• Tartalom

418/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

418/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes közlekedés-igazgatással és állat-egészségügyi igazgatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány

az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), d), f), és h) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)–c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 6. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 2. § e) pontjában az „a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: kerületi hivatal)” szövegrész helyébe az „a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal)” szöveg,

b) 2. § e), i) és j) pontjában az „a kerületi hivatal” szövegrész helyébe az „a járási állat-egészségügyi hivatal” szöveg

lép.

2. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A KEKKH kizárólagos illetékességi körében ellátja:
a) a „V”, az „SP” és a „CD” betűjelű ideiglenes, továbbá az „DT”, a „CK” és az „OT” betűjelű különleges rendszámtábla kiadásával,
b) az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztásának és az egyedileg előállított rendszámtábla legyártatásának engedélyezésével, valamint
c) a külföldi vezetői engedély honosításával
kapcsolatos feladatokat.
(4) A KEKKH Budapest és Pest megye területére kiterjedő kizárólagos illetékességgel ellátja:
a) a „P”, és a „Z” betűjelű ideiglenes, valamint
b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga) rendszámtábla kiadásával, továbbá az ilyen jellegű járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzemben tartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos feladatokat.”

3. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdés f) pontjában az „a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak (a továbbiakban: kerületi hivatal)” szövegrész helyébe az „a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal)” szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében az „a kerületi hivatal” szövegrész helyébe az „a járási állat-egészségügyi hivatal” szöveg,

c) 9. § (2) bekezdés d) pontjában az „a kerületi hivatallal” szövegrész helyébe az „a járási állat-egészségügyi hivatallal” szöveg,

d) 27. § (4) bekezdésében a „körzetközponti jegyzővel” szövegrész helyébe a „járási (fővárosi kerületi) hivatallal” szöveg

lép.

4. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a következő 38/A. §-sal egészül ki:

38/A. § A 2013. január 1-jével állami fenntartásban maradó intézmények fenntartásával a megyei intézményfenntartó központban foglalkozó és 2013. január 1-jével az új fenntartó állományába kerülő alkalmazottak elhelyezését a megyei kormányhivatal, mint vagyonkezelő a korábbi elhelyezésnek megfelelő feltételekkel és mértékben biztosítja. Az elhelyezés részleteit az új fenntartó és a megyei kormányhivatal megállapodásban rendezik.”

5. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az R1. 6. § (6) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében az „a kerületi” szövegrész helyébe az „a járási állat-egészségügyi” szöveg lép.

6. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben e rendelet vagy más jogszabály eltérő rendelkezése hiányában
a) első fokon: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság),
b) másodfokon: a fővárosi és megyei kormányhivatal
jár el.”

(2) Az R2. a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § A megye területére kiterjedő illetékességgel a „P”, és a „Z” betűjelű ideiglenes, valamint a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga) rendszámtábla kiadásával, továbbá az ilyen jellegű járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzembentartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos feladatok ellátása a megyeszékhelyen működő járási hivatal hatáskörébe tartozik.”

(3) Az R2. 84. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át.”

(4) Hatályát veszti az R2. 24. § (7) bekezdés utolsó mondata.

7. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.”

(2)2

8. Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013. január 2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet 1–6. §-a és a 7. § (1) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

9. § Nem lép hatályba a

a) járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdése és a 79. § (3)–(9) bekezdése,

b) járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 11. §-a és 42. §-a.

1

A rendelet a 8. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére