• Tartalom

40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet

40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról1

2013.07.09.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § (1)5

(2)–(3)6

5–6. §7

7. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdésében az „A hatósági rendeltetésű állami tulajdonú közhasználatú és az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű új épületnek” szövegrész helyébe az „Új épületnek” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R. 6. § (1)–(4) bekezdésében a „hatósági rendeltetésű állami tulajdonú közhasználatú és az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű” szövegrész.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 4. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2013. január 9-én lép hatályba.

(3) A 7. § 2013. július 9-én lép hatályba.

9. § Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 3., 4., 5., 7., 9., 10., 12., 13. pontjának, 3–4. és 6–8. cikkének, továbbá I. mellékletének való megfelelést szolgálja.

10. § E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelethez8

2–3. melléklet a 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelethez9

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 10. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 2–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére