• Tartalom
Oldalmenü

384/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2013.01.01.

A Kormány a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–2. §1

3. § Az R. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Alapkezelő a Bgatv. 4. § (2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerint összesítve is nyilvántartja az Alap éves bevételeit. A bevételek között külön jogcímen tartja nyilván az Alapnak visszafizetett pénzeszközöket, az Alap javára behajtott összeget.”

4–6. §2

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § és a 9. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

8. §3

9. § (1)4

(2) Hatályát veszti az R.

a) 29. §-a és

1

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.