• Tartalom

4/2012. (II. 10.) NFM rendelet

4/2012. (II. 10.) NFM rendelet

az „A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása” fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 3/2012. (II. 3.) NFM rendelet módosításáról1

2012.02.10.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § Az „A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása” fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 3/2012. (II. 3.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az előirányzat fedezetet biztosít a Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MALÉV Zrt.) 2012. február 3-án 6 órakor bekövetkezett leállása miatt
a) a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről szóló 5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a alapján a Korm. rendelet 4. §-ában és 5. §-ában meghatározott kiadásokra,
b) a 3. § szerinti szervezetnek a Korm. rendeletben meghatározott kiadásokkal összefüggő feladatai kapcsán felmerülő működési kiadásaira,
c) a MALÉV Zrt.-nek a Korm. rendelet 4. §-ában és 5. §-ában meghatározott feladataival összefüggésben felmerülő, a MALÉV Zrt. szervezetének működtetését szolgáló kiadásaira,
d) a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a külpolitikáért felelős miniszter Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladataival összefüggésben felmerülő költségeire és
e) a Korm. rendelet 7. §-ával összhangban a kincstári tranzakciós díjakra.”

2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A miniszter, a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szakmai közreműködők és a MAG Zrt. az e rendelet végrehajtásához szükséges feladatokról többoldalú megállapodást köt.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3) bekezdése.

1

A rendelet a 3. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. február 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére