• Tartalom

4/2012. (II. 14.) NGM rendelet

4/2012. (II. 14.) NGM rendelet

a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról1

2017.01.01.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (12) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A kiemelt adózók kijelölése

1. §2 Kiemelt adózónak minősülnek az adóévet megelőző év utolsó napján csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszer-végelszámolási eljárás vagy kényszertörlési eljárás alatt nem álló, illetve nem törölt adószámú

a) részvénytársasági formában működő hitelintézetek és biztosítók,

b) azon adózók – a költségvetési szervek, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók és magánszemélyek kivételével –, amelyek

ba) az adóévet megelőző második évben, vagy azt megelőzően kezdték meg tevékenységüket, és

bb)3 adóteljesítményük értéke a 2 800 000 000 forintot elérte.

2. A legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók kijelölése

2. §4 Legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózónak minősül az adózó, ha az adóévet megelőző év utolsó napján csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszer-végelszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás alatt nem áll, illetve nem törölt adószámú és

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) alkalmazásában – kivéve az Art. 52. § (11) bekezdését –, adóteljesítményének értéke a 895 000 000 forintot elérte;

b) az Art. 52. § (11) bekezdése alkalmazásában adóteljesítményének értéke a 199 000 000 forintot elérte, és az adóévet megelőző év szeptember 1-jén havonkénti általános forgalmi adó bevallásra volt kötelezett.

3. Az adóteljesítmény számítási módja

3. § A 2. § szerinti adóteljesítmény értékét a 4. §-ban felsorolt adóteljesítmény-elemek egy évre vetített – a tevékenység kezdetének figyelembevételével időarányosan megállapított – számtani átlagának összegeként kell kiszámítani. A 4. §-ban felsorolt adóteljesítmény elemek számítása során kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) benyújtott bevallások adatai, illetve a NAV nyilvántartásában szereplő adatok vehetők figyelembe.

4. § Adóteljesítmény-elemek:

a) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az adóévet megelőző év június 30-áig terjedő időszakra benyújtott általános forgalmi adó bevallásokban szereplő értékesítést terhelő adó (2004. május 1-jétől a fizetendő adó csökkentve a közösségen belülről történő termékbeszerzés és a termékimport címén fizetendő adóval) és a beszerzés után levonható adó értéke közül a bevallásokban szereplő nagyobb értékek;

b) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az adóévet megelőző második év december 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan a társasági adóbevallásban az adókedvezménnyel nem csökkentett társasági adó (számított adó) és osztalékadó azzal, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetén az adóévet megelőző év augusztus 31-éig benyújtott bevallás adatait is figyelembe kell venni;

c) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az adóévet megelőző év június 30-áig terjedő időszakra vonatkozó

ca) járulékfizetési kötelezettség, kivéve a költségvetési szerveket,

cb) jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj, regisztrációs adó, energiaadó fizetési kötelezettség;

d) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az adóévet megelőző második év december 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan

da) a magánszemélyek jövedelemadó bevallásában a számított adó, az elkülönülten adózó jövedelmek adója és a vállalkozói adókedvezmény,

db) a költségvetési szervek kivételével a munkáltatók, kifizetők személyi jövedelemadó-bevallásában megállapított fizetési kötelezettsége,

dc) minden egyéb bevallásban megállapított adókötelezettség (kivéve a munkaadói, a munkavállalói járulék és az egészségügyi hozzájárulás a költségvetési szerveknél), és

dd) az igényelt költségvetési támogatás – ide nem értve az adó-visszaigénylést és adó-visszatérítést – abszolút értéken számolva,

e)5 a 2011. szeptember 1-jétől az adóévet megelőző év június 30-áig terjedő időszakra vonatkozó népegészségügyi termékadó fizetési kötelezettség.

5. §6 Az adóteljesítmény számítása az adóévet megelőző év október 15-én nyilvántartott adatok alapján történik.

5/A. §7 (1) E rendelet alkalmazásában adózónak minősül az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti csoportos adóalany (áfa csoport).

(2) Az áfa csoport adóteljesítményének számításakor kizárólag az áfa csoport bevallásában szereplő, a 4. § a) pont szerinti adatokat kell figyelembe venni. Ha az adózó az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az adóévet megelőző év június 30-áig terjedő időszakban (vizsgált időszak) áfa csoport tagja volt, az adózó adóteljesítményének számításakor az áfa csoport bevallásában szereplő adatokat figyelmen kívül kell hagyni. A vizsgált időszak azon része tekintetében, amelyben az adózó nem volt az áfa csoport tagja, az adóteljesítményének számításakor az általa benyújtott áfa bevallásban szereplő, a 4. § a) pont szerinti adatokat kell figyelembe venni és az áfa csoport bevallásában szereplő adatokat figyelmen kívül kell hagyni.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §8

1

A rendeletet a 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 28. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § az 50/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § b) pont bb) alpontja a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § e) pontját a 72/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

Az 5. § a 72/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5/A. §-t a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 14. §-a iktatta be.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére