• Tartalom

35/2012. (VIII. 14.) BM utasítás

35/2012. (VIII. 14.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás módosításáról1

2012.08.15.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. § A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás 1. mellékletét az utasítás Mellékletében foglaltak szerint módosítom.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Melléklet a 35/2012. (VIII. 14.) BM utasításhoz

1. § A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás 1. melléklet (a továbbiakban: SzMSz) 32. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A kabinetfőnök saját hatáskörében)
e) biztosítja a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó önálló belügyi szervek miniszteri irányításából fakadó koordinációját, ennek keretében az e szervek által a miniszterhez felterjesztett dokumentumokat fogadja és továbbítja.”
2. § Az SzMSz 38. § (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(A szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár)
v) ellátja a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács titkársági feladatait,”
3. § (1) Az SzMSz 50. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az önkormányzati helyettes államtitkár)
k) közreműködik az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő önkormányzati beruházás Kormány általi megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtétele érdekében.”
(2) Az SzMSz 50. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az önkormányzati helyettes államtitkár irányítja)
e) az Önkormányzati Koordinációs Iroda vezetőjének a tevékenységét”
4. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.2. pont 3. alpontjának p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Személyügyi Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben)
p) összeállítja a minisztérium éves elismerési kerettáblázatát; gondoskodik a miniszter elismerési határozatai alapján az elismerések adományozásáról, továbbá visszavonásáról nyilvántartás vezetéséről,”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.2. pont 4. alpontja a következő b) ponttal egészül ki:
(A Személyügyi Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben)
b) koordinálja és segíti az European Medical and Psychological Experts Network (Európai Bűnüldözés területén működő Orvosi és Pszichológiai Szakértők Hálózata) magyarországi szakmai munkáját.”
5. § Az SzMSz 2. függelék 2.3.1.3. pont 3. alpontjának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzati Feladatok Főosztálya egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben)
b) előkészíti a címzetes főjegyzői cím adományozásával kapcsolatos miniszteri véleményt,”
6. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.3.1.4. pont 2. alpontjának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzati Gazdasági Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben)
c) közreműködik a helyi önkormányzatokat megillető központi költségvetési támogatásokra, a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszerére vonatkozó jogszabályok előkészítésében,”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.3.1.4. pont 6. alpontja a következő ab) ponttal egészül ki:
(Az Önkormányzati Gazdasági Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
ab) részt vesz a helyi önkormányzatok kormányzati hozzájáruláshoz kötött adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos feladatok ellátásában.”
(3) Az SzMSz 2. függelék 2.3.1.4. pont 7. alpontjának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A főosztály képviseli)
c) megbízás alapján a minisztériumot az önkormányzatokat érintő támogatási döntések előkészítését végző bizottságokban.”
7. § Az SzMSz 2. függeléke a következő 2.3.1.5. ponttal egészül ki:
„2.3.1.5. Önkormányzati Koordinációs Iroda
1. Az Önkormányzati Koordinációs Iroda az önkormányzati helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatalai egység, amelynek élén irodavezető (főosztályvezető) áll.
2. Az Önkormányzati Koordinációs Iroda koordinációs feladataival összefüggésben
a) a rendelkezésre álló információk alapján az EU Önerő Alap hatékony felhasználásának megtervezésével, koordinálásával és a támogatás intenzitásának optimális meghatározásával elősegíti a szükséges fejlesztések eredményes és határidőben történő megvalósulását,
b) az európai uniós tagságból, valamint más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettségek megvalósításának folyamatos koordinációjával és szükség esetén beavatkozás megtételével kapcsolatos feladatokat lát el, úgymint
ba) kidolgozza a tevékenység módszertanát, ezzel kapcsolatosan közreműködik a jogszabály-módosítások kidolgozásában,
bb) a kidogozott módszertant pilot jelleggel a gyakorlatban alkalmazza,
bc) szakmai tanácsadással, javaslattétellel kapcsolatos feladatokat lát el, intézkedési terveket dolgoz ki és hagy jóvá,
bd) javaslatot tesz a projekt megvalósításának formájára (konzorcium, egyedi megbízás),
be) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges egyéb beavatkozásokat foganatosít.
3. Az Önkormányzati Koordinációs Iroda európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben
a) az európai uniós források társfinanszírozásával megvalósuló önkormányzati fejlesztések folyamatos nyomon követésével kapcsolatos feladatokat lát el, úgymint
aa) kidolgozza és megvalósítja a projektkoordinációs feladatainak infrastrukturális feltételrendszerét, ezzel kapcsolatosan közreműködik a jogszabály-módosítások kidolgozásában,
ab) hatékony módszereket dolgoz ki a jelenleg rendelkezésre álló adatok megfelelő módszerekkel történő összegyűjtése és elemzése érdekében,
ac) átülteti a meglévő indikátor és értékelési rendszert a hazai forrásrendszerre a fejlesztések hatékonyságának, eredményességének objektív mérése érdekében; egységesen alkalmazható, mérhető mutatókat határoz meg a következő pénzügyi ciklus vonatkozásában, együttműködve az NFÜ-vel,
ad) egységes rendszerben gyűjti és elemzi az önkormányzatok európai uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházásai adatait,
ae) a végrehajtást akadályozó problémák beazonosítását követően beavatkozást kezdeményez az arra kizárólagosan feljogosított szervezetnél,
af) javaslatot tesz a megállapított visszafizetési kötelezettség forrásaira és kidolgozza a visszafizetés eljárásrendi alapjait, figyelemmel az önkormányzatok finanszírozási rendjére,
ag) nyomon követi az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettségek végrehajtását az NFÜ illetékes szervezeti egységével együttműködve,
ah) a kormányzati szervek és az önkormányzatok által működtetett informatikai rendszerek adattartalma alapján kidolgozza a szükséges informatikai adatbázis működési modelljét, vizsgálja a különböző rendszerek összekapcsolási lehetőségét (EMIR, EBR, önkormányzati ASP rendszer stb.).”
8. § (1) Az SzMSz 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.
(2) Az SzMSz 3. és 4. függeléke a 2. függelék szerint módosul.
9. § Az SzMSz
a) 15. § (3) bekezdésének j) pontjában az „Építésügyi Célelőirányzat” szövegrész helyébe az „építésügyi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat”,
b) 26. §-ában, valamint 2. függelék 2.3.1.4. pont 6. alpontjának j) pontjában az „átengedett” szövegrész helyébe a „helyben maradó”,
c) 2. függelék 2.0.0.2. pont 3. alpontjának h) pontjában az „a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvényben” szövegrész helyébe az „a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvényben”,
d) 2. függelék 2.0.0.2. pont 6. alpontjának r) pontjában az „az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság”, valamint az „1993. évi LXXVI. törvény 55. § (4)” szövegrész helyébe a „2011. évi CLXXXVII. törvény 91. § (7)”,
e) 2. függelék 2.1.1.4. pont 2. alpontjának a) pontjában az „előkészített szerződések” szövegrész helyébe az „előkészített – ideértve a minisztérium rendelkezése alá tartozó valamennyi pénzügyi forrás felhasználására vonatkozó – szerződések”,
f) 2. függelék 2.1.4.4. pont 6. alpontjának ac) pontjában az „építésügyi célelőirányzat” szövegrész helyébe az „építésügyi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat”,
g) 2. függelék 2.1.5.2. pont 2. alpontjának d) pontjában az „az országos közfoglalkoztatási” szövegrész helyébe az „a közfoglalkoztatási”,
h) 2. függelék 2.1.5.3. pont 3. alpontjának a) pontjában a „végrehajtásában” szövegrész helyébe a „végrehajtásában, valamint szakmai segítséget nyújt a vízkárelhárítás országos irányításához és a vízügyi igazgatóságok határvízi tevékenységéhez”,
i) 2. függelék 2.3.1.3. pont 2. alpontjának a) pontjában az „ellenőrzéséért” szövegrész helyébe a „felügyeletéért”,
j) 3. függelék „2.1.3. Európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár” sorában a „47” szövegrész helyébe a „48”, „2.4. A minisztérium létszáma összesen” sorában a „362” szövegrész helyébe a „363”,
k) 4. függelék táblázatának „B) Önálló belügyi szervek” rész 4. sorában az „Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság”, 12. sorában az „Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság”,
l) 9. függelékében a „köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete” szövegrész helyébe „a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete
szöveg lép.
10. § Hatályát veszti az SzMSz
b) 2. függelék 2.0.0.1.3. pontjának 2. alpontjában az „a Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály jogi szakvéleményének kikérése mellett” szövegrész,
e) 2. függelék 2.1.4.3. pont 4. alpontjának f) pontjában az „- a villamosenergia-ipari építésügyi eljárásban a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében kialakított másodfokú szakhatósági állásfoglalást,” szövegrész,
f) 2. függelék 2.1.4.3. pontja 5. alpontjának d) pontjában az „ESPON” szövegrész,
g) 2. függelék 2.1.4.4. pontja 2. alpontjának b) pontjában az „és az építésügyi célelőirányzat felhasználására vonatkozó szabályozást” szövegrész,
j) 4. függelék táblázatának „A) Minisztériumi szervek” rész 1. sora és „B) Önálló belügyi szervek” rész 9. sora.

1. függelék a 35/2012. (VIII. 14.) BM utasításhoz

A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

2. függelék a 35/2012. (VIII. 14.) BM utasításhoz

1. Az SzMSz 3. függeléke táblázatának „2.1.5. Közfoglalkoztatási helyettes államtitkár” sora helyébe a következő sor lép:

 

 

2.1.5. Közfoglalkoztatási helyettes államtitkár


2.1.5.1. Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkár Titkársága
2.1.5.2. Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály
2.1.5.2.1. Közfoglalkoztatási Osztály
2.1.5.2.2. Logisztikai Osztály
2.1.5.3. Vízügyi Koordinációs Főosztály

34

 

 

2. Az SzMSz 3. függeléke táblázatának „2.3.1. Önkormányzati helyettes államtitkár” sora helyébe a következő sor lép:

 

 

2.3.1. Önkormányzati helyettes államtitkár


2.3.1.1. Önkormányzati Helyettes Államtitkár Titkársága
2.3.1.2. Önkormányzati Stratégiai Főosztály
2.3.1.2.1. Önkormányzati Rendszert Megújító és Koordinációs Osztály
2.3.1.3. Önkormányzati Feladatok Főosztály
2.3.1.3.1. Módszertani és Fejlesztési Osztály
2.3.1.3.2. Ágazati Koordinációs Osztály
2.3.1.4. Önkormányzati Gazdasági Főosztály
2.3.1.4.1. Költségvetési Osztály
2.3.1.4.2. Finanszírozási Osztály
2.3.1.4.3. Vagyongazdálkodási és Településüzemeltetési Osztály
2.3.1.5. Önkormányzati Koordinációs Iroda*

 

* Az Önkormányzati Koordinációs Iroda létszáma (10 fő) az Államreform Operatív Programból (ÁROP) kerül finanszírozásra, így nem számít bele az 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozatban a Belügyminisztériumnak meghatározott létszámba.”
3. Az SzMSz 4. függeléke táblázatának „A) Minisztériumi szervek” rész 2. sora helyébe a következő sor lép:

 

 

2.

Rendészeti szakközépiskolák (Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola,
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola,
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola,
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola)

fenntartói jogok

miniszteri közvetlen

 

 

országos-
rendőrfőkapitány
[a 32/2005. (VI. 30.)
BM–OM együttes rendelet 2. §-ának megfelelően]

Országos-
rendőrfőkapitányság
[a 32/2005. (VI. 30.)
BM–OM együttes rendelet 2. §-ának megfelelően]

oktatási-igazgatási felügyeleti jogok

Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság vezetője

Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság

 

 

4. Az SzMSz 4. függelék táblázata a következő sorokkal egészül ki:

 

 

E) A miniszter fenntartói irányítása alatt áll

1.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

fenntartói irányítás
(az érintett miniszterekkel közös)

miniszteri közvetlen

Személyügyi Főosztály

 

 

1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. augusztus 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére