• Tartalom

4/2012. (III. 1.) BM rendelet

4/2012. (III. 1.) BM rendelet

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól

2013.06.28.

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszter, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 5. melléklet 13. pont a)–c) alpontja szerinti, vissza nem térítendő támogatás olyan építéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti támogatás az e rendelet szerinti támogatással nem vonható össze. A már meglévő közfoglalkoztatásban résztvevőket a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítására átcsoportosítani nem lehet.

(2) A pályázat benyújtása előtt megkezdett infrastrukturális fejlesztéshez támogatás nem nyújtható. A pályázó a pályázatban megjelölt célokra más hazai vagy uniós forrásból támogatásban nem részesülhet.

(3) Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki, vagy amely az Európai Unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében az e rendeletben meghatározott támogatási célokhoz kapcsolódóan bármilyen támogatásban részesült.

(4) A pályázó a Kvt. 5. melléklet 13. pont a)–c) alpontja szerinti támogatási célokra együttesen is benyújthat pályázatot.

(5) A támogatás maximális mértéke

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendelet melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,

b) az a) pontba nem tartozó településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a.

(6) A Kvt. 5. melléklet 13. pont a) és b) alpontja szerinti cél esetében az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 10%-át.

2. Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

2. § (1) A Kvt. 5. melléklet 13. pont a) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: intézményfejlesztési támogatás) alapján

a) a tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést,

b) óvodai nevelést, vagy

c) szociális étkeztetést, családsegítést

végző intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatható.

(2) Az intézményfejlesztési támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és e feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot ellátó intézmény esetében kapacitásbővítésre is igényelhető. Óvodai kapacitásbővítés nem történhet a már meglévő funkcionális helyiségek számának vagy területének csökkentésével.

(3) Óvodai nevelést ellátó intézmény fejlesztését, felújítását célzó pályázat esetében a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a fejleszteni kívánt intézmény után a többcélú kistérségi társulás a Kvt. 8. melléklet, III. pont, 2.2.1. alpontja szerinti támogatásban részesül.

(4) Egy pályázó legfeljebb egy intézmény fejlesztésére, felújítására pályázhat.

(5) Nem nyújtható intézményfejlesztési támogatás

a) az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására és felújítására,

b) kerítés építésére és javítására,

c) játszótéri eszközök beszerzésére,

d) taneszköz vagy tornatermi eszköz beszerzésére,

e) – a szociális étkeztetési feladatot ellátó intézmények kivételével – konyhai eszközök beszerzésére,

f) számítástechnikai eszköz beszerzésére.

3. § (1) Az intézményfejlesztési támogatás összegének meghatározása a következő szempontok figyelembevételével történik:

a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek, bölcsődei és óvodai feladatok esetében gyermek- és tanulólétszám alakulása, a férőhelyhiány miatt elutasított gyermekek száma, működtetési költségek és azok alakulása,

b) a bölcsődébe és óvodába más településről bejáró gyermekek száma, ezen belül az óvoda esetében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók száma,

c) a feladatellátásban részt vevő települések száma és azok lakosságszáma.

(2) Az elbírálásnál előnyben részesül az a pályázat, amely

a) az intézmény fenntartási költségei csökkentését célzó fejlesztések, felújítások megvalósítását szolgálja, ha az a fejlesztéshez kapcsolódóan nyílászárócserét és hőszigetelés korszerűsítést is tartalmaz,

b) a tízezer és ötvenezer lakosságszám közötti településen működő, bölcsődei feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztését szolgálja,

c) az óvodai feladatokat ellátó intézmények fejlesztése esetén

ca) biztosítja a megvalósítandó céloknak az önkormányzati vagy a kistérségi közoktatási intézkedési tervvel – különös tekintettel az esélyegyenlőségi szempontokra – való összhangját,

cb) egységes óvoda-bölcsőde intézmény, vagy kétezer vagy az alatti lakosságszámú településen működő és a pályázó fenntartásában levő közoktatási intézmény egységes óvodai-bölcsődei feladatot ellátó intézményegysége fejlesztésének megvalósítására irányul,

cc) a pályázó többcélú, közös igazgatású intézmény fejlesztését kívánja megvalósítani,

cd) a községi vagy nagyközségi óvodai nevelési feladatot ellátó intézmény feladatellátási helye infrastrukturális fejlesztésének megvalósítását szolgálja, vagy

ce) igazoltan a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek növekvő óvodai felvételi aránya, vagy száma miatt kialakult férőhelyhiány megszüntetését célozza, és az infrastrukturális fejlesztés eredményeként biztosítható valamennyi érintett településeken élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 3 éves korától történő óvodáztatásának tárgyi és intézményi feltétele.

4. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell

a) az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapot – amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés célonkénti részletezése – és a 4. melléklet szerinti összesítőt,

b) bölcsődei nevelést, családsegítést, szociális étkeztetést ellátó intézmény esetében a működési engedély hitelesített másolatát,

c) óvodai nevelést ellátó intézmény fejlesztése esetén a közoktatási intézmény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratát, amely tartalmazza az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámot,

d) a pályázó – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Ávr.) 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti – saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását,

e) a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést és

f) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett épületről, épületrészről készített fénykép-dokumentációt.

(2) A pályázati adatlapon a pályázónak az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényt külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.

3. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

5. § (1) A Kvt. 5. melléklet 13. pont b) pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: sport infrastruktúra támogatás) feltétele, hogy a pályázó települési önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás rendelkezzen a sportra vonatkozó jogszabályok szerinti helyi sportfejlesztési koncepcióval.

(2) Egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat.

6. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell

a) a 2. melléklet szerinti pályázati adatlapot – amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés célonkénti részletezése – és a 4. melléklet szerinti összesítőt,

b) a helyi sportfejlesztési koncepciót elektronikus formában, valamint az adott sportlétesítmény fejlesztésének, felújításának indokoltságát, hasznosítására vonatkozó elképzeléseket,

c) a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, vagy társulási tanácsi határozatot,

d) a pályázónak a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése szerinti rendeletét, tízezer fő lakosságszám alatti település képviselő-testületének határozatát, amely tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget,

e) ingatlanfejlesztés esetén a fejleszteni kívánt ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy e-hiteles tulajdoni lapjának másolatát,

f) ha a fejleszteni kívánt önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévő létesítmény gazdasági társaság vagy sportegyesület fenntartásában van, a tulajdonos és a fenntartó fejlesztésre vonatkozó beleegyező nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra vonatkozó szerződés hitelesített másolatát,

g) a pályázónak az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását,

h) a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést és

i) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett létesítményről készített fénykép-dokumentációt.

(2) A pályázati adatlapon a pályázónak az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényeket külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.

7. § Az elbírálásnál előnyben részesül az a pályázat,

a) amely esetében a sportlétesítmény felújítási programban vállaltak alapján a sportlétesítmény

aa) több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,

ab) több sportág befogadására válik alkalmassá,

ac) építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,

b) amely lehetővé teszi, hogy a sport infrastruktúra támogatásból megvalósuló létesítményfejlesztéssel érintett sportlétesítmény vonatkozásában az adott önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás által fenntartott nevelési-oktatási intézmények gyermekei, tanulói is rendszeresen használhassák a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport és az iskolai szabadidősport megvalósulását.

4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása

8. § (1) A Kvt. 5. melléklet 13. pont c) pontja szerinti támogatás iránti pályázatnak tartalmaznia kell

a) a 3. melléklet szerinti pályázati adatlapot – amelynek része a megvalósítandó fejlesztés célonkénti részletezése – és a 4. melléklet szerinti összesítőt,

b) a pályázónak az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását,

c) a pályázati adatlap fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést, valamint

d) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett létesítményről készített fénykép-dokumentációt.

(2) A pályázati adatlapon a pályázónak a fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényeket külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.

5. Pályázati eljárás és a támogatási döntés

9. § (1) A pályázó a pályázati adatlapokat 2012. április 2-áig rögzíti és zárja le az ebr42 információs rendszerben, továbbá a pályázati dokumentációt papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban, valamint az iskolai vagy utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése esetén a helyi sportfejlesztési koncepciót, valamint a sportlétesítmény fejlesztési programját elektronikus úton a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igazgatóság 2012. április 27-éig postai úton, iskolai vagy utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése esetén a helyi sportfejlesztési koncepciót, valamint a sportlétesítmény fejlesztési programját 2012. április 4-éig elektronikus úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

(3) A miniszter a pályázati adatlapon rögzített adatokat és a helyi sportfejlesztési koncepciót, valamint a sportlétesítmény fejlesztési programját elektronikus úton a sportpolitikáért felelős miniszter részére 2012. április 10-éig továbbítja. A sportpolitikáért felelős miniszter a pályázatokkal kapcsolatban kialakított szakmai álláspontját a miniszter által meghatározott formában elektronikus úton 2012. április 27-éig küldi meg a miniszter részére.

10. § (1)1 A miniszter a benyújtott pályázatokról

a) a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2012. október 10-ig,

b)2 a Kvt. 27. § (11) bekezdésének teljesülése esetén a Kvt. 27. § (20) bekezdés b) pontja szerinti felszabaduló előirányzat, valamint a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2012. december 20-áig

dönt.

(2) A miniszter – a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a pályázó által felállított rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.

11. § (1) A miniszter a kedvezményezettel

a)3 a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntések esetében 2012. október 15-éig,

b)4 a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti döntés esetében a döntés közlésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2012. december 21-éig

(2)5 A támogatási szerződés módosítására – a 19. §-ban meghatározott kivétellel – egy alkalommal van lehetőség azzal, hogy a módosítás eredményeként a támogatás intenzitása nem nőhet. A támogatás felhasználásának határideje a 15. §-ban meghatározott indokolt esetben módosítható.

6. A támogatás folyósítása

12. § (1)6 A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntések esetében a támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül történik.

(2)7

(3) Ha egy projekten belül több kivitelezővel kerül sor írásos kötelezettségvállalásra, a beruházás teljes költségét lefedő kötelezettségvállalásokat egyidejűleg kell a miniszter részére megküldeni.

(4)8 Többcélú kistérségi társulás esetén december 21-ig írásban nyilatkozni kell arról, hogy a fejlesztéssel érintett intézményben ellátott feladatokért 2013. január 1-jétől jogutódként mely fenntartó intézményi társulás lesz a felelős.

(5)9

(6)10 A 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti döntés esetében a támogatás folyósítása egy összegben, a szerződéskötést követő 10 napon belül, de legkésőbb 2012. december 27-ig történik.

(7) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.

13. §11

7. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai

14. § (1) A támogatás felett a kedvezményezett – többcélú kistérségi társulás esetében a 2012. december 31-éig fel nem használt támogatásrész felett a 12. § (4) bekezdése szerinti jogutód társulás székhelye szerinti települési önkormányzat – rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A 2013. évi zárszámadás során a jogutód társulás székhely településének szükséges a támogatásról elszámolnia.

(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

15. §12 A támogatás felhasználásának határideje 2013. június 30., mely az önkormányzat hibáján kívül eső körülmény fennállása esetén legkésőbb 2013. december 31-éig meghosszabbítható. Az e határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

16. § (1) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint számol el.

(2)13 A kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2014. január 31-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

17. § A kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia.

18. § A támogatás felhasználására irányuló tevékenység az Ávr. 87. § (1) bekezdés szerinti beruházásnak minősül, mely ingatlanvagyon esetén a beruházás megvalósításától számított 10 évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Elidegenítés esetén a kedvezményezettnek a 17. § szerinti rendeltetésszerű használatot biztosítani kell.

19. § A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy a fenntartónak a 17. § szerinti rendeltetésszerű használatot biztosítania kell.

8. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. §14

1. melléklet a 4/2012. (III. 1.) BM rendelethez


2K05379_0

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Pályázati adatlap

a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására

 

 

 

 

 

 

 

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:

 

 

 

Az intézmény neve:

 

 

 

 

Intézmény címe:

 

 

 

 

Intézmény OM azonosítója:

 

 

 

 

Intézmény feladatellátási helyeinek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény esetében a társulásban részt vevő önkormányzatok felsorolása

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám

Önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat további sorokkal bővíthető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény által ellátott feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám

Feladat megnevezése

Ellátott feladat jelölése

 

 

 

 

 

 

1.

Bölcsődei ellátás

 

 

 

 

 

 

 

2.

Óvodai nevelés

 

 

 

 

 

 

 

3.

Szociális étkeztetés

 

 

 

 

 

 

 

4.

Családsegítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Intézményi létszámadatok:

Bölcsődei ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Év

Bölcsődések száma

Más településről bejáró gyermekek száma

Férőhely hiányában elutasítottak száma

 

 

 

 

 

2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodai nevelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevelési év

Óvodások száma

Hátrányos helyzetű gyermekek száma

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

Más településről bejáró gyermekek száma

Más településről bejáró, hátrányos helyzetű gyermekek száma

Más településről bejáró, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

Óvodai csoportok száma

Férőhely hiányában elutasítottak száma

2007/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szociális étkeztetés, családsegítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Év

Szociális étkeztetésben ellátottak száma

Családsegítés - érintett lakosságszám szerinti mutató

 

 

 

 

 

2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

1011.

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

Éves költségvetési törvények, azonos célú normatív hozzájárulásának igénybevételi szabályai alapján elszámolt mutató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményben foglalkoztatottak száma, kiadások alakulása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Év

Intézményben foglalkoztatottak száma

Személyi kiadások (bér+járulék)

Dologi kiadások

Kiadások összesen

 

 

 

 

2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény fejleszteni kívánt feladatellátási helyének/helyeinek megnevezése
(fejlesztési hely szerinti önkormányzat és a feladatellátási hely neve):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat további sorokkal bővíthető (maximum 10 feladatellátási hely rögzíthető)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:
2K05379_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Feladatellátási helyen ellátott feladatok

Megvalósítandó cél megnevezése

 

 

Igényelt támogatás (Ft)

Vállalandó önerő minimális mértéke (Ft)

Építéssel járó célok bemutatása

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát - nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. -, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges - pl. ágy, asztal, szék darabszámát jelölve)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Építési célra igényelt támogatás összesen

Ft

 

 

 

 

Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen

Ft

 

 

 

 

Igényelt támogatás összesen:

Ft

 

 

 

 

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

 

 

 

 

 

Minimálisan vállalandó önerő összege:

Ft

 

 

 

 

Vállalt önerő összege:

Ft

 

 

 

 

Beruházás összköltsége:

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása (2014. évig bezárólag):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:……………,


P. H.

.............................................................................

………………………………………………………………………

jegyző/munkaszervezet vezetője

polgármester/elnök

2. melléklet a 4/2012. (III. 1.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Pályázati adatlap

az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására
2K05381_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:

 

 

Sportlétesítmény neve:

 

 

Sportlétesítmény címe:

 

 

Sportlétesítmény helyrajzi száma:

 

 

Sportlétesítmény típusa:

 

 

A sportlétesítmény a pályázó tulajdonában van (igen/nem):

 

 

Sportlétesítmény mely önkormányzat tulajdonában van:

 

 

A sportlétesítmény a pályázó fenntartásában van (igen/nem):

 

 

Sportlétesítmény fenntartójának neve:

 

 

Sportlétesítmény területe:

 

 

Sportlétesítmény befogadóképessége (maximális nézőszám):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sportlétesítmény kihasználtságával kapcsolatos adatok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évek

Sportlétesítmény igénybevevők havi átlagos száma (fő)

 

 

 

 

 

2010.

 

 

 

 

 

 

2011.

 

 

 

 

 

 

2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá (igen/nem):

 

 

 

 

A sportlétesítmény több sportág befogadására válik alkalmassá (igen/nem):

 

 

 

 

A fejlesztés során megvalósul az építészeti, illetve kommunikációs akadálymentesítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám

A sportlétesítmény mely sportágaknak ad helyet - sportágak felsorolása

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

A táblázat további sorokkal bővíthető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

 

 

 

 

 

Sorszám

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Megvalósítandó cél megnevezése

Igényelt támogatás (Ft)

Vállalandó önerő minimális mértéke (Ft)

 

Építéssel járó célok bemutatása

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges)

 

Építési célra igényelt támogatás összesen

Ft

 

 

 

Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen

Ft

 

 

 

Igényelt támogatás összesen:

Ft

 

 

 

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

 

 

 

 

Minimálisan vállalandó önerő összege:

Ft

 

 

 

Vállalt önerő összege:

Ft

 

 

 

Beruházás összköltsége:

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása:

 

 

 

 

 

 

 

 


Kelt:……………,
P. H.

..............................................................................

………………………………………………

jegyző/munkaszervezet vezetője

polgármester/elnök

3. melléklet a 4/2012. (III. 1.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Pályázati adatlap
a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására
2K05382_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázó Önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás a megvalósítandó fejlesztési célok részletezésével összhangban), közbiztonság növelésének indokoltsága, a közbiztonság növelése érdekében más szervezetekkel folytatott együttműködés bemutatása:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

 

 

 

 

 

Sorszám

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Megvalósítandó cél megnevezése

Igényelt támogatás (Ft)

Vállalandó önerő minimális mértéke (Ft)

 

Építéssel járó célok bemutatása

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges)

 

Építési célra igényelt támogatás összesen

Ft

 

 

 

Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen

Ft

 

 

 

Igényelt támogatás összesen:

Ft

 

 

 

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

 

 

 

 

Minimálisan vállalandó önerő összege:

Ft

 

 

 

Vállalt önerő összege:

Ft

 

 

 

Beruházás összköltsége:

Ft

 

 

 

Kelt:……………,
P. H.

..............................................................................

………………………………………………

jegyző

polgármester

4. melléklet a 4/2012. (III. 1.) BM rendelethez15

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesítő adatlap


önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázathoz

2K27994N_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat/Társulás neve:

 

Polgármester /Elnök neve:

 

Önkormányzat/Társulás címe:

 

KSH kódja:

 

Kapcsolattartó neve:

 

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

Kapcsolattartó e-mail címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesítő

2K27994N_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám

Támogatás célja

Igényelt támogatás

(forintban)

I.

A társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására igényelt támogatás

 

II.

Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására igényelt támogatás

 

III.

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása támogatás

 

Igényelt támogatás összesen:

 

Vállalt önrész összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiegészítő adatok

2K27994N_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az építési célra igényelt támogatás 5 %-a

 

ebből közfoglalkoztatási bérre és járulékra tervezett költség (Ft)

 

Alkalmazni tervezett közfoglalkoztatottak száma (fő)

 

A közfoglalkoztatás időtartama (hónap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázó nyilatkozik, hogy:

- a Rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült, továbbá

- a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója,

- az építéssel járó beruházás esetén

- a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz,

- a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a fővárosi és megyei kormányhivatal területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségénél egyeztetett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatolandó dokumentumok:

1. Bölcsődei ellátást, szociális étkeztetés, családsegítést ellátó intézmény fejlesztése esetén a működési engedély hitelesített másolata

2. Óvodai feladatot ellátó intézmény esetén az intézmény alapító okiratának hitelesített másolata

3. A Pályázó fenntartásra, elidegenítésre vonatkozó nyilatkozata

4. Képviselő-testület/társulási tanács határozata az önerő biztosításáról és összegéről

5. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, költségvetési rendelet vagy határozat kivonata, mely tartalmazza a sportra fordítandó összeget, beleegyező nyilatkozat vagy bérleti szerződés hiteles másolata, elektronikus formátumban a sportlétesítmény fejlesztési programja

6. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén a sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, vagy társulási tanácsi határozatot

7. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén amennyiben a fejleszteni kívánt önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévő létesítmény gazdasági vagy sportegyesület fenntartásában van, úgy a tulajdonos és fenntartó a fejlesztésre vonatkozó beleegyező nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra vonatkozó szerződés hiteles másolata

8. Fényképes dokumentáció

9. Árajánlat, vagy tervezői költségvetés
Kelt:……………,

P. H.

..............................................................................

………………………………………………

jegyző/munkaszervezet vezetője

polgármester/többcélú kistérségi társulás elnöke

1

A 10. § (1) bekezdése a 48/2012. (X. 8.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a 72/2012. (XII. 15.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 11. § (1) bekezdés a) pontja a 48/2012. (X. 8.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 11. § (1) bekezdés b) pontja a 72/2012. (XII. 15.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 11. § (2) bekezdése a 27/2013. (VI. 27.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 12. § (1) bekezdése a 48/2012. (X. 8.) BM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 12. § (2) bekezdését a 48/2012. (X. 8.) BM rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 12. § (4) bekezdése a 72/2012. (XII. 15.) BM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 12. § (5) bekezdését a 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet 13. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 12. § (6) bekezdése a 72/2012. (XII. 15.) BM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 13. §-t a 48/2012. (X. 8.) BM rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 15. §-t a 48/2012. (X. 8.) BM rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet 13. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 27/2013. (VI. 27.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 16. § (2) bekezdése a 27/2013. (VI. 27.) BM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 4. melléklet a 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére