• Tartalom

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet

a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól1

2015.06.04.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 29. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

17. § (2) és (3) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az országos közúthálózat üzemeltetésének, fenntartásának és fejlesztésének finanszírozását biztosító, a 4. § szerinti bevételek kezelésével és felhasználásával, valamint a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatokat, továbbá az azokhoz kapcsolódó műszaki szakmai, pénzügyi, számviteli és jogi feladatokat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 33. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) látja el.

2. § (1) A 4. § szerinti bevételek az e rendeletben meghatározottak szerint a Kkt. 32. § (4) bekezdésében és 33/A. § (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó költségek, illetve a feladatok végrehajtásáért felelős KKK működési és felhalmozási költségeinek a fedezetét biztosítják.

(2) Az e rendeletben meghatározott, közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat számvitelileg és pénzügyileg a KKK intézményi működési és felhalmozási kiadásaitól, valamint az azok fedezetéül szolgáló bevételektől elkülönítetten kell nyilvántartani és kezelni. A közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatokhoz kapcsolódó fizetési műveleteket a KKK Magyar Államkincstárnál vezetett „Közlekedési feladatok és programok” megnevezésű, 10032000-00315005-00000000 számú fizetési számlája terhére, illetve javára kell teljesíteni.

(3) A 4. § szerinti bevételek terhére támogatás nyújtására a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) egyedi döntésével kerül sor. Támogatási szerződések esetén a kifizetés formája utólagos elszámolás esetén előfinanszírozás, egyéb esetben kizárólag időszakos vagy záró beszámolást követő utófinanszírozás.

(4) A (3) bekezdés alapján megkötendő szerződések vagy megállapodások esetében – mint a visszafizetést szolgáló biztosítékot – legalább a kedvezményezett valamennyi, jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozóan a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot elő kell írni.

(5) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás vagy jogosulatlanul igénybe vett más kifizetés esetén a folyósítást azonnali hatállyal fel kell függeszteni, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás vagy kifizetés visszatérítése, valamint annak jogszabályban előírt kamatai megfizetése iránt haladéktalanul intézkedni kell. Ha a kedvezményezett a fizetési felszólítás kézhezvételét követően az abban foglalt határidőn belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti és a visszafizetési kötelezettség részletfizetés formájában történő engedélyezésére nem kerül sor, a követelést a kedvezményezett által nyújtott biztosíték felhasználásával érvényesíteni kell.

3. § A 4. § szerinti bevételek felhasználása érdekében az ágazati stratégiai célok és prioritások meghatározására, valamint a bevételek felhasználására – ezen belül a bevételeknek a KKK intézményi kiadásaira, illetve az e rendeletben meghatározott, közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatokhoz kapcsolódó kiadásaira történő felbontására, illetve utóbbi feladatok részfeladatokra történő felosztására – a KKK készít javaslatot, amelyet a miniszter hagy jóvá.

2. A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok forrásai

4. § A Kkt. 32. § (4) bekezdésében és 33/A. § (5) bekezdésében meghatározott feladatokhoz kapcsolódó költségek fedezetét az alábbi bevételek biztosítják:

a) a Kkt. 33/A. § (1) bekezdésében megjelölt használati díjból és pótdíjból (a továbbiakban: használati díj és pótdíj) származó, valamint egyéb, a használati díjjal és a pótdíjjal összefüggő adminisztratív bevétel;

b)2

c) ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a KKK vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú területek – ideértve az országos közutak végleges határain belüli területeket, az országos közutak építése és korszerűsítése céljából állami tulajdonba vett földterületek azon területrészeit, amelyek az országos közutak végleges határain kívül esnek, az építés és korszerűsítés időtartama alatt használt felvonulási területeket, a földművek építéséhez, az útépítési anyagok, keverékek előállításához használt területeket és anyagnyerő helyeket, a nyomvonal-módosítással együtt járó közútépítések és korszerűsítések nyomán az országos közút végleges határain kívülre kerülő területrészeket és felhagyott közútszakaszokat, valamint a kizárólagos állami tulajdonú komplex pihenőket, figyelemmel a nemzeti és az állami vagyonról szóló törvényekben foglaltakra – hasznosításából származó bevétel;

d) a KKK alapfeladatainak ellátásához felhasználásra átvett pénzeszköz, különösen adomány, segély, más önkéntes befizetés, pályázati, nevezési, eljárási díj, késedelmi kamat, kötbér;

e) a közlekedési hálózatok fejlesztése, az országos közúthálózat üzemeltetése, fenntartása céljaira teljesített egyéb hozzájárulás és támogatás;

f) a közlekedési hálózat fejlesztési céljaira a helyi önkormányzatok, ezek társulásai, gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek által – a velük kötött szerződés alapján – átadott hozzájárulás és támogatás.

5. § (1) Az országos közutak használatának biztosítása érdekében végzett feladatokat a KKK az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: ÁAK Zrt.), a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (a továbbiakban: Magyar Közút Zrt.), a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (a továbbiakban: NIF Zrt.) és a Nemzeti Közlekedési Hatósággal (a továbbiakban: NKH) kötött szerződések útján látja el.

(2) A KKK feladatkörében az országos közutak használatának biztosításával kapcsolatosan a díjköteles országos közutak használati lehetősége tekintetében bizományosi szerződést köt az ÁAK Zrt.-vel

a) a használati díj és pótdíj beszedésére,

b) a használati díj és pótdíj beszedésével, a használati díj megfizetésének ellenőrzésével, valamint az azokhoz szükséges tárgyi eszközökkel kapcsolatos költségek megtérítésére.

(3) A KKK a saját nevében számlát bocsát ki az ÁAK Zrt. mint bizományos részére a díjköteles országos közutak használatának biztosításáról, mint az állam által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos díjakról, így a 4. § a) pontja szerinti használati díjból, a pótdíjból, valamint az egyéb adminisztratív bevételből származó tárgyhavi bevételekről.

(4) Az ÁAK Zrt. a használati díjból és pótdíjból, valamint az egyéb eljárási díjból származó tárgyhavi bevételeket – az (5) bekezdésben meghatározott számla összegével csökkentve – a tárgyhónapot követő második hónap 5. munkanapjáig a KKK által kiállított számla alapján, a KKK „Közlekedési feladatok és programok” 10032000-00315005-00000000 számú számlája javára utalja át.

(5) A használati díj és pótdíj beszedésére megkötött szerződés alapján az ÁAK Zrt.-t megillető összegről, valamint a megbízott viszonteladók jutalékairól az ÁAK Zrt. számlát bocsát ki.

(6)–(9)3

3. A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok és a végrehajtásukhoz szükséges források felhasználásnak szabályai

6. §4 A 4. § szerinti bevételek a működési kiadások körében felhasználhatók:

a) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózattal kapcsolatos

aa) üzemeltetési, karbantartási és útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások ellátásából adódó közútkezelői kötelezettségek finanszírozására,

ab) programszerű, egyéb karbantartási feladatok ellátására;

b) az országos közúthálózattal kapcsolatos egyéb üzemeltetési feladatok ellátására és költségek viselésére, ideértve

ba) a hálózati adatfelvételi feladatokat,

bb) a műszaki szabályozási feladatokat,

bc) a hálózati adatfelvételi, műszaki szabályozási feladatok lebonyolítási, valamint az egyéb működési lebonyolítási feladatokat,

bd) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek ellenőrzését,

be) az üzemeltetési, karbantartási és felújítási tevékenységekkel kapcsolatos egyéb feladatokat, különösen a KKK-nak az országos közúthálózattal összefüggő műszaki ellenőrzési, szakmai tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabályban előírt szakértői feladatok ellátását, továbbá a tervtanács és a tervzsűri működtetésével kapcsolatos költségeket,

bf) a hídvizsgálati és hídmosási feladatokat,

bg) a közlekedéssel összefüggő szakmai kiadványokkal kapcsolatos tevékenységet,

bh) az országos közúthálózaton végzett fejlesztési tevékenységek ellenőrzését;

c) a díjpolitika kialakításával összefüggő kiadások fedezetére;

d) a szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel és a kincstári költségekkel összefüggő kiadások fedezetére;

e) a használati díj és pótdíj beszedésének és a használati jogosultság ellenőrzésének költségeire;

f) a NIF Zrt. működési kiadásainak fedezetére;

g)5 a közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatokhoz kapcsolódóan az elektronikus építési napló bevezetéséhez, üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges feladatok fedezetére.

7. § A 4. § szerinti bevételek a felhalmozási kiadások körében felhasználhatók:

a) az országos közúthálózat – kivéve a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett, vagy a KKK vagyonkezelésében nem álló, magántőke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak – műtárgyai és tartozékai fejlesztésére, ezen belül új út és híd építésére, út- és hídrekonstrukciós munkára;

b) az országos közúthálózat fejlesztésével és felújításával kapcsolatos területbiztosítások költségeire, valamint a KKK vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosításához szükséges területszerzésre, a szükséges közművek átépítésére, kiépítésére, a közlekedési létesítmények megvalósításához szükséges akadálymentesítésre;

c) a felújítási és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, környezetvédelmi, környezetikár- mentesítési, gazdaságossági és minőségvizsgálati feladatokra;

d) az európai uniós forrásból megvalósult, az országos közúthálózatot érintő pályázatokkal kapcsolatos, a vonatkozó támogatási szerződésekben el nem számolható, a miniszter által jóváhagyott utólagos szakmai feladatok kiadásaira;

e) az útügyi kutatási, műszaki fejlesztési tevékenységekre;

f) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett utak nélküli országos közúthálózattal kapcsolatos úthálózat- védelmi feladatokra;

g) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett utak nélküli gyorsforgalmi közúthálózat felújítási, felújítás-tervezési feladataira;

h) a nem gyorsforgalmi országos közúthálózat felújítási, felújítás-tervezési feladataira, valamint a felhalmozási kiadások keretében megvalósult, illetve megvalósuló tevékenység lebonyolítási feladataira;

i) a 4. § szerinti bevételekből a közlekedési hálózathoz kapcsolódó, pályázati rendszerben megvalósuló, önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó elemek beruházásainak támogatására;

j) a közlekedési infrastruktúrával összefüggő katasztrófa-megelőzési, valamint káreseményt, katasztrófaveszélyt, veszélyhelyzetet követő kárfelszámolási, mentesítési, helyreállítási és újjáépítési feladatokra.

8. § (1) A 4. § szerinti bevételek felhasználhatók a koncessziós szerződés keretében vagy a KKK vagyonkezelésében nem álló, magántőke bevonásával, valamint egyéb forrásból megvalósult vagy megvalósuló országos közúti hálózati elemek és azok tartozékai, műtárgyai fejlesztéséhez szükséges – a területszerzést, minőségvizsgálatot, építtetői és szakértői tevékenységeket is magában foglaló – állami feladatok finanszírozására is.

(2) A 4. § szerinti bevételek felhasználása tekintetében az országos közutak üzemeltetésére, karbantartására és felújítására vonatkozó rendelkezések az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemekre, illetve az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő, de az állam tulajdonában álló, vagyonelemekre is alkalmazhatók.

9. § (1) A közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatok közül a Magyar Közút Zrt. a KKK-val kötött szerződésben foglaltak szerint ellátja:

a)6 a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közutakon az üzemeltetési és karbantartási feladatokat;

b)7 az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások közül az útvonal-engedélyezési, az ÚTINFORM-mal, az Országos Közúti Adatbankkal, az Önkormányzati Utak Adatbankjával, a közúti szakgyűjtemény működtetésével kapcsolatos, valamint a minőségvizsgálati, a szakmai oktatási, a környezetvédelmi, a közúti járművek súly- és méretellenőrzési tevékenységeket, a közútkezelői tevékenységéhez kapcsolódó, az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatásokat érintő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatokat;

c)8

d) a KKK által jóváhagyott gördülő terv alapján a hálózati adatfelvételi feladatokat;

e) a jóváhagyott stratégia alapján az úthálózat-védelmi tevékenységet;

f) a műszaki szabályozási feladatok előkészítését és a KKK által jóváhagyott feladatok elvégzését a műszaki szabályzatok, előírások, útmutatók kidolgozásáért, valamint a bevezetéshez szükséges hatásvizsgálatok elkészítéséért felelős Magyar Útügyi Társaság bevonásával;

g)9 a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózaton saját kapacitása felhasználásával végzett felújítási feladatokat;

h)10 a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózat felújítási, felújítás-tervezési munkáit, valamint a felhalmozási kiadások keretében megvalósult, illetve megvalósuló feladatok építtetőként történő megvalósítását, továbbá a felújítási munkákhoz kapcsolódóan az ideiglenes forgalomszabályozási feladatok ellátását.

(2)11 A közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatok közül az ÁAK Zrt. a KKK-val kötött szerződésben foglaltak szerint ellátja a használati díj és pótdíj beszedését, az ahhoz kapcsolódóan a szerződésben rögzített egyéb feladatokat, valamint a díjköteles utak díjfizetés ellenében történő használatának ellenőrzését.

(3) Az NKH jogszabályban rögzített feladat- és hatáskörében eljárva a KKK-val kötött szerződésben foglaltak szerint ellátja:

a) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek mobil ellenőrzését,

b) a díjköteles utak díjfizetés ellenében történő használatának ellenőrzéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat.

(4) A rendőrség a Kkt. 33/C. §-ában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva a KKK-val kötött szerződésben foglaltak szerint látja el a díjköteles utak díjfizetés ellenében történő használatának ellenőrzését. A szerződésben meghatározott díj magába foglalja a használati díj megfizetésének ellenőrzésével és az ahhoz szükséges tárgyi eszközökkel kapcsolatos költségeket is.

10. § (1) A 4. § szerinti bevételek felhasználására a KKK az állami építtetői feladatok ellátása érdekében – ideértve az előkészítést, a területbiztosítást, a KKK feladatkörébe nem utalt terveztetést, a megvalósuló projektek tanulmányterveinek előkészítését, a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a szerződéskötéseket, a szerződések teljesítésének igazolását – a NIF Zrt.-vel szerződést köt.

(2)12 A KKK az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására a Kkt. 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a Magyar Közút Zrt.-vel, a Kkt. 29. § (14) bekezdésére figyelemmel az ÁAK Zrt.-vel szerződést köthet.

11. § A 4. § szerinti bevételek felhasználása során a KKK látja el:

a) az üzemeltetési, karbantartási és felújítási tevékenységekkel kapcsolatos egyéb feladatokat, különösen a KKK-nak a közúthálózattal összefüggő, szakmai tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzési, illetve szakértői feladatokat;

b) a Magyar Mérnöki Kamara bevonásával a tervtanács és a tervzsűri működtetésével kapcsolatos feladatokat;

c) a szakmai kiadványokkal, az útügyi nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő tevékenységeket;

d) az országos közúthálózaton végzett fejlesztési tevékenységek ellenőrzését;

e) a díjpolitika kialakítását;

f) a szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos feladatokat és a kincstári kötelezettségek teljesítését;

g) a 4. § szerinti bevételekkel és kapcsolódó kiadásokkal összefüggő adatgyűjtési, pénzügyi-számviteli, jogi, ellenőrzési, vagyonkezelői és egyéb szakmai feladatokat;

h) az országos közúthálózatot érintő befejezett beruházásokhoz kapcsolódó utólagos területrendezést, valamint a KKK vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosításához szükséges területszerzést;

i) a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos döntés-előkészítési, tervezési feladatokat, és gazdaságossági-értékelemzési számításokat;

j) az útügyi kutatással és műszaki fejlesztéssel összefüggő feladatokat a Magyar Közút Zrt. bevonásával;

k) a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI Kft.) bevonásával a közlekedésbiztonsággal közvetlenül összefüggő szabályozás előkészítését megalapozó stratégiai vizsgálatok, valamint a közlekedési ágazati stratégiához kapcsolódó szakmai megalapozó vizsgálatok lefolytatásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a közforgalmú közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására, felújítására, valamint új eszköz beszerzésére irányuló pályázatok előkészítését, elbírálását és ellenőrzését;

l) a terveztetés körében az összközlekedési fejlesztési tervek, az ezekhez kapcsolódó stratégiák, megvalósíthatósági tanulmányok, forgalmi tanulmányok, döntés-előkészítő tanulmányok elkészíttetésével, továbbá a NIF Zrt. által az adott projektekre előkészített megvalósíthatósági tanulmányok, forgalmi tanulmányok, döntés-előkészítő tanulmányok, valamint tanulmánytervek véleményezésével és miniszter számára történő felterjesztésével kapcsolatos feladatokat;

m) az országos közutak vagyonkezelőjeként – a koncessziós szerződés keretében vagy magántőke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak kivételével – az országos közutak vagyonkezelésével és vagyonnyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;

n) a koncessziós szerződésben, valamint a miniszter által kiállított megbízólevélben foglaltak szerint a koncessziós szerződés alapján épített hálózati elemeken az építési munkákhoz kapcsolódó szakértői feladatokat, valamint a koncesszor által végzett üzemeltetési, valamint karbantartási és felújítási feladatok ellenőrzését.

o)13 a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával a közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatokhoz kapcsolódóan az elektronikus építési napló bevezetéséhez, üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges feladatokat.

12. § (1) A közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódóan a Nemzeti Közlekedési Stratégia (a továbbiakban: NKS) elkészítése érdekében szükséges stratégia-alkotás támogatásával összefüggő feladatokat európai uniós források bevonásával a KKK látja el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok kiterjednek

a) az NKS módszertani előkészítésére,

b) az egyes részstratégiák kidolgozásának koordinálására,

c) a stratégia alkotás irányítási feladatait ellátó központi koordinációs bizottság működtetésére.

(3) A KKK a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatok végrehajtásában európai uniós források terhére vesz részt, amelynek keretében:

a) javaslatot tesz a kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatos feladatok előkészítésére,

b) a kerékpáros stratégia-alkotás részeként gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséről.

13. §14 (1) A KKK a miniszterrel kötött szerződésben foglalt feltételek szerint európai uniós források bevonásával az irányító hatóság feladataihoz műszaki szakmai támogatást nyújt, illetve szakmai koordinációs feladatokat lát el a nemzeti és az európai uniós támogatási források felhasználásának műszaki ellenőrzésében, továbbá az állami vagyon védelme érdekében a közlekedési infrastruktúra fejlesztése során a műszaki megvalósítás szakmai koordinációját biztosítja.

(2) A KKK az európai uniós támogatási források felhasználásának műszaki ellenőrzését ellátó mérnök (a továbbiakban: felügyelő mérnök) munkájának koordinálása során:

a) megszervezi, irányítja és ellenőrzi a felügyelő mérnök munkáját;

b) a projektek előrehaladása alatt műszaki tanácsadást biztosít az irányító hatóság részére;

c) az irányító hatóság számára javaslatot tesz a felügyelő mérnök teljesítésigazolására vonatkozóan;

d) szakmai véleményt ad a felügyelő mérnök által benyújtott jelentésekhez kapcsolódóan az irányító hatóság részére;

e) kidolgozza a felügyelő mérnök által ellátandó feladatokhoz kapcsolódó eljárásrendet, valamint a felügyelő mérnök által ellátandó feladatokhoz kapcsolódó eljárásrendi dokumentumokra vonatkozó követelményeket;

f) véleményezi a felügyelő mérnök által javasolt sürgős intézkedéseket és intézkedést javasol az irányító hatóság felé a soron kívüli döntést igénylő szakmai kérdések megoldására;

g) javaslatot tesz az irányító hatóság részére a havi ellenőrzési program összeállítására.

14. § A KKK a KTI Kft. közreműködésével európai uniós források bevonásával látja el az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) kialakításával összefüggő stratégiai és módszertani előkészítési feladatokat.

4. A KKK-nak a bevételek felhasználásával összefüggő ellenőrzési jogkörével kapcsolatos feladatai

15. § A KKK képviseletében eljáró személy helyszíni ellenőrzés és egyeztetés céljából az általa biztosított források felhasználásával és elszámolásával kapcsolatos, jogszabály alapján vezetett nyilvántartásba, továbbá az e rendelet alapján finanszírozott feladatok végrehajtását érintő szerződésbe és egyéb okiratba betekinthet, azokról másolatot készíthet, azokkal kapcsolatosan tájékoztatást kérhet, a vagyonkezelésébe kerülő országos közutak építése során ellenőrzést végezhet.

16. § A miniszter a KKK közreműködésével ellenőrzi a jogszabály alapján díjköteles utak díjfizetés ellenében történő használatához kapcsolódó ellenőrzési és adatszolgáltatási feladatok, valamint a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek mobil ellenőrzésének végrehajtását.

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)15

(3) A 2012. január 1. előtt az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat terhére megkötött szerződések alapján 2012. január 1-jét követően az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatban vezetett fizetési számlára teljesített befizetéseket a 2. § (2) bekezdésben meghatározott fizetési számlára kell átutalni. Az átutalt összeget a KKK az e rendeletben meghatározott szakmai feladatok ellátására használja fel. Az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatban vezetett fizetési számlára 2012. január 1-jét követően érkező befizetéseket és a 2. § (2) bekezdésben meghatározott fizetési számlára történő átutalásokat átfutó bevételként és átfutó kiadásként kell elszámolni.

1

A rendeletet az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 69. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 3. napjával.

2

A 4. § b) pontját a 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet 46. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 44. § (2) bekezdését.

3

Az 5. § (6)–(9) bekezdését a 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet 46. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 44. § (2) bekezdését.

4

A 6. § a 65/2013. (X. 31.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § g) pontját az 50/2014. (XII. 11.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

6

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a 65/2013. (X. 31.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 9. § (1) bekezdés b) pontja a 65/2013. (X. 31.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9. § (1) bekezdés c) pontját a 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet 46. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 44. § (2) bekezdését.

9

A 9. § (1) bekezdés g) pontja a 65/2013. (X. 31.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. § (1) bekezdés h) pontja a 65/2013. (X. 31.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. § (2) bekezdése a 65/2013. (X. 31.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. § (2) bekezdése a 65/2013. (X. 31.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 11. § o) pontját az 50/2014. (XII. 11.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be.

14

A 13. § a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére