• Tartalom

39/2012. (X. 1.) BM utasítás

39/2012. (X. 1.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás módosításáról1

2012.10.02.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének c) pontjára – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. § A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás 1. mellékletét az utasítás Mellékletében foglaltak szerint módosítom.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Melléklet a 39/2012. (X. 1.) BM utasításhoz

1. § A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás 1. melléklet (a továbbiakban: SzMSz) 21. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(A parlamenti államtitkár)
d) sajtófigyelő alapján felhívja a politikai vezető figyelmét a tevékenységi körébe tartozó, kivizsgálást vagy intézkedést igénylő fontosabb ügyekre, a tárcát ért bírálatokra, és javaslatot tesz azok kezelésére,
e) irányítja a Sajtó Osztály tevékenységét.”
2. § Az SzMSz 47. §-t megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1.4. A területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár”
3. § (1) Az SzMSz 47. § (1) bekezdése a következő o)–p) ponttal egészül ki:
(A területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár)
„o) gondoskodik a régészeti örökség
oa) számbavételéről, nyilvántartásáról,
ob) védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról,
oc) védelméről, megőrzéséről,
od) védelme körében az Ásatási Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
p) a műemlékvédelem körében
pa) gondoskodik a műemléki értékek védetté nyilvánításáról, annak megszüntetéséről,
pb) a műemlékek és a védelem alá vont területek védelméről, megőrzéséről és nyilvántartásáról,
pc) ellátja a Műemléki Tanácsadó Testület működtetésével kapcsolatos feladatokat.”
(2) Az SzMSz 47. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár irányítja)
e) az Örökségvédelmi Főosztály vezetőjének tevékenységét.”
4. § Az SzMSz 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.
5. § Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.4. pontja 3. alpontja a következő c)–f) ponttal egészül ki:
(Az Építésügyi Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben)
c) gondoskodik az építésügy és az örökségvédelem átfogó stratégiája közötti összhang megteremtéséről,
d) koordinálja a régészettel és a műemlékvédelemmel összefüggő szabályozási feladatokat és gondoskodik a műemlékvédelmi, a régészeti és az építésügyi jogszabályok összhangjáról,
e) koordinálja az örökségvédelemmel összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatoknak az Országos Dokumentációs és Információs Központba történő integrálását, továbbá e nyilvántartásoknak az Országos Építésügyi Nyilvántartáshoz történő illesztését, kapcsolódását,
f) ellátja – a főépítészi feladatok tekintetében a Területrendezési és Településügyi Főosztály, az örökségvédelmi feladatok tekintetében az Örökségvédelmi Főosztály bevonásával – az Építésügyi, továbbá az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalok szakmai irányítását, tevékenységük koordinálását, felügyeletét.”
6. § Az SzMSz 2. függeléke a következő 2.1.4.5. ponttal egészül ki:
„2.1.4.5. Örökségvédelmi Főosztály
1. Az Örökségvédelmi Főosztály a területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatalai egység, amelynek élén főosztályvezető áll.
2. Az Örökségvédelmi Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) az Építésügyi Főosztállyal együttműködve előkészíti a műemlékkel és régészettel kapcsolatos jogszabályokat és állami irányítás egyéb jogi eszközeit,
b) előkészíti az egyes ingatlanok műemléki vagy régészeti védetté nyilvánításával és a védelem megszüntetésével kapcsolatos jogszabályokat.
3. Az Örökségvédelmi Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) folyamatos kapcsolatot tart fenn az örökségvédelem mint közérdek megvalósítása érdekében az állami és önkormányzati szervekkel, egyházakkal, a szakmai, társadalmi szervezetekkel és testületekkel,
b) állásfoglalást készít és javaslatokat tesz a műemlékvédelmi és régészeti szakterületet érintő előterjesztésekkel kapcsolatban,
c) ellátja a műemlékvédelmi és régészeti szakigazgatási szervek szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat,
d) ellátja és koordinálja a régészeti örökségvédelmi szakigazgatási szervek örökségvédelmi felügyeleti tevékenységét,
e) koordinálja a régészeti örökségvédelem és a műemlékvédelem területén jelentkező szakmai feladatokat,
f) gondozza a nemzetközi szakmai kapcsolatokat és együttműködési programokat (köztük a nemzetközi szervezetekkel, más országok hatóságaival, örökségvédelmi intézményeivel) és koordinálja az ezzel kapcsolatos külföldi kiküldetéseket és érkező delegációkat.
4. Az Örökségvédelmi Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben felügyeleti eljárást folytat le a régészettel kapcsolatos hatósági ügyben eljáró és a felügyeleti körébe tartozó hatóság eljárása, mulasztása, továbbá az eljárás folyamán és annak lezárásaképpen hozott döntése kapcsán.
5. Az Örökségvédelmi Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben
a) ellátja az Európai Unió Tanácsának következtetései – az Európai Örökség cím létrehozásáról, valamint az építészetről – által keletkezett ágazati feladatokat,
b) ellátja a Kulturális Örökségvédelmi és Tájvédelmi Irányító Bizottság (CDPATEP) által felügyelt egyezményekből eredő ágazati feladatokat,
c) részt vesz az uniós források felhasználásával megvalósuló, feladatkörét érintő fejlesztések előkészítésében.
6. Az Örökségvédelmi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) kialakítja az örökségvédelem fejlesztési terveinek koncepcionális alapjait, kormányzati szintű stratégiai terveket, ajánlásokat dolgoz ki, elemzi a szakterület állapotát és szükség esetén javaslatot tesz kormányzati intézkedések megtételére,
b) közreműködik az örökségvédelem állami intézményeinek fejlesztését, irányítását elősegítő folyamatokban, valamint ezek szakmai felügyeletének és ellenőrzésének kialakításában,
c) előkészíti a jogszabály által a miniszter hatáskörébe utalt jóváhagyást – az állami tulajdonú országos műemléki védelem alatt álló ingatlanok esetén – a műemlék bármely jogcímen való elidegenítéséhez, megterheléséhez, vagyonkezeléséhez és bármely jogügylethez, amelynek következtében az állam vagy önkormányzat tulajdonjoga megszűnik a műemlék felett,
d) kidolgozza és folyamatosan aktualizálja a szakterület tevékenységével összefüggő szakmai és képesítési követelményeket, a szakemberek képzése tárgykörében ellátja a minisztériumi feladatokat, kezdeményezi a képzés módosítását,
e) ellátja az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, az örökségvédelemmel összefüggő szakképesítések tartalmi fejlesztésével, gondozásával kapcsolatos feladatokat,
f) figyelemmel kíséri a műemlékvédelmi és régészeti örökség elemei és környezetük állapotát, valamint megfelelő használatát,
g) elősegíti a műemlékvédelem és a régészet érdekeit érintő szakmai és társadalmi együttműködést,
h) ellátja az Ásatási Bizottság és a Műemléki Tanácsadó Testület szakmai tanácsadó testületek működésének, üléseinek, munkájának megszervezésével járó feladatokat, gondoskodik a szakértő testületnek a hozzá érkezett megkeresésekkel kapcsolatos véleményének a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekhez történő eljuttatásáról,
i) kiadmányozza a műemlékek elidegenítésével kapcsolatos nyilatkozatot a magyar államot megillető elővásárlási joggal kapcsolatban,
j) kialakítja az ingatlan örökségi elemek védelmének szempontrendszerét,
k) elkészíti az örökségvédelmi fejlesztési koncepciókat, stratégiai terveket,
l) nyomon követi a műemlékvédelem és a régészet területén a jó nemzetközi példákat és gyakorlatot, arról tájékoztatja a szélesebb szakmai közvéleményt, valamint nemzetközi vonatkozású rendezvények, kiállítások és kommunikáció kezdeményezése és koordinálása útján gondoskodik a hazai eredmények külföldi megismertetéséről.”
„2.2.0.3. Sajtó Osztály
1. A Sajtó Osztály a parlamenti államtitkár közvetlen alárendeltségében működő – osztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető-helyettes áll.
2. A Sajtó Osztály ellátja a miniszter irányítási feladataival összefüggő kommunikációs feladatokat.
3. A Sajtó Osztály felügyeli a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó önálló belügyi szervek kommunikációs tevékenységét.
4. A Sajtó Osztály egy munkatársa közvetlenül támogatja az önkormányzati államtitkár munkáját.”
8. § Az SzMSz 3. függeléke a 2. függelék szerint módosul.
9. § Az SzMSz
a) 4. § aa) (1) bekezdés e) pontjában az „és az építésüggyel kapcsolatos” szövegrész helyébe az „ , építésüggyel, a műemlékvédelemmel és a régészettel kapcsolatos” szöveg,
ab) (2) bekezdés p) pontjában az „építésügyi feladatai” szövegrész helyébe az „építésügyi, továbbá a műemlékvédelmi és régészeti feladatai” szöveg,
ac) (2) bekezdés q) pontjában a „Dokumentációs Központot” szövegrész helyébe a „Dokumentációs és Információs Központot” szöveg, az „és az Országos Építésügyi Fórumot” szövegrész helyébe az „ , az Országos Építésügyi és Településrendezési Fórumot és a műemlékvédelemmel és régészettel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszert, ellátja az ezzel összefüggő kutatási feladatokat” szöveg,
c) 47. § (2) bekezdésének a) pontjában, 2. függelék 2.1.4.1. pontjának címében, és 1–2. alpontjában a „Területrendezési és Építésügyi” szövegrész helyébe a „Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi” szöveg,
d) 2. függelék 2.1.4.4. pont 6. alpontja o) pontjában az „e-építésügy.hu” szövegrész helyébe az „e-epites.hu” szöveg,
ea) „2. Miniszter” sorában az „59” szövegrész helyébe az „54” szöveg,
eb) „2.3. Önkormányzati államtitkár” sorában az „56” szövegrész helyébe az „55” szöveg,
ec) „2.1.1. Szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár” sorában az „51” szövegrész helyébe az „52” szöveg,
ed) „2.1.2. Gazdasági és informatikai helyettes államtitkár” sorában az „53” szövegrész helyébe az „54” szöveg,
ee) „2.1.3. Európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár” sorában a „48” szövegrész helyébe a „47” szöveg,
ef) „2.1.5. Közfoglalkoztatási helyettes államtitkár” sorában a „34” szövegrész helyébe a „33” szöveg,
eg) „2.4. A minisztérium létszáma összesen” sorában a „363” szövegrész helyébe a „386” szöveg,
f) 4. függelék táblázata „C) A minisztérium szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságok” címének 15. és 16. sorában a „TÉHÁT” szövegrész helyébe a „TÉÖHÁT” szöveg,
g) 4. függeléke táblázata „D) A miniszter szakmai irányítása alatt álló kormányhivatali szakigazgatási szervek és a kormányhivatal mint másodfokú hatóság” címének 1. és 2. sorában a „területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár” szövegrész helyébe a „TÉÖHÁT” szöveg,
h) 4. függelékében a „TÉHÁT = területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár” szövegrész helyébe a „TÉÖHÁT = területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár” szöveg
lép.
10. § Hatályát veszti az SzMSz
a) 1. § (2) bekezdés t) pontjában a „842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés” szövegrész,
c) 38. § (1) bekezdés q) és s) pontja, valamint x) pontjának xj) alpontja,
g) 2. függelék 2.1.4.4. pont 2. alpontja c) pontjában a „ , valamint a műemlékvédelem alatt álló építmények körében az építményfajta” szövegrész.

1. függelék a 39/2012. (X. 1.) BM utasításhoz

A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

2. függelék a 39/2012. (X. 1.) BM utasításhoz

1. Az SzMSz 3. függeléke táblázatának „2.1.4. Területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár” sora helyébe a következő sor lép:

2.1.4. Területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár


2.1.4.1. Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkár Titkársága
2.1.4.2. Országos Főépítészi Iroda
2.1.4.3. Területrendezési és Településügyi Főosztály
2.1.4.3.1. Területrendezési Osztály
2.1.4.3.2. Településrendezési Osztály
2.1.4.3.3. Településfejlesztési Osztály
2.1.4.4. Építésügyi Főosztály
2.1.4.4.1. Építésügyi Igazgatási Osztály
2.1.4.4.2. Építésügyi Szabályozási Osztály
2.1.4.4.3. Építésügyi Oktatási és Szakmagyakorlási Osztály
2.1.4.4.4. Építésügyi Európai Uniós Osztály
2.1.4.5. Örökségvédelmi Főosztály
2.1.4.5.1. Régészeti Osztály
2.1.4.5.2. Műemlékvédelmi Osztály

71

2. Az SzMSz 3. függeléke táblázatának „2.2. Parlamenti államtitkár” sora helyébe a következő sor lép:

2.2. Parlamenti államtitkár


2.2.0.1. Parlamenti Államtitkári Kabinet
2.2.0.2. Parlamenti Főosztály
2.2.0.3. Sajtó Osztály

16

1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. október 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére