• Tartalom

39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet

39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.05.01.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. § tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Az Ftv. 3. §-ában foglalt engedélyezési eljárásban (a továbbiakban: engedélyezési eljárás) eljáró hatóság az engedély megadása esetén a jogosult számára az e rendeletben meghatározott módon és esetekben az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt állít ki.
Az eljáró hatóság
a) az engedélyben megjelölt eszköz megszerzését követően kiállítja az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt, továbbá
b) a jogszerű megszerzést igazoló dokumentum alapján intézkedik az Ftv. 3. § (4) bekezdése szerint megszerzett eszköznek a tartására jogosító engedély meglétét igazoló hatósági igazolványba történő bejegyzése iránt.”

2. § (1)2

(2)3

(3) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a lőszerelem, a színházi fegyver javítását és tartását, a házilagos lőszerszerelést és -újratöltést, a légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver viselését, a lőfegyver hatástalanítását, a muzeális fegyver javítását és sportlövészeti célú használatát, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tárolóhely üzemeltetését, a lövészetvezetői tevékenység végzését a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi. A színházi fegyver behozatalát és kivitelét a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását a Magyarország területére történő határátlépés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi.”

(4) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra történő tartását, a tárolásukra szolgáló tárolóhely üzemeltetését, az önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra tartott lőfegyver hatástalanítását, a lőfegyver kiállítását, valamint a hangtompító tartását a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.”

3. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Az engedélyt, valamint az európai lőfegyvertartási engedélyt – az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal együtt –
a) vissza kell vonni, ha a kiadásának valamely feltétele nem áll fenn,
b) a rendőrség – a cselekmény súlyához, jellegéhez, gyakoriságához, illetve következményeihez mérten – visszavonhatja, ha az engedéllyel rendelkező az adott tevékenység, illetve az engedélyben megjelölt célt szolgáló lőfegyver vonatkozásában az Ftv.-ben vagy a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi.
(1a) A rendőrség intézkedik az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ok miatt visszavont engedély (európai lőfegyvertartási engedély) visszaadása iránt, ha a büntetőeljárás az engedélyes büntetőjogi felelősségének megállapítása nélkül ér véget. Az engedélyes ilyen esetben a hatósági tárolásért díj megfizetésére nem kötelezhető, illetve a hatósági tárolási díj címén kifizetett pénzösszeg visszajár.”

4. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Hatástalanított lőfegyver, illetve színházi fegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szerv megállapította, hogy hatástalanításának módja megfelel a 21. mellékletben, illetve a 22. mellékletben meghatározottaknak, megfelelőségét a beütött próbajel igazolja, és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik.
(6) Gáz- és riasztófegyver abban az esetben hozható be az ország területére, illetve hozható kereskedelmi forgalomba, ha nem tartalmaz lőfegyverdarabot, valamint alkalmatlan szilárd lövedék kilövésére.”

5. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A lőfegyver, lőszer, színházi fegyver kivitelére, behozatalára, átszállítására irányuló kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak mellett – tartalmaznia kell
a) a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet), színházi fegyvert eladó vagy a lőfegyvertől, lőszertől (lőszerelemtől), színházi fegyvertől megváló természetes személy és az azt megvásároló vagy megszerző személy természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, szervezet esetén az annak azonosításához szükséges adatokat, nem kereskedelmi célú kivitel esetén a lőfegyver tulajdonosa természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét;
b) a lőfegyver, lőszer (lőszerelem) azonosító adatait, beleértve annak a törvény szerinti kategóriába sorolását, valamint annak jelzését is, hogy a fegyver, lőszer a kézi lőfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött Egyezmény szerint történő ellenőrzésen részt vett; a színházi fegyver azonosítását lehetővé tevő adatokat;
c) lőszer és lőszerelem szállítás esetén az ADR és a RID szerinti nemzetközi azonosító számát;
d) azt a címet, ahová a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet), színházi fegyvert küldeni vagy szállítani kell;
e) az elküldendő vagy szállítandó lőfegyverek, lőszerek (lőszerelemek), színházi fegyverek darabszámát;
f) a szállítóeszköz megjelölését;
g) az indulás és az érkezés várható időpontját;
h) tranzitszállítás esetén az érintett országok megnevezését.”

6. § (1) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:

„A lőfegyver gyártásakor a gyártó köteles az Ftv. 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat – a jogszabályban meghatározott módon – a lőfegyverek központi nyilvántartásába továbbítani.”

(2) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén]

c) az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedéllyel rendelkező személynek, illetve az ilyen engedéllyel rendelkező szervezet kereskedelmi meghatalmazottjának – az Európai Unió más tagállamában lakóhellyel rendelkező személy, illetve harmadik ország állampolgára esetén az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a forgalmazott eszköz megszerzésére, illetve tartására jogosító engedély birtokában – adható át;
d) a megszerzett lőfegyver adatait, valamint a megszerzés időpontját a 12. mellékletben meghatározott átvételi elismervénynek az üzlet bélyegzőlenyomatát is tartalmazó kitöltésével és az engedélyes részére történő átadásával kell igazolni;
e) lőszer csak a tartására jogosultnak adható át, a megszerzett, illetve a lőfegyvertartásra jogosító engedélybe bejegyzett lőfegyver kaliberjelének figyelembevételével;”

(3) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a következő i)–j) ponttal egészül ki:

[Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén]

i) a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez szükséges lőszerelem kizárólag az e tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező természetes személy, valamint a lőszergyártási engedéllyel rendelkező részére értékesíthető;
j) lőpor, csappantyú csak eredeti és bontatlan gyári csomagolásban hozható forgalomba; lőpor 1 kg töltőtömeget meghaladó kiszerelésben természetes személy részére nem forgalmazható.”

7. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § A gyártási, forgalmazási engedéllyel rendelkező köteles a tevékenység helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságnak, a javítási engedéllyel rendelkező a lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak – öt napon belül bejelenteni
a) az engedélyben szereplő adatok megváltozását, továbbá
b) az engedélyezett tevékenység teljes vagy részleges, legfeljebb 180 napig tartó felfüggesztését, illetve beszüntetését, valamint a tevékenység felfüggesztést követő újrakezdését.”

8. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következő 20/A–20/B. §-sal és az azokat megelőző alcímmel egészül ki:

„A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre vonatkozó szabályok
20/A. § (1) A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító – a 14. számú mellékletben meghatározott – engedély kizárólag a lőfegyver, lőszer tartására jogosító engedéllyel rendelkezőnek adható meg, feltéve, hogy a kérelmező a lőszer, valamint a lőszerelem tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik, illetve e feltételeket biztosítja.
(2) A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedélyt a 19. számú melléklet szerinti formanyomtatvány benyújtásával kell kérelmezni.
(3) A rendészetért felelős miniszter rendeletében előírt elméleti és jártassági követelmények teljesítését a kérelmező a 23. számú melléklet szerinti vizsgabizonyítvánnyal igazolja, amelyet a vizsga sikeres letételének napján a vizsgabizottság állít ki és ad át a vizsgázónak.
(4) A vizsgabizottság elnökét és egy megfelelő szakismerettel rendelkező tagját a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet vezetője, egy tagját pedig a megyei (budapesti) rendőrfőkapitány jelöli ki.
20/B. § (1) A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedéllyel rendelkező az engedély birtokában jogosult
a) a lőpor és a csappantyú megvásárlására,
b) legfeljebb 5 kg lőpor és 2000 db csappantyú szállítására, valamint
c) az Ftv. 2. § 45. pontjában meghatározott tevékenység végzésére.
(2) Kizárólag az engedélyes lőfegyvertartási engedélyébe bejegyzett lőfegyverhez jogszerűen és rendeltetésszerűen használható kaliberjelű lőszer házilagos szerelése és újratöltése engedélyezett.
(3) A lőszer házilagos szerelése és újratöltése jogosító engedély birtokában sem engedélyezett
a) peremgyújtású lőszer házilagos szerelése és újratöltése,
b) a házilagosan szerelt, illetve újratöltött lőszer forgalmazása és átadása, ide nem értve a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet részére történő átadást, valamint
c) a lőpor és a csappantyú közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítása.
(4) A lőszer házilagos szerelése és újratöltése nem végezhető olyan helyiségben, ahol nyílt lánggal üzemelő berendezés található. A lőszer házilagos szerelése és újratöltése során a dohányzás, valamint a nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó egyéb tevékenység folytatása tilos.”

9. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában sportlövészetre lőfegyver tartása annak a sportolónak engedélyezhető, aki sportegyesületnél leigazolt, az országos sportági szakszövetség által kiadott, érvényes versenyengedéllyel rendelkező minősített sportlövő és rendszeres sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú lőfegyver tartását az országos sportági szakszövetség javasolja.”

10. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

24. § Vadászatra lőfegyver tartása annak a személynek engedélyezhető, aki a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben (a továbbiakban: Vtv.) a vadászati tevékenység gyakorlásához meghatározott személyi feltételeinek megfelel. Vadásznak a Vtv.-ben nem tiltott lőfegyver tartása engedélyezhető.”

11. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a büntetés-végrehajtás hivatásos és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjának lőfegyver tartása az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel hiányában is engedélyezhető.”

12. § (1)4

(2)5

13. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

31. § Színházi fegyver színházak, színpadi és egyéb előadások megtartásával foglalkozó vagy filmforgatásban közreműködő gazdálkodó szervezetnek és hagyományőrző egyesületnek engedélyezhető, feltéve, hogy megfelel a 22. számú mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek.”

14. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

32. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott, valamint a gáz- és riasztófegyver viselésére, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára kiadott, továbbá a házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedély visszavonásig hatályos. A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedélyt – valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt – a rendőrség az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély visszavonásával egyidejűleg visszavonja.
(2) Az önvédelmi célú lőfegyver, valamint a 28. § (2) bekezdés g) pontjában megjelölt szervezet által az ott meghatározott lőfegyver tartására jogosító engedély öt évig hatályos, hatályossága kérelemre alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek – azok ismételt vizsgálata alapján – biztosítottak, és a kérelmező az engedély meghosszabbítását legalább harminc nappal a hatályossága lejártát megelőzően kérelmezi. A feltételek ismételt vizsgálata a lőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga megismétlésére nem terjed ki.
(3) Az engedéllyel rendelkező az Ftv. 3. § (2) vagy (4) bekezdése alapján megszerzett eszközt – a lőfegyverhez tartozó lőszer kivételével – az engedélybe történő bejegyzés céljából nyolc napon belül köteles bemutatni a tartásának engedélyezésére jogosult rendőri szervnek.”

15. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes számára kiadott, lőfegyver tartására vonatkozó engedély, valamint az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvány tartalmazza)

b) az engedélyes által jogszerűen tartott lőfegyver(ek) azonosító adatait és a bejegyzés keltét;”

16. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szervezet részére kiadott lőfegyvertartási engedélyben fel kell tüntetni azokat a személyeket, alkalmazottakat (a továbbiakban együtt: alkalmazott), akik a fegyver kezelését (tárolás, kiadás, visszavétel) végzik, a fegyvert használhatják.”

17. § (1) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kereskedelemért felelős miniszter rendeletében a fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezet, valamint a lőfegyver-kereskedő részére történő átadás kivételével a lőfegyver átadását – az átadás várható időtartamának megjelölésével – legkésőbb az átadást megelőző napon kiállított teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni, amelyet az átadott fegyver vonatkozásában az átadó részére kiadott engedély hatályosságának teljes időtartama alatt meg kell őrizni.”

(2)6

18. § (1) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lőfegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy)

a) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön – az (1a)–(1b) bekezdésben meghatározott kivétellel, illetve jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – vadászlőfegyverét vagy sportlőfegyverét csak ürítve, tokban, sportcélú rövid lőfegyverét üres tárral, a fegyver és a lőszer elkülönített csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tárolóeszközben szállíthatja, amelynek során köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a lőfegyverhez, lőszerhez illetéktelen személy ne férhessen hozzá;”

(2) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A hivatásos vadász feladatának ellátása során szolgálati vadász- és maroklőfegyverét a működési területén belül – a település közigazgatási belterületén, valamint a közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítás kivételével – ürítetlen állapotban, illetve a tokban történő tartást mellőzve szállíthatja.
(1b) A társas vadászat során a vadászlőfegyver tartására jogosult vadászlőfegyverét kizárólag a vadászterületen belül – a település közigazgatási belterületén, valamint a közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítás kivételével – ürítve, a tokban történő tartást mellőzve szállíthatja.”

(3) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lőfegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy)

c) fegyverét nem viselheti és nem használhatja szeszes italtól befolyásolt állapotban, illetve, ha szervezetében kábítószer, illetve pszichotróp anyag van;”

(4) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a lőfegyvertartásra jogosító engedéllyel rendelkezik, lőfegyverének, valamint engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye vagy tevékenységének helye szerint illetékes rendőrkapitányságon haladéktalanul bejelenteni. Az a személy, aki gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselésére jogosító engedéllyel rendelkezik, engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon haladéktalanul bejelenteni.”

19. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

42. § (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában
a) a lőfegyvert a tartására jogosult személy által állandóan lakott vagy rendszeresen, illetve alkalmanként visszatérő módon látogatott lakásban – szervezet esetén őrzött, vagy riasztó berendezéssel védett épületben – ürített állapotban, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni,
b) rövid lőfegyvert az a) pontban meghatározott egyéb feltételek betartása mellett, falhoz, padlóhoz vagy szekrényhez rögzített, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban is lehet tárolni,
c) a lőszert a lőfegyvertől elkülönítve, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy falhoz, padlóhoz, szekrényhez rögzített, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni.
(2) A tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős biztonsági fóliával kell ellátni, valamint a tárolóhelyet őrszemélyzettel kell őrizni vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni
a) „A” kategóriába tartozó lőfegyver,
b) 10 darabot meghaladó számú lőfegyver, illetve 1000 darabot meghaladó számú lőszer, vagy
c) lőfegyvernek vagy lőszernek a 28. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján kiadott engedéllyel rendelkező szervezet által történő
tárolása esetén.
(3) A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer a tartásukra jogosult személy folyamatos jelenléte esetén elzárás, illetve elkülönítés nélkül is tárolható.”

20. § (1) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Lőszerelemet eredeti gyári csomagolásában, ablakkal rendelkező helyiségben, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy lefújó nyílásokkal ellátott lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.”

(2) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Lőszerelemek tárolószekrényében kizárólag lőport és csappantyút lehet tartani. A lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem tartható 2 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 5000 darabot meghaladó számú csappantyú. A nem lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem tartható 10 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 25 000 darabot meghaladó számú csappantyú.”

21. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 45. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

„Lőfegyver, lőszer, színházi fegyver kivitele, behozatala, átszállítása
45. § E rendelet eltérő rendelkezése hiányában lőfegyver, lőszer, színházi fegyver kivitelére, behozatalára, átszállítására engedélyt az kaphat, aki (amely) annak gyártására javítására, forgalmazására vagy tartására jogosító engedéllyel rendelkezik.”

22. § (1)7

(2) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az a személy vagy szervezet, aki (amely) az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedéllyel rendelkezik, jogosult annak hatályossága alatt az engedélyben szereplő lőfegyver, lőfegyverdarab, lőfegyvernek minősülő légfegyver, színházi fegyver, lőszer, lőszerelem, színházi fegyver, illetve hangtompító behozatalára. Az Európai Unióhoz nem tartozó államból történő behozatal esetén ennek tényét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes alsó fokú vámszerve az engedélyen bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.”

23. § (1) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 48. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel nem rendelkező személy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes alsó fokú vámszervének a 13. számú melléklet szerinti igazolása alapján jogosult lőfegyverét, a hozzá tartozó lőszerrel együtt vadászatra, sportlövő versenyre behozni, kivinni, illetve az ország területén átszállítani, ha a Magyarország területén tartózkodás a 90 napot nem haladja meg.”

(2) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 48. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Magyarország területére behozott színházi fegyvert az engedélyes köteles bemutatni a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek. A 22. számú mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek nem megfelelő fegyvert a behozataltól, illetve a megfelelőtlenség megállapításától számított 8 napon belül javításra át kell adni a színházi fegyver javítására engedéllyel rendelkező szervezetnek, vagy haladéktalanul gondoskodni kell az ország területéről történő kiviteléről.”

24. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következő 53/A. §-sal egészül ki:

53/A. § E rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel megállapított 15. § (1) bekezdését a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelőzően legyártott lőfegyverek tekintetében is alkalmazni kell azzal, hogy a bejelentést legkésőbb a Módtv. hatálybalépését követő harmadik hónap utolsó napjáig meg kell tenni.”

25. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következő 55–55/A. §-sal egészül ki:

55. § E rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel megállapított 32. § (1) bekezdése a Módtv. hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek hatályossága tekintetében is irányadó.
55/A. § E rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés b) és d) pontjában a Módtv. hatálybalépését megelőzően nem említett bűncselekményi, illetve szabálysértési tényállások tekintetében, ha az engedélyt a Módtv. hatálybalépését megelőzően adták meg.”

26. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 56. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet – a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvény, a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról és a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló rendeletek rendelkezéseivel együtt –)

d) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

27. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következő 57. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A jogszabály tervezetének egyeztetése
57. § E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.”

28. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 13. számú melléklete helyébe az 1. melléklet szerinti melléklet lép,

b) 14. számú melléklete helyébe a 2. melléklet szerinti melléklet lép,

c) 16. számú melléklete helyébe a 3. melléklet szerinti melléklet lép,

d) 19. számú melléklete helyébe a 4. melléklet szerinti melléklet lép,

e) 21. számú melléklete helyébe az 5. melléklet szerinti melléklet lép,

f) a 6. melléklet szerinti 22. számú melléklettel egészül ki, valamint

g) a 7. melléklet szerinti 23. számú melléklettel egészül ki.

29. § (1) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

1. 4. § (1) bekezdésében a „légfegyver, a színházi” szövegrész helyébe a „légfegyver, a muzeális fegyver, a színházi”,

2. 8. § (1) bekezdésében a „lőszer behozatalához” szövegrész helyébe a „lőszer, színházi fegyver behozatalához”,

3. 10. § (1) bekezdésében a „szakvizsgát, valamint” szövegrész helyébe a „szakvizsgát, a vadászpuskaműves és a vadászpuskaműves-mester képesítést, a katonai közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben szakirányú – fegyverzeti – szakon szerzett diplomát, illetve képesítést, valamint”,

4. 10. § (3) bekezdésében a „szakvizsgával vagy” szövegrész helyébe a „szakvizsgával, vadászpuskaműves vagy vadászpuskaműves-mester képesítéssel, katonai közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben szakirányú – fegyverzeti – szakon szerzett diplomával, illetve képesítéssel vagy”,

5. 13. §-ában az „illetve biztosítja” szövegrész helyébe az „illetve e feltételeket biztosítja”,

6. 16. §-ában a „belül megküldi az” szövegrész helyébe a „belül megküld az”,

7.8

8. 26. § (1) bekezdés b) pontjában a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a jogszabályban”,

9. 26. § (1) bekezdés c) pontjában a „külön jogszabály szerint” szövegrész helyébe az „a jogszabályban meghatározottak szerint”,

10. 26. § (7) bekezdésében a „lőfegyver megszerzését és tartását kérelmező” szövegrész helyébe a „lőfegyver tartására jogosító engedély megadását kérelmező”,

11. 29. §-ában a „szervezet a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „szervezet Magyarország területén”,

12. 33. § (1) bekezdésében a „fegyver megszerzésére és tartására irányuló” szövegrész helyébe a „fegyver tartására jogosító engedély megadására irányuló”,

13. 34. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „Az engedélyes számára kiadott, lőfegyver tartására vonatkozó engedély” szövegrész helyébe az „A lőfegyver tartására jogosító engedély”,

14. 37. § (5) bekezdésében az „a lőfegyver megszerzéséhez szükséges tanfolyamon” szövegrész helyébe az „a lőfegyvertartás hatósági engedélyezésének feltételeként előírt tanfolyamon”,

15. 38. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „A lőfegyver, gáz-” szövegrész helyébe az „A lőfegyvert, gáz-”,

16. 38. § (1) bekezdés k) pontjában a „vagy a megszerzési engedély eladói igazolását köteles” szövegrész helyébe a „vagy az eladás tényét igazoló egyéb okiratot köteles”,

17. 38. § (1) bekezdés m) pontjában a „megszerzési engedély” szövegrész helyébe az „az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély”,

18. 43. § (2) bekezdésében az „egy lemezből készült” szövegrész helyébe az „egy fémlemezből készült”,

19. 47. § (2) bekezdésében a „lőszert akar a Magyar Köztársaság területéről” szövegrész helyébe a „lőszert, színházi fegyvert akar Magyarország területéről”, továbbá a „lőszer gyártására” szövegrész helyébe a „lőszer, színházi fegyver gyártására”,

20. 48. § (2) bekezdésében a „„B”, „C” és „D” kategóriájú” szövegrész helyébe az „a Magyarországon jogszerűen tartható”,

21. 48. § (8) bekezdésében az „Az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatal (4)” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes alsó fokú vámszerve (4)”,

22. 49. § b) pontjában a „köteles az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatalnak az” szövegrész helyébe a „köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes alsó fokú vámszervének az”,

23. 50. § (2) bekezdésében az „igazolványt az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatal, az” szövegrész helyébe az „igazolványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes alsó fokú vámszerve az”,

24. 51. § (1) bekezdés b) pontjában az „a tűzfegyver azonosító” szövegrész helyébe az „a lőfegyver azonosító”,

a) a „bejegyzett tűzfegyver birtoklásában” szövegrész helyébe a „bejegyzett lőfegyver birtoklásában”, valamint

b) az „a tűzfegyver elvesztését” szövegrész helyébe az „a lőfegyver elvesztését”,

26. 8. számú melléklete szerinti táblázat első oszlopának első sorában a „Megszerzési eng. száma” szövegrész helyébe a „Fegyvertart. eng. száma”,

27. 8. számú mellékletének „Kitöltési tájékoztató” alcímében a „Megszerzési eng. száma: a vevő megszerzési engedélyén” szövegrész helyébe a „Fegyvertart. eng. száma: a vevő fegyvertartási engedélyén”, valamint

28. 10. számú melléklete „Fegyverforgalmazási vizsgakérdések” alcímének 65. pontjában az „a megszerzési engedéllyel rendelkező személy” szövegrész helyébe az „a fegyvert megszerezni kívánó személy”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

1.9

2. 4. § (3) bekezdésében a „megszerzését és” szövegrész,

4. 21. § (1) bekezdésében, 22. §-ának nyitó szövegrészében, 25. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében, valamint 28. § (3) bekezdésében a „megszerzése és” szövegrész,

6. 23. § (4) bekezdésében a „megszerzése, illetve” szövegrész,

7. 25. § (2) bekezdésében a „megszerzése,” szövegrész,

8. 26. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében, 29. §-ában, valamint 10. számú melléklete „Fegyverforgalmazási vizsgakérdések” alcímének 4. pontjában a „megszerzésére és” szövegrész,

11. 37. § (7) bekezdésében, valamint 11. számú mellékletében a „megszerzéséhez és” szövegrész,

12. 38. § (6) bekezdésében az „a megszerzési vagy” szövegrész,

13. 51. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „e rendelet alapján kiadott” szövegrész,

14. 10. számú melléklete „Fegyverforgalmazási vizsgakérdések” alcímének 1. pontjában az „és a megszerzési engedély érvényességének ideje” szövegrész, valamint

15. 10. számú melléklete „Fegyverforgalmazási vizsgakérdések” alcímének 14. pontjában a „ , megszerzési engedélyét” szövegrész.

30. § (1) A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész „1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok” cím 1.76. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.76. házi lőszerszerelési engedély;”

(2) A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész „1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok” címe a következő 1.80. ponttal egészül ki:

„1.80. vizsgabizonyítvány a házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre vonatkozó elméleti és gyakorlati vizsga eredményes letételének igazolására;”

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2012. május 2-án hatályát veszti.

(2) 2012. május 1-jén lép hatályba

a) az 1. §,

c) a 3–11. §,

k) a 30. §.

1. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez

Sorszám:

Kilépéskor, vámkezeléskor az illetékes alsó fokú vámszervnek kell leadni

Tőszelvény

Sorszám:

 

................................................

IGAZOLÁS

név

Igazolom, hogy ....................................................................................................................(név)

 

......................................................................................................(útlevél szám)

................................................

....................................................(állampolgárság) Magyarország területére

útl. szám

................ db .............. fajtájú ..........................................................kategóriájú

 

 

 

......................................................................................................gyártó/típusú

................................................

.....................................................................................................gyártási számú

Lőfegyver fajta, kategória

 

 

..........................................................................................................kaliberjelű

 

.................................................................... lőfegyvert és ..................db lőszert

 

behozott.

................................................

Gyártó, típus

Az igazolás alapján a lőfegyvert Magyarország területén 90 napig lehet tartani és vadászaton vagy sportrendezvényen való részvétel céljából használni.

................................................

 

Gyártási szám

 

................................................

Kelt: .........................., ......... év ................................................... hó ......... nap

Kaliberjel

 

 

P. H.

........... db lőszer

.....................................

 

aláírás

Kelt

 

 

(Szigorú számadásos tömb. Az ügyfél példányát a kérelmezőnek kell átadni,

................................................

tőszelvény a tömbben marad.)

aláírás

2. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez

Címer
Sorszám:
HL123456
HÁZI LŐSZERSZERELÉSI ENGEDÉLY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Jogosult lőszerelem megszerzésére, tartására, házi lőszerszerelésre.
Az engedély hátoldala:
VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES
a személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:

3. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez

1. Feladó tagállam

2. Fogadó tagállam

3. Feladó

4. Fogadó

_________________________________________________

_________________________________________________

__

__

családi és utónév

családi és utónév

cím (a cég székhelye)

cím (a cég székhelye)

 

________

 

 

________

________

 

 

________

 

 

 

 

 

 

 

__

 

 

 

 

 

 

 

telefon

fax

 

 

telefon

fax

 

 

5. A fegyver/lőszer leírása

melléklet igen (menny nem

......)

Sorsz.

Kategória

Mennyiség/
fajta

Gyártmány/
modell
Gyártó/típus

Kaliberjel

Egyéb
ismertető
jelek,
UN szám

CIP
vizsg.
Jel.
Igen/nem

Gyártási
szám

6. Kérelmező
_________________________________________________
__
_________________________________________________
__
név/cég_____________________________________________

cím
Kivitel, behozatal, átszállítás indoka:

Tranzit ország(ok):

_________________________________________________
__

____________
dátum

____________

(aláítás/bélyegző)

7. A fogadó tagállam illetékes hatóságának engedélyezési nyilatkozata

_________________________________________________
__


érvényes ____________ -ig


P. H.
____________
dátum

_________________________________________________
__
(aláírás)

A fegyver/lőszer leírása

 

 

 

Gyártmány

 

Egyéb

CIP vizsg.

 

Sorsz.

Kategória

Mennyiség/
fajta

modell
Gyártó/típus

Kaliberjel

ismertető
jelek,
UN szám

Jel.
Igen/nem

Gyártási
szám

 

 

 

 

 

 

 

Az igazolás .....................-ig érvényes, az engedélyezett lőfegyver, lőszer .............. esetben való behozatalára (kivitelére, átszállítására) jogosít.
Az indulás várható időpontja: ........................... Az érkezés várható időpontja: .........................
Kelt:.........., ....... év ........... hó ..... nap
P. H.
Le certificat est valable jusqu'au ........... pour l'importation (exportation, transit) de l'arme et de la munition autorisées ........ reprise(s)
Date:.............., ..... ans ........ mois ..... jour
L. S.
.......................................
aláírás/signature

4. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez

Iktatószám:

/1–

KÉRELEM
Házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedély kiadásához

 

Személyi azonosító:

KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI
Családi és utónév:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:
száma:........................................................................
Állampolgárság: ............................................................................ Ország:     
Lakóhely:    
Lőszerelem tárolás helye:
Lőfegyvertartási engedély száma:
Kelt: .................................., ...........év..........................hó...............nap
.......................................
kérelmező aláírása

5. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez

Lőfegyverek hatástalanítása
1. A Lőfegyver fődarabok hatástalanításának követelményei
(1) A cső hatástalanítása:
a) A töltényűrbe menetet kell vágni és egy – hosszú cső esetén legalább 30 mm, rövid cső esetén legalább 20 mm hosszú – menetes dugót kell behajtani, amelyet hegesztéssel kell rögzíteni úgy, hogy megakadályozza a lőszer töltényűrbe tölthetőségét.
b) Revolver dobjában minden elválasztó falat az egyes töltényűrök között, legalább a kaliberrel megegyező szélességben el kell távolítani úgy, hogy csak a torkolat vagy a tűzfal felőli végén maradhat épen egy maximum a dob teljes hosszának 1/3-át kitevő elválasztó fal.
c) Azon lőfegyvereknél, ahol a cső fedett vagy részben fedett, a csőbe két lyukat kell fúrni, célszerűen a fedett rész hosszában (a hátsó lyukat a csőfarhoz a lehető legközelebb, de a dugó előtt kell elhelyezni), legalább a kaliber felének megfelelő átmérővel. A furatok aljára önedző hegesztési pontot kell kialakítani.
A két lyuk között, a csőfalat át kell vágni. A vágott rés szélessége a csőfurat átmérőjének függvényében:

 

Csőfurat átmérő

Résszélesség minimum

 

13 mm-ig

4 mm

 

13 mm felett

6 mm

Félautomata pisztolyoknál a felhasított rész hossza legalább a csőhossz 3/4 része legyen.
d) Azon lőfegyvereknél, ahol a cső fedetlen, a c) alpont szerint kell eljárni azzal a kiegészítéssel, hogy a felhasított rész hossza legalább a csőhossz 1/3 része legyen. A felhasítás helyett rövid fegyvereknél 3 db, hosszú fegyvereknél 6 db, legalább 6 mm átmérőjű, egymás után elhelyezett furat is alkalmazható.
e) Revolver esetében, ha a cső nem cserélhető, a tokon keresztül a csőbe egy legalább a kaliber felének megfelelő átmérőjű, de minimum 4,5 mm átmérőjű keresztcsapot kell elhelyezni úgy, hogy az a csövet a tokkal összefogja, a csap mindkét végére egy-egy önedző hegesztési pontot kell elhelyezni.
f) A fegyvercsövön lévő adogatópályát le kell munkálni.
(2) A tok hatástalanítása:
a) Azoknál a fegyvereknél, ahol a cső a tokhoz mereven kapcsolódik, a tokot a csőfarnál két oldalról át kell fúrni, legalább 60 fokos kúpos furattal, amelynek átmérője alul a kaliber méretének felel meg. Az így elkészített furaton keresztül a csövet és tokot hegesztéssel kell egymáshoz rögzíteni.
b) Félautomata pisztolyok esetében a vezetősínt mindkét oldalon legkevesebb 2/3 részben, a töltényfelvezető részt (adogatópályát) teljesen el kell távolítani a tokról.
c) Revolver esetében a cső hatástalanításának az (1) bekezdés e) alpontja szerinti elvégzése egyben megfelel a tok (keret, váz) hatástalanításának is.
(3) A zárszerkezet hatástalanítása:
a) A tűzfal (lökőlap, zárhomlokfal) felületét (a billenő-csövű fegyverek, és a revolverek kivételével) 45 fokban, lehetőleg teljes mértékben, de legalább az ütőszeg furat felső széléig le kell munkálni. Az ütőszeget el kell távolítani, vagy az ütőszegcsúcsot le kell vágni. Az ütőszeg-furatot önedző hegesztéssel ki kell tölteni.
b) Billenő-csövű fegyver tűzfalának távolabb kell kerülnie a töltényfenéktől. A tűzfal anyagának eltávolítása 120 fokos szögben történjen, kivéve, ha a csőfar ezt nem teszi lehetővé, ilyenkor a kialakítható legnagyobb szöget kell elérni.
c) Billenő-csövű fegyverek, illetve revolverek esetén az ütőszeg-furatot legalább 5 mm átmérőre fel kell fúrni, és önedző hegesztéssel ki kell tölteni.
d) A zárak reteszelő felületeit oly mértékben le kell munkálni, hogy az ne tegye lehetővé a reteszelést. Billenő csövű fegyvereknél a reteszek (reteszlapok, reteszcsapok) reteszelő felületét legalább 2/3 részben le kell munkálni.
e) Gázelvételes zárszerkezetű automata fegyvereknél a gázdugattyút és a gázrendszert vágással vagy hegesztéssel működésre alkalmatlanná kell tenni.
f) Tömegzáras zárszerkezetű automata fegyvereknél a zártömeget lemunkálással legalább 50%-kal le kell csökkenteni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a zártestet egy zárat imitáló acéldarabbal kell helyettesíteni.
2. Kiegészítő rendelkezések
(1) Minden esetben, ahol hegesztés van előírva és azt nem fémes, vagy nem hegeszthető ötvözetből készült alkotóelem miatt nem lehet elvégezni, helyettesítő technológiát kell kidolgozni. A tervezett helyettesítő technológiáról technológiai leírást kell készíteni, azt a vizsgálónak be kell mutatni. A hatástalanítást csak a Vizsgáló által jóváhagyott helyettesítő technológiával lehet elvégezni.
(2) Amennyiben fedett részben helyezkedik el, a kakast, az ütőcsapot, az ütőszeget, a tűzváltót normál működésre alkalmatlanná kell tenni. Automata fegyverek esetén az elsütőszerkezet alkatrészeit egymáshoz kell hegeszteni.
(3) A csövet és a tokot – amennyiben az lehetséges – egymáshoz elválaszthatatlanul kell rögzíteni.
(4) Hevederes adogatású fegyvereknél a hevedertovábbító mechanizmust hegesztéssel kell működésképtelenné tenni.
(5) Speciális hatástalanítási eljárást kell kidolgozni arra a tűzfegyverre, amelyet – a fegyverszerkezet működésének szemléltetésére alkalmas – metszetté kívánnak átalakítani. Az átalakítás tervezett módjáról előzetesen technológiai leírást kell készíteni, azt a Vizsgálónak be kell mutatni. Az átalakítást csak a Vizsgáló által jóváhagyott helyettesítő technológiával lehet elvégezni.
(6) Hatástalanított lőfegyvert a vizsgálatok végzésére kijelölt szervezetnél vizsgálatra kell bemutatni az alábbiak szerint:
a) A hatástalanított fődarabokat el kell látni a hatástalanítást végző nevével, bejegyzett védjegyével, vagy a Vizsgálónál regisztrált azonosító jelével.
b) A hatástalanítás valamennyi technológiai részletének maradéktalan betartásáért a fegyver hatástalanítását végző személy, szervezet tartozik felelősséggel.
c) A fegyverhez annak vizsgálatra bemutatásakor csatolni kell az átalakítást végző nyilatkozatát arról, hogy az átalakítás módja maradéktalanul megfelel a fenti követelményrendszernek.
d) Amennyiben a fegyver átalakításának módja a Vizsgáló által jóváhagyott helyettesítő technológiával történik, csatolni kell az átalakítás során használt technológia leírását is.
e) A nyilatkozatot és a technológiai leírást a Vizsgáló megőrzi, csak annak birtokában kerülhet sor a hatástalanított fegyver egyedi vizsgálatára.
f) Ha a fődarabokon elvégzett hatástalanítási műveletek a külsőleg látható jegyek alapján megfelelnek az előírásnak, illetve a jóváhagyott helyettesítő technológiának, akkor a Vizsgáló a hatástalanítás próbajelét a fődarabokra elhelyezi és kiállítja a fegyver hatástalanított állapotát igazoló tanúsítványt.
g) A vizsgálatot követően a hatástalanítást végző köteles hegesztéssel megszüntetni a fegyver roncsolásmentes szétszedhetőségét.”

6. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez

Színházi fegyverek előállítása
Színházi fegyvert tűzfegyverből olyan módon kell kialakítani, hogy az a fegyverhez eredetileg használható lőszer befogadására ne legyen alkalmas, a csőben és a csőtorkolatban elhelyezett szűkítések megakadályozzák űrméretes lövedékek kilövését. A gyártási technológia biztosítsa, hogy a fegyverből a lőszer betöltését akadályozó gátat, vagy a csőtorkolatnál elhelyezett, űrméretes lövedék kilövését akadályozó szűkítést roncsolásmentes módon ne lehessen eltávolítani. Revolvereknél valamennyi töltényűrbe és a csőbe roncsolásmentes módon nem eltávolítható szűkítést kell szerelni.
Cserélhető csövű lőfegyverekből készült színházi fegyvereknél a fegyver tokrészét – vagy félautomata pisztolyok esetén a szánt – úgy kell módosítani, hogy abba a fegyverhez való eredeti tűzfegyver-cső roncsolásmentes módon ne legyen beszerelhető.
A csőben található egyéb szűkítéseket kicsavarodás, kiesés ellen ragasztással, forrasszal, illetve csappal rögzíteni kell.”

7. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez

Sorszám:
VIZSGABIZONYÍTVÁNY
Igazolom, hogy ................................................ (név) ......................................... (szül. hely és idő) ................................. (lakcím) a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság előtt a házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre vonatkozó elméleti és gyakorlati vizsgát eredményesen letette.
...............................20 .............
.........................................
bizottság elnöke
P. H.

...................................

...................................

bizottsági tag

bizottsági tag

1

A rendelet a 31. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. május 2. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 22. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 29. § (1) bekezdés 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 29. § (2) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére