• Tartalom

371/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

371/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés b) pontja és e) pont ea) alpontja szerinti esetekben a felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére – önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatja le.”

2. § (1) A Khvr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő előzetes vizsgálati dokumentációt, amelynek egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. A kérelmet és mellékleteit két nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani, amelyet a felügyelőség elektronikus úton közzétesz.”

(2) A Khvr. 3. § (3) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(A kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a felügyelőség – ha a tevékenység nem esik katonai titokvédelem alá – az ügyfeleknek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti, az eljárás megindításáról szóló értesítésével egyidejűleg hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz közzé, amely – az értesítésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza:)

f) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a kérelem és a mellékletek nyomtatott példányába a felügyelőségen és a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) jegyzőjénél lehet betekinteni, valamint, hogy a betekintés módjáról a felügyelőségen vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni,
g) az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyét.”

(3) A Khvr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felügyelőség a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányát, a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt. A jegyző haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. A jegyző a közlemény közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja a felügyelőséget a közhírré tétel időpontjáról és helyéről, a telepítési hely szerinti település jegyzője ezeken felül a kérelem és mellékletei nyomtatott példányába való betekintési lehetőség módjáról is.”

3. § (1) A Khvr. 4. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A felügyelőség a szakhatóságok megkeresése során a kérelmet és mellékleteit kizárólag elektronikus úton bocsátja a szakhatóság rendelkezésre, az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyének megadásával.”

(2) A Khvr. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a Khvr. 4. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A felügyelőség a kérelembe és az előzetes vizsgálati dokumentációba, a szakhatósági állásfoglalásokba és a szakértői véleményekbe való betekintést – a benyújtásukat, rendelkezésre állásukat követő nyolc napon belül – lehetővé teszi az érintett nyilvánosság számára.
(5) Közmeghallgatás tartása esetén, ha a felügyelőség a közmeghallgatást a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény alapján hangfelvétellel vagy kép- és hangfelvétellel dokumentálja, azt elektronikus úton közzéteszi. Ha a felügyelőség a közmeghallgatás dokumentálására az írásos jegyzőkönyvi formát választja, a dokumentumot elektronikus úton közzéteszi.”

4. § (1) A Khvr. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A környezethasználó a határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül kérheti a környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyt. A felügyelőség a határozat jogerőre emelkedésétől számított 18 hónap elteltével – ha a környezethasználó az eltelt idő alatt nem kezdeményezte környezeti hatásvizsgálati vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását – értesíti a környezethasználót az eljárás-kezdeményezési jogosultság lejártának időpontjáról. Az értesítés elmaradása miatt a felügyelőséggel szemben kárigény nem érvényesíthető, továbbá az nem érinti az engedélykérelem benyújtására nyitva álló határidőt.”

(2) A Khvr. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A felügyelőség a (7) bekezdésben szereplő kétéves határidőt kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor alapul vett tényállásban nem történt lényeges változás.”

5. § (1) A Khvr. 8. § (1) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(A felügyelőség a kérelem benyújtását követően – ha a tevékenység nem esik katonai titokvédelem alá – az ügyfeleknek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti, az eljárás megindításáról szóló értesítésével egyidejűleg a honlapján közleményt tesz közzé, amelyet legalább egy helyi lapban vagy napilapban vagy országos napilapban is megjelentet. A közlemény – az értesítésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza:)

f) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a kérelem és a mellékletek nyomtatott példányába a felügyelőségen és a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél lehet betekinteni, valamint, hogy a betekintés módjáról a felügyelőségen vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni,
g) az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyét.”

(2) A Khvr. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti közlemény tartalmazhatja a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat is, ebben az esetben a közmeghallgatásról külön közzététel és közhírré tétel nem szükséges.”

(3) A Khvr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felügyelőség a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányát, a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt. A jegyző haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. A jegyző a közlemény közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja a felügyelőséget a közhírré tétel időpontjáról és helyéről, a telepítési hely szerinti település jegyzője ezeken felül a kérelem és mellékletei nyomtatott példányába való betekintési lehetőség módjáról is.”

(4) A Khvr. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A felügyelőség a szakhatóságok megkeresése során a kérelmet és mellékleteit kizárólag elektronikus úton bocsátja a szakhatóság rendelkezésre, az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyének megadásával.”

6. § (1) A Khvr. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közmeghallgatás céljára alkalmas önkormányzati helyiséget a telepítés helye szerint illetékes, illetve az egyéb érintett települési önkormányzat jegyzője térítésmentesen biztosítja. Ha ez az érintett nyilvánosság eljárásban való részvétele szempontjából hátránnyal nem jár, a közmeghallgatás a felügyelőség erre alkalmas hivatalos helyiségében is megtartható.”

(2) A Khvr. 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Ha a felügyelőség a közmeghallgatást a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény alapján hangfelvétellel vagy kép- és hangfelvétellel dokumentálja, azt elektronikus úton közzéteszi. Ha a felügyelőség a közmeghallgatás dokumentálására az írásos jegyzőkönyvi formát választja, a dokumentumot elektronikus úton közzéteszi.”

7. § (1) A Khvr. 10. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban az engedély feltételei között:)

a) elő kell írni azokat az intézkedéseket, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére és – ha lehetséges – megszüntetésére vonatkoznak, továbbá szükség szerint az 5. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltakat;”

(2) A Khvr. 10. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Olyan tevékenység esetén, amelynek megvalósításához nyomvonalas létesítmény telepítése szükséges, a hatásvizsgálatnak ki kell terjednie a nyomvonalas létesítmény, a kapcsolódó létesítmények, az összetartozó tevékenységek, valamint a nyomvonalas létesítmény által érintett egyéb létesítmények (különösen keresztező utak, közművek) hatásainak a vizsgálatára is.”

(3) A Khvr. 10. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A felügyelőség a környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárása során a kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”

8. § A Khvr. 11. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A felügyelőség hat hónappal a környezetvédelmi engedély időbeli hatályának lejártát megelőzően értesíti a környezethasználót a lejárat időpontjáról és a (3) bekezdésben foglaltakról. Az értesítés elmaradása miatt a felügyelőséggel szemben kárigény nem érvényesíthető, továbbá az nem mentesíti a környezethasználót a tevékenység folytatásához szükséges eljárás kellő időben történő kezdeményezése, valamint a tevékenység jogellenes folytatása miatti felelősség alól.”

9. § A Khvr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 12. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott esetekben a tevékenység előzetes vizsgálati eljárása vagy az előzetes konzultáció során, ha a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése – különösen az egyezmény III. függelékében szereplő ismérvek alapján – feltételezhető, a felügyelőség tájékoztatja erről a Minisztériumot és a környezethasználót. A felügyelőség egyidejűleg – határidő tűzésével – felhívja a környezethasználót a kérelem és mellékletei további egy nyomtatott és egy elektronikus példányban történő benyújtására.”

10. § A Khvr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Környezeti hatásvizsgálati eljárás esetén a környezethasználónak a kérelmet és mellékleteit három nyomtatott és két elektronikus példányban kell benyújtania. A környezethasználónak a felügyelőség által meghatározott határidőig a hatásviselő fél nyelvén vagy angol nyelven is el kell készíttetni a környezeti hatástanulmány nemzetközi fejezetének és közérthető összefoglalójának fordítását, és azt a felügyelőséghez kell benyújtania. A fordítást akkor kell elkészíttetni, ha a felügyelőség az engedélykérelmet a környezeti hatástanulmány, illetve az ahhoz esetlegesen előírt hiánypótlás benyújtását közvetlenül követően nem utasítja el.”

11. § (1) A Khvr. 20. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A felügyelőség a szakhatóságok megkeresése során a kérelmet és mellékleteit kizárólag elektronikus úton bocsátja a szakhatóság rendelkezésre, az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyének megadásával.”

(2) A Khvr. 20. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A felügyelőség hat hónappal az egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejártát megelőzően értesíti a környezethasználót a lejárat időpontjáról és a tevékenység továbbfolytatásának feltételeiről. Az értesítés elmaradása miatt a felügyelőséggel szemben kárigény nem érvényesíthető, továbbá az nem mentesíti a környezethasználót a tevékenység folytatásához szükséges eljárás kellő időben történő kezdeményezése, valamint a tevékenység jogellenes folytatása miatti felelősség alól.”

(3) A Khvr. 20. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:

„(12a) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”

12. § (1) A Khvr. 21. § (2)–(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezési eljárása során, ha minden információ a rendelkezésre áll, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül
a) tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról azáltal, hogy a saját hirdetőtábláján és honlapján a (4) bekezdés szerinti hirdetményt elérhetővé teszi;
b) a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldi a hirdetményt, a kérelem és mellékletei (felülvizsgálati dokumentáció) nyomtatott példányát, a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a hirdetményt.
(3) A jegyző haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a hirdetmény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről, amelynek időtartama legalább huszonegy nap. A jegyző a hirdetmény közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, a telepítési hely szerinti település jegyzője ezeken felül a kérelem és mellékletei (felülvizsgálati dokumentáció) nyomtatott példányába való betekintési lehetőség módjáról is.
(4) A hirdetménynek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl tartalmaznia kell
a) a telepítés helyét,
b) felhívást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott határidőig az önkormányzat jegyzőjénél vagy a felügyelőségnél a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni,
c) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a kérelem és mellékletei (felülvizsgálati dokumentáció) nyomtatott példányába a felügyelőségen és a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél lehet betekinteni, valamint, hogy a betekintés módjáról a felügyelőségen vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni,
d) az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletei (felülvizsgálati dokumentáció) elérési helyét,
e) azt, hogy a tevékenység hatásvizsgálat köteles-e, és van-e határon átterjedő környezeti hatása,
f) a döntéshozó és a releváns információkkal rendelkező hatóság adatait,
g) információt arra nézve, hogy milyen döntést hozhat a hatóság,
h) adott esetben a felülvizsgálati eljárás részleteit,
i) azokat az időpontokat, helyeket és eszközöket, amikor és ahol releváns információ kerül közzétételre,
j) a társadalmi részvétel szabályait, különösen a részvétel módjára, a vonatkozó határidőkre, és az észrevételekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan, továbbá, hogy a társadalmi részvétel szabályaira vonatkozó további információ hol kapható.”

(2) A Khvr. 21. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Közmeghallgatás tartása esetén, ha a felügyelőség a közmeghallgatást a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény alapján hangfelvétellel vagy kép- és hangfelvétellel dokumentálja, azt elektronikus úton közzéteszi. Ha a felügyelőség a hangfelvételt írásos jegyzőkönyvben dokumentálja, a dokumentumot elektronikus úton közzéteszi.”

13. § (1) A Khvr. 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A felügyelőség az eljárása során a 8. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint megkeresi a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kijelölt szakhatóságokat.”

(2) A Khvr. 24. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az engedély módosítására a 20. § (9) és (10), (12), valamint (12a) bekezdésekben, a próbaüzem és az ellenőrzések feltételeire a 22. §-ban, az adatszolgáltatásra vonatkozóan a 23. §-ban foglaltak az irányadók.”

(3) A Khvr. 24. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A felügyelőség a 20. § (8a) bekezdésében foglaltak szerint küld értesítést a környezethasználónak.”

14. § A Khvr. a következő 29/F. §-sal egészül ki:

29/F. § E rendeletnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 371/2012. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr8.) megállapított rendelkezéseit az Mkr8. hatálybalépését követően indult ügyekben, továbbá a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

15. § A Khvr.

a) 7. § (2) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe a „két”,

b) 13. § (2) bekezdés a) pontjában a „két példányát” szövegrész helyébe az „egy nyomtatott példányát, továbbá a kérelem és mellékletei elektronikus változatát tartalmazó adathordozót”,

c) 14. § (3) bekezdésében a „két példányát” szövegrész helyébe az „egy nyomtatott példányát, továbbá a kérelem és mellékletei elektronikus változatát tartalmazó adathordozót”,

d) 18. §-ában a „nyolc” szövegrész helyébe a „két”,

e) 24. § (3) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe a „két”

szöveg lép.

16. § Hatályát veszti a Khvr.

d) 25. §-a, valamint a 25. §-t megelőző alcím címe,

f) 25/B. § (3) bekezdés második mondata.

17. § Hatályát veszti a Khvr.

1. 8. § (1) bekezdésében az „, amelyet legalább egy helyi lapban vagy napilapban vagy országos napilapban is megjelentet”,

2. 8. § (3) bekezdésében az „és a betekintési lehetőség biztosításának”,

3. 9. § (1) bekezdésében az „a kérelem benyújtása után – a telepítés helye szerint illetékes önkormányzat területén –”,

4. 9. § (6) bekezdésében a „– ha azok a 8. § (1) bekezdése szerint még nem voltak megadva – ” és az „és legalább egy helyi lapban vagy napilapban vagy országos napilapban is”,

5. 10. § (3) bekezdésében a „vagy a végzés”,

6. 18. §-ában a „vagy a környezeti hatásvizsgálati eljárást lezáró végzés”,

szövegrész.

18. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére