• Tartalom

367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

2021.07.16.

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1) A Kormány az építési termék, építményszerkezet, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, tűzoltó-technikai termék (a továbbiakban együtt: termék) tűzvédelemmel, valamint nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése során keletkező szén-monoxid érzékelésére szolgáló berendezéssel (a továbbiakban: szén-monoxid-érzékelő) kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szervként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: BM OKF) jelöli ki.

(2) A Kormány a termékek tűzvédelemmel, valamint a szén-monoxid-érzékelőkkel összefüggő piacfelügyeleti hatósági feladatokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések lefolytatására – a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok kivételével – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki.

2. § (1)2 A BM OKF és a katasztrófavédelmi kirendeltség ellenőrzi a forgalomba hozott, forgalmazott,

a) beépítésre kerülő vagy beépített termék tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek

b) felszerelt szén-monoxid-érzékelő műszaki előírásoknak

való megfelelőségét.

(2) A BM OKF és a katasztrófavédelmi kirendeltség piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e rendelet, a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján gyakorolja.

3. § (1) A BM OKF a bírság kiszabása során az eset összes körülményét figyelembe veszi, különösen

a) a jogsértéssel érintett felhasználók, fogyasztók számát,

b) a jogsértéssel érintett felhasználók, fogyasztók érdekei sérelmének körét,

c) a jogsértő állapot időtartamát,

d) a jogsértő magatartás kiterjedtségét és ismételt tanúsítását,

e) a jogsértéssel elért előnyöket,

f) a forgalmazás módját,

g) a jogsértéssel érintett termékről szóló tájékoztatók, leírások tartalmát,

h)3 a megfelelőségigazolás, teljesítménynyilatkozat, vagy a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány tartalmát,

i) a jogsértéssel érintett termék árát,

j) a jogsértéssel érintett termékből gyártott, forgalomba hozott, forgalmazott, betervezett, beépített vagy felhasznált mennyiséget,

k) a jogsértéssel érintett termék műszaki specifikációknak való megfelelőségét, és

l) a termék potenciális környezetkárosító hatását.

(2)4 A bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára kell befizetni.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

5. §5

6. § (1) Ez a rendelet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénnyel, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvénnyel és az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelettel együtt az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk (2)–(3) bekezdésének, 7. cikkének és a 16. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2)6 Ez a rendelet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénnyel és a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvénnyel együtt a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (1) és (5) bekezdésének, 11. cikk (1)–(3) bekezdésének, valamint 14. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

Az 1. § a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 5. § (2) bekezdését.

2

A 2. § (1) bekezdése a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 5. § (2) bekezdését.

3

A 3. § (1) bekezdés h) pontja a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése a 137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § (2) bekezdése a 246/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére