• Tartalom

36/2012. (IV. 13.) VM rendelet

36/2012. (IV. 13.) VM rendelet

a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet és az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet módosításáról1

2012.04.21.

Az 1. és 4. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 23–24. pontjában,

a 2. és 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet (a továbbiakban: BarlangR.) 21. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendeletnek a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet és az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet módosításáról szóló 36/2012. (IV. 13.) VM rendelettel (a továbbiakban: R.) hatályon kívül helyezett rendelkezései az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő, első fokon el nem bírált engedélyezési ügyekben nem alkalmazhatók.”

2. § Az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában)

d) emissziókataszter: az együttes EMEP/EEA légszennyező anyag kibocsátási leltár kézikönyv előírásainak megfelelően számított, légszennyező anyagokra vonatkozó éves összkibocsátásokat tartalmazó dokumentum.”

3. § Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a 3. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határértékeket 2010-ig kell teljesíteni, amelyek elérésének ütemezését, végrehajtásával kapcsolatos feladatait a Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP) és annak éves intézkedési tervei tartalmazzák. Az NKP 2015. évvel kezdődően tartalmazza az elfogadott és előirányzott intézkedéseket, valamint azok szennyezőanyag kibocsátásra gyakorolt várható hatásainak számszerűsített becslését, jelentős változás esetén annak földrajzi eloszlását is.
(3) A környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik az (1) bekezdésben meghatározott légszennyező anyagokra vonatkozó emissziókataszter kidolgozásáról, annak évenkénti felülvizsgálatáról és aktualizálásáról, valamint az évenkénti, a 2010. évre vetített, számszerűsített kibocsátási előrejelzés elkészítéséről.
(4) Az emissziókatasztert és az előrejelzést a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről szóló, 1999. december 1-jén, Göteborgban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 195/2006. (IX. 25.) Korm. rendeletben meghatározott módszerekkel kell elkészíteni, az együttes EMEP/EEA légszennyező anyag kibocsátási leltár kézikönyv előírásainak figyelembevételével.”

4. § Hatályát veszti a BarlangR. 16. § (7) és (8) bekezdése.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet 2. és 3. §-a az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló, 2001. október 23-i 2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet az 5. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. április 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére