• Tartalom

377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről1

2013.01.02.

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2013. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) bekezdése alapján 5,2 százalékkal kell emelni a 2013. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított

a) öregségi nyugdíjat,

b) rehabilitációs járadékot,

c) özvegyi nyugdíjat,

d) szülői nyugdíjat,

e) árvaellátást,

f) baleseti hozzátartozói nyugellátást,

g) mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

h) mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

i) korhatár előtti ellátást,

j) szolgálati járandóságot,

k) átmeneti bányászjáradékot,

l) balettművészeti életjáradékot,

m) rokkantsági ellátást,

n) rehabilitációs ellátást,

o) baleseti járadékot,

p) bányászok egészségkárosodási járadékát,

q) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

r) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerinti közszolgálati járadékot, és

s) a katona, illetve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagja után járó kiegészítő hozzátartozói támogatást [az a)–s) pont szerinti ellátások a továbbiakban együtt: ellátás].

(2) Az (1) bekezdés szerinti emelés megilleti a 2012. december 31-ét követő időponttól

a) megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesült személyt is, ha ezt az ellátását az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátása megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –,

b) megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesült személyt is, ha az ellátását az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító rehabilitációs járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több – a (2) bekezdés szerinti – változás következett be.

2. § (1) Az e rendelet alapján emelendő, 2013. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

(2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

(3) Több ellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

(4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

(5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

(6) Az emelést a 2013. január havi ellátásoknak

a) az 1. § (1) bekezdésében nem említett nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.

3. § A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak az 1. § (1) bekezdés g)–l) pontja és q)–s) pontja szerinti ellátások emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

5. §2

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 365. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére