• Tartalom

381/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

381/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.12.20.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„1. állami támogatás:
a) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás, vagy
b) csekély összegű támogatásként
ba) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5., 2006.12.28.) 2. cikke, vagy
bb) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke (HL L 114/8., 2012.4.26.)
[a ba) és bb) alpont a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek] alapján nyújtott támogatás.”

2. § Az R. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A támogatást nyújtó dönt a (3) bekezdés szerinti feltétel fennállásáról.”

3. § Az R. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a támogatást nyújtó a miniszter támogatási programra vonatkozó jóváhagyásának megszerzését követően a támogatási tervezet 3. § (1) bekezdésben szereplő bármely elemét módosítja, a módosított tervezetet köteles az (1) bekezdés szerint ismételten bejelenteni.”

4. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bejelentési kötelezettség teljesítéséért az a támogatást nyújtó felelős, aki a támogatási programot, egyedi támogatást tartalmazó dokumentum, különösen jogszabály, okirat vagy határozat elkészítéséért felel.”

5. § Az R. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a bejelentett támogatási tervezetből egyértelműen nem állapítható meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, a támogatási tervezetet a miniszter az 5. alcímben foglaltak szerint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon az Európai Bizottság részére a támogatást nyújtó egyetértésével bejelenti, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság állapítsa meg, hogy a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak.”

6. § Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) A bejelentett támogatási tervezetet a miniszter a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az Európai Bizottság részére történő prenotifikációra vagy hivatalos bejelentésre való alkalmasság szempontjából megvizsgálja.
(2) Ha a bejelentett támogatási tervezet prenotifikációra alkalmas, vagy a támogatást nyújtó a prenotifikációra alkalmas támogatási tervezet hivatalos bejelentését kéri, a miniszter a támogatási tervezetet és annak a támogatást nyújtó által, a miniszter kérésére angol nyelven készített összefoglalóját a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül megküldi az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(3) Ha a prenotifikáció keretében az Európai Bizottság nem emel kifogást a támogatási tervezettel kapcsolatban, a miniszter a támogatást nyújtó kérésére a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(4) Ha a prenotifikáció vagy hivatalos bejelentés keretében az Európai Bizottság a támogatási tervezettel kapcsolatban további adatot, információt, nyilatkozatot vagy egyéb kiegészítést (a továbbiakban együtt: kiegészítés) kér, a miniszter – ésszerű határidő megjelölésével – felhívja a támogatást nyújtót, hogy a támogatási tervezetet egészítse ki.
(5) A miniszter a támogatást nyújtótól kapott kiegészítés alapján az Európai Bizottság által is bejelentésre alkalmasnak minősített támogatási tervezetről – a kiegészítés kézhezvételétől számított harminc napon belül – a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.”

7. § Az R. 15. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha a támogatást nyújtó nem ért egyet a miniszter (3) bekezdés b) pontja szerinti megállapításával]

b) hivatalos bejelentés és hatályos, létező támogatási programnak nem minősülő támogatás esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat.”

8. § Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Európai Bizottság támogatási tervezettel kapcsolatos határozatáról vagy arról a tényről, hogy az Európai Bizottság a prenotifikáció keretében vagy a 9. § (3) bekezdése szerinti esetben megállapította, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, a miniszter értesíti a támogatást nyújtót.”

9. § Az R. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

20/A. § A támogatást nyújtó az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat (a továbbiakban: 2005/842/EK bizottsági határozat) alapján változatlan formában működő támogatási programokhoz kapcsolódóan azok lejáratáig, de legkésőbb 2014. január 30-áig, illetve a 2005/842/EK bizottsági határozat hatálya alá tartozó egyedi támogatások esetében azok lejáratáig a túlkompenzáció ellenőrzésének kötelezettségét, valamint tájékoztatási, adatszolgáltatási, nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeit e rendeletnek a támogatási program hatálybalépésekor hatályos rendelkezései szerint teljesíti.”

10. § Az R. 18. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. Az Európai Unió jogának való megfelelés
38. § Ez a rendelet
a) az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1999.3.27.), és
b) az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30.)
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

11. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

12. § Az R.

a) 8. § (2) bekezdés a) pontjában a „rendelet” szövegrész helyébe a „rendeletek” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a „rendelet” szövegrész helyébe a „rendeletek” szöveg,

c) 11. § (2) bekezdésében a „rendelet” szövegrész helyébe a „rendeletek” szöveg,

d) 12. § (1) bekezdésében a „rendelet” szövegrész helyébe a „rendeletek”szöveg,

e) 12. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában a „rendelet” szövegrész helyébe a „rendeletek” szöveg,

f) 19. §-ában az „Az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat” szövegrész helyébe az „Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat” szöveg,

g) 20. § (2) bekezdésében az „5. cikk (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „5. cikk (9) bekezdése”, valamint a „7. cikkében” szövegrész helyébe a „7. és 8. cikkében” szöveg,

h) 20. § (4) bekezdésében a „7. cikkében” szövegrész helyébe a „7. és 8. cikkében” szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti az R.

a) 5. § (1) bekezdésében az „– ideértve a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5., 2006.12.28.) (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegű támogatásokat is –” szövegrész,

b) 33. § (1) bekezdésében az „ , és a 7. § (1) bekezdése, valamint a 17. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztásáról tájékoztatja a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert” szövegrész.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 381/2012. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletének I. pontja a következő ID. alponttal egészül ki:
„ID. Csekély összegű közszolgáltatási támogatás”

2. melléklet a 381/2012. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az R. 2. melléklet B) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„B) A kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel vagy kölcsön, változó kamatlábon alapuló kamattámogatás
Fogalom: a kedvezményezett a piaci kamatnál kedvezőbb feltételekkel (alacsonyabb kamatláb mellett) kap hitelt.
Támogatástartalom: a kedvezményes kamattal ténylegesen megfizetendő kamatelemek és tőketörlesztési elemek jelenértékeinek összege levonva a piaci kamatlábbal számított elvi kamatelemek és tőketörlesztési elemek jelenértékeinek összegéből.
A támogatástartalom számítását a hitel jellemzőitől függően
a) több lépcsőben vagy
b) egy lépcsőben
kell elvégezni.
a) Többlépcsős számítás:
A több lépcsőben történő számítás olyan hitel esetén alkalmazandó,
a) ahol a törlesztő részletek nem fix összegűek, hanem a tőketartozás csökkenő mértékének megfelelően csökkenő törlesztéseket tartalmaznak, vagy
b) amely szabálytalan ütemezésű.
Első lépcsőben az egyes kamatfizetések esetén ki kell számítani 1) a valós kamatfizetést, valamint 2) azt az elvi kamatfizetést, amely a számított egyéni referencia kamatláb (elvi piaci kamatláb) alapján adódna. A különbségük [1)–2)] az adott periódusra meg nem fizetett kamat, vagyis a támogatástartalom.

Ahol:
Qn:    az „n” év időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege („n” lehet tört is)
rref:    egyéni referencia kamatláb, a támogatás odaítélésének napján
rk:    kedvezményes kamatláb a támogatás odaítélésének napján (kamatmentes hitel esetén értéke nulla)
tn:    az „n” év kamatfizetését megelőző kamatperiódus hossza (lehet tört is)
Mivel ezek a támogatási elemek különböző időpontokban merülnek fel, ezeknek az egy időpontra vonatkozó jelenértékeit kell összegezni. A jelenérték-számítás a diszkont kamatláb segítségével történik.

Ahol
i:    diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján
b) Egylépcsős számítás:
Sok elemből álló sorozatok esetén, amennyiben a – tőketörlesztést és kamatfizetést is tartalmazó – törlesztő-részletek egyenlő nagyságúak és azonos időközönként követik egymást, a támogatást nyújtó döntése szerint használható az alábbi – annuitások számításából levezetett – összevont képlet. Amennyiben a tőketartozás nagysága minden kamatfizetési időpontban ismert, a támogatást nyújtó döntése szerint ilyen hitelek esetében is alkalmazható a többlépcsős módszer.

Ahol:
TT:    a teljes támogatástartalom
Q:    a kihelyezett hitel
rref:    egyedi referencia kamatláb a támogatás odaítélésének napján
rk:    kedvezményes kamatláb a hitel odaítélésének napján
i:    diszkont kamatláb a hitel odaítélésének napján
d:    a hitel futamideje (év, beleértve a türelmi időt is), tört év is lehet
g:    türelmi idő (év), tört év is lehet
p:    Az évenkénti kamatperiódusok száma

3. melléklet a 381/2012. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról készítendő beszámoló kötelező adattartalma
Egyedi támogatás esetében:
1. Kedvezményezett neve/megnevezése, székhelye/címe
2. Egyedi támogatásról kiadott előzetes vélemény, vagy állásfoglalás száma
3. Támogatást nyújtó elnevezése
4. A közszolgáltatási feladat, amelyre a kedvezményezett az állami támogatást kapta (hivatkozással a megbízási aktusra és annak a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 4. cikke szerinti kötelező elemeinek teljesítésére)
5. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel, bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemző (átlagos) futamidő, türelmi idő és kamatláb ismertetése szükséges a „megjegyzések” rovatban. A különböző támogatási formákat külön soron kell megjeleníteni.]
6. A kedvezményezett tevékenység mely ágazathoz tartozik
7. Az ellentételezés összege
8. A közszolgáltatás működtetéséből származó költségek a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 5. cikk (3) bekezdése szerint
9. Bevételek a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 5. cikk (4) bekezdése szerint
10. Ésszerű nyereség a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 5. cikk (5)–(8) bekezdése szerint
11. A túlkompenzáció ellenőrzésének eredményei, figyelemmel a határozat 6. cikkére. A visszafizetett túlkompenzáció összege.
12. A határozat egyéb feltételeinek (10 éves iratmegőrzés, értékhatár, megbízási időtartam) betartása a támogatási program vonatkozásában
13. Megjegyzések
Támogatási program esetében:
1. A támogatási program elnevezése
2. A támogatási programról kiadott előzetes vélemény, vagy állásfoglalás száma
3. Támogatást nyújtó elnevezése
4. A közszolgáltatási feladat, amelyre a támogatási program alapján az állami támogatást nyújtották (hivatkozással a megbízási aktusra és annak a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 4. cikke szerinti kötelező elemeinek teljesítésére a program vonatkozásában)
5. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel, bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemző (átlagos) futamidő, türelmi idő és kamatláb ismertetése szükséges a „megjegyzések” rovatban. A különböző támogatási formákat külön soron kell megjeleníteni.]
6. Az ágazatonként és a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdése szerinti kategóriánként a kedvezményezettek száma
7. Ellentételezés összege ágazatonként és a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdése szerinti kategóriánként
8. A túlkompenzáció ellenőrzésének eredményei, figyelemmel a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 6. cikkére. A visszafizetett túlkompenzáció összege ágazatonként és a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdése szerinti kategóriánként
9. A közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat egyéb feltételeinek (10 éves iratmegőrzés, értékhatár, megbízási időtartam) betartása a támogatási program vonatkozásában
10. Megjegyzések”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére