• Tartalom

37/2012. (IV. 16.) VM rendelet

37/2012. (IV. 16.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.04.19.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet módosításai

1. § A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Erdőtelepítési első kivitelhez nyújtott támogatás esetén a legkisebb támogatható terület nagysága az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 45. § (2) bekezdés rendelkezéseit figyelembe véve, az erdőtelepítés szélső csemetéinek tövétől maximum 3 méter széles sávú koronavetülettel együtt számítva 1 hektár. Ennél kisebb, de maximum 3 méter széles sávú koronavetülettel együtt számítva legalább 0,3 ha nagyságú terület támogatása csak erdőterülettel közvetlenül határos mezőgazdasági területen történő erdősítés után vehető igénybe, vagy olyan terület esetében, ahol a közvetlenül határos terület a támogatási kérelemben szintén szerepel.”

2. § Az R1. 15/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Azokban az erdősítésekben, ahol a gazdálkodó jóváhagyott vis maior bejelentéssel rendelkezik az adott erdősítés vonatkozásában és a káresemény által sújtott terület nagysága az erdősítésben
a) nem különíthető el, de mértéke eléri az 50%-ot, vagy
b) elkülöníthető és mértéke eléri vagy meghaladja az 1 ha-t vagy a részlet felét
a 23. § (1) bekezdésben foglaltakat a vis maior káresemény bejelentésének elfogadásáról szóló helyt adó vagy részben helyt adó határozat jogerőre emelkedésétől számítva kell teljesítenie a gazdálkodónak.”

3. § Az R1. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A jövedelempótló időszakban évente esedékes támogatás csak az egységes kérelem benyújtásának feltételeiről szóló jogszabályban rögzített egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban, az egységes kérelem részeként benyújtott kifizetési kérelem alapján fizethető ki.”

4. § Az R1. a következő 26/A. §-sal egészül ki:

26/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet [a továbbiakban: 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet] által megállapított 8. §-át, 15/A. § (4) bekezdését, és 16. § (5) bekezdését a 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell.”

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításai

5. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő 18. és 19. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„18. jövedelem:
a) azoknál a társas vállalkozásoknál, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek, a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele,
b) az egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók esetében a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó adóalapba számító bevétel, amelynél a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti egységes területlapú támogatás és költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás nem vehetők figyelembe,
c) azon vállalkozások és egyéni cégek esetében, amelyek az egyszerűsített vállalkozási adó szabályai szerint adóznak, a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó bevétel, amelynél az Szja tv. szerinti egységes területlapú támogatás és költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás nem vehetők figyelembe,
d) egyéb jogalanyok esetében a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó bevétel, amelynél az Szja tv. szerinti egységes területlapú támogatás és költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás nem vehetők figyelembe;
19. mezőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, szaporító anyag termesztés, vadgazdálkodás.”

6. § Az R2. 3. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Nem igényelhető támogatás:]

h) az erdő igénybevételének ellentételezéseként, az Evt. 78. § (3) bekezdése alapján előírt csereerdősítésre.”

7. § Az R2. 5. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:
az erdőrészlet területe a korona vetülettel együtt eléri]

bb) a 0,5 hektárt, ha a létesítendő erdőrészlet más, az Evt. 6. §-a szerinti erdőterülettel, vagy a támogatási kérelemben szintén szereplő legalább 0,5 hektár nagyságú erdősítendő területtel közvetlenül határos, és azzal az Evt. 16. § (8) bekezdése szerint természetben összefüggőnek tekinthető, vagy attól legfeljebb egy, az Evt. 4. § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontjának megfelelő terület vagy létesítmény választja el;”

8. § (1) Az R2. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) nevében eljáró, a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság) – az MVH honlapján közzétett és az MVH központi szerve által rendszeresített formanyomtatványon – kell benyújtani. Ugyanazon kérelmező egy benyújtási időszakban azonos erdészeti igazgatósághoz kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.”

(2) Az R2. 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A támogatási kérelemre vonatkozó módosítási kérelmet az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a területileg illetékes erdészeti igazgatósághoz kell benyújtani.”

9. § Az R2. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A jövedelempótló időszakban évente esedékes támogatás csak a külön jogszabályban rögzített egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban, az egységes kérelem részeként benyújtott kifizetési kérelem alapján fizethető ki.”

10. § (1) Az R2. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R2. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 37/2012. (IV. 16.) VM rendelethez

Támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere

A

B

C

 

Értékelési szempont megnevezése

Pontszám

1.

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

2.

Hátrányos helyzetű terület (EMVA általános rendelet szerinti)

a hátrányos helyzetű területen elhelyezkedő községhatárában tervezett erdőrészlet

5

3.

egyéb területen elhelyezkedő községhatárában tervezett erdőrészlet

0

4.

Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott terület [240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján]

a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település községhatárában tervezett erdőrészlet

4

5.

az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű település községhatárában tervezett erdőrészlet

4

6.

egyéb település községhatárában tervezett erdőrészlet

0

7.

Térségi fenntarthatóság vizsgálata (helyben lakás vizsgálata)

lakhely vagy székhely szerinti községhatárban tervezett erdőtelepítés

6

8.

lakhely vagy székhely szerinti településsel szomszédos községhatárban tervezett erdőtelepítés

4

9.

egyéb helyen tervezett erdőtelepítése

0

10.

Mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya
a kérelmező lakhelyén

a tervezett erdőrészlet szerinti településen eléri, vagy meghaladja az országos átlagot a KSH adatai szerint

6

11.

a tervezett erdőrészlet szerinti településen nem éri el az országos átlagot a KSH adatai szerint

0

12.

SZAKMAI SZEMPONTOK

13.

Erdőrészlet tervezett rendeltetése (többszörös rendeltetés esetén a pontok összeadódnak)

védelmi

3

14.

közjóléti

3

15.

gazdasági

3

16.

Az erdőrészlet *mérete

20,01 ha-tól

0

17.

10,01–20,00 ha

3

18.

3,01–10,00 ha

5

19.

0,50–3,0 ha

0

20.

A faállomány* elegyességének vizsgálata

elegyes célállomány

8

21.

elegyetlen célállomány

0

22.

A faállomány* őshonosságának vizsgálata

legalább 70%-ban őshonos fafajokból álló állomány

7

23.

legalább 50–69%-ban őshonos fafajokból álló állomány

3

24.

legalább 30–49%-ban őshonos fafajokból álló állomány

1

25.

Erdősültség vizsgálata

tervezett erdőrészlet 10% alatti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el

3

26.

tervezett erdőrészlet 10,01–20% közötti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el

2

27.

tervezett erdőrészlet 20,01% feletti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el

0

28.

Terület elhelyezkedése
a lélekszám függvényében

30 000 lakosú vagy annál nagyobb lélekszámú település községhatárában tervezett erdőrészlet KSH adatok alapján

3

29.

30 000 lakosnál kisebb lélekszámú település községhatárában tervezett erdőrészlet KSH adatok alapján

0

30.

Az erdőrészlet* elhelyezkedése

belterületen tervezett erdőrészlet

7

31.

külterületen tervezett erdőrészlet

0

32.

Egyéb szempontok

sérülékeny vízbázisú terület MePAR lehatárolás szerint

2

33.

NATURA 2000 terület MePAR lehatárolás szerint

2

34.

kedvezőtlen adottságú terület MePAR lehatárolás szerint

5

35.

Balaton, Fertő- vagy a Velencei-tó vízgyűjtő területe [240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján] település lista alapján

4

36.

kiemelt üdülőkörzet területe (2000. évi CXII. tv. 1. és 2. sz. melléklete alapján) település lista alapján

3

37.

az erdészeti tájban „Támogatásra javasolt” állomány (az 1. számú mellékletben „J” kóddal van jelölve)

10

38.

az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerint vegyes terület-felhasználású térségben tervezett erdőrészlet

4

39.

az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerint erdőgazdálkodási térségben tervezett erdőrészlet

6

40.

Elérhető pontszám összesen:

 

100 pont

* Adminisztratív ellenőrzés után vizsgálva.

2. melléklet a 37/2012. (IV. 16.) VM rendelethez

A 2. § 1. pontjában meghatározott mezőgazdasági termelő igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szempontok
Mezőgazdasági termelő: olyan, mezőgazdasági tevékenységet végző természetes személy, aki a támogatási kérelem benyújtásának évében igazoltan munkaidejének legalább 25%-át mezőgazdasági tevékenységre fordítja, és jövedelmének legalább 25%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
A fentiek igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szempontok az alábbiak:
– munkaidejének legalább 25%-át mezőgazdasági tevékenységre fordítja:
Természetes személy esetében a mezőgazdasági főfoglalkozás a munkaidő 50%-ának felel meg. Abban az esetben, ha nem mezőgazdasági főfoglalkozású személy igényel támogatást, akkor munkáltatói igazolást kell arról benyújtani, hogy hány órás munkaviszonnyal rendelkezik. Maximum heti 30 órás foglalkoztatás mellett fogadható el a mezőgazdasági tevékenységre fordított 25%-os időfelhasználás;
El kell fogadni igazolásként, ha
– a kérelmező rendelkezik őstermelői igazolvánnyal, amelyben „a várhatóan termelt termékek” között szerepel olyan, melyek előállítását, termesztését vagy tenyésztését a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR 01.11-01.49 szakmakódjainak valamelyike írja le,
– egyéni vállalkozóként a tevékenységi körében olyan tevékenység szerepel, mely az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 6. § (1) bekezdésének c) pontjában hivatkozott, a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR számokból képezve 01.11-01.49 szakmakóddal került bejelentésre.
– jövedelmének legalább 25%-a mezőgazdasági tevékenységből származik:
a) Ha a családi gazdálkodó, családi gazdaság esetén annak vezetője veszi fel a támogatást, a családi gazdaság teljes bevételét figyelembe kell venni, amely a családi gazdálkodó, valamint a tagok által az előző évről készített személyi jövedelemadó bevallások „adóalapba beszámító bevételek” sorain szereplő értékek együttes összege.
b) Ha a családi gazdálkodó, családi gazdaság esetén annak vezetője veszi fel a támogatást, és egyúttal a családi gazdaságától elkülönült, mezőgazdasági tevékenységet is folytat, a családi gazdaság teljes bevételét, valamint az elkülönült tevékenységből származó bevételeit összevontan kell figyelembe venni, amely az előző évről készített személyi jövedelemadó bevallás „adóalapba beszámító bevételek” során szereplő érték.
c) Ha a családi gazdálkodó, családi gazdaság esetén annak vezetője a családi gazdaságától elkülönülten, tehát nem családi gazdálkodói minőségében végzett, a mezőgazdasági tevékenységei után igényli a támogatást, akkor az adható támogatás megállapításánál a családi gazdaság bevételének azon része nem vehető figyelembe, amely nem mezőgazdasági tevékenységnek minősül. A családi gazdaságnak a mezőgazdasági tevékenysége utáni gazdasági bevétel és az elkülönült tevékenység utáni bevétel nem adható össze.
d) Ha az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységet és őstermelői tevékenységet is végez, a mezőgazdasági tevékenységei után bármely minőségében igényli a támogatást, az adható támogatás megállapításakor a két tevékenységből származó bevételt össze kell adni.
e) Ha a mezőgazdasági őstermelőnek az adóévben elszámolt jogszabály alapján kapott támogatások összegével csökkentett, őstermelői tevékenységéből származó éves bevétele nem haladja meg az Szja tv. 23. §-ában szereplő összeget, akkor nem kell jövedelmet számolnia, és ezt a bevételét nem is kell bevallania. Ebben az esetben a figyelembe vehető bevétel összegét az őstermelői igazolvány elválaszthatatlan részét képező hitelesített értékesítési betétlap tartalmazza.
f) Ha a közös őstermelői tevékenységet folytató személy veszi fel a támogatást, és egyúttal a közös mezőgazdasági őstermelő gazdaságától elkülönült, mezőgazdasági tevékenységet is folytat, az adható támogatási összeg megállapításakor a közös őstermelői tevékenységének teljes bevételét, valamint az elkülönült tevékenységből származó bevételeit összevontan is figyelembe lehet venni, amennyiben mezőgazdasági tevékenységeiből származó bevételei így érik el jövedelmének 25%-át.
g) Ha a közös őstermelői tevékenységet folytató személy a közös gazdaságától elkülönülten végzett, a támogatás szempontjából jogosult tevékenységei után igényli a támogatást (tehát nem közös mezőgazdasági őstermelői minőségében), akkor az adható támogatás megállapításánál a közös mezőgazdasági őstermelői bevételének azon része nem vehető figyelembe, amely a támogatás szempontjából nem jogosult tevékenységnek minősül. A közös mezőgazdasági őstermelő esetén a támogatási szempontból jogosult tevékenysége utáni gazdasági bevétel és az elkülönült tevékenység utáni bevétel nem adható össze.
Mezőgazdasági tevékenységből származó bevételként az Szja tv. szerinti egységes területlapú támogatás és költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás nem vehetők figyelembe.
El kell fogadni igazolásként, ha
– a kérelmező rendelkezik őstermelői igazolvánnyal, amelyben „a várhatóan termelt termékek” között szerepel olyan, melyek előállítását, termesztését vagy tenyésztését a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR 01.11-01.49 szakmakódjainak valamelyike írja le,
– egyéni vállalkozóként a tevékenységi körében olyan tevékenység szerepel, mely az Ectv. 6. § (1) bekezdés c) pontjában hivatkozott, a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR számokból képezve 01.01-01.04 szakmakóddal került bejelentésre.”
1

A rendelet a 11. § alapján hatályát vesztette 2012. április 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére