• Tartalom

349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról

2019.07.01.

A Kormány
az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. és az 5. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés b)–c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d), e) és q) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és l) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), i) és n) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 13. alcím tekintetében az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályai

1. §1 E rendelet alkalmazásában átvett intézmény: az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (1) bekezdése és a 9/A. § (1) bekezdése szerinti átvett intézmények.

2. § Az intézmények átvételének lebonyolítását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) végzi.

3. § (1) A Törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapjául a települési önkormányzat polgármestere, illetve a társulás tulajdonában álló vagyon esetén a társulás képviseletére jogosult személy által hitelesített vagyonleltár szolgál. A megállapodást a felek e rendelet 1. melléklete szerinti megállapodás-minta alapján kötik meg.

(2)2 A megállapodás alapján a vagyon tényleges átadása jegyzőkönyv felvételével történik, amelyre a megállapodás megkötését követő egy héten belül, de legkorábban 2013. január 1-jén, integrált intézmény esetén 2014. január 1-jén kerül sor.

(3) Az átadás-átvételi eljárás levezetője a Főigazgatóság főigazgatója vagy a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személy (a továbbiakban: átvevő). Az átvevő – az átadóval történt egyeztetést követően – dönt az átadás-átvétel pontos helyéről, időpontjáról, továbbá az átvevőn és a Törvényben meghatározott feleken kívüli jelenlévőkről és az átadás-átvételről készített jegyzőkönyv hitelesítésének módjáról.

(4)3 Az átadás-átvételi eljárás lefolytatása érdekében az átadó települési önkormányzat, társulás képviselője (a továbbiakban: átadó), valamint a Törvény 1. és 3. mellékletében felsorolt intézmények egy-egy képviselője az átvevővel együttműködni, az átvevő által igényelt adatszolgáltatást teljesíteni köteles. Az átadás-átvétel előkészítése az alábbi feladatok teljesítéséből áll:

a) dokumentáció bekérése a tulajdonostól, fenntartótól, intézménytől; a bekért dokumentáció hiányosságai, minőségi hibái esetén azok javítása, pontosítása, intézmények átvilágításának megkezdése,

b) átadás-átvételi megállapodás előkészítése,

c) az azonnali beavatkozást kívánó ügyek – így különösen a súlyos visszásságok, jogi szempontból aggályos kérdések, a gazdasági helyzet, a folyamatos, zavarmentes működést akadályozó vagy veszélyeztető egyéb tényezők, az átadás-átvételi elszámolás, vagyonátadással kapcsolatos kérdések – és intézkedési terv rögzítése,

d) vitás kérdések rögzítése.

(5) A megállapodást – a (4) bekezdés szerinti előkészítés keretében az intézményről szolgáltatott adatok igazolása céljából – az átvett intézmény vezetője is aláírja.

(6) A jegyzőkönyvet a Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti személyek írják alá. A jegyzőkönyv az 1. melléklet II–III. pontja szerinti adatokat tartalmazza, azzal, hogy az átadásra kerülő ingatlanokat ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas formában elkészített leltár (lista) szerint határozza meg, amely tartalmazza a település nevét, az ingatlan fekvését és helyrajzi számát.

(7)4 A jegyzőkönyv egy-egy példányát annak aláírását követő 15 napon belül a főigazgató köteles megküldeni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és – amennyiben a települési önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet ad át – a Nemzeti Földügyi Központ részére.

4. § (1) A megállapodásban rendelkezni kell az átvett intézmények európai uniós társfinanszírozású projektjeire vonatkozó dokumentációnak az átadás-átvételéről.

(2) A Törvény 2. § (5) bekezdése szerinti jogutódlás alapján kedvezményezetté váló intézmény az európai uniós társfinanszírozású projektek tekintetében köteles a támogatásban érintett közreműködő szervezetnél az átadás-átvétel időpontjától számított 30 napon belül kezdeményezni a támogatási szerződés módosítását a projekt átadás-átvételi dokumentációját mellékelve.

(3) A szerződésmódosításra vonatkozó kérelemben – a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet, valamint a támogatási szerződés vonatkozó rendelkezései alapján – jelezni kell minden olyan esetet, ami a támogatási szerződés módosítását teszi szükségessé, továbbá a módosítást megalapozó adatokat, információkat.

(4) A jogutódlás alapján kedvezményezetté váló intézményi kedvezményezettnek a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezete szerinti, az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges saját forrás a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcímcsoporton keresztül kerül biztosításra.

5–6. §5

7. § (1)6 A Főigazgatóság által fenntartásba átvett intézmények közül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek önállóan működő költségvetési szervekké alakulnak át. A Főigazgatóság által fenntartásba átvett intézmények közül

a) az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodással összefüggő feladatait – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – az átvétel időpontjától,

b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodással összefüggő feladatait az önállóan működő költségvetési szervekké történő átalakulásának időpontjától

a Főigazgatóság látja el.

(1a)7 Az (1) bekezdés szerinti átalakulást a Törvény 9/A. § (1) bekezdése alapján átvett integrált intézmények 2014. július 1-jéig teljesítik.

(2) A Fővárosi Önkormányzattól átvett, önállóan működő gyermekvédelmi intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete látja el 2013. július 1-jéig.

(3) Az átvett intézmény tekintetében a megszűnés évére vonatkozó beszámoló-készítési, adóügyi és statisztikai, illetve az adott költségvetési szerv vonatkozásában a hatályos jogszabályokban meghatározott jelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget az önkormányzati fenntartó teljesíti, tekintet nélkül a költségvetési szerv önálló működésére, illetve gazdálkodására.

(4)8 A települési önkormányzat a Törvény 10/A. § (1) bekezdése szerinti döntéséről a Törvény 10. § (4) bekezdése, illetve a Törvény 10/A. § (3) bekezdése szerinti alapító okiratok másolatának egyidejű megküldésével tájékoztatja a Főigazgatóságot.

2. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

8. §9

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

9–12. §10

4. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

13–19. §11

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

20. §12

21–22. §13

23–26. §14

27. § (1)15

(2)16

(3)17

28. §18

29. § (1)19

(2)20

30–31. §21

6. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

32–41. §22

7. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

42–44. §23

8. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

45. §24

9. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

46–48. §25

10. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

49. §26

50. §27

51. §28

11. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

52–60. §29

12. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosítása

61–64. §30

13. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

65. §31

66. § (1)32

(2)33

67. §34

14. Záró rendelkezések

68. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9–19. §, a 21–22. §, a 27. § (1) és (3) bekezdése, a 29. § (2) bekezdése, a 32–49. § és az 51–66. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelethez35Átadás-átvételi megállapodás

amely létrejött egyrészről:
........................... települési önkormányzat (társulás)
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)
másrészről:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhelye:
Képviseli: ..................... főigazgató
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
harmadrészről:
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó állami vagyon átadása tekintetében a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Képviseli: .........................
Cégjegyzékszáma: 01-10-045784
Adószáma: 14077340-2-44
(a továbbiakban: MNV Zrt.)
negyedrészről (a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészlet átadása tekintetében):
a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földügyi Központ
Székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Képviseli:
Törzsszáma: 775706
Adószáma: 15775704-2-42
– együttesen: Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
A megállapodás tárgya az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) 1., illetve 3. mellékletében meghatározott intézmények, valamint a Törvény 2. § (1) bekezdése, illetve 9/A. § (1) bekezdésében meghatározott vagyon, vagyoni értékű jog, alapítói jog és tulajdoni részesedés (a továbbiakban együtt: átvett intézmények) átadás-átvételi eljárásának megvalósítása, a lebonyolításához szükséges keretek meghatározása.
A feladat és vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogutódlásra és az átvett állami vagyonnal gazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és végrehajtási rendelete, a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az átadás-átvételre a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése alapján kerül sor.

II.
A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI
Az Átadó és Átvevő az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.
Átadó átadja Átvevő részére az átvett intézmények tekintetében:
a) a rendelkezésére álló, az átvett intézmények működéséhez kapcsolódó, vagy azt elősegítő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok jogszerű működését biztosító alapító, létesítő okiratok, az alapító, illetve a fenntartó által jóváhagyott szabályzatok, és kiadott működési engedélyek eredeti, illetőleg hitelesített példányait, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vett intézmények törzskönyvi kivonatát, a cégnyilvántartásba bejegyzettek esetében cégkivonatot, a bírósági nyilvántartásba bejegyzettek esetében a hatályos adatokról szóló kivonatot;
b) a települési önkormányzat által tett, illetőleg az általa fenntartott átvett intézményekre háruló, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló iratokat tételesen és a szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatásokat;
c) az átadásra kerülő intézményekkel kapcsolatos európai uniós, illetőleg egyéb nemzetközi társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos dokumentumokat;
d) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak indokairól szóló dokumentumokat, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket;
e) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az adósságállományról szóló dokumentumokat, a szállítói tartozások igazolását, beleértve azon szállítói tartozásokat is, amelyek mögött teljesített szolgáltatás/elvégzett munka áll, azonban a szállító részéről a számla kiállítására még nem került sor, valamint a hatályos szerződéseket;
f) az átvett intézmények költségvetési helyzetéről, az átvételt megelőző évi költségvetés végrehajtásáról és az előző évi beszámolóról szóló dokumentumokat,
g) az intézmény saját bevételeként képződött és az önkormányzat által elvont, de igénylési kérelem ellenére vissza nem utalt összegről szóló kimutatást havi bontásban.

III.
A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
Átadó kijelenti, hogy jelen megállapodás tartalmazza az átvett intézmények teljes körét. Átadó és Átvevő megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik a átadás-átvétel tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, valamint rendelkeznek a megállapodás aláírását követően az átadásig keletkező jogokról és kötelezettségekről.
1. Az átvett intézmények köre:
a) A települési önkormányzat által önállóan fenntartott költségvetési szervek, melyek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
b) Közösen fenntartott költségvetési szervek, melyek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.
c) Társulásban működtetett költségvetési szervek, melyek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.
d) Egyéb, vegyes finanszírozású költségvetési szervek, melyek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.
Az intézményi kör átadása során minden átvett intézmény esetében, a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek felhasználásával, rögzíteni kell:
1. Az intézmény szervezeti formáját (gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok), az 5. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
2. Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlannak (ingatlanoknak) ki a tulajdonosa (saját tulajdonú, idegen vagy más önkormányzat tulajdona, állami tulajdon), az ingatlanon (ingatlanokon) milyen jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenntartási kötelezettségek), továbbá az intézmény fenntartására milyen finanszírozási formában kerül sor.
3. Az intézmény átvételt megelőző évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására vonatkozó adatokat, összegszerűen részletezve.
4. Az intézményi érvényes szerződésállományt, ezen belül a szerződés típusát (szállítói szerződések, megbízási szerződések, lízingszerződések, hitel- és kölcsönszerződések, támogatási szerződések, bankszámlavezetésre és kötvénykibocsátásra vonatkozó szerződések) a 6. számú mellékletben rögzített bontás szerint, ide értve azon megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek.
5. Az intézmény Európai Unió által, illetőleg egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott pályázataihoz kapcsolódó folyamatban lévő vagy már teljesített, de fenntartási kötelezettséggel rendelkező szerződésállományt, a 7. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
6. Az intézményi követelésállományt a 8. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
7. Az intézménynél folyamatban lévő peres ügyeket, a 9. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
8. Az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállomány kimutatását az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet melléklete szerint rögzített formában.
9. Az átadott intézményi létszámot intézményenként, a 10. számú mellékletben rögzített bontás szerint. Külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. Az Átadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a 10. számú mellékletben szereplő köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók személyi anyagát legkésőbb ………-ig átadja Átvevőnek.
10. Az átadott ingatlanok műszaki állapotát bemutató műszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégezendő felújítások és beruházások, a folyamatban lévő felújítások és beruházások, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújítások és beruházások körét.
11. Az intézmény teljes vagyonleltárát:
a) ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti értékének és az utolsó vagyonértékelésének bemutatásával, eszközkarton csatolásával, a 11. számú mellékletben rögzítettek szerint, tulajdonosi joggyakorló szerinti bontásban (MNV Zrt./NFK),
b) az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával,
c) az átadásra kerülő gépjárművekkel a 12. számú mellékletben rögzített bontás szerint, az eszközkarton csatolásával,
d) vagyoni értékű jogok (mérleg szerint) az eszközkarton csatolásával,
e) a használatban lévő, de értékkel nem rendelkező egyéb vagyontárgyak tekintetében a mennyiségi nyilvántartást tartalmazó kimutatás szerint.
12. Az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását a 13. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
13. Az átvételt megelőző év utolsó napján fenntartott pénzforgalmi számlaszámok megjelölését, az ahhoz tartozó pénzmaradványok összegét és a pénztárak pénzkészletét intézményenként, a 14. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
14. Az adott intézményre vonatkozó intézményi költségvetés várható teljesüléséről szóló, az átvételt megelőző év utolsó napjával, mint fordulónappal elkészített adatszolgáltatást.
15. Az átvett intézmények, alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok szállítói tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek bemutatása a 15. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevőt jelen megállapodás aláírását követő 3 munkanapon belül tájékoztatja a működőképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendők (pl. pénzügyi műveletek, beszámolók, elszámolások, adatszolgáltatások teljesítése, meghosszabbítandó, felmondandó szerződések, kiírandó közbeszerzések stb.) megtételéről és határidejéről.
Átadó és Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésű ingatlanok kiadásainak megosztása és a használati jog rendezése érdekében .............-ig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást kötnek. Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy ugyanilyen tartalmú megállapodást köt azon ingatlanok tekintetében is az érintett ingatlanok vagyonkezelőjével, ahol az ingatlan közös használata nem az Átadóval, hanem más szervezettel történik.
Átadó és Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátását biztosító informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron kívül intézkednek:
a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerződések átadás-átvételéről,
b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről,
c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,
d) a rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.

2. Az Európai Unió által, illetőleg egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos átadás-átvétel részletes szabályai
1. Az átadási kötelezettség a teljes projektállomány dokumentációjára vonatkozik, figyelemmel a lezárt, valamint a fenntartási időszakban lévő projektekre is.
2. A projektek átadás-átvétele, valamint a jogutódlás átvezetése során Felek a vonatkozó hatályos jogszabályok, miniszteri utasítások, valamint a feladatkörében érintett irányító hatóság által készített eljárásrend szerint járnak el.

IV.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az MNV Zrt. és Átvevő kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban a vagyonátszállás törvényben meghatározott időpontjától számított 30 napon belül vagyonkezelési szerződést – a gazdasági társasági részesedések tekintetében a tulajdonosi jogok egészének vagy egy részének gyakorlására megbízási szerződést – kötnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint az átvett vagyonra vonatkozóan.
A Nemzeti Földügyi Központ és Átvevő kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban a vagyonátszállás törvényben meghatározott időpontjától számított 30 napon belül vagyonkezelési szerződést kötnek a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészletekre vonatkozóan (amennyiben a megyei önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik).
Felek egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál-átvételénél a az átvételt megelőző év december 31-ei nyilvántartási érték állapotot veszik alapul. Felek rögzítik, hogy a vagyon átadása és átvétele az Átadó és az Átvevő között közvetlenül történik meg. Felek rögzítik, hogy az átadásra-átvételre kerülő vagyon nyilvántartásokban való ki- és bevezetésének dátuma az átvétel évének január 1-je. Az állami vagyon növekedése az Átvevő kataszteri jelentése által valósul meg.
Felek megállapodnak, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba kerülő társasági részesedések, mint állami vagyonelemek átadás-átvételének eljárásrendjét jelen megállapodással összhangban, azt kiegészítve külön megállapodásban rögzítik.
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészleteket érintő szerződések esetében az Átvevő értesíti a szerződő felet arról, hogy a szerződés tárgyát képező földrészlet felett a tulajdonosi (és így a szerződésből eredő) jogokat a Nemzeti Földügyi Központ gyakorolja (mennyiben a megyei önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik).
Átadó tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség számbavételéről, amely az átvett intézmény működését érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekről, körülményekről.
Átadó és Átvevő kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.
Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, együttműködve járnak el.
A Felek a Megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Jelen Megállapodás .... eredeti példányban készült és ... számozott oldalból áll, amelyből .... példány az Átadót, .... példány az Átvevőt, ...... példány a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, ...... példány a Nemzeti Földügyi Központot illet meg.
......................, ….. ..................„ .”
............................
polgármester
(társulás képviseletére jogosult személy)
átadó
............................
főigazgató
átvevő
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részéről:
........................................
A Nemzeti Földügyi Központ részéről:
........................................
Az átvett intézmény részéről, az intézményről szolgáltatott adatok igazolása céljából:
…………………………. intézményvezető
I.
Önállóan fenntartott költségvetési szervek felsorolása
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:
II.
Közösen fenntartott költségvetési szervek felsorolása
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:
III.
Társulásban működtetett költségvetési szervek felsorolása
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:
IV.
Egyéb, vegyes finanszírozású költségvetési szervek felsorolása
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:
1. For-profit gazdasági társaság neve: .............................
(for-profit gazdasági társaságonként kitöltendő)
1. Alapítók (önkormányzat/egyéb):
2. Alapítás dátuma:
3. Székhelye:
4. Cégnyilvántartási száma:
5. Tulajdonosok köre:
6. Tulajdoni hányadok mértéke:
7. Vezető tisztségviselő(k) és cégvezető(k) megnevezése:
8. A társaság státusza (működő/szünetelő):
9. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfőösszeg millió Ft-ban):
2. Non-profit gazdasági társaság neve: .............................
(non-profit gazdasági társaságonként kitöltendő)
1. Alapítók (önkormányzat/egyéb):
2. Alapítás dátuma:
3. Székhelye:
4. Cégnyilvántartási száma:
5. Tulajdonosok köre:
6. Tulajdoni hányadok mértéke:
7. Vezető tisztségviselő(k) és cégvezető(k) megnevezése:
8. A társaság státusza (működő/szünetelő):
9. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfőösszeg millió Ft-ban):
3. Közalapítvány, alapítvány neve: .............................
(közalapítványonként, alapítványonként kitöltendő)
1. Alapítók (önkormányzat/egyéb):
2. Alapítás dátuma:
3. Alapítás célja:
4. Székhelye:
5. Bírósági nyilvántartási száma:
6. Kuratóriumi tagok:
7. Döntési mechanizmus:
8. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfőösszeg millió Ft-ban):
Szerződés típusa: .......................
(intézményenként kitöltendő)

Szerződő felek

Szerződés tárgya

Szerződés kelte

Szerződés összege (forint)

Kamat, költség mértéke

Fizetési ütemezés

Szerződés lejárta

Közbeszerzéssel érintett (igen/nem)

Egyéb releváns információk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázat megnevezése: ...........................
(intézményenként kitöltendő)

Projekt leltár [önkormányzati hivatal, költségvetési intézmény, gazdasági társaság, köztestület, (köz)alapítvány stb.]
a beadott és elutasításra vagy visszalépésre nem került projektekre vonatkozóan

A Projekt
befogadásakor
kapott projekt
azonosító
(pl. ÁROP-
1.1.5-08/C/A-
2008-0001)

A Projekt rövid tartalma

A kedvezmé-
nyezett neve

A kedvezmé-
nyezett adószáma

A Kincstári
azonosító
száma
(amennyiben
van)

A kedvezmé-
nyezett típusa
(önálló pályázó,
konzorciumi
vezető,
konzorciumi
tag)

Az igényelt/
megítélt/
szerződött
támogatás
(a projekt
státuszának
megfelelően)

A pályázatban szereplő összköltség (Ft)

A pályázatban szereplő önerő összege (Ft)

A pályázatban rögzített önerő biztosítás módja (saját forrás, hitel, kötvény kibocsátás stb.)

A pályázatban nem
szereplő, de a
pályázathoz
kapcsolódó
projekt
végrehajtá-
sához szükséges
saját forrás (Ft)

A Projekt tekintetében felmerülő problémák és javasolt intézkedések

A Projekt elmaradása
a támogatási szerződésben rögzített ütemtervhez képest (hónap)

A Projekt elmaradása a támogatási szerződésben rögzített ütemtervhez képest (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelések
(intézményenként kitöltendő)

Adós neve, adószáma, adóazonosító jele

Követelést megalapozó okirat kelte

Követelés jogcíme

Követelés összege

Követelés lejárta

Behajtási intézkedések

Végrehajtási intézkedések

Egyéb releváns információk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatban lévő peres eljárások
(intézményenként kitöltendő)

Ügyszám

Felperes adatai

Alperes adatai

Per tárgya

Per értéke (forint)

Képviselet adatai

Jogorvoslatok

Perköltség (forint)

Bírósági
határozat adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Önkormányzati hivatal átadásra kerülő létszáma összesen: .......... fő
2. Gazdasági ellátó szervezetből átadásra kerülő létszám összesen: .......... fő
3. Önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak létszáma összesen: ....... fő
4. Alapítványoknál, közalapítványoknál foglalkoztatottak létszáma összesen: .......... fő
5. Gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak létszáma összesen: ........... fő
(intézményenként kitöltendő)

Név (üres álláshely feltüntetése)

Jogviszony jellege: munkajogviszony (köztisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló)/megbízási jogviszony

Beosztás

Besorolás

Munkakör

Időtartam (határozott/ határozatlan)

Illetmény (illetményelemenkénti bontásban)/díjazás

Folyamatban lévő fegyelmi /kártérítési ügyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azonosító adatok

Értékadatok

Terhek

Megjegyzés

MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok

Helyrajzi szám

Alrészlet jele

Település

Fekvés

Cím (itt kérjük feltüntetni
a belterületi ingatlan esetén közigazga-
tási címet, vagy azt, hogy
az ingatlan külterület, vagy zártkert)

Megnevezés/művelési ág tulajdoni lap szerint

Terület, m2-
ben tulajdoni lap szerint

Tulajdoni hányad

Műemlék

Régészeti

Természeti/Natura 2000

Könyv szerinti bruttó érték, Ft-ban,
…….napi
állapot (eFt)

Könyv szerinti nettó érték,
Ft-ban,
……. napi
állapot (eFt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azonosító adatok

Értékadatok

Terhek

Megjegyzés

NFK tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok

Helyrajzi szám

Alrészlet jele

Település

Fekvés

Cím (itt kérjük feltüntetni
a belterületi ingatlan esetén közigazga-
tási címet, vagy azt, hogy
az ingatlan külterület, vagy zártkert)

Megnevezés/művelési ág tulajdoni lap szerint

Terület, m2-
ben tulajdoni lap szerint

Tulajdoni hányad

Műemlék

Régészeti

Természeti/ Natura 2000

Könyv szerinti bruttó érték, Ft-ban,
…….napi
állapot (eFt)

Könyv szerinti nettó érték,
Ft-ban,
……. napi
állapot (eFt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gépjárművek felsorolása
(intézményenként kitöltendő)

Sorszám

Gépjármű forgalmi rendszáma

Gépjármű gyártmánya

Gépjármű típusa

Forgalmi engedély száma

Törzskönyv száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közbeszerzések felsorolása
(intézményenként kitöltendő)

Közbeszerzés formája, megnevezése

Közbeszerzés státusza
(előkészítés alatt, folyamatban)

Közbeszerzési eljárás által érintett hatályos szerződés tárgya

Közbeszerzési eljárás értéke (forint)

Átvételt megelőző évben várhatóan elindítható eljárás megnevezése

Átvétel évének első félévében lejáró szerződés megnevezése, amely meghosszabbítása közbeszerzési eljárás köteles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzforgalmi számlaszámok megnevezése intézményenként
Intézmény megnevezése: ...............................................................
(a táblázat intézményenként kitöltendő)

Pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet megnevezése

Pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet címe

Számlaszám, házipénztár elnevezése

Elkülönített számla esetén
az elkülönítés célja

Pénzforgalmi számlaszám alszámlaszám (24 karakter)

Számla, pénztár egyenlege Átvételt megelőző év december 31-én (forint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szállítói tartozások és egyéb kötelezettségek
(intézményenként kitöltendő)

Hitelező neve

Tartozást megalapozó okirat kelte

Tartozás jogcíme

Tartozás összege (forint)

Tartozás lejárta

Tartozás rendezése érdekében tett intézkedések

Egyéb releváns információk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelethez

1. A Kjtr. 2. számú melléklet II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen 1. pontja a következő sorokkal egészül ki:

 

nevelőszülői hálózat vezető, szakmai vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

gyermekotthon vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

2. A Kjtr. 2. számú melléklete a következő V. ponttal egészül ki:

„V.
Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben

Megnevezés

Fizetési osztályok

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1. nevelő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

2. fejlesztőpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

3. gyógypedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

4. pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

5. nevelőszülői tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

6. családgondozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

7. utógondozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

8. szakoktató

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

3. melléklet a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelethez

1. A Kjtr. 4. melléklet I./1., I/2. és II/2. pontjában a „megyei intézményfenntartó központok” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szöveg lép.

2. A Kjtr. 4. melléklet I./3., I/4. és II/1. pontjában a „minisztériumi” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság”szöveg lép.

1

Az 1. § a 448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a 448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (7) bekezdése a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 46. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 56. §-át.

5

Az 5–6. §-t a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 7. § (1) bekezdése a 448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. § (1a) bekezdését a 448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 7. § (4) bekezdése a 448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 21–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 23–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 27. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 27. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 27. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 29. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 29. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 30–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 32–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 46–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 52–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 61–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 66. § (1) bekezdése a 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

33

A 66. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére