• Tartalom

362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § (1) Az érintett helyi önkormányzat a beruházás megvalósítása során haladéktalanul köteles a minisztert tájékoztatni az ok megjelölésével, amennyiben
a) a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása akadályba ütközik, vagy a beruházás megvalósításának ütemezéséhez képest késik,
b) a beruházás megvalósítása határidőre nem teljesíthető, vagy annak a veszélye fennáll,
c) a beruházás megvalósítása a műszaki tartalom időközben bekövetkezett megváltozása miatt késedelmet szenvedhet, vagy annak reális veszélye felmerül.
(2) Ha az érintett helyi önkormányzat nem tesz eleget az (1) bekezdésben megjelölt kötelezettségének, a miniszter erről haladéktalanul tájékoztatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős minisztert.
(3) A 4. §-ban meghatározott szervezet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 79. §-ában foglaltak alapján általa nyilvántartott – az 1. §-ban meghatározott beruházásokkal kapcsolatos – adatok teljes köréről folyamatosan köteles adatot szolgáltatni a miniszter számára.
(4) Ha a beruházás megvalósítása érinti a vidékfejlesztésért felelős miniszter feladatköréhez kapcsolódó, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet által nyújtott támogatás felhasználását, akkor az ehhez kapcsolódó adatokról a miniszter kérésére a vidékfejlesztésért felelős miniszter a kért adatokat haladéktalanul köteles a miniszternek megküldeni.
(5) A beruházás megvalósítása érdekében a támogatási konstrukció szakmai tartalma tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter (a továbbiakban: érintett miniszter) a miniszter egyedi kérésére köteles a rendelkezésére álló adatokat a miniszternek megküldeni.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott adatok személyes adatot nem tartalmazhatnak.
(7) A miniszter köteles az általa kezelt adatok eredeti védelmi szintjét fenntartani. Más személy vagy szervezet részére adatot nem továbbíthat.
(8) A miniszter az (1)–(5) bekezdésben meghatározott adatokat az eredeti formában, elektronikus módon vagy papír alapon tartja nyilván. A beruházással kapcsolatos adatokat a beruházás befejezését követő 1 éven belül köteles a nyilvántartásból törölni.”

2. § Az R. 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter az érintett miniszter, valamint más állami szervek, gazdasági szervezetek bevonásával konzultációt kezdeményezhet, szakmai segítséget nyújthat a helyi önkormányzat számára.”

3. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

6. § (1) Az 5. §-ban meghatározott esetben a szervezet a támogatási szerződésnek a Kormány döntésében foglaltaknak megfelelő módosítását kezdeményezi. A módosított szerződésnek tartalmaznia kell különösen
a) a felek közötti elszámolásra,
b) az önkormányzat tűrési kötelezettségének tartalmára,
c) a módosított támogatási szerződés bíróság előtti megtámadására
vonatkozó rendelkezéseket.
(2) A szerződés módosításának meghiúsulása esetén a szervezet felbontja a támogatási szerződést és új szerződés megkötését kezdeményezi a Kormány által kijelölt állami szervvel.”

4. § Az R. a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § E rendeletnek az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelettel módosított 6. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére