• Tartalom

35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

a Közlekedés Operatív Programban közszolgáltatások ellátását biztosító infrastruktúra fejlesztésére és járművek beszerzésére, valamint a 4. prioritás 5. konstrukciójában megvalósíthatósági tanulmány készítésére rendelt források felhasználására vonatkozó állami támogatási szabályokról

2014.12.31.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 50. § (6) bekezdésében és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Közlekedés Operatív Programból (a továbbiakban: KözOP) nyújtott következő támogatások felhasználására terjed ki:

a) közszolgáltatások ellátását biztosító

aa) infrastruktúra fejlesztése,

ab) járművek beszerzése,

b) a KözOP 4. prioritás 5. konstrukciójában megvalósíthatósági tanulmány készítése.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.1 állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

1a.2 átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

2.3 belső szolgáltató: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási törvény) 2. § 3. pontja szerinti közlekedési szolgáltató,

2a.4 egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

3. fenntartási időszak: a beruházás üzembe helyezésének időpontjától számított 5 év, kis- és középvállalkozás esetében 3 év,

4. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

5. személyszállítási közszolgáltatás: a nyilvánosság számára megkülönböztetés nélkül és folyamatosan nyújtott általános gazdasági érdekű személyszállítási szolgáltatás,

6. személyszállítási közszolgáltatási szerződés: a személyszállítási ágazathoz kapcsolódó közszolgáltatás vonatkozásában az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontja szerinti szerződés.

3. A támogatások előirányzatok szerinti jogcímei

3. § A támogatások a következő jogcímeken használhatók fel:

a) közszolgáltatások ellátását biztosító infrastruktúra fejlesztése,

b) közszolgáltatások ellátását biztosító járművek beszerzése,

c)5 a KözOP 4. prioritás 5. konstrukciójában megvalósíthatósági tanulmány készítése, további előkészítés és kivitelezés.

4. A támogatásban részesíthetők köre

4. § Az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatokból támogatás – a pályázati konstrukció tartalmától függően – a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, valamint a felsoroltak konzorciumai számára nyújtható.

5. A támogatások formái

5. § Az előirányzat forrásaiból a 3. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthető jogalanyok részére a pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás nyújtható.

6. Támogatási kategóriák

6. § A 3. §

a) a) pontjában megjelölt jogcím alapján közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatás,

b) b) pontjában megjelölt jogcím alapján személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatás,

c) c) pontjában megjelölt jogcím alapján csekély összegű támogatás nyújtható.

7. A közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok

7. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett kaphat.

(2) A közszolgáltatások ellátását szolgáló infrastrukturális fejlesztésekhez nyújtott támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikknek megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizettetnie. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

8. A személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok

8. § (1)6 A személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatás akkor nyújtható, ha a közszolgáltatási szerződés megfelel a Személyszállítási törvény 25. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt rendelkezéseknek.

(2)7 A szolgáltató kiválasztásának összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 23. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltakkal.

(3)8 A szolgáltató ellentételezésének összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 30. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében és mellékletében foglaltakkal.

(4) A pályázati dokumentumoknak és a közszolgáltatási szerződéseknek tartalmazniuk kell, hogy a személyszállítási közszolgáltatás végzésébe milyen mértékben vonható be alvállalkozó, figyelemmel arra, hogy a személyszállítási közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott belső szolgáltató a személyszállítási közszolgáltatás több mint 50%-át köteles maga nyújtani.

(5) Az a közszolgáltatási szerződés, amely egyidejűleg rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatás megtervezéséről, felépítéséről és működtetéséről, teljes alvállalkozói bevonást engedhet a személyszállítási közszolgáltatások működtetésére.

(6)9 A támogatásból beszerzett tárgyi eszköz rendeltetésében az amortizációs időszak végéig változás nem történhet, használatából bármely szervezetnek az uniós állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetetlen gazdasági előnye nem származhat.

9.10

9. §

10. A csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályok

10. §11 (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembe vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

11. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

11. § A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.

12. § Nem ítélhető meg támogatás azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget.

13. § (1) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.

(2)12 Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

12. Átmeneti és záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)13 E rendeletnek az egyes operatív programok jogcímrendeleteinek módosításáról szóló 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel (a továbbiakban: MvM rendelet) megállapított rendelkezéseit az MvM rendelet hatálybalépését14 követően meghozott támogatási döntések tekintetében kell alkalmazni.

15. § E rendelet

a) 6. § a) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.),

b) 6. § b) pontja a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007. 12. 3., 1. o.),

c)15 6. § c) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.)

1

A 2. § 1. pontja a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 43. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § 1a. pontját a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 43. §-a iktatta be.

3

A 2. § 2. pontja a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 43. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § 2a. pontját a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 43. §-a iktatta be.

5

A 3. § c) pontja az 1/2013. (XII. 30.) ME rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 8. § (1) bekezdése a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 44. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 8. § (2) bekezdése a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 44. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. § (3) bekezdése a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 44. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. § (6) bekezdése a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 44. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. alcímet (9. §) a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 49. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 10. § a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 45. §-ával megállapított szöveg.

12

A 13. § (2) bekezdése a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 48. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 14. § (2) bekezdése az 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 46. §-ával megállapított szöveg.

14

A hatálybalépés időpontja 2014. december 31. napja.

15

A 15. § c) pontja a 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 47. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére