• Tartalom

41/2012. (IV. 27.) VM rendelet

41/2012. (IV. 27.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól1

2015.12.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, a 13. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. erdőrészlet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 16. § (6) bekezdésében meghatározott terület;

2.2 erdőterv: az Evt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentum, figyelemmel az Evt. 113. § (4) bekezdésében foglaltakra, továbbá az Evt. 113. § (13), valamint (17) bekezdésében meghatározott dokumentum;

3.3 erdőgazdálkodó: az erdő tulajdonosának vagy tulajdonosai társulásának képviselője, akit az erdészeti hatóság az Evt. 17. § (1) és (6) – (7) bekezdései szerint erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vesz;

4.4 fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § 5. pontjában meghatározott terület;

5. kérelem: az erdőgazdálkodó által a támogatási kérelem benyújtási időszaka alatt benyújtott támogatási kérelem, amely a kifizetési kérelmet is magában foglalja;

6. MePAR: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott és a MePAR rendeletben szabályozott azonosító rendszer;

7. Natura 2000 irányelvek: a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 1992. május 21-i 92/43/EK tanácsi irányelv, és a vadon élő madarak védelméről szóló 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv;

8. támogatási időszak: a kérelem benyújtásának naptári éve;

9.5 erdőtelepítési kivitelezési terv: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 25. § (1) bekezdése szerinti terv.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet szerint kell értelmezni.

2. A támogatás jellege és tárgya

2. § E rendelet alapján vissza nem térítendő kompenzációs támogatás vehető igénybe a Natura 2000 irányelveket érvényre juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén felmerülő költségek és jövedelem kiesés ellentételezése céljából.

3. Általános előírások

3. § (1)6 Támogatás igénybevételére az az erdőgazdálkodó jogosult, aki

a) rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervvel, vagy jóváhagyott erdőtelepítési kivitelezési tervvel, vagy

b) az adott erdőrészletre vonatkozóan az erdőterv kiadását a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezte az erdészeti hatóságtól.

(2) A támogatásra jogosultnak a teljes támogatási időszak alatt a gazdasága teljes területén be kell tartania a kölcsönös megfeleltetés részét képezően

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) rögzített irányelvek alapján a külön jogszabályokban meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket,

b) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott előírásokat.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Kizárólag azon erdőrészletre adható támogatás, amely

a) a MePAR adatbázisban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került, és

b) az agrárpolitikáért felelős miniszter a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pont cg) alpontja alapján irányító hatósági jogkörében eljárva minden év március 15-ig közzétett közleményében meghatározott fizikai blokkban helyezkedik el.

(2) A legkisebb támogatható terület 1 hektár, amelyet a kérelem alapján jóváhagyott összterület alapján kell megállapítani.

(3) Csak teljes erdőrészlet támogatható azzal, hogy a 0,3 hektár nagyságot el nem érő erdőrészletre nem vehető igénybe támogatás.

(4) Nem támogatható az az (1) bekezdés előírásainak megfelelő erdőrészlet, amely állami, vagy önkormányzati tulajdonban van.

(5) Támogatás igénybevételére nem jogosult önkormányzat, költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.

(6)7 Nem támogatható az az erdőrészlet, amelyet érintően az erdészeti hatóság a támogatási időszakra vonatkozóan jogerős erdőgazdálkodási vagy erdővédelmi bírságot állapított meg, és a bírságolt cselekmény, illetve tevékenység az erdő állapotát megváltoztatta.

(7) Amennyiben az erdészeti hatóság a támogatási időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási vagy erdővédelmi bírságot a 8. § (1) bekezdése szerinti határozat meghozatalát követően állapította meg, úgy arról a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH) 15 napon belül tájékoztatja.

5. § (1) Támogatást az az erdőgazdálkodó vehet igénybe, aki vállalja, hogy a kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozat kézhezvételét követő 10 hónapon belül részt vesz az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007–2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program keretén belül, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Natura 2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett képzésen, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy a 2012–2013. években egy alkalommal már részt vett ilyen képzésen.

(2) Támogatást az az erdőgazdálkodó vehet igénybe, aki erdőgazdálkodási tevékenysége során betartja a 3. § (1) bekezdése szerinti erdőtervében az erdészeti hatóság által az Evt. 73. § (7)–(8) bekezdése alapján meghatározott korlátozásokat, előírásokat.

5. A támogatás mértéke

6. § (1) Az Evt. 7. § (1) bekezdés e) és f) pontjai szerinti kultúrerdő és faültetvény természetességi állapotú erdőkben az igényelhető támogatás mértéke – korcsoportonként és faállománytípus csoportonként – az 1. mellékletben meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) Az Evt. 7. § (1) bekezdés c) és d) pontjai szerinti származék és átmeneti természetességi állapotú erdőkben az igényelhető támogatás mértéke – korcsoportonként és faállománytípus csoportonként – a 2. mellékletben meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) Az Evt. 7. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti természetes és természetszerű természetességi állapotú erdőkben az igényelhető támogatás mértéke – korcsoportonként és faállománytípus csoportonként – a 3. mellékletben meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg.

6. A kérelem benyújtása

7. § (1) A kérelmet 2012. évtől évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként, elektronikusan kell benyújtani.

(2) A kérelem a kérelmezőnek több erdőrészletére is irányulhat.

7. A támogatás folyósítása

8. § (1) A támogatás egy összegben történő folyósítása a kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak alapján forintban történik.

(2) A támogatási jogosultság megállapítása során az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul.

(3) Az elbírálás során az Országos Erdőállomány Adattárnak a kérelem benyújtási időszak utolsó napja szerinti aktuális adatait kell figyelembe venni.

8. Ellenőrzés

9. § A jogosultsági feltételek és a kötelezettségvállalások teljesítését az MVH ellenőrzi.

9. Jogkövetkezmények

10. § (1) Az adott erdőrészlet vonatkozásában az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik, és az adott erdőrészletre már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha az ügyfél terhére a támogatási időszakra vonatkozóan a 4. § (6) bekezdése szerinti jogerős bírságot állapít meg az erdészeti hatóság.

(2) Az adott erdőrészlet vonatkozásában az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik, és a már igénybe vett teljes támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél nem teljesíti az 5. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeit.

(3)8 Ha az ügyfél nem teljesíti az 5. § (1) bekezdése szerinti képzési kötelezettségét, akkor a már igénybe vett támogatás 20%-át, a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint köteles visszafizetni.

(4) Ha a kölcsönös megfeleltetés alkalmazása érdekében a támogatásra jogosult gazdaságának bármely részében a 73/2009/EK tanácsi rendelet II. és III. mellékletében előírt kötelező követelmények, illetve az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt követelmények be nem tartását állapították meg, abban az esetben Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 51. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

10. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 46. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

13. §9 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet] által megállapított 1. § (1) bekezdés 2. és 9. pontját, a 3. § (1) bekezdését, valamint a 4. § (6) bekezdését a 2013. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.

14. §10 Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 10. § (3) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor11 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

15. §12

1. melléklet a 41/2012. (IV. 27.) VM rendelethezA támogatás mértéke kultúrerdő vagy faültetvény esetén

 

A

B

C

D

E

1

Korcsoport/faállomány-típus csoportok

Tölgy-bükk
1–31, 40–43*

Őshonos egyéb keménylombos
32–39, 49–55, 77–78*

Őshonos egyéb lágylombos
66–76, 79–80, 82–89, 95–98*

Egyéb erdő
44–48, 56–65, 81, 90–94, 99–101*

2

 

euró/ha/év

3

0–5 év

40

40

40

40

4

6–20 év

100

90

80

70

5

21–60 év

150

120

110

6

61–vágásérettségi korig

200

90

7

vágásérettségi kor felett

170


* Az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete alapján

2. melléklet a 41/2012. (IV. 27.) VM rendelethezA támogatás mértéke származék és átmeneti erdők esetén

 

A

B

C

D

E

1

Korcsoport/faállomány-típus csoportok

Tölgy-bükk
1–31, 40–43*

Őshonos egyéb keménylombos
32–39, 49–55, 77–78*

Őshonos egyéb lágylombos
66–76, 79–80, 82–89, 95–98*

Egyéb erdő
44–48, 56–65, 81, 90–94, 99–101*

2

 

euró/ha/év

3

0–5 év

43

43

43

43

4

6–20 év

108

97

86

76

5

21–60 év

162

130

119

6

61–vágásérettségi korig

216

97

7

vágásérettségi kor felett

184


* Az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete alapján

3. melléklet a 41/2012. (IV. 27.) VM rendelethezA támogatás mértéke természetes és természetszerű erdők esetén

 

A

B

C

D

E

1

Korcsoport/faállomány-típus csoportok

Tölgy-bükk
1–31, 40–43*

Őshonos egyéb keménylombos
32–39, 49–55, 77–78*

Őshonos egyéb lágylombos
66–76, 79–80, 82–89, 95–98*

Egyéb erdő
44–48, 56–65, 81, 90–94, 99–101*

2

 

euró/ha/év

3

0–5 év

46

46

46

46

4

6–20 év

115

104

92

81

5

21–60 év

173

138

127

6

61–vágásérettségi korig

230

104

7

vágásérettségi kor felett

196


* Az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete alapján
1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 51. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés 2. pontja a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 11. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés 3. pontja a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés 4. pontja az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés 9. pontját a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (1) bekezdése a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (6) bekezdése a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 10. § (3) bekezdése az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 11. § (4) bekezdése iktatta be.

10

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A hatálybalépés időpontja 2014. április 30.

12

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére