• Tartalom

2012. évi XXXV. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról1

2012.05.01.

1. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ügyintézési határidő
a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás esetén az ott meghatározott határidő,
b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti összekapcsolt (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési) eljárás esetén szakaszonként két-két hónap,
c) a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési hatósági engedélyezési eljárások esetén harminc nap,
d) a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások esetén harminc nap.”

2. § Az Ngtv. 3. § (1) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(5) bekezdésben” szöveg lép.

3. § A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott beszerzésekkel összefüggésben kezelt közérdekű adat, valamint közérdekből nyilvános adat megismerését a 6.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérő nemzetbiztonsági érdekből – az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével, legfeljebb az adat keletkezésétől számított tíz éves időtartam lejártáig – korlátozhatja.
(7) A (6) bekezdés alapján az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
a) beszerzéssel összefüggésben feladat- és hatáskörében eljáró szerv határozatának,
b) beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője személyének,
c) beszerzésre vonatkozó szerződések megnevezésének, tárgyának, értékének, időtartamának, a szerződő felek nevének
megismerése nem korlátozható.”

4. § Hatályát veszti az Ngtv. 4. § (3) bekezdése.

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közigazgatási hatósági ügyekben kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. április 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. április 16. A törvény az 5. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. május 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére