• Tartalom

2012. évi XXXVIII. törvény

2012. évi XXXVIII. törvény

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról1

2023.01.01.

1. Értelmező rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában

1. átvett feladat: az 1., illetve a 2. mellékletben szereplő egészségügyi intézmény által, a feladat átvételét megelőzően a települési önkormányzat felelősségi körébe tartozó egészségügyi közszolgáltatás részeként végzett fekvőbeteg-szakellátási vagy fekvőbeteg- és hozzá kapcsolódó járóbeteg-szakellátási feladat, valamint az 1. mellékletben szereplő szolgáltatók esetében a feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató működtetésére irányuló intézmény-fenntartási kötelezettség,

2. átvett vagyon: a települési önkormányzat valamennyi ingó és ingatlan vagyona, valamint vagyoni értékű joga, amelyek kifejezetten és nevesítetten az átvett feladathoz, valamint az átvett intézményekhez kapcsolódnak, ideértve az 1990 után egészségügyi ellátás céljára kapott olyan ingatlant, amelynek egészségügyi funkciója megváltozott és egyéb közfeladat ellátására nem került hasznosításra, továbbá ideértve a gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését is, valamint a költségvetési szervként működő átvett intézmények valamennyi ingó és ingatlan vagyonát, vagyoni értékű jogát, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését,

3. települési önkormányzat: az önkormányzati törvény szerint meghatározott települési önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat kivételével.

2. A települési önkormányzat egészségügyi intézményeinek és vagyonának átvétele

2. § (1)2

(2)3

(3) A települési önkormányzatok által alapított, valamint a települési önkormányzatok által más alapítóval közösen alapított alapítványokban, illetve közalapítványokban a települési önkormányzatokat megillető alapítói jogok gyakorlására 2012. május 1-jét követően a kijelölt szerv jogosult.

(4)4

(5)5

(6)6

3. §7

4. §8

5. §9

5/A. §10

5/B. §11

5/C. §12

6. § (1)13

(2)14

(3)15

(4) Az e törvény alapján bejegyzésre kerülő vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes.

(5)16

(6)17

(7)18

7. §19

7/A. §20

3. A települési önkormányzatok adósságának átvétele

8. §21

9. §22

4. Az átvett intézmények foglalkoztatottai és a települési önkormányzati hivataloknál foglalkoztatott köztisztviselők

10. §23

11. § (1) Az egészségügyi szolgáltató főigazgatójának és gazdasági igazgatójának e törvény hatálybalépésekor fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya, vagy az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására kapott vezetői megbízása a főigazgatói, gazdasági igazgatói munkakör, illetve a vezetői megbízás (4) bekezdés alapján történő betöltéséig fennmarad.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a főigazgatói vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására határozott időre létesített jogviszony, illetve kapott vezetői megbízás a határozott idő lejártával szűnik meg abban az esetben, ha a határozott idő lejártáig a főigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör, illetve vezetői megbízás a (3) és (4) bekezdés alapján még nem került betöltésre.

(3) A kijelölt szerv az egészségügyi szolgáltató főigazgatói és gazdasági igazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi intézmény e törvény szerinti átvételét követő 90 napon belül pályázatot köteles kiírni és az elbírálás során az egészségügyi szolgáltató székhelye szerinti önkormányzat véleményét kikérni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti, az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására irányuló jogviszony vagy vezetői megbízás a (3) bekezdés szerinti pályázat alapján a főigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör betöltésével, vagy a főigazgatói, gazdasági igazgatói megbízás adásával egyidejűleg megszűnik. A megszűnéssel egyidejűleg

a) a korábbi vezető beosztású közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell tovább foglalkoztatni, vagy

b) a pályázat megnyerése esetén

ba) a közalkalmazott számára új vezetői megbízást kell adni vagy

bb) ha jogszabály azt előírja, a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával, vele új munkaviszonyt kell létesíteni.

(5) A jogviszony (4) bekezdés alapján történő megszűnése – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerződésben meghatározott, a megszűnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot.

(6) A (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt esetben, ha a korábbi intézményvezetővel vagy gazdasági vezetővel a pályázat megnyerésére tekintettel új munkaviszonyt kell létesíteni, a vezetőt a korábbi munkaviszonya megszűnésével összefüggésben munkaszerződésen vagy jogszabályon alapuló végkielégítés és szabadságmegváltás nem illeti meg, azonban

a) a (4) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján létesített jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a végkielégítésre való jogosultság tartamának megállapításakor a (4) bekezdés szerinti jogcímen megszűnt és létesített jogviszonyok időtartamát össze kell számítani, valamint

b) a ki nem adott szabadságot az új jogviszonyban kell kiadni, illetve annak megszűnése vagy megszüntetése esetén megváltani.

(7) A gazdasági társasági formában működő egészségügyi szolgáltató esetében a kijelölt szerv a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel gondoskodik a gazdasági társaság ügyvezetésének biztosításáról.

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a települési önkormányzatoktól átvett egészségügyi intézmények felett az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt egészségügyi államigazgatási szerv által gyakorolt feladat- és hatásköröket, az általa gyakorolt jogokat és kötelezettségeket,

b) a jegyzőkönyv tartalmi elemeit,

c) az átvételi eljárás részletszabályait

rendeletben határozza meg.

(2) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy rendeletben jelölje ki a magyar állam tulajdonában lévő és irányítási jogkörébe tartozó egészségügyi intézmény tekintetében fenntartói joggal rendelkező központi államigazgatási szervet.24

13. § (1)25 A magyar államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására – a 13/C. §-ban foglalt kivétellel – az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) jogosult

a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs törvény), továbbá az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján állami tulajdonba került, állami egészségügyi feladatellátást szolgáló vagyon,

b) e törvény alapján állami tulajdonba kerülő, az állami egészségügyi feladatellátást szolgáló vagyon és

c)26 az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott országos gyógyintézetek, valamint az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó, az a) és b) pontokon túli egyéb egészségügyi szolgáltató vagyonkezelésében lévő vagyon tekintetében.

(1a)27 Az OKFŐ jogosult – a 13/C. §-ban meghatározott kivétellel – az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlására

a) az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési intézmények állam általi átvételét követő beszerzései és beruházásai alapján létrejött,

b) az OKFŐ saját beszerzései és beruházásai alapján létrejött, valamint

c) az OKFŐ által bármely jogcímen az állam javára megszerzett

vagyon tekintetében is.

(2)28 Az OKFŐ a tulajdonosi joggyakorlásra irányuló tevékenységét az államháztartásról szóló törvény, a nemzeti vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei szerint végzi.

(3) E törvény alapján a tulajdonosi joggyakorló jogosult a tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó, az állami egészségügyi feladatellátáshoz szükségtelenné vált vagyonelemek értékesítésére az állami vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint.

(3a)29 Az OKFŐ jogosult

a) a Kormány által meghatározott egészségügyi szolgáltató gazdasági társaság állami tulajdonba kerülése céljából az állam nevében eljárni, és

b) az a) pont alapján állami tulajdonba kerülő gazdasági társaság tekintetében az állam tulajdonosi jogainak és kötelezettségeinek gyakorlására.

(4) Azon átvett gazdasági társasági formában működő fekvőbeteg-szakellátó intézményekre, amelyekben a magyar állam többségi befolyással rendelkezik, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 111. § (13) és (14) bekezdését a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az Áht. 111. § (13) bekezdésében előírt kötelezettségek határideje – a b) pontban meghatározott kivétellel – 2012. július 31-e,

b) az Áht. 111. § (13) bekezdésének a folyószámlahitellel terhelt fizetési számlákra vonatkozó rendelkezéseit a gazdasági társaság állami tulajdonba kerülésének napján folyószámlahitellel terhelt fizetési számlákra kell alkalmazni,

c) az Áht. 111. § (14) bekezdése alapján fennálló folyószámlahitel igénybevételének biztosíthatóságára vonatkozó rendelkezéseket a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

13/A. §30 A 13. §-ban foglaltaktól eltérően a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett.

13/B. §31 A 13. §-ban foglaltaktól eltérően a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 1., cégjegyzékszám: 01-09-073183) felett.

13/C. §32 (1) A 13. § (1) bekezdése szerint átvett és a 13. § (1a) bekezdése szerint létrejött, valamint az állam javára megszerzett állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére az MNV Zrt. kérelme alapján kerül sor.

14. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 17–19. §, a 23. § a) és b) pontja, a 28. §, a 30. §, a 31. § (2) bekezdése, 33. § b) és d) pontja 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3)33

15. § E törvény 35. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

15/A. §34

15/B. §35

15/C. §36

6. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosítása

16. §37

7. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

17. §38

18. §39

19. §40

20. §41

21. §42

22. §43

23. §44

a)–b) 45
c)–e) 46

8. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

24. §47

25. §48

9. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

26. §49

27. §50

28. §51

29. §52

30. §53

31. § (1)54

(2)55

32. §56

33. §57

a) 58
b) 59
c) 60
d) 61
e)–f) 62

34. §63

10. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

35. §64

11. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény módosítása

36. §65

37. §66

38. §67

39. §68

12. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény módosítása

40. §69

41. §70

13. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény módosítása

42. §71

43. §72

14. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

44. §73

15. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

45. §74

16. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása

46. §75

17. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

47. §76

48. §77

18. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

49. §78

19. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

50. §79

51. §80

52. §81

20. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló

2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

53. §82

54. §83

21. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

55. §84

22. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

56. §85

1. melléklet a 2012. évi XXXVIII. törvényhez86

2. melléklet a 2012. évi XXXVIII. törvényhez87

3. melléklet a 2012. évi XXXVIII. törvényhez88

4. melléklet a 2012. évi XXXVIII. törvényhez89

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. április 23-ai ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. április 27.

2

A 2. § (1)–(2) bekezdése a 2016: LXVII. törvény 208. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (1)–(2) bekezdése a 2016: LXVII. törvény 208. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (4)–(6) bekezdése a 2016: LXVII. törvény 208. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (4)–(6) bekezdése a 2016: LXVII. törvény 208. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (4)–(6) bekezdése a 2016: LXVII. törvény 208. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3–5. §-t a 2016: LXVII. törvény 208. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 3–5. §-t a 2016: LXVII. törvény 208. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3–5. §-t a 2016: LXVII. törvény 208. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 5/A–5/B. §-t a 2012: CCXII. törvény 123. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVII. törvény 208. § 2. pontja.

11

Az 5/A–5/B. §-t a 2012: CCXII. törvény 123. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVII. törvény 208. § 2. pontja.

12

Az 5/C. §-t a 2013: XL. törvény 44. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVII. törvény 208. § 2. pontja.

13

A 6. § (1)–(3) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 208. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 6. § (1)–(3) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 208. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 6. § (1)–(3) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 208. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 6. § (5)–(7) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 208. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 6. § (5)–(7) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 208. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 6. § (5)–(7) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 208. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 7. §-t a 2016: LXVII. törvény 208. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 7/A. §-t a 2013: XL. törvény 45. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVII. törvény 208. § 4. pontja.

21

A 8. §-t a 2012: CCVIII. törvény 74. §-a hatályon kívül helyezte.

22

A 9. §-t a 2016: LXVII. törvény 208. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 10. §-t a 2016: LXVII. törvény 208. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 13. § (1) bekezdése a 2014: CXI. törvény 128. §-ával megállapított, a 2022. évi LI. törvény 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 13. § (1) bekezdés c) pontja a 2017: LIX. törvény 32. §-ával megállapított szöveg.

27

A 13. § (1a) bekezdését a 2012: CCXII. törvény 124. §-a iktatta be, szövege a 2022. évi LI. törvény 17. §-ával megállapított szöveg.

28

A 13. § (2) bekezdése a 2022. évi LI. törvény 19. § b) pontja és 20. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 13. § (3a) bekezdését a 2012: CLIV. törvény 28. §-a iktatta be, nyitó szövegrésze a 2022. évi LI. törvény 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 13/A. §-t a 2020: CLXXIII. törvény 36. §-a iktatta be.

31

A 13/B. §-t a 2021: CXXX. törvény 75. §-a iktatta be.

32

A 13/C. §-t a 2022. évi LI. törvény 18. §-a iktatta be.

33

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 15/A. §-t a 2012: CLIV. törvény 29. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVII. törvény 208. § 5. pontja.

35

A 15/B. §-t a 2012: CCXII. törvény 125. §-a iktatta be, a 2022. évi LI. törvény 20. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 15/C. §-t a 2012: CCXII. törvény 125. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVII. törvény 208. § 5. pontja.

37

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 17–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 17–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 17–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 20–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 20–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 20–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 23. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 23. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 23. § c)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 24–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 24–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 31. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 31. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 33. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 33. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 33. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 33. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 33. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 33. § e)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 36–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 36–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 36–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 36–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 42–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 42–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 47–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 47–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 50–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 50–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 50–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 1–3. mellékletet a 2016: LXVII. törvény 208. § 6. pontja hatályon kívül helyezte.

87

Az 1–3. mellékletet a 2016: LXVII. törvény 208. § 6. pontja hatályon kívül helyezte.

88

Az 1–3. mellékletet a 2016: LXVII. törvény 208. § 6. pontja hatályon kívül helyezte.

89

A 4. mellékletet a 2017: LIX. törvény 34. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére