• Tartalom

416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény egyes kormányrendeleti szintű végrehajtási rendeleteinek módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés o) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A Hszt. 42. § (2) bekezdésében meghatározott más szervhez (a továbbiakban: más szerv) az vezényelhető, aki rendelkezik a vezénylés helyén betöltendő beosztáshoz, munkakörhöz (a továbbiakban együtt: beosztás) szükséges szakképesítéssel, szakképzettséggel, a beosztás ellátásához szükséges egyéb feltételekkel, vagy – a szövetséges fegyveres erőkhöz történő vezénylés kivételével – vállalja azok előírt határidőre történő megszerzését.”

2. § Az R1. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vezénylésről szóló parancsot a küldő szerv – a más szerv vezetőjének egyetértésével – készíti elő, melyet kézbesíteni kell a vezényeltnek. A vezénylésről – a parancs vezényeltnek történő kézbesítésével egyidejűleg – a más szervet értesíteni kell. A parancs megküldésével kell értesíteni a hozzá történő vezénylésről
a) a miniszter által irányított minisztériumot,
b) a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó, valamint költségvetési jogállása alapján irányítása, felügyelete alatt álló
ba) önálló költségvetési szervet,
bb) rendvédelmi oktatási intézményt,
bc) tudományos, kutató intézményt,
bd) a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetet.”

3. § Az R1. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdéstől eltérően a Terrorelhárítási Központhoz, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz a Hszt. 49/D. § alapján történő vezénylés esetében a vezénylésről szóló határozatot – a küldő szerv egyetértésével – a Terrorelhárítási Központ, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat készíti elő és terjeszti fel a miniszterhez. A vezényléshez történő hozzájárulás céljából a Terrorelhárítási Központ, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetője a vezénylésre irányuló szándékról a küldő szerv vezetőjét a vezénylés kezdete előtt legalább 30 nappal tájékoztatja.”

4. § Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatásos állomány tagja a Hszt. 42. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szervhez meghatározott feladat végrehajtása céljából is vezényelhető.”

5. § Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre kettős jogállású és doktori képzésen résztvevő hallgatóként történő vezénylésre sikeres pályázat, vagy felvételi vizsga alapján kerül sor.
(2) A Hszt. 49/G. § (3) bekezdése szerinti rendészeti felsőoktatási illetménykiegészítés mértékét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület egyetértésével úgy kell megállapítani, hogy az azzal kiegészített – nyelvpótlék nélkül – számított illetmény
a) rektor esetében legfeljebb az illetményalap huszonötszöröse,
b) rektor-helyettes és dékán esetében legfeljebb az illetménylap huszonnégyszerese,
c) dékán-helyettes esetében legfeljebb az illetményalap huszonkétszerese,
d) kari tanszékvezető, intézetigazgató és egyetemi tanár esetében legfeljebb az illetményalap húszszorosa,
e) vezetői munkakört be nem töltő, tudományos fokozattal rendelkező esetében legfeljebb az illetményalap tizennyolcszorosa,
f) egyéb vezetői munkakört betöltő esetében legfeljebb az illetményalap tizenhatszorosa
lehet.
(3) A (2) bekezdésben nem említett munkakört ellátó vezényelt részére, a kimagasló szakmai tudás és tevékenység elismeréseként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület egyetértésével megállapított rendészeti felsőoktatási illetménykiegészítés nem haladhatja meg az illetményalap háromszorosát.”

6. § Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hszt. 42. § (2) bekezdés c)–j) pontjában meghatározott szervhez (a továbbiakban: polgári szerv) – ide nem értve a fegyveres szervhez nem tartozó egészségügyi intézményt – történő határozott idejű vezénylés legfeljebb 5 év időtartamra történhet, ami egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható.”

7. § Az R1. 12. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (4) bekezdéstől eltérően a Hszt. 49/D. § alapján történő vezénylés esetében a vezénylés megszüntetésére – a más szerv vagy a hivatásos állomány tagjának kezdeményezése alapján – a miniszter jogosult. A határozat miniszterhez történő felterjesztésére a küldő szerv vezetője intézkedik.
(6) Az (5) bekezdéstől eltérően a Terrorelhárítási Központhoz, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz a Hszt. 49/D. § alapján történő vezénylés esetében a vezénylés megszüntetéséről szóló határozat miniszterhez történő felterjesztésére a Terrorelhárítási Központ, vagy a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetője intézkedik.”

8. § Az R1. 17. § (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A hivatásos állomány állami vezetőnek kinevezett vagy megválasztott tagja a szolgálati viszony szünetelése alatt az állami vezetőkre vonatkozó szabályok szerint jogosult szabadságra.”

9. § Az R1. 2/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § (1) Az R1.

c) 11/B. § (1) bekezdésében, valamint az azt megelőző alcímben a „fogva tartottak” szövegrész helyébe a „fogvatartottak”;

d) 13. §-át követő alcímben az „51.” szövegrész helyébe az „51–51/A.”;

e) 14. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: jelölt), ” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: jelölt), illetve a hivatásos állomány állami vezetővé kinevezett vagy megválasztott tagja esetében”;

f) 15. § (1) bekezdésében a „jelöltet” szövegrész helyébe a „jelöltet és a hivatásos állomány állami vezetővé kinevezett vagy megválasztott tagját”;

g) 15. § (2) bekezdésében a „jelölttől” szövegrész helyébe a „jelölttől és a hivatásos állomány állami vezetővé kinevezett vagy megválasztott tagjától”;

h) 16. § (1) bekezdésében a „méltatlanság” szövegrész helyébe a „méltatlanság, valamint a kifogásolható életvitel megállapításának”;

i) 27/B. §-t követő alcímben a „293., 306. és 322. §-ához” szövegrész helyébe a „293. és 306. §-ához”;

j) 37/A. §-át megelőző alcímben a „katasztrófavédelmi és tűzoltói” szövegrész helyébe a „katasztrófavédelmi beosztás pótléka és veszélyes tűzoltói”;

k) 2/B. számú mellékletének „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” című táblázat D:57 mezőjében a „járőr,” szövegrész helyébe „járőr, határrendész”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1.

b) 5. § (2) bekezdésében a „berendelhető, illetve” szövegrész;

d) 28/A. § (1) bekezdésében az „és szerződéses” szövegrész;

f) 2/B. számú mellékletének „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” című táblázat 37–39., valamint 58–60. sora.

2. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában és 4. § (4) bekezdésében az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, az Országgyűlési Őrségre” szöveg lép.

3. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 26. § (5) bekezdésében az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség” szöveg lép.

4. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. §-a a következő t) ponttal egészül ki:

(A Készenléti Rendőrség az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)

t) a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek felkérése alapján ellátja a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvényben, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényben meghatározott határon átnyúló megfigyelésekkel kapcsolatos feladatokat.”

14. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdés k) pontjában az „ellátja a határon átnyúló műveletekkel kapcsolatos feladatokat.” szövegrész helyébe az „ellátja a határon átnyúló műveletek közül a fedett nyomozó alkalmazását igénylő feladatokat.”;

b) 6. § (3) bekezdés h) pontjában az „a rendőrség által a védett személyek” szövegrész helyébe az „a rendőrség és az Országgyűlési Őrség által a védett személyek”

szöveg lép.

5. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és
a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló
70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

15. § A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. § c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásban:)

(munkaviszony:)

ca) a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati jogviszonya, valamint a rendvédelmi szervek, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának szolgálati jogviszonya,”

6. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését (a továbbiakban: kifogástalan életvitel ellenőrzés) az NVSZ]

a) a b)–d) pontban foglaltak kivételével az állományilletékes parancsnok megkeresése,”

(alapján végzi.)

(2) Az R2. 7. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését (a továbbiakban: kifogástalan életvitel ellenőrzés) az NVSZ]

d) a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező, valamint az ösztöndíjas hallgató és tanuló esetében az ösztöndíjas hallgatói, illetve tanulói szerződést kötő fegyveres szerv országos parancsnokának megkeresése”

(alapján végzi.)

17. § Az R2. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontja esetében a megkeresés tartalmazza:
a) a hivatásos állományba jelentkező
aa) által kitöltött – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 10. számú melléklete szerinti – kérdőívet, a hivatásos állományba jelentkező és a vele közös háztartásban élők Hszt. 8. számú melléklete szerinti nyilatkozatát,
ab) önéletrajzát, valamint
ac) tervezett beosztását;
b) a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező
ba) által kitöltött – a Hszt. 10. számú melléklete szerinti – kérdőívet, a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező és a vele közös háztartásban élők Hszt. 8. számú melléklete szerinti nyilatkozatát, valamint
bb) önéletrajzát;
c) a hivatásos állomány tagja
ca) jelenlegi vagy tervezett beosztását,
cb) korábbi kifogástalan életvitel ellenőrzése időpontját és annak eredményét,
cc) Hszt. 37/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulását,
cd) által, a hivatásos állományba jelentkezéskor kitöltött – a Hszt. 10. számú melléklete szerinti – kérdőívet, ha az rendelkezésre áll;
d) a rendvédelmi oktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója vagy tanulója
da) korábbi kifogástalan életvitel ellenőrzése időpontját és annak eredményét,
db) Hszt. 37/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulását,
dc) által, a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezéskor kitöltött – a Hszt. 10. számú melléklete szerinti – kérdőívet, ha az rendelkezésre áll.”

18. § Az R2. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kifogástalan életvitel ellenőrzését meg kell szüntetni, ha
a) a jelentkező a hivatásos állományba vagy a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezéstől eláll,
b) a hivatásos állományba vagy a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlan,
c) a hivatásos állomány tagja hivatásos szolgálati viszonya megszűnik,
d) a rendvédelmi oktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának vagy tanulójának ösztöndíjszerződése megszűnik vagy
e) a 7. § (1) bekezdése szerint a kifogástalan életvitel ellenőrzés kezdeményezésére jogosult a kérelmét visszavonta.”

19. § Hatályát veszti az R2. 15. és 16. §-a.

7. A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló
295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

20. § A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet szerinti melléklet lép.

8. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

21. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában a „más szervhez történő berendelés esetén a berendelés helye szerinti szerv vezetője, más szervhez” szövegrész helyébe az „– a Hszt. 49/D. §-a kivételével – más szervhez” szöveg lép.

9. Az Országgyűlési Őrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az Országgyűlési Őrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint lép hatályba.

10. Az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló
311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) Az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 34. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az ikerintézményi projektben részt vevő, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó szakértőkre a Hszt. 52/A. §-ban foglaltakat is alkalmazni kell.”

(2) Az R3. 34. § (2) bekezdésében a „Kttv.” szövegrész helyébe a „Kttv. és a Hszt.” szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–21. és a 23. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az R1. 2/A. számú mellékletének „Terrorelhárítási Központ” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Terrorelhárítási Központ

 

A

B

C

D

E

F

1.

Szerv

Vezetői szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Képesítési követelmény

2.

állami iskolai végzettség

szakképesítés

3.

TEK

a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése szerinti illetményre jogosult

főigazgató

tábornok

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

4.

a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése szerinti illetményre jogosult

főigazgató-
helyettes

tábornok

5.

főosztály-vezetői illetményre jogosult

igazgató

ezredes

6.

főosztály-vezetői illetményre jogosult

igazgató-
helyettes

ezredes

7.

főosztály-vezetői illetményre jogosult

kiemelt főtanácsadó

ezredes

8.

főosztály-vezetői illetményre jogosult

hivatalvezető

ezredes

9.

főosztály-vezetői illetményre jogosult

főosztályvezető

ezredes

10.

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető-
helyettes

ezredes

11.

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

alezredes

12.

 

osztályvezetői illetményre jogosult

irodavezető

alezredes

 

 

2. melléklet a 416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A rendőrség terrorizmust elhárító szervének székhelye:
Terrorelhárítási Központ, Budapest
2. A rendőrség terrorizmust elhárító szervének kirendeltségei és azok székhelyei:
2.1. 7. Műveleti Osztály, Miskolc
2.2. 8. Műveleti Osztály, Győr
2.3. 9. Műveleti Osztály, Paks
2.4. 10. Műveleti Osztály, Debrecen
2.5. 11. Műveleti Osztály, Békéscsaba
2.6. 12. Műveleti Osztály, Pécs
2.7. 13. Műveleti Osztály, Szombathely
2.8. 14. Műveleti Osztály, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2.9. 1. Iroda, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2.10. 2. Iroda, Győr
2.11. 3. Iroda, Miskolc
2.12. 4. Iroda, Pécs
2.13. 5. Iroda, Nyíregyháza
2.14. 6. Iroda, Szeged”

3. melléklet a 416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Országgyűlési Őrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő, az „Országgyűlési Őrség” alcímű táblázat a következő 4a. sorral kiegészülve lép hatályba:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

 

 

 

 

 

 

4a.

 

főosztály-vezetői illetményre jogosult

igazgató

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

 

 

 

 

 

 

1

A rendelet a 24. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére