

 

NZHG

0,21/fm

0,21/fm

 

EZTS

0,42/db

0,17/bekötés

0,80/db

 

EZTG

0,34/db

0,14/bekötés

 

KZTS

0,24/fm

0,24/fm

0,28/fm

 

KZTG

0,17/fm

0,17/fm

 

NZTS

0,32/fm

0,32/fm

0,28/fm

 

NZTG

0,22/fm

0,22/fm

 

 

GNHS*

0,25/szint

0,17/bekötés

0,36/szint

 

GNHG*

0,2/szint

0,14/bekötés

 

GZHS*

0,25/szint

0,17/bekötés

0,36/szint

 

GZHG*

0,2/szint

0,14/bekötés

 

GZTS*

0,30/szint

0,17/bekötés

0,44/szint

 

GZTG*

0,25/szint

0,14/bekötés

 

ET

0,20/db

0,40/db

 

KT

0,10/fm

 

0,14/fm

 

NT

0,15/fm

 

0,14/fm

 

GT*

0,10/szint

 

0,16/szint

 

2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek

 

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként

0,10/db

 

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése

0,30/paraméter

 

Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése

0,05/db

 

2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek

 

A fenti közszolgáltatások

 

 

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

2,00/db/óra

 

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása

0,34/db

 

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása

0,60/fm

 

A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli

1,00

Megjegyzés:
* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.
3.    A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok munkaráfordítása

 

 

ENH
ENT
ET

EZH
EZT

GNH
GZH
GZT
GT

KNH
KNT
KT
NNH
NNT
NT

KZH
KZT
NZH
NZT

 

3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata

 

 

0,84/db

1,16/db

0,40/szint

2,60/db

3,40/db

 

3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata

 

 

1,34/db

2,00/db

0,70/szint

4,00/db

5,00/db

 

3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata

 

 

0,84/db

1,16/db

0,40/szint

2,60/db

3,40/db

 

3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat

 

 

0,68/db

0,92/db

0,30/szint

2,10/db

2,72/db

 

3.5*. A 3.1.–3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli

 

 

1,00


* Az 1. melléklet 3. pont 3.5 alpontja a Magyar Közlöny 2012. évi 167. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

4.    A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok munkaráfordítása

 

4.1.

Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében

1,00

 

4.2.

Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében

2,00

 

4.3.

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként

3,00

 

4.4.

Épület központi kéménnyel 60-140 kW

2,00

 

4.5.

Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett

2,50

 

4.6.

Helyszíni szaktanácsadás

1,00/db

 

4.7.

A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli

1

A rendeletet a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 5. § (2) bekezdését.

2

Az 1. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 46/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés d) pontja a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés e) pontja a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (2) bekezdés g) pontja a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdése a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése a 166/2013. (V. 28.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére