• Tartalom

355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.02.01.

A Kormány

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 35. §-ának (2) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdésének b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdésének a) és e) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdésének i) és l) pontjában, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (1) bekezdésében,

a 8. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 10. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdésének f) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. §-ának (1) bekezdésében,

a 12. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 13. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdésének a) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 17. alcím tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdésének c) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 30. pontjában,

a 19. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., pontjában,

a 21. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában,

a 24. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és (3) bekezdésében,

a 25. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében,

a 26. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 27. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § g) pontjában,

a 28. alcím a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 29. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

a 30. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,

a 31. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 32. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pont c) alpontjában,

a 33. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva

a következőket rendeli el:

1. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kérelmező cégkivonatát a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

2. § A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében a „b)–d) pontjában” szövegrész helyébe a „c)–d) pontjában” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja.

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 13. § (9) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az új fenntartó, amely első alkalommal nyújt be normatív hozzájárulás és támogatás iránti igényt, az igénylési laphoz köteles csatolni:)

a) közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányát – a (9a) bekezdés kivételével –, adószámát, valamennyi bankszámlaszerződésének hiteles másolatát,”

(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az Igazgatóság az iratot elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(3) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17/E. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha a helyi önkormányzati intézményfenntartó az (1) bekezdés szerinti központi képzőhely nem állami fenntartójával láttatja el a szakképzési feladatokat és a megállapodásuk alapján a központi képzőhely nem állami fenntartója – külön jogszabály alapján – jogosult a támogatás igénylésére, a (3) bekezdésben foglaltak mellett az igényléshez csatolni kell a központi képzőhely nem állami fenntartójának:]

a) a képviselője aláírási címpéldányát, kivéve, ha a központi képzőhely nem állami fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, mert ebben az esetben az Igazgatóság az iratot elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg,”

3. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. § A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A kijelölést kérő cégkivonatát a miniszter a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

6. § Hatályát veszti a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 3. a) számú mellékletében a „Mellékletek” 1. pontja.

4. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli, de lajstromba bejegyezhető jogra ügyleti képességgel rendelkező szervezeteknek, a bejegyzési kérelemhez – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – csatolniuk kell a keletkezésüket tanúsító, illetőleg konstituáló bejegyzési határozat, illetőleg a képviseleti jogosultságot igazoló, a bejegyző/nyilvántartó hatóságnál a bejegyzés alapjául szolgáló okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát. Ha ezek valamelyikét a lajstromozó hatósághoz már korábbi ügyben benyújtották, az újabb bejegyzési kérelemben elegendő erre utalni.”

(2) Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 49. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a kérelmező a bejegyzési kérelemhez az (1) bekezdésben meghatározott határozat vagy okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát nem csatolja, a lajstromozó hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást vezető szervet. Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a lajstromozó hatóság az iratot, továbbá a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

5. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről
és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet, illetve a bejelentést az e célra rendszeresített, a 2. és 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani, amelyhez a 4. § (1) bekezdésében és a 4/A. § (1) bekezdésében foglaltak igazolására az alábbi okmányokat kell csatolni:]

a) ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát, illetve bírósági nyilvántartásba vételről szóló jogerős bírósági határozatot, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozókról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzés igazolását,”

(2) A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a munkaügyi központ a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

9. § Hatályát veszti a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének II. pont 2.1. alpontja.

6. A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

10. § A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Ha a kérelmező az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott okiratokat, adatokat a kérelemhez nem csatolja, a Felügyelet az adatok szolgáltatása érdekében megkeresi az okiratokról, adatokról nyilvántartást vezető hatóságot, bíróságot. Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a Felügyelet a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

11. § Hatályát veszti a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „– vagy már bejegyzett cég esetében harminc napnál nem régebbi cégkivonatot” szövegrész.

7. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a működést engedélyező szerv a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(2) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. a fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma és elérhetősége, továbbá – cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén – a cégjegyzékszáma;”

(3) Hatályát veszti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

b) 4. § (7) bekezdés g) pontjában az „e), illetve” szövegrész.

8. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

13. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki.

„(1a) Szervezet esetében, ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát az eljáró hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

14. § Hatályát veszti a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 1. pontjában a „Szervezet esetében” szövegrész alatt „- a cégbírósági bejegyzés másolatát” szöveg.

9. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:

(A távhőtermelő létesítmény létesítési és a távhőtermelői működési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)

a) ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a kérelmező nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát,”

(2) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(3) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:

(A távhőszolgáltatói működési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)

a) ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a kérelmező nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát,”

(4) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

16. § Hatályát veszti a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

10. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az engedély iránti kérelmet, illetve az európai közösségi hitelesítő bejelentését a 3. számú mellékletben meghatározott tartalommal kell a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani. Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a környezetvédelmi hatóság a cégkivonatot, valamint – ha a kérelmező a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza – az iratot, a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I.2.2. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hitelesítő szervezet estén:)

c) – a 14. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével – közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, illetve annak hiteles másolata;”

18. § Hatályát veszti az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I.2.2. a) pontja.

11. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a kérelmező a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatot nem igazolja, a Hivatal az engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul a nyilvántartást vezető hatósághoz. Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a Hivatal a cégkivonatot, valamint – ha a kérelmező a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza – az iratot, a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(2) A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell a következő, 60 napnál nem régebbi okiratokat:)

c) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén – 4. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát.”

20. § Hatályát veszti a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontjában az „a cégkivonatot vagy” szöveg.

12. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell

ha a külső foglalkoztató)

db) cégjegyzékben nyilvántartott cég, a nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatot,”

(2) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a kérelmező a (4) bekezdés d) pontjában – kivéve a db) alpontot –, és h) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz és 2009. október 1-jétől az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz, illetőleg a köztartozás tekintetében megvizsgálja a köztartozásmentes adózói adatbázist.”

(3) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Ha a külső foglalkoztató cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(4) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A támogatási szerződés megkötésének feltétele az alábbi dokumentumok Hivatalhoz történő benyújtása:)

d) ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég, a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldánya, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő karton,”

(5) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 14. §-a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A cégkivonatot a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.
(2b) Ha a fenntartó a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

13. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a környezetvédelmi hatóság a cég a cégkivonatát, valamint ha a cég képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a cégkivonatot a környezetvédelmi hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(3) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemben meg kell jelölni a közös teljesítésben részt vevő létesítményeket és azok üzemeltetőit, a teljesítési megbízottat, valamint a közös teljesítés tartamát. A kérelemhez – a (11) és (12) bekezdésben foglalt eltéréssel – csatolni kell az alábbiakat:)

b) ha a teljesítési megbízott cég, és változásbejegyzési eljárás folyamatban van, a még el nem bírált változásbejegyzési kérelem hiteles másolatát, egyéni vállalkozó esetén annak az igazolását, hogy szerepel az egyéni vállalkozói nyilvántartásban; külföldi székhellyel rendelkező teljesítési megbízott esetén a regisztrációt megfelelően igazoló dokumentum másolatát;
c) – a (12) bekezdés kivételével – a cég képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, illetve annak hiteles másolatát;”

(4) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 12. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Ha a teljesítési megbízott cégjegyzékben nyilvántartott cég, a cégkivonatot a környezetvédelmi hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(5) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Ha a teljesítési megbízott képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a környezetvédelmi hatóság az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(6) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 2. számú melléklet „F. A NYOMON KÖVETÉSI TERV KÖZÉRTHETŐ, NEM TECHNIKAI JELLEGŰ SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓJA” cím „A. pontban felsorolt adatokkal kapcsolatosan:” alcím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A 12. § (12) bekezdésben foglaltak kivételével közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány”

23. § Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdésében a „– a (11) bekezdésben foglalt eltéréssel –” szövegrész helyébe a „– a (11) és (12) bekezdésben foglalt eltéréssel –” szöveg lép.

24. § Hatályát veszti az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet

a) 1. § (10) bekezdésében az „1. vagy” szövegrész,

b) 11. § (3) bekezdésében az „a) vagy” szövegrész,

14. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a tartózkodás célja keresőtevékenység folytatása, azt a kérelmező különösen a következő módon igazolhatja:)

b) ha a kérelmező gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy tulajdonosaként, ügyvezetőjeként, vezetői, képviseleti vagy felügyeleti szerve tagjaként végzi tevékenységét, érvényes szerződéssel vagy a cégjegyzékbe bejegyzett cég nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozattal;”

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a cégkivonatot a Tv. alkalmazásában eljáró hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

15. A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A naptári évre vonatkozóan első alkalommal benyújtott igényléshez csatolni kell:)

b) a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó felnőttképzési intézmény esetén a nyilvántartására illetékes hatóság által kiállított, az igénylés benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú igazolást arra vonatkozóan, hogy az intézmény a nyilvántartásban szerepel, egyéb felnőttképzési intézmény esetében a létesítő okirat hiteles másolatát;”

(2) A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a felnőttképzési intézmény cégjegyzékben nyilvántartott cég, a cégkivonatot a Minisztérium a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(3) A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A naptári évben ugyanazon felnőttképzési intézmény által benyújtott újabb igényléshez a (3)–(4) bekezdés szerinti mellékletek közül)

a) a (3) bekezdés b) pontjában – kivéve a létesítő okiratot – és (4) bekezdésben meghatározott dokumentumot ismételten csatolni kell,”

27. § Hatályát veszti a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének a) pontja.

16. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 54. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A VET 74. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi engedély iránti kérelemhez az e rendelet egyes engedélytípusokra vonatkozó mellékleteiben meghatározottakon kívül – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a következő dokumentumokat kell csatolni:]

b) ha változás van folyamatban, a változás alapjául szolgáló okiratot és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus tanúsítványt, illetve igazolást, valamint”

(2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg. Ha a kérelmező a változás alapjául szolgáló okiratot és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus tanúsítványt, illetve igazolást nem csatolja, a Hivatal – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezető szervet.”

(3) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 83. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha a kérelmező – és amennyiben a kérelmet nem az engedélyes nyújtja be, az engedélyes – cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg. Ha a kérelmező – kivéve, ha az az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett külföldi gazdálkodó szervezeten kívüli külföldi vállalkozás – a kérelemhez az (5) bekezdés b) pontjában előírtakat nem csatolja, a Hivatal – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezető szervet, illetve a külföldi vállalkozás nyilvántartását vezető hatóságot. Ha a befolyást szerezni kívánó kérelmező képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(4) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 117/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég és képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, ebben az esetben a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(5) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 12. számú mellékletének I. pont gc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Valamennyi tanúsítási eljáráshoz benyújtandó adatok és dokumentumok:)

gc) a ga) és gb) szerinti dokumentumok hiteles másolata, a 117/B. § (1a) bekezdésben foglaltak kivételével.”

29. § Hatályát veszti a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

b) 83. § (5) bekezdés b) pontjában a „a befolyást szerezni kívánó kérelmezőre vonatkozó, harminc napnál nem régebbi eredeti cégkivonat vagy másolata;” szövegrész.

17. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a bejelentő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet – kivéve a (4a) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén a cégnyilvántartásban nyilvántartott céget –, az adatlaphoz csatolni kell
a) a keletkezést tanúsító, illetőleg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát vagy a regisztráló hatóság (cégbíróság, törvényszék) által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 136. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak szerint kiállított, 30 napnál nem régebbi közjegyzői tanúsítványt és
b) az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt.”

(2) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha a bejelentő cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a földhivatal az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(3) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a (3) bekezdés szerinti iratok valamelyike a földhivatalhoz már korábbi ügyben benyújtásra került, vagy azokat a földhivatal a (4a) bekezdés alapján korábban már beszerezte, az újabb bejelentés során elegendő – az iktatószámra való hivatkozással – a korábbi benyújtásra, beszerzésre és arra utalni, hogy a földhivatalnál lévő okiratokban szereplő adatok a bejelentés időpontjáig nem változtak meg.”

18. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § (1) Az építési engedélyes névváltozása esetén erről szóló köz- vagy magánokiratot, míg jogutódlás és az építési engedélyes személyében történt változás bejelentéséhez hitelesített köz- vagy magánokiratot kell a kérelemhez mellékelni.
(2) A Hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok beszerzése érdekében – az építési engedélyes cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(2) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A használati jog jogosultjának névváltozása esetén erről szóló köz- vagy magánokiratot, míg jogutódlás és az engedélyes személyében történt változás bejelentéséhez hitelesített köz- vagy magán okiratot kell a kérelemhez mellékelni.
(4) A Hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok beszerzése érdekében – az építési engedélyes cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

19. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele az alábbi iratok benyújtása:)

c) a fenntartó – a (2a) bekezdés kivételével – írásbeli képviseletére jogosult személy, illetve az egyéni vállalkozó fenntartó közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, vagy pénzforgalmi szolgáltató által hitelesített pénzforgalmi szolgáltatói aláírási címpéldány;”

(2) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

33. § Hatályát veszti a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés f) pontja.

20. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

34. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 142. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1)–(3) bekezdések szerinti kérelemhez mellékelni kell:]

g) – a (4a) bekezdés kivételével – mindazon személyek közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy annak hiteles másolatát, akik a kérelemhez csatolt iratokat aláírták,”

(2) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 142. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha az engedélyes cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

21. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tárgyévet megelőző évben normatívában nem részesülő fenntartónak a normatíva iránti kérelemhez csatolnia kell)

e) – ha a fenntartó gazdasági társaság, a (7) bekezdés kivételével – a fenntartó képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát;”

(2) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha a fenntartó a (6) bekezdés a) és c) pontja szerinti iratokat, illetve a (6) bekezdés d) pont da), illetve db) alpontja szerinti hatósági bizonyítványt nem csatolja, azokat az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervtől, a bíróságtól, illetve az egyházak nyilvántartásából az igazgatóság szerzi be. Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott gazdasági társaság és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az igazgatóság az iratot, valamint a gazdasági társaság cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

36. § Hatályát veszti az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés b) pontja.

22. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég, a működést engedélyező szerv a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(2) A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. a fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma és elérhetősége, továbbá – cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén – a cégjegyzékszáma;”

38. § Hatályát veszti a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdés b) pontjában az „1.3., illetve” szövegrész,

23. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az elvi létesítési engedély iránti kérelemhez – a 4. § (2) bekezdés b)–c) pontjában foglaltakon túlmenően, valamint a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – mellékelni kell:]

a) a kérelmező gazdasági társaság esetében a társasági szerződést, illetve alapító okiratot, alapszabályt és az üzleti tervet;”

(2) A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a kérelmező a kérelemhez a (3) bekezdés a) pontja szerinti társasági szerződés, alapító okirat vagy alapszabály eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát nem csatolja, a légiközlekedési hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezető szervet. A kérelmező gazdasági társaság cégkivonatát a légiközlekedési hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

24. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló
13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartásba vételi kérelemhez a kérelmezőnek be kell nyújtania)

b) a személyét hitelesen azonosító iratot: alapító okiratot vagy személyazonosító igazolványt vagy ezen iratok valamelyikének hiteles másolatát;
c) – a (4a) bekezdés kivételével – a részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásának hitelességét tanúsító iratot: közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, személyazonosító igazolvány másolatát, és”

(2) A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

25. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

41. § (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részéről csatolni kell)

a)(2a) bekezdés kivételével – 30 napnál nem régebbi igazolást a támogatási igazolás kiállítására jogosult szervezetet nyilvántartó szervezettől (bíróság) a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt,”

(2) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a jóváhagyást végző szervezet az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

26. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a vállalkozás cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hatóság az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(2) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. melléklet II. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(II. Csatolt okiratok)

„3. a vállalkozás vezetőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát,”

27. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

43. § (1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem mellékleteként az üzemeltető csatolja:)

c) – a (3a) bekezdés kivételével – a képviseleti jogosultság igazolására alkalmas iratot, és”

(2) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha az üzemeltető cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a hatóság az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

28. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

44. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a kérelem elbírálásához szükséges és az érintett gazdasági társaság a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot, valamint a gazdasági társaság cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(2) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. melléklet I.2. e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásakor – a fentieken kívül – be kell mutatni:]

e) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében
ea) közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát,
eb) a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.”

[A d) és e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ügyfél-azonosító okmány].

29. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell)

a) a társasági szerződés, az alapító okirat, – a (3b) bekezdés kivételével – a képviseletre jogosult személy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya, illetve – egyéni vállalkozó esetén – a vállalkozói igazolvány, vállalkozói igazolvány hiányában a nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány,”

(másolatát.)

(2) A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 14. §-a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég és képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a közlekedési hatóság az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

30. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha az ügyfél cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az MKEH az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(2) Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 5. mellékellet 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tevékenységi engedély iránti kérelem kötelező mellékletei:)

„2.1. – az 5. § (4) bekezdés kivételével – a kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy eredeti közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy közjegyző által hitelesített másolata, illetve az ezekkel egyenértékű, aláírás-mintaként szolgáló más közhiteles okmány;”

47. § Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletének „A vállalkozási import engedély iránti kérelem kötelező mellékletei” alcím a) pontjában az „első alkalommal a kérelmező képviseletére” szövegrész helyébe az „– az 5. § (4) bekezdése kivételével – első alkalommal a kérelmező képviseletére” szöveg lép.

31. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

48. § (1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tevékenységi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)

a) a (2a) bekezdés kivételével a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, és a kábítószer-felelősnek, valamint helyettesének a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy által igazolt aláírás-mintáját,”

(2) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a gazdálkodó szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az EEKH az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(3) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendeletben előírt nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenységek ellenőrizhetőek legyenek.”

32. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

49. § A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az átvevő cégjegyzékben nyilvántartott cég a cég cégkivonatát a bányafelügyelet a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

50. § Hatályát veszti a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja.

33. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

51. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az intézménytörzsbe történő bejelentkezés papír alapon történő teljesítése esetén csatolni kell a fenntartó és a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányát. Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

34. Záró rendelkezések

52. § Ez a rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére