• Tartalom

41/2012. (VII. 13.) NFM rendelet

41/2012. (VII. 13.) NFM rendelet

a légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet módosításáról1

2012.08.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában és 74. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet hatálya
a) a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó, Magyarország Állami Légijármű Lajstromában szereplő polgári légijárművek (a továbbiakban: Annex II. légijárművek) és komponenseik (a továbbiakban: Annex II. légijármű komponensek), és
b) a 2042/2003/EK bizottsági rendelet által nemzeti hatáskörbe utalt légijármű komponensek és Magyarország Állami Légijármű Lajstromában szereplő polgári légijárművek
üzemképesség tanúsításához szükséges személyi jogosításokra, azok megszerzésére, az ezekkel kapcsolatos képzésre, vizsgáztatásra, valamint az ezen képzések és vizsgák engedélyezésének feltételeire terjed ki.”

2. § Az R. 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„3. egyszerű könnyű légijármű: vitorlázó repülőgép, motoros vitorlázó repülőgép vagy 2000 kg-ot nem meghaladó maximális felszálló tömegű, nem hermetizált, dugattyús motorral felszerelt repülőgép,”

3. § Az R. 11. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A B-SLA kategóriájú szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy a Part-66 66.A.20. a) 4. alpontjában meghatározott jogosultságokkal rendelkezik egyszerű könnyű légijárműveken.
(4) A B-BL kategóriájú szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy a Part-66 66.A.20. a) 4. alpontjában meghatározott jogosultságokkal rendelkezik az alkategóriának megfelelően hőlégballonon, gázballonon vagy léghajón.”

4. § Az R. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Légijármű típusvizsga esetében a légiközlekedési hatóság a 22. § (2) bekezdése szerinti szervezet részére arra a típusvizsgára adhat ki jóváhagyást, amely megfelel a Part-66 III. Függelék 5. pontjában meghatározott követelményeknek, és a kategóriának megfelelő jogosultságoknak megfelelő témaköröket fedi le.”

5. § Az R. 3. § (1) bekezdésében az „a Part-66” szövegrész helyébe az „a 2042/2003/EK bizottsági rendelet III. Melléklete (a továbbiakban: Part-66)” szöveg, 11. § (6) bekezdésében az „A Part-66 által nemzeti hatáskörbe utalt légijárművek” szövegrész helyébe az „Az 1. § b) pontjában meghatározott légijárművek” szöveg, 26. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „szervezésére” szövegrész helyébe a „szervezésére és lebonyolítására” szöveg, 21. alcím megjelölésében a „jóváhagyott” szövegrész helyébe az „engedélyezett” szöveg, 27. § (2) bekezdés a) pontjában az „a karbantartás oktató szervezetet” szövegrész helyébe az „az engedélyest” szöveg, 27. § (2) bekezdés b) pontjában az „a karbantartás oktató szervezet” szövegrész helyébe az „az engedélyes” szöveg, 31. § (2) bekezdésében az „1., 2. és 3. pontjában” szövegrész helyébe a „2., 3. és 4. pontjában” szöveg, 38. § (1) bekezdés záró szövegében a „rendelkezéset” szövegrész helyébe a „rendelkezéseket” szöveg lép.

6. § Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § Ez a rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 41/2012. (VII. 13.) NFM rendelethez

Az R. 3. mellékletének módosítása
Az R. 3. melléklet „3. Kérdésszámok az egyes vizsgák esetében” című táblázat 6–7. sora helyébe a következő sor lép:

(Témaköri modulok

B-BL.1

B-BL.2

B-BL.3

B-SLA

D1

D2

E1

E2)

„6

52

52

52

52

52

52

52

52

7

52

52

52

52

52

52

52

52”

1

A rendelet a 7. § alapján hatályát vesztette 2012. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére