• Tartalom

41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet

41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.12.01.

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában,

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) pontjában,

az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés d) és f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A személyes gondoskodást végző személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha
a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra vagy
b) heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez személyes gondoskodást.”

2. § A Tkr. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A továbbképzési időszakba – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem számít bele az az idő, amely alatt a továbbképzésre kötelezett három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot vagy hat hónapot meghaladóan táppénzt, baleseti táppénzt vesz igénybe (a továbbiakban: szünetelés).”

3. § (1) A Tkr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Továbbképzési pontérték az (5) bekezdésben meghatározott, érvényes minősítéssel rendelkező minősített továbbképzési programokon történő részvétellel szerezhető. Ugyanazon minősített továbbképzési programon megszerzett továbbképzési pont az adott továbbképzési időszakban csak egyszer vehető figyelembe.”

(2) A Tkr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A továbbképzési pontértékek elismerésének feltétele, hogy a továbbképzésre kötelezett személy a továbbképzési időszakban legalább egy olyan szakmai tanfolyamon vegyen részt, amely tekintetében – a tanfolyamra jelentkezés időpontjában – a továbbképzésre kötelezett személy által gondozott ellátotti csoport a 2. számú melléklet 6. pontjában meghatározott és a 4. § (6) bekezdése alapján közzétett ellátotti csoporttal megegyezik.”

4. § (1) A Tkr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Minősített továbbképzési programot – a továbbképzés céljából szervezett szakmai tanfolyam kivételével – bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet. Szakmai tanfolyam szervezésére csak az a szervezet jogosult, amelyik a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában szabályozott felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szerepel.”

(2) A Tkr. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a szervezet továbbképzés-szervezési jogát a 11/A. § alapján felfüggesztik, az (1) bekezdéstől eltérően a felfüggesztés időtartama alatt nem jogosult továbbképzés szervezésére.”

(3) A Tkr. 4. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A továbbképzési program minősítése a program benyújtásával egyidejűleg kérhető. A minősítési kérelmet három példányban, az Intézet honlapján közzétett adatlapon kell az Intézet részére benyújtani. A minősítési kérelemhez csatolni kell a minősítési díj befizetését igazoló dokumentum másolatát.
(5) A továbbképzési program minősítési díja
a) szakmai tanfolyam, illetve szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás esetén a közalkalmazottak részére a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, az „A” fizetési osztály első fizetési fokozata szerinti garantált illetmény összegének (a továbbiakban: alapdíj) 70%-a,
b) szakmai tanácskozás, külföldi vagy hazai tanulmányút, illetve szakmai műhely esetén az alapdíj 30%-a.
(6) Az Intézet a továbbképzés-szervezési joggal rendelkező szervezet esetében az érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési program 2. számú mellékletben meghatározott adatait a (4) bekezdés szerinti minősítési kérelem benyújtását követő negyedév utolsó napjáig a honlapján, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában közzéteszi.”

(4) A Tkr. 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az Intézet közzéteszi a honlapján, valamint a minisztérium hivatalos lapjában a továbbképzés-szervezési jog 11/A. § szerinti felfüggesztését követő 60 napon belül a felfüggesztéssel érintett szervezet nevét, valamint a felfüggesztés kezdő és záró időpontját.”

(5) A Tkr. 4. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Az adott negyedévben érvényes minősítéssel rendelkező szakmai tanfolyam, illetve szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás csak a (6) bekezdés szerinti közzétételt követően indítható azzal, hogy a továbbképzés szervezője köteles a továbbképzés tényleges indítását a 2/A. számú melléklet szerinti adattartalommal az Intézetnek az indítást megelőző 10 munkanapon belül bejelenteni.
(8) A (6) bekezdés szerint közzétett továbbképzési program a közzétételben meghatározott minősítés érvényességéig szervezhető. A továbbképzés szervezője
a) a megszervezésre került továbbképzési programról a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal a továbbképzés lebonyolítását követő hónap utolsó napjáig,
b) a megszervezésre nem került továbbképzési programról a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év február 28-áig
beszámol, illetve bejelentést tesz az Intézet részére.”

(6) A Tkr. 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az a továbbképző szervezet, amelynek továbbképzési jogát a 11/A. § alapján felfüggesztették, továbbképzési programot a felfüggesztés időtartama alatt nem indíthat.”

5. § A Tkr. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesülését csak az első szakvizsga esetében kell vizsgálni.”

6. § A Tkr. a következő 11/A. §-sal egészül ki:

11/A. § (1) Az Intézet a továbbképzések szakmai felügyelete keretében nyomon követi a minősített továbbképzési programok megvalósítását. Ha a továbbképzés megvalósítása a minősített továbbképzési programtól eltér, az Intézet határidő tűzése mellett felhívja a továbbképző szervezetet az eltérés megszüntetésére.
(2) Ha a továbbképző szervezet az (1) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és a továbbképzés nem a továbbképzési programban meghatározott
a) tananyag felhasználásával vagy
b) óraszámban vagy
c) tárgyak oktatásával vagy
d) képesítésű oktató részvételével
történik, az Intézet a szervezet továbbképzés-szervezési jogát a folyamatban lévő továbbképzések befejezését követően 2 évre felfüggeszti.”

7. § A Tkr. 12. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Intézet feladatai
a továbbképzésekkel kapcsolatosan)

af) a továbbképzések monitorozása, éves értékelése és az éves értékelésről beszámoló készítése a miniszternek,”

8. § (1) A Tkr. 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális alap- és szakvizsga elnöki feladatait
a) a témacsoportonként összeállított szociális vizsgaelnöki névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) felvett személyek, valamint
b) a miniszter által a vizsgaelnöki feladatok ellátására kijelölt minisztériumi kormánytisztviselők
látják el.”

(2) A Tkr. 12/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A névjegyzékbe való felvétel iránti pályázatokat a témacsoport vagy témacsoportok megjelölésével minden év május 15-éig az Intézethez kell benyújtani. A pályázat benyújtásával egyidejűleg az alapdíj 15%-ának megfelelő bírálati díjat kell fizetni. A pályázatok elbírálásáról és a névjegyzékbe történő felvételről az Intézet minden év június 30-áig dönt.”

9. § A Tkr. 16. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Záró és átmeneti rendelkezések”

10. § A Tkr. a következő 17. §-sal egészül ki:

17. § (1) Az e rendelet – 2012. december 1-jétől hatályos – 3. § (6) bekezdésében foglaltakat csak annak a személyes gondoskodást végző személynek az esetében kell alkalmazni, aki a továbbképzési kötelezettségét 2012. november 30-ig nem teljesítette, és a továbbképzési időszaka 2014. november 30-át követően jár le.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes gondoskodást végző személyek esetében a rendelet 2012. november 30-án hatályos 3. § (6) bekezdését kell alkalmazni.
(3) A 2012. december 1-jét megelőzően minősített, érvényes minősítéssel rendelkező szakmai tanfolyam és szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás
a) 2. számú mellékletben meghatározott adatait az Intézet honlapján közzé kell tenni,
b) 2012. november 30-át követően akkor indítható, ha a továbbképzés szervezője a továbbképzés indítását a 2/A. számú melléklet szerinti adattartalommal az Intézetnek az indítást megelőző 10 munkanapon belül bejelenti.”

11. § (1) A Tkr. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. § (1) Hatályát veszti a Tkr.

a) 15. § (2) bekezdés d) pontjában az „az anyagi elismerés összegét és kifizetésének időpontját” szövegrész,

b) 15. § (3) bekezdés második mondata,

c) 3. számú mellékletének címében a „megelőző évben indított” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról rendelkező 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelet.

13. § A Tkr.

a) 1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben” szövegrész helyébe a „15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben vagy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendeletben” szöveg, valamint a „szociális, illetőleg gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozás” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozás” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az „öt év” szövegrész helyébe a „hat év” szöveg, valamint az „A szociális, illetőleg gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozási tevékenység (a továbbiakban együtt: szociális vállalkozás)” szövegrész helyébe az „Az egyéni vállalkozói tevékenység” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében az „a szociális vállalkozási” szövegrész helyébe az „az egyéni vállalkozói” szöveg,

d) 3. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „programok” szövegrész helyébe a „programok típusai” szöveg,

e) 3. § (5) bekezdés a) pontjában a „továbbképzés céljából szervezett” szövegrész helyébe a „szakmai” szöveg,

f) 4. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Felnőttképzési Akkreditációs Testületének” szövegrész helyébe a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal Felnőttképzési Akkreditáló Testületének” szöveg,

g) 4. § (9) bekezdésében a „beszámolási” szövegrész helyébe a „beszámolási vagy bejelentési” szöveg, valamint a „beszámolás” szövegrész helyébe a „beszámolás vagy bejelentés” szöveg,

h) 4/A. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében az „illetőleg” szövegrész helyébe az „a jelenléti ívet és” szöveg,

i) 4/A. § (5) bekezdésében a „négy” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

j) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a „végez, vagy” szövegrész helyébe a „végez.” szöveg,

k) 5. § (6) bekezdésében az „az egy évet” szövegrész helyébe az „a két évet” szöveg,

l) 6. § (4) bekezdésében az „a minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész helyébe az „az Intézet honlapján, valamint a minisztérium hivatalos lapjában” szöveg,

m) 9. § (2) bekezdésében az „évben” szövegrész helyébe az „éves szakvizsga-időszakban” szöveg,

n) 12/A. § (5) bekezdésében a „minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „honlapján és a minisztérium hivatalos lapjában” szöveg,

o) 14. § (3) bekezdésében az „a minisztérium” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg, valamint a „hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „honlapján és a minisztérium hivatalos lapjában” szöveg,

p) 3. számú mellékletében az „akkreditált” szövegrész helyébe a „minősített” szöveg, valamint az „év február 28-áig” szövegrész helyébe a „hónap utolsó napjáig” szöveg

lép.

2. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

14. § (1) A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „szociális” szövegrész hatályát veszti.

(2) A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben” szövegrész helyébe a „15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben vagy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendeletben” szöveg, valamint a „szociális, illetőleg gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozás” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozás” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „gyermekvédelmi intézményben” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi intézményben, illetve javítóintézetben” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés b) pont ba) pontjában a „gyermekvédelmi intézmény” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi intézmény, illetve a javítóintézet” szöveg

lép.

3. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet módosítása

15. § Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet 1. számú melléklet I. rész i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

i) Fogyatékos gyermekek gondozása, nevelése szakterület
Elfogadható szakképesítés: gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, továbbá bölcsődei ellátás esetében a gyógypedagógiai asszisztens.
Elfogadható szakvizsga: szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, a közoktatás, a szociális ellátás területén fogyatékos gyermekekkel végzett munka, illetve ezek módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.”

4. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelethez

Adatlap a minősített továbbképzési program közzétételéhez

1. A továbbképzést szervező megnevezése, címe:

 

2. A program címe:

 

3. A program minősítése érvényes:

 

4. A program célja, tartalma:

 

5. A program célcsoportja:

 

6. A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport(ok):

 

7. A szerezhető továbbképzési pontérték:

 

8. A program indításának tervezett időpontja:

 

9. A program időtartama (óra):

 

10. A program indításának tervezett helyszíne:

 

11. A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

 

12. A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:

 

2. melléklet a 41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelethez

Bejelentőlap továbbképzési program szervezéséről
A minősített továbbképzési program az alábbiak szerint kerül megrendezésre

1. A továbbképzést szervező megnevezése, címe:

 

2. A program címe:

 

3. A továbbképzési pontérték:

 

4. A program indításának és befejezésének tervezett időpontja:

 

5. A program indításának helyszíne:

 

6. A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

 

7. A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:

 

8. A program engedélyszáma:

 

Kelt: ..............................................., ........... év ................................... hónap ..... napján
P. H.
..........................................................................................................
a továbbképzés szervezőjének cégszerű aláírása
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére