• Tartalom

420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről1

2014.03.25.

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatályba lépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény 19/A. §-ában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 18. pontjában,

a 4. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 4. § (3) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a munka törvénykönyvéről szóló törvény,

b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény,

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény,

d) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény,

e) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény,

f) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény,

g) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény,

h)2 a honvédek jogállásáról szóló törvény

hatálya alá tartozó munkáltatókra és a gyermek születése esetén járó pótszabadságra jogosult foglalkoztatott személyekre (a továbbiakban: munkavállaló).

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatók munkavállalói részére a pótszabadság idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összege a munkáltató részére a központi költségvetésből kerül megtérítésre.

(3) A munkavállaló a pótszabadság igényléséhez a munkáltatójának bemutatja a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, illetve halva született gyermek esetén a halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példányát, és írásban nyilatkozik arról, hogy a szülői felügyeletet gyakorló vér szerinti vagy örökbefogadó apa szülői felügyeleti jogát bíróság nem szünetelteti, nem szüntette meg.

(4) Az igénybevételi jogosultságot ellenőrizhető módon, írásban dokumentálni kell.

(5) A munkáltató a pótszabadság igénybevételéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az igénybe vevő nevét, a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket. A nyilvántartás mellékleteként a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatnak és a (4) bekezdés szerinti dokumentumnak a megőrzése a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások figyelembevételével a munkáltató feladata.

(6) Ha a munkavállaló a pótszabadságra jogosító időtartamon belül munkahelyet változtat, az új munkáltatójánál akkor jogosult a pótszabadság igénybevételére, ha igazolja, hogy az előző munkáltatónál a pótszabadságot részben vagy egészben még nem vette igénybe. Erről az előző munkáltató a munkavállaló kérésére három munkanapon belül köteles igazolást kiadni.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés szerinti munkáltatóknak az apákat megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítése iránti kérelmet a kincstárnak az igénylő székhelye vagy telephelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtaniuk. Az Igazgatóság a benyújtott kérelmeket elbírálja, és ellátja a folyósítás feladatait.

(2) Az Igazgatóság ellenőrzi az apát megillető pótszabadság alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti díj és közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az ellenőrzés a kifizetést megelőzően írásbeli dokumentumok alapján, továbbá szükség esetén a helyszínen, kifizetett költségtérítés tekintetében utólagos helyszíni ellenőrzés keretében történik. A jogosultság hiányában, illetve magasabb összegben elszámolt összeg megtérítéséről fizetési meghagyással intézkedik. A fizetési meghagyás ellen kereset benyújtásnak van helye. A kereset elbírálásának a vitatott összeg erejéig a végrehajtásra halasztó hatálya van.

3. § (1) A munkáltató az apát megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon évente 4 alkalommal – március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig – kérelmezheti. Az Igazgatóság a benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik a kimutatott összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől számított három évig számolható el.

(2) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhely az R. 27/A. § (2) bekezdése szerinti elszámolásban mutatja ki a tárgyhónapban számfejtett és kifizetett pótszabadság idejére járó távolléti díj összegét és annak közterheit.

4. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)3

1

A rendeletet a 354/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2015. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés h) pontját a 89/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

3

A 4. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére