• Tartalom

38/2012. (VII. 3.) NFM rendelet

38/2012. (VII. 3.) NFM rendelet

egyes földgáz árszabályozással és bányászattal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.07.04.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában, valamint a 3. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) és g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet 1. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 38. §-ában és 39. § (1) bekezdésében foglalt jogszabálysértések és jogkövetkezmények tekintetében van helye.”

4. § Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § A GET 141. § (1) bekezdése szerint a volt közüzemi nagykereskedő által vételre felajánlott és az egyetemes szolgáltatóval a GET 141. § (5) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott földgázforrás árát – a szállítási rendszerüzemeltetési díj, a földgáztárolási díj, a nagykereskedői árrés, valamint a mobilfinanszírozási költség kivételével – az 5. melléklet tartalmazza.”

5. § Az R2. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. § Az R2. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7. § Az R2. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

8. § Az R2. a 6. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 38/2012. (VII. 3.) NFM rendelethez

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozás során alkalmazott árfolyamok és referencia időszak meghatározása
Az árak szabályozása során az egyetemes szolgáltatás árának számításánál alkalmazandó árfolyamok értéke:

árfolyam

Ft/USD

Ft/EUR

220

280,3

Az árak szabályozása során alkalmazott referencia időszak: az egyes földgáz árszabályozással és bányászattal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2012. (VII. 3.) NFM rendelet hatálybalépésének napjától számított 30 napos időszak.

2. melléklet a 38/2012. (VII. 3.) NFM rendelethez

Az R1. 3. melléklete szerinti táblázat helyébe a következő táblázat lép:

 

<20 m3/h

≥20 m3/h

Egyetemes szolgáltatói árrés (Ft/GJ)

174,1

42,5

3. melléklet a 38/2012. (VII. 3.) NFM rendelethez

Az R2. 2. melléklet címe és 1. pontja szerinti táblázat helyébe a következő cím és táblázat lép:
„A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2012. harmadik negyedévre, valamint a felek köre
1. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, nem földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Szerződött egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége
(TJ)

Nem hazai termelésből beszerzett földgázforrás ára
(USD/GJ)

Hazai termelésből beszerzett földgázforrás ára (Ft/MJ)

FŐGÁZ Zrt.

1409

11,901

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

1145

12,004

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

547

1,135

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

1009

12,075

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

476

1,466

TIGÁZ Zrt.

 

 

4. melléklet a 38/2012. (VII. 3.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2012. harmadik negyedévre

A volt közüzemi nagykereskedő

Földgázforrás mennyisége (TJ)

Földgázforrás ára (Ft/MJ)

E.ON Földgáz Trade Zrt.

3761

1,346

5. melléklet a 38/2012. (VII. 3.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2012. harmadik negyedévre

Egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége (TJ)

Földgázforrás ára (Ft/MJ)

FŐGÁZ Zrt.

2921

1,346

TIGÁZ Zrt.

3761

1,346

6. melléklet a 38/2012. (VII. 3.) NFM rendelethez

A 2/A. § szerinti földgázforrás ára 2012. harmadik negyedévre, valamint a felek köre
1. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára:

Szerződött egyetemes szolgáltató

Nem hazai termelésből beszerzett földgázforrás ára
(USD/GJ)

OERG Kft.

10,709

1

A rendelet a 9. § alapján hatályát vesztette 2012. július 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére