• Tartalom

356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról1

2014.03.21.

A Kormány a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a)2 mobil fizetési termék: a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás tárgya, amely a szolgáltatásból kialakított, nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül értékesített termék és szolgáltatás, ideértve az egyetemes útdíjszolgáltatónál vezetett előrefizetési egyenleg feltöltését is,

b) továbbértékesítési díj: a szolgáltató által a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás továbbértékesítéséért és a támogatási szolgáltatások ellenértékeként a nemzeti mobil fizetési szervezet részére fizetendő díj,

c) üzletszabályzat: a nemzeti mobil fizetési szervezet általános szerződési feltételeit és az e rendeletben meghatározott további információkat tartalmazó dokumentum,

d) viszonteladó: a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás igénybe vevők részére történő értékesítésével üzletszerűen foglalkozó ügyfél,

e)3 ügyfélrendelkezés: a központosított mobilértékesítésű szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban az ügyfél által a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül tett jognyilatkozat.

2. A nemzeti mobil fizetési szervezet

2. § (1) A Kormány nemzeti mobil fizetési szervezetként a Nemzeti Mobil Fizetési Zrt.-t jelöli ki.

(2)4 A nemzeti mobil fizetési szervezet valamennyi ügyfél számára Magyarország egész területén biztosítja a központosított mobil értékesítésű szolgáltatások megvásárlásának lehetőségét a nemzeti mobil fizetési rendszer útján.

(3) Az informatikáért felelős miniszter és a nemzeti mobil fizetési szervezet a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (a továbbiakban: Nmftv.) 3. § (4) bekezdése szerinti közszolgáltatási szerződést az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU európai bizottsági határozatban foglaltakkal összhangban köti meg.

(4)5 A nemzeti mobil fizetési szervezet az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerinti UD rendszer céljára létrehozott informatikai rendszer műszaki-technikai továbbfejlesztésével gondoskodik a nemzeti mobil fizetési rendszer informatikai rendszerének kialakításáról.

II. Fejezet

A MOBIL FIZETÉSI JOGVISZONY

3. A mobil fizetési jogviszony létrejötte

3. § (1) A mobil fizetési jogviszonyban a nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfél számára a nemzeti mobil fizetési rendszer útján az Nmftv. 4. §-a szerinti központosított mobil értékesítésű szolgáltatást nyújt.

(2) A mobil fizetési szerződés – a felek eltérő megállapodása hiányában – határozatlan időre jön létre.

(3) Az e rendeletben meghatározott kivételekkel a nemzeti mobil fizetési szervezetet az ügyfél irányában szerződéskötési kötelezettség terheli.

4. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a honlapján a mobil fizetési szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozat megtételére alkalmas elektronikus űrlapot (a továbbiakban: elektronikus űrlap) tesz közzé.

(2) Az ügyfél az elektronikus űrlapot – választása szerint – elektronikus úton vagy két példányban kinyomtatva és aláírva, postai úton küldi meg a nemzeti mobil fizetési szervezet részére.

(3)6 Ha az ügyfél a mobil fizetési szerződést a nemzeti mobil fizetési szervezet előtti személyes megjelenés nélkül köti meg, a nemzeti mobil fizetési szervezet – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – a központosított mobil értékesítésű szolgáltatások igénybevételét az üzletszabályzatában egyidejű fizetéshez, előre feltöltött egyenleghez vagy meghatározott értékhatárhoz kötheti.

(4)7 A nemzeti mobil fizetési szervezet lehetővé teheti, hogy az ügyfél egyes központosított mobil értékesítésű szolgáltatások eseti, egyidejű fizetés mellett történő igénybe vételére irányulóan is köthessen mobil fizetési szerződést. Az ilyen módon megkötött szerződésre nem kell alkalmazni az 5. és 6. §-t, valamint a 11–13. §-t, az üzletszabályzat ugyanakkor a szerződés részének tekintendő, és a szerződés – az üzletszabályzat ellenkező rendelkezése hiányában – a felek kölcsönös teljesítésével szűnik meg.

5. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a mobil fizetési szerződés megkötését mindaddig megtagadja, amíg az ügyfél

a) az azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét, cég esetén cégnevét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát és székhelyét a nemzeti mobil fizetési szervezet részére nem közli, vagy

b) a korábban a nemzeti mobil fizetési szervezettel szemben fennálló jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet a mobil fizetési szerződés megkötését megtagadhatja vagy az üzletszabályzatban meghatározott feltételekhez kötheti, ha az ügyfél nemzeti mobil fizetési szervezettel fennálló korábbi jogviszonya a nemzeti mobil fizetési rendszer jogszabályellenes használata vagy a jogviszonyból eredő jogaival való visszaélése miatt szűnt meg.

4. A mobil fizetési szerződés tartalma

6. § (1) A mobil fizetési szerződésben rögzíteni kell

a) a nemzeti mobil fizetési szervezet cégnevét és székhelyét,

b) az ügyfél 5. § (1) bekezdése szerinti adatait,

c) az ügyfél által igénybe venni kívánt központosított mobil értékesítésű szolgáltatás megjelölését és annak ellenértékét,

d) az ügyfél nemzeti mobil fizetési szervezet által kezelhető személyes adatainak körét, az adatkezelés célját és időtartamát,

e) az üzletszabályzat elérhetőségét, és

f) a nemzeti mobil fizetési szervezet egyoldalú szerződésmódosítására alapot adó feltételek, körülmények meghatározását.

(2)8 A mobil fizetési szerződésben a felek közös megegyezéssel az ügyfél javára – az egyenlő bánásmód követelményeivel összhangban – eltérhetnek az e rendeletben meghatározott feltételektől, ha az a nemzeti mobil fizetési szervezet által nyújtott szolgáltatást nem veszélyezteti, és nem eredményez az ügyfelek közötti indokolatlan vagy aránytalan mértékű különbségtételt.

7. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet üzletszabályzatot készít, amelyben az Nmftv.-vel és e rendelettel összhangban – közérthetően, ellentmondásmentesen és áttekinthetően, az adott szolgáltatásra értelmezhetően – legalább a következőket rögzíti:

a) a nemzeti mobil fizetési szervezet megnevezését, elérhetőségét,

b) a nemzeti mobil fizetési szervezet ügyfélszolgálatának elérhetőségeit és nyitvatartási rendjét,

c) a szerződéskötés részletes feltételeit és a szerződéskötés részletes eljárási szabályait,

d) a nemzeti mobil fizetési szervezet által nyújtott szolgáltatások részletes tartalmát, a szolgáltatások minőségére és biztonságára vonatkozó feltételeket,

e) a központosított mobil értékesítésű szolgáltatással kapcsolatos mentesség, kedvezmény és az alapjául szolgáló körülmények igazolására és az ezekre vonatkozó adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat,

f) a hibaelhárítás és a szolgáltatás korlátozása és szünetelése esetén irányadó szabályokat,

g) az ügyfélkapcsolatra vonatkozó részletes szabályokat,

h) az ügyfélpanaszok kezelésének a rendjét, a jogviták kezelésének a módját, az ügyfél által igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket,

i) a nemzeti mobil fizetési szervezet által alkalmazott díjak és továbbhárított költségek megnevezését és mértékét, a fizetés és a számlázás módját,

j) a nemzeti mobil fizetési szervezet által alkalmazható biztosítékok, illetve a fizetési módok korlátozása alkalmazásának feltételeit,

k) a viszonteladókra vonatkozó különös rendelkezéseket, valamint

l) az adatkezelésre és az adatbiztonságra vonatkozó részletes követelményeket.

(2) A mobil fizetési szerződések esetén szerződési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha a szerződés ezt a nemzeti mobil fizetési szervezet számára egyértelműen meghatározott feltételek vagy körülmények esetére lehetővé teszi.

(3) A szerződés (2) bekezdés szerinti módosításáról a nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfelet legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőző 30. napig az üzletszabályzatban meghatározott módon értesíti.

(4) Az ügyfél a szerződés (2) bekezdés szerinti módosítása esetén a mobil fizetési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, erre az ügyfelet a (3) bekezdés szerinti értesítésben figyelmeztetni kell. Ha az ügyfél a mobil fizetési szerződést a szerződés módosításának hatálybalépéséig azonnali hatállyal nem mondja fel, az a szerződés módosítása elfogadásának minősül, erre az ügyfelet a (3) bekezdés szerinti értesítésben figyelmeztetni kell.

5. A mobil fizetési termék díja, kényelmi díj, továbbhárított költségek

8. § (1)9 Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél által a mobil fizetési termék díjaként fizetendő díj megegyezik azzal a díjjal, amelyet az ügyfél akkor fizetne, ha az adott szolgáltatást nem a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül vásárolná meg. A szolgáltató a szolgáltatás mobil fizetési termékként történő megvásárlását üzletpolitikai kedvezménnyel ösztönözheti.

(2) Az ügyfél a mobil fizetési termék (1) bekezdés szerinti díján felül a nemzeti mobil fizetési szervezet részére az alábbi szolgáltatások esetében, az alábbi mértékű kényelmi díjat fizet:

a) várakozási (parkolási) közszolgáltatás értékesítése esetén tranzakciónként 50 forint,

b)10 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 33/A. §-a szerinti úthasználati jogosultság értékesítése esetén tranzakciónként 50 forint,

c)11 közlekedési jegy értékesítése esetén tranzakciónként 0 forint,

d) a Nmftv. 2. § d) pontja szerinti szolgáltatás esetén tranzakciónként 100 forint,

e)12 az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló törvény (a továbbiakban: Útdíjtörvény) szerinti úthasználati jogosultság értékesítése esetén tranzakciónként 0 forint.

(3) A kényelmi díjat – a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás sikeres megvásárlása esetén – a nemzeti mobil fizetési szervezet a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás díjával együtt számítja fel az ügyfélnek.

(4) A nemzeti mobil fizetési szervezet jogosult a mobil fizetési termék értékesítési folyamatában rendszerint felmerülő kommunikáció költségeinek továbbhárítására.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

6. A mobil fizetési szolgáltatás korlátozása

9. § Az ügyfél a jogviszony fennállása során bármikor meghatározhatja, hogy egy adott hónapban legfeljebb milyen – kényelmi díjat is magában foglaló – összegben kíván központosított mobil értékesítésű szolgáltatást igénybe venni, és kérheti, hogy a nemzeti mobil fizetési szervezet e keretösszeg túllépése esetén a központosított mobil értékesítésű szolgáltatások igénybe vételét korlátozza.

10. § A nemzeti mobil fizetési szervezet – az ügyfél egyidejű írásbeli értesítése mellett –az ügyfél vonatkozásában a szolgáltatás igénybevételét korlátozhatja, ha

a) tudomást szerez arról, hogy az ügyfélnek a nemzeti mobil fizetési szervezet által kezelt adatai megváltoztak, az ügyfél aktuális adatai bejelentéséig, szükség esetén igazolásáig,

b) ha más használó ugyanazon telefonhívószámra vonatkozóan, a telefonhívószám használatának igazolása mellett köt mobil fizetési szerződést, és az ügyfél a nemzeti mobil fizetési szervezet felhívásától számított 15 napon belül nem igazolja a hívószám használatára vonatkozó jogosultságát,

c) tudomást szerez arról, hogy az ügyfél a nemzeti mobil fizetési szolgáltatást jogszabályellenesen vagy a jogviszonyból fakadó jogaival visszaélve használja, a jogellenes vagy visszaélésszerű magatartás megszüntetéséig, de legfeljebb 15 napig,

d) az ügyfél a nemzeti mobil fizetési szervezettel szemben fennálló és esedékessé vált, elismert vagy nem vitatott bármely fizetési kötelezettségének az erre vonatkozó – az esedékességet követő és a fizetési kötelezettség elmulasztásának a jogkövetkezményeit is magában foglaló – írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget.

7. A mobil fizetési szerződés megszűnése

11. § (1) A mobil fizetési szerződés megszűnik

a) a természetes személy ügyfél halála vagy a nem természetes személy ügyfél jogutód nélküli megszűnése esetén,

b) az ügyfél 7. § (4) bekezdése szerinti felmondása alapján,

c) az ügyfél vagy a nemzeti mobil fizetési szervezet 12. § szerinti felmondásával,

d) a felek közös megegyezése alapján.

(2) A felek a mobil fizetési szerződés megszűnését követő 30. napig egymással elszámolnak.

12. § (1) Az ügyfél a mobil fizetési szerződést 15 napos felmondási határidővel írásban vagy a nemzeti mobil fizetési szervezet ügyfélszolgálatán szóban bármikor felmondhatja.

(2) Az ügyfél a mobil fizetési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti mobil fizetési szervezet a jogviszonyból eredő kötelezettségeit vétkesen megszegi vagy a jogviszonyból eredő jogaival visszaél.

(3) A nemzeti mobil fizetési szervezet a mobil fizetési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az ügyfél a nemzeti mobil fizetési rendszert

a) jogszabállyal ellentétesen vagy

b) a mobil fizetési szerződésből fakadó jogaival visszaélve

használja, és az ügyfél a nemzeti mobil fizetési szervezet írásbeli felszólításától számított 15 napon belül nem igazolja, hogy a jogsértő vagy visszaélésszerű használatot megszüntette. Az igazolásra nyitva álló határidőn belül az ügyfél szolgáltatás igénybevételére való jogosultsága szünetel.

(4) A nemzeti mobil fizetési szervezet a mobil fizetési szerződést a 10. § d) pontja szerinti korlátozás esetén 30 napos felmondási határidővel felmondhatja, ha az ügyfél az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított legalább 15 nappal követő – a fizetési kötelezettség elmulasztásának a jogkövetkezményeit is magában foglaló – második felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben nem szűnik meg a mobil fizetési szerződés, ha az ügyfél a fizetési kötelezettségének legkésőbb a felmondási határidő utolsó napján eleget tesz.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott felmondás esetén a nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyféllel új mobil fizetési szerződés megkötését meghatározott összeg előre megfizetéséhez vagy egyéb biztosíték adásához kötheti.

(7) A nemzeti mobil fizetési szervezet a mobil fizetési szerződést 30 napos felmondási határidővel felmondhatja, ha az ügyfél a nemzeti mobil fizetési rendszert egybefüggő két éves időtartamban nem veszi igénybe, és ez idő alatt a jogviszony további fenntartása iránti nyilatkozatot sem terjeszt elő, feltéve hogy az ügyfélnek a nemzeti mobil fizetési szervezettel szemben tartozása nem áll fenn, és a nemzeti mobil fizetési szervezet 22. § (1) bekezdése szerinti számláján nincs az ügyfél által a központosított mobil értékesítésű szolgáltatással összefüggésben a nemzeti mobil fizetési szervezet részére bocsátott pénzeszköz. A mobil fizetési szerződés nem szűnik meg, ha az ügyfél a felmondási határidő leteltét megelőzően írásban a jogviszony további fenntartását kifejezetten kéri.

(8) A nemzeti mobil fizetési szervezet felmondása tartalmazza

a) a felmondás e rendeletben meghatározott jogcímét és annak indokát,

b) a felmondási időt és a felmondási idő lejártának napját, valamint

c) – ha a felmondás indoka az ügyfél szerződésszegése vagy a szolgáltatás nem használata – az ügyfél tájékoztatását a szerződésszegés orvoslására vonatkozó lehetőségről.

8. Az ügyfél adatainak nyilvántartása

13. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfél adatait az ügyfél által megadott és ellenőrzött telefonhívószám alapján tartja nyilván.

(2) Az ügyfél kérheti az őt megillető mentességre vagy kedvezményre vonatkozó, az Nmftv. 6. § (2) bekezdése szerinti adatainak ellenőrzését és rögzítését a nemzeti mobil fizetési szervezet nyilvántartásában.

(3) A mentességre vagy kedvezményre vonatkozó adatokat a nemzeti mobil fizetési szervezet akkor veheti nyilvántartásba, ha az ügyfél

a) az annak a jogcímét megalapozó okmányt az ügyfélszolgálaton bemutatja,

b) az a) pont szerinti okmány hiteles másolatát a nemzeti mobil fizetési szervezet számára eljuttatja vagy

c) a kedvezményre való jogosultság ellenőrzéséhez szükséges, az Nmftv. 6. § (2) bekezdése szerinti adatokat a nemzeti mobil fizetési szervezet rendelkezésére bocsátja, egyben bizonyítható módon – különleges adat esetén írásban –, a mobil fizetési szerződés fennállásának időtartamára hozzájárul ahhoz, hogy a kedvezményre való jogosultságot a nemzeti mobil fizetési szervezet az annak alapjául szolgáló adatokat nyilvántartó hatóságnál, bíróságnál vagy más szervnél ellenőrizze.

(4) Az ügyfél írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy a (2) bekezdés szerinti mentességre vagy kedvezményre vonatkozó adataiban bekövetkezett változásokat 8 napon belül írásban vagy az ügyfélszolgálaton személyesen bejelenti a nemzeti mobil fizetési szervezetnek.

9. A nemzeti mobil fizetési rendszer igénybevétele

14. § (1) Az ügyfél ellenőrzött és nyilvántartásba vett telefonhívószámáról telefonon, rövid szöveges üzenetben vagy az üzletszabályzatban meghatározott más módon az ügyfél részéről érkezett, a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás igénybevételére irányuló nyilatkozatot a mobil fizetési jogviszony keretében a nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfél ügyfélrendelkezéseként fogadja el.

(2) Annak a biztosítása, hogy a telefonhívószám az ügyfél rendelkezése alatt álljon, az ügyfél felelőssége.

15. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a beérkezett ügyfélrendelkezés formai vizsgálatát haladéktalanul, de legfeljebb annak beérkezésétől számított 60 másodpercen belül feldolgozza, és ha az a jogszabályban és az üzletszabályzatban meghatározott feltételeknek

a) nem felel meg, a szabályszerű ügyfélrendelkezés követelményeire való hivatkozást tartalmazó hibaüzenetet küld az ügyfélnek,

b) megfelel, az ügyfélrendelkezésnek megfelelően jár el.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfélrendelkezés teljesítéséről vagy annak sikertelenségéről haladéktalanul, a mobil fizetési szerződésben meghatározott módon az ügyfél részére visszaigazolást küld. Ha az adott mobil fizetési termék igénybevételéhez egyedi azonosítóra van szükség, azt a mobil fizetési szervezet igényli meg a szolgáltatótól, és a visszaigazolásban közli az ügyféllel.

(3) Ha az ügyfélrendelkezés sikerességét a nemzeti mobil fizetési szervezet nem igazolja vissza, az ügyfél a szolgáltatás igénybevételére, a szolgáltató és a nemzeti mobil fizetési szervezet pedig a díjra nem jogosult.

16. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a nemzeti mobil fizetési rendszer elérhetőségét havi szinten legalább 98%-ban biztosítja. A nemzeti mobil fizetési rendszer akkor minősül elérhetőnek, ha a nemzeti mobil fizetési rendszer legalább egy igénybe vételi módon képes az ügyfélrendelkezések fogadására és feldolgozására.

(2) A rendelkezésre állási kötelezettségbe nem számít bele, ha a kiesés a közreműködő elektronikus hírközlési szolgáltató szolgáltatási paraméterei vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás rendelkezésre állásának a hiánya miatt következett be.

17. § (1) A központosított mobil értékesítésű szolgáltatás ügyfél általi igénybevételéről, annak díjáról, a kényelmi díjról, valamint a továbbhárított költségekről a nemzeti mobil fizetési szervezet elektronikus számlát készít a felhasználás gyakoriságától függően legfeljebb 15 naponta, de legalább havonta, amelyet az üzletszabályzatban meghatározott módon kézbesít az ügyfél részére. Az ügyfél kérésére a nemzeti mobil fizetési szervezet nyomtatott formában is megküldi a számlát az ügyfélnek.

(2) Az ügyfél az (1) bekezdés szerinti díjakat és továbbhárított költségeket a mobil fizetési szerződésben meghatározott módokon fizetheti meg.

(3) A nemzeti mobil fizetési szervezet – az ügyfél előzetes értesítését követően – az üzletszabályzatban meghatározott esetekben korlátozhatja az ügyfél által igénybe vehető fizetési módokat, illetve előírhatja, hogy az ügyfél csak az általa előre befizetett összegek terhére veheti igénybe a szolgáltatást, így különösen ha az ügyfél korábbi fizetési késedelme azt indokolja.

10. Fogyasztóvédelem és panaszkezelés

18. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet az üzletszabályzatot

a) az ügyfélszolgálatán és honlapjának nyitóoldalán könnyen elérhető módon, keresésre alkalmas formában elektronikus úton tárolható, megjeleníthető, kereshető valamint nyomtatható formában, előzetes regisztrációt nem igénylő módon, ingyenesen közzéteszi,

b) az ügyfél kérésének megfelelő módon tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, valamint – az előállítás tényleges költségeit meg nem haladó költségtérítés ellenében – nyomtatott formában az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

(2) Az ügyfél kérésére a nemzeti mobil fizetési szervezet biztosítja, hogy az ügyfél a forgalmazási és számlázási adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendő díjak és költségek számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.

19. § A nemzeti mobil fizetési szervezet az Nmftv. 8. § (1) bekezdése szerinti ügyfélszolgálatára beérkezett bejelentéseket és panaszokat – a díjreklamáció kivételével – feldolgozza, és 72 órán belül, ha a bejelentés vagy a panasz

a) megalapozott, a jogszabályoknak és az üzletszabályzatnak megfelelő működés helyreállítása iránt intézkedik és erről az ügyfelet – választása szerint – telefonon vagy írásban tájékoztatja,

b) megalapozatlan, erről az ügyfelet – választása szerint – telefonon vagy írásban, az Nfmtv. 8. § (2) bekezdés c) pontjának is megfelelően tájékoztatja.

20. § (1) Az ügyfél a nemzeti mobil fizetési szervezet által megállapított szolgáltatási és kényelmi díj, illetve továbbhárított költség összegét az ügyfélszolgálaton előterjesztett díjreklamációban vitathatja.

(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet a díjreklamációt nyilvántartásba veszi. A díjreklamáció elbírálása alatt

a) a nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfél részére a szolgáltatást nem korlátozhatja, és a mobil fizetési szerződését nem mondhatja fel, továbbá

b) a fizetésre vonatkozó határidők nyugszanak.

(3) Ha az ügyfél a nemzeti mobil fizetési szervezet által követelt díj, illetve továbbhárított költség összegszerűségét vitatja, a nemzeti mobil fizetési szervezetnek kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett és számlázási rendszere zárt, a díj, illetve költség számlázása, továbbá megállapítása helyes volt. Ellenkező bizonyításig nem terheli számlázási rendszere zártságának vonatkozásában külön bizonyítási kötelezettség a nemzeti mobil fizetési szervezetet, ha a rendszer zártságát az informatikáért felelős miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsítja.

(4) Ha a nemzeti mobil fizetési szervezet a díjreklamációnak helyt ad, a díjkülönbözetet és annak a díj, illetve költség befizetésének napjától járó kamatait az ügyfél számára jóváírja.

(5) Ha a nemzeti mobil fizetési szervezet a díjreklamációnak nem ad helyt, arra a panasz és a bejelentés elutasítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

21. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a központosított mobil értékesítésű szolgáltatással kapcsolatban beérkezett panaszt, bejelentést, a panaszt, bejelentést tevő egyidejű értesítése mellett – a panasszal vagy bejelentéssel kapcsolatban a rendelkezésére álló információkkal együtt – a szolgáltató részére haladéktalanul továbbítja.

(2) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti panasz, bejelentés alapján megtett intézkedéséről a nemzeti mobil fizetési szervezetet kérésére tájékoztatja.

(3) A nemzeti mobil fizetési szervezet és a szolgáltató köteles a panaszok és bejelentések kezelése körében együttműködni, az ahhoz szükséges információkat egymás részére átadni.

11. Az ügyfélpénzek védelme

22. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a központosított mobil értékesítésű szolgáltatáshoz kapcsolódó befizetések elkülönített kezelése érdekében az ügyféltől átvett pénzeszközöket köteles az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező hitelintézetnél a saját pénzeszközeitől elkülönített számlán tartani. A központosított mobil értékesítésű szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ügyféltől átvett pénzeszközökkel a nemzeti mobil fizetési szervezet sajátjaként nem rendelkezhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti számlán lévő pénzeszköz kizárólag a központosított mobil értékesítésű szolgáltatáshoz kapcsolódóan e rendelet előírásai alapján használható fel.

(3) Az ügyfél a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás ellenértékét az (1) bekezdés szerinti számlára utalja. Az ügyfelet az általa a nemzeti mobil fizetési szervezet felé megfizetett összeg után kamat nem illeti meg.

(4) A nemzeti mobil fizetési szervezet a 17. § szerinti számlázás során és az ügyfél ez irányú kérelmére bármikor az ügyfél által a (3) bekezdés szerint megfizetett összegek felhasználásáról és aktuális egyenlegéről az ügyfelet tájékoztatja.

(5) A nemzeti mobil fizetési szervezet a (3) bekezdés szerinti befizetésre vonatkozó nyilvántartását úgy vezeti, hogy

a) abból pontosan megállapítható legyen az ügyfelektől a központosított mobil értékesítésű szolgáltatással összefüggésben a nemzeti mobil fizetési szervezet részére bocsátott pénzeszközök mennyisége és felhasználása, a megfizetés és a felhasználás időpontja,

b) az alapján bármikor, késedelem nélkül biztosítható legyen az ügyfelek és a nemzeti mobil fizetési szervezet pénzeszközeinek elkülönített nyilvántartása, és

c) az valós képet mutasson az ügyfeleknek a nemzeti mobil fizetési szervezettel szemben fennálló mindenkori összesített pénzköveteléséről.

(6) A nemzeti mobil fizetési szervezet a mobil fizetési szerződés megszűnése esetén az általa készített elszámolás során az ügyfél által megfizetett és fel nem használt összeget az ügyfél számára visszafizeti.

12. Viszonteladói szerződés

23. § A viszonteladói szerződés keretében a viszonteladó megvásárolja a központosított mobil értékesítésű szolgáltatást a nemzeti mobil fizetési szervezettől, és azt az üzletszabályzatban előírt követelmények betartása mellett, saját szerződési feltételei alkalmazásával továbbértékesíti az igénybe vevő számára.

24. § (1) A viszonteladói szerződésre a mobil fizetési szerződésre vonatkozó rendelkezéseket az ezen alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A viszonteladó nem jogosult olyan, mentességet vagy kedvezményt tartalmazó mobil fizetési termék továbbértékesítésére, amellyel kapcsolatosan a mentesség vagy kedvezmény igénybevétele jogszerűségének megállapítása az értékesítés során történik, feltéve hogy a jogosultság megállapítása személyes adat kezelését teszi szükségessé.

(3) A viszonteladói szerződést írásba kell foglalni.

(4) A viszonteladói szerződés létrehozásával, a viszonteladás kiépítésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségeiket a felek maguk viselik.

24/A. §13 (1) A viszonteladó a mobil fizetési termék 8. § (1) bekezdés szerinti díján felül a nemzeti mobil fizetési szervezet részére az alábbi szolgáltatások esetében, az alábbi mértékű kényelmi díjat fizet:

a) várakozási (parkolási) közszolgáltatás értékesítése esetén tranzakciónként 40 forint,

b) a Kkt. 33/A. §-a szerinti úthasználati jogosultság értékesítése esetén tranzakciónként 0 forint,

c) az Útdíjtörvény szerinti úthasználati jogosultság értékesítése esetén tranzakciónként 0 forint,

d) közlekedési jegy értékesítése esetén tranzakciónként 0 forint,

e) a Nmftv. 2. § d) pontja szerinti szolgáltatás esetén tranzakciónként 75 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

(3) A nemzeti mobil fizetési szervezet a mobil fizetési termék 8. § (1) bekezdés szerinti díjából

a) az Útdíjtörvény szerinti úthasználati jogosultság értékesítése esetén 2,5%,

b) közlekedési jegy értékesítése esetén 2,5%

mennyiségi kedvezményt biztosít a viszonteladó számára.

24/B. §14 (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet havonta, a tárgyhónapot követő hónap ötödik napján elszámolási összesítőt küld a viszonteladó részére a tárgyhónapban a viszonteladó által értékesített mobil fizetési termék mennyiségéről és értékéről.

(2) Ha a mobil fizetési termék értékesítésének kezdő napja nem a hónap első napjára esik, az első elszámolási időszak a mobil fizetési termék értékesítésének kezdő napján kezdődik és a tárgyhónap végéig tart. A nemzeti mobil fizetési szervezet és a viszonteladó megállapodhatnak rövidebb elszámolási időszakok alkalmazásában.

(3) Az elszámolási összesítőben a viszonteladó által kifogásolt tételekről a felek az elszámolási összesítő megküldését követő 8 napon belül egyeztetnek, és ennek eredménye alapján a viszonteladó a tárgyhónapot követő 15. napig teljesítésigazolást állít ki. A fennmaradt vitás tételekre vonatkozóan a felek a tárgyhónapot követő hónapra vonatkozó díjak elszámolásával egyidejűleg számolnak el.

(4) A tárgyhónapban a viszonteladó által értékesített, a teljesítésigazolásban igazolt mobil fizetési termékek után a nemzeti mobil fizetési szervezetet megillető díj a tárgyhónapot követő 30. napig, a nemzeti mobil fizetési szervezet által kiállított számla alapján esedékes.

25. § (1) A viszonteladó és az igénybe vevő közötti, az ügyfélrendelkezéssel kapcsolatos kommunikáció bonyolítása, valamint az ügyfélrendelkezésnek a nemzeti mobil fizetési szervezethez történő továbbítása a viszonteladó feladata.

(2) A viszonteladó köteles tájékoztatni az igénybe vevőt, hogy a szolgáltatása a nemzeti mobil fizetési szervezet által értékesített, központosított mobil értékesítésű szolgáltatásokon alapul.

26. § (1) A központosított mobil értékesítésű szolgáltatást viszonteladón keresztül megvásároló igénybe vevő részére a nemzeti mobil fizetési szervezet közvetlen hozzáférést biztosít az interneten keresztül elérhető felületéhez, amelyen követheti az általa igénybevett központosított mobil értékesítésű szolgáltatásokat, és közvetlen panaszkezelési szolgáltatást vehet igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás nem kizárólagos, az nem érinti a viszonteladó kötelezettségét önálló ügyfélszolgálat és panaszkezelés biztosítására.

(3) A viszonteladó az igénybe vevőt köteles tájékoztatni az (1) bekezdés szerinti lehetőségről.

(4) A nemzeti mobil fizetési szervezet általi panaszkezelés érdekében az ügyfélrendelkezés továbbítása és feldolgozása során

a) a felek egyedi és közös tranzakció azonosítót hoznak létre, és

b)15 a viszonteladó az ügyfélrendelkezés teljesítéséhez szükséges azonosítón túl a viszonteladó által létrehozott és az igénybe vevő által is ismert igénybe vevőhöz köthető egyedi tranzakció azonosítót is közli a nemzeti mobil fizetési szervezettel.

27. § (1) A viszonteladó által fizetendő díjakról és továbbhárított költségekről a nemzeti mobil fizetési szervezet havonta összesítő számlát készít, amelyet a viszonteladó a számla keltétől számított 30 napon belül átutalás útján fizet meg a nemzeti mobil fizetési szervezetnek.

(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet jogosult biztosítékot kérni a viszonteladótól a viszonteladó által fizetendő díjak és továbbhárított költségek fedezetének biztosítására.

(3) A nemzeti mobil fizetési szervezet viszonteladói szerződést 30 napos felmondási határidővel felmondhatja, ha a vele szemben fennálló és esedékessé vált, elismert vagy nem vitatott bármely fizetési kötelezettségének az erre vonatkozó – az esedékességet követő és a fizetési kötelezettség elmulasztásának a jogkövetkezményeit is magában foglaló – felszólítás kézhezvételétől számított legalább 15 nappal követő – felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül sem tesz eleget.

III. Fejezet

A SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

13. A szolgáltatói szerződés tartalma, létrejötte

28. § (1) A szolgáltatói szerződés alapján a nemzeti mobil fizetési szervezet harmadik személyek részére továbbértékesíti a szolgáltató által nyújtott központosított mobil értékesítésű szolgáltatást és támogatási szolgáltatásokat nyújt a szolgáltató részére, a szolgáltató pedig továbbértékesítési díjat fizet a nemzeti mobil fizetési szervezet részére.

(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet a szolgáltatói szerződésekkel kapcsolatban a szolgáltatók közötti egyenlő elbánás elvének megtartásával jár el.

29. § (1) A szolgáltatói szerződés megkötését

a) az Nmftv. 2. § a)–c) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató felé a nemzeti mobil fizetési szervezet kezdeményezi,

b) az Nmftv. 2. § d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a nemzeti mobil fizetési szervezet egymás felé egyaránt kezdeményezheti.

(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet a szolgáltatói szerződés megkötéséhez szükséges információk közlésére hívhatja fel a szolgáltatót, a teljesítéshez szükséges ésszerű határidő megállapításával.

(3) A (2) bekezdés szerinti információk szolgáltatását követő 30 napon belül a nemzeti mobil fizetési szervezet szolgáltatás-bevezetési javaslatot tesz a szolgáltató részére, amelyben meghatározza

a) a mobil fizetési termék bevezetésének napját,

b) a nemzeti mobil fizetési rendszerhez való csatlakozás műszaki feltételeit,

c) azokat a feltételeket, amelyeket a szolgáltatónak a mobil fizetési termék meghatározásakor figyelembe kell vennie,

d) az ügyfelek tájékoztatásával kapcsolatos teendőket a mobil fizetési termék bevezetésével összefüggésben.

(4) A szolgáltatói szerződés a szolgáltatás-bevezetési javaslat szolgáltató általi elfogadását követően írásban, határozatlan időre jön létre. A felek a szolgáltatói szerződésben e rendelet rendelkezéseitől nem térhetnek el.

(5) A szolgáltatói szerződés létrehozásával, a továbbértékesítés kiépítésével kapcsolatos költségeiket a felek maguk viselik.

29/A. §16 (1) A szolgáltatói szerződéssel létrejött jogviszony keretében a várakozási (parkolási) közszolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles – a nemzeti mobil fizetési szervezet (2) bekezdés szerinti közreműködésével – a jegykiadó automatáin vagy a közterületi parkolással kapcsolatos tájékoztató tábláin a nemzeti mobil fizetési rendszer használatával kapcsolatos információkat megjelenítő feliratot elhelyezni, és azon feltüntetni:

a) a várakozási terület zónakódját,

b) a nemzeti mobil fizetési szervezet internetes oldalának címét és a vásárlási mobilalkalmazásának elérési címét,

c) valamennyi hatályos viszonteladói szerződéssel rendelkező viszonteladóra vonatkozóan a vásárlással kapcsolatos információkat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feliratok egységes formáját és adattartalmát a nemzeti mobil fizetési szervezet határozza meg és gondoskodik a feliratok előállításáról.

(3) A várakozási (parkolási) közszolgáltatást nyújtó szolgáltató a 29. § (3) bekezdés a) pontja szerinti időpontig, valamint szükség esetén évente egy alkalommal március 1-jéig a saját költségén biztosítja az (1) bekezdés szerinti feliratok elhelyezését.

(4) A viszonteladó megtéríti a feliratok cseréjének indokolt költségét a nemzeti mobil fizetési szervezet részére, ha a feliratok cseréje a viszonteladónak felróható ok miatt szükséges.

30. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet az üzletszabályzat szolgáltatóra vonatkozó rendelkezésében a 7. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a következőket rögzíti

a) a szolgáltatói jogviszony részletes tartalmát, a támogatási szolgáltatások minőségére és biztonságára vonatkozó feltételeket,

b) a hibaelhárításra és a támogatási szolgáltatások szünetelése esetén irányadó szabályokat,

c) a továbbértékesítési díjelszámolásának és kifizetésének, továbbá a túlzott mértékű továbbértékesítési díjvisszatérítésének részletes szabályait, és

d) a 35. § szerinti kötbér megállapításának és megfizetésének részletes szabályait.

(2) A szolgáltatói szerződés valamely feltételének egyoldalú módosítására, az arra vonatkozó értesítésre és az ahhoz kapcsolódó azonnali hatályú felmondásra a 7. § (2)–(4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy ügyfél alatt a szolgáltatót kell érteni.

14. A továbbértékesítési díj

31. § (1)17 A továbbértékesítési díj alapja az ügyfél által a 8. § (1) bekezdése szerint fizetendő díj általános forgalmi adó nélkül számított összege, mértéke

a) várakozási (parkolási) közszolgáltatás értékesítése esetén 10%,

b) a Kkt. 33/A. §-a szerinti úthasználati jogosultság értékesítése esetén 5%,

c) közlekedési jegy értékesítése esetén 5%,

d) az Útdíjtörvény szerinti úthasználati jogosultság értékesítése esetén 5%.

(2) A (1) bekezdés szerinti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

32. § (1)18 A nemzeti mobil fizetési szervezet havonta, a tárgyhónapot követő hónap ötödik napján elszámolási összesítőt küld a szolgáltató részére a tárgyhónapban értékesített mobil fizetési termék mennyiségéről és értékéről.

(2) Ha a mobil fizetési termék értékesítésének kezdő napja nem a hónap első napjára esik, az (1) bekezdéstől eltérően az első elszámolási időszak a mobil fizetési termék értékesítésének kezdő napján kezdődik és az azt követő hónap végéig tart.

(2a)19 Az elszámolási összesítőben a szolgáltató által kifogásolt tételekről a felek az elszámolási összesítő megküldését követő 8 napon belül egyeztetnek, és ennek eredménye alapján a nemzeti mobil fizetési szervezet a tárgyhónapot követő 15. napig teljesítésigazolást állít ki. A fennmaradt vitás tételekre vonatkozóan a felek egyeztetést követően a tárgyhónapot követő hónapra vonatkozó díjak elszámolásával egyidejűleg számolnak el.

(3)20 Az elszámolási időszakban a mobil fizetési szervezet által értékesített, a teljesítésigazolásban igazolt mobil fizetési termékek után a szolgáltatót megillető díj a tárgyhónapot követő 30. napig, a szolgáltató nevében a nemzeti mobil fizetési szervezet által kiállított számla alapján esedékes.

15. A támogatási szolgáltatások

33. § (1) A szolgáltatói szerződés alapján a nemzeti mobil fizetési szervezet az Nmftv. 5. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatások körében az e §-ban meghatározott támogatási szolgáltatásokat nyújtja a szolgáltató részére.

(2) A várakozási (parkolási) közszolgáltatás értékesítésével kapcsolatban a nemzeti mobil fizetési szervezet

a) beazonosítja az ügyfelet, és megvizsgálja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát,

b) elindítja és leállítja a szolgáltatást,

c)21 megállapítja a parkolási időt,

d) adatot szolgáltat a szolgáltató ellenőre számára és informatikai támogatást nyújt az ellenőrzéshez,

e) kiválasztja a zónának megfelelő tarifát és kiszámítja a parkolási díjat,

f) figyelembe veszi a zóna sajátos szabályait,

g) kezeli a szolgáltató szolgáltatásával szemben felmerülő ügyfélpanaszokat.

h) kezeli az ügyfelek által téves zónakijelöléssel indított parkolások elszámolását az érintett szolgáltatók között,

i) statisztikai adatokat szolgáltat a szolgáltatónak.

(3) Az úthasználati jogosultság értékesítésével kapcsolatban a nemzeti mobil fizetési szervezet

a) beazonosítja az ügyfelet, és megvizsgálja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát,

b) megállapítja az ügyfél által fizetendő díjat,

c) adatot szolgáltat a szolgáltató nyilvántartásához és az ellenőrzéshez,

d) kezeli a szolgáltató szolgáltatásával szemben felmerülő ügyfélpanaszokat, és

e) statisztikai adatokat szolgáltat a szolgáltatónak.

(3a)22 Az Útdíjtörvény szerinti úthasználati jogosultság értékesítésével kapcsolatban a nemzeti mobil fizetési szervezet

a) begyűjti az ügyféltől az Útdíjtörvény szerint a tranzakció elindításhoz szükséges adatokat, és megvizsgálja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát,

b) adatot szolgáltat a szolgáltató nyilvántartásához és az ellenőrzéshez,

c) kezeli a szolgáltató szolgáltatásával szemben felmerülő ügyfélpanaszokat, és

d) statisztikai adatokat szolgáltat a szolgáltatónak.

(4) A közlekedési jegy értékesítésével kapcsolatban a nemzeti mobil fizetési szervezet

a) beazonosítja az ügyfelet, és megvizsgálja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát,

b) megállapítja az ügyfél által fizetendő jegyárat,

c) technológiai támogatást nyújt és adatot szolgáltat a szolgáltató által végzett ellenőrzéshez,

d) kezeli a szolgáltató szolgáltatásával szemben felmerülő ügyfélpanaszokat és informatikai támogatást nyújt az ellenőrzéshez, és

e) statisztikai adatokat szolgáltat a szolgáltatónak.

(5) A szolgáltatóval kötött megállapodás alapján a nemzeti mobil fizetési szervezet jogosult olyan támogatási szolgáltatás nyújtására, amelynek keretében a szolgáltató javára elvégzi a mentességre vagy kedvezményekre való jogosultság ellenőrzésével és igazolásával kapcsolatos egyes feladatokat.

16. Rendelkezésre állás, kötbér

34. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a szolgáltató felé biztosítja a nemzeti mobil fizetési rendszer e §-ban meghatározott szintű rendelkezésre állását.

(2) A szolgáltató mobil fizetési termékeinek az ügyfelek számára a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül havi szinten legalább 98%-ban elérhetőnek kell lennie. A mobil fizetési termék akkor minősül elérhetőnek, ha a mobil fizetési rendszer képes az adott mobil fizetési termékre vonatkozó ügyfélrendelkezések fogadására és feldolgozására, legalább egy csatorna igénybe vételével.

(3) A nemzeti mobil fizetési rendszernek az ellenőrzések informatikai támogatásához havi szinten legalább 98,5%-ban elérhetőnek kell lennie.

(4) A rendelkezésre állási kötelezettség a nemzeti mobil fizetési szervezetet az érdekkörében terheli. A rendelkezésre állás elmulasztása – további vizsgálat nélkül – annyiban a nemzeti mobil fizetési szervezet érdekkörén kívül következik be, ha az a közreműködő elektronikus hírközlési szolgáltató szolgáltatási paraméterei, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás rendelkezésre állásának a hiánya miatt következett be.

35. § (1) Ha a nemzeti mobil fizetési rendszer egy naptári hónapban nem teljesíti az e rendeletben meghatározott rendelkezésre állási szintet, a nemzeti mobil fizetési szervezet a (2) bekezdésben meghatározott mértékű kötbért fizet a szolgáltató részére.

(2) A kötbér mértéke a (3) bekezdés szerinti kötbéralap

a) 10%-a, ha a nemzeti mobil fizetési rendszer rendelkezésre állása a 34. § (2) bekezdése szerinti 98%-os vagy a 34. § (3) bekezdése szerinti 98,5%-os szintet nem éri el, de a 97%-os szintet meghaladja,

b) 15%-a, ha a nemzeti mobil fizetési rendszer rendelkezésre állása a 97%-os szintet nem éri el, de a 95%-os szintet meghaladja,

c) 20%-a, ha a nemzeti mobil fizetési rendszer rendelkezésre állása a 95%-os szintet nem éri el.

(3) A kötbér alapja a tárgyidőszakot megelőző 6 hónap – vagy a szolgáltatói szerződés hatályának a tárgyidőszakot megelőző időszakának, ha ez rövidebb, mint 6 hónap –átlagában a szolgáltató központosított mobil értékesítésű szolgáltatásainak továbbértékesítése után a nemzeti mobil fizetési szervezetet megillető havi nettó továbbértékesítési díj.

(4) A kötbér a tárgyhavi elszámolást követő elszámoláskor esedékes.

17. A szolgáltatói szerződés módosítása és megszűnése

36. § (1) A szolgáltató ésszerű időben tájékoztatja a mobil fizetési szervezetet minden olyan körülmény megváltozásáról, amely kihatással van a szolgáltatói szerződésre, és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.

(2) A szolgáltatói szerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

37. § (1) A felek bármelyike felmondhatja a szolgáltatói szerződést, ha a Nmftv. szerinti szerződéskötési kötelezettség már nem terheli.

(2) A felek a szolgáltatói szerződés megszűnését követő 30. napig egymással elszámolnak.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. Hatályba léptető rendelkezés

38. § Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.

19. Az Európai Unió jogának való megfelelés

39. § E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A rendeletet a 667/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 37. §-a hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

Az 1. § a) pontja a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § e) pontját a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § (2) bekezdése a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdését a 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 50. §-a iktatta be.

6

A 4. § (3) bekezdése a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (4) bekezdését a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

8

A 6. § (2) bekezdése a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. § (1) bekezdése a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. § (2) bekezdés b) pontja a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. § (2) bekezdés c) pontja a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. § (2) bekezdés e) pontját a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

13

A 24/A. §-t a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

14

A 24/B. §-t a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

15

A 26. § (4) bekezdés b) pontja a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 29/A. §-t a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

17

A 31. § (1) bekezdése a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

18

A 32. § (1) bekezdése a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 32. § (2a) bekezdését a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

20

A 32. § (3) bekezdése a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 33. § (2) bekezdés c) pontja a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 33. § (3a) bekezdését a 92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére