• Tartalom

428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről1

2016.12.17.

A Kormány a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (1) bekezdés a) pontjában, az 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ ÁTALAKULT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSA2

1. Közös szabályok

1. § (1)3 E rendelet alapján a települési nemzetiségi önkormányzatnak, az átalakult nemzetiségi önkormányzatnak és a területi nemzetiségi önkormányzatnak (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi önkormányzat)

a) működési költségvetési támogatás és

b) feladatalapú költségvetési támogatás

nyújtható.

(2)4 A központi költségvetésről szóló törvényben a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára megállapított – a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési támogatására és feladatalapú költségvetési támogatására együttesen fordítható – támogatás fele részét a működési költségvetési támogatásra, fele részét a feladatalapú költségvetési támogatásra kell fordítani.

(3)5 Ha a települési nemzetiségi önkormányzat vagy a területi nemzetiségi önkormányzat megszűnik, a megszűnését követő hónap első napjától nem illeti meg a működési költségvetési támogatás időarányos része és a feladatalapú költségvetési támogatásnak a megszűnés időpontját megelőzően kötelezettségvállalással nem terhelt része.

(4)6 A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év december 31-éig használható fel.

(5)7 A működési költségvetési támogatás és a feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról a támogató a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot. Ezen fejezet alkalmazásában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a támogató.

2. A működési költségvetési támogatás

2. §8 (1)9 Működési költségvetési támogatásra

a) a költségvetési év első napján a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult a költségvetési év első napjától, vagy

b) a költségvetési év során a törzskönyvi nyilvántartásba november 15-éig bejegyzésre kerülő helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult a képviselő-testület, közgyűlés (a továbbiakban együtt: képviselő-testület) alakuló ülését követő hónap első napjától, de legfeljebb a törzskönyvi nyilvántartásba vételt megelőző 90. naptól.

(2)10 A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a költségvetési év január 10-éig tájékoztatja a támogatót a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi önkormányzatokról. A kincstár az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a törzskönyvi nyilvántartásba vételt követő 15 napon belül tájékoztatja a támogatót a helyi nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételének tényéről és az alakuló ülés időpontjáról.

(3)11 A működési költségvetési támogatás

a) települési nemzetiségi önkormányzat és az átalakult nemzetiségi önkormányzat esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai,

b) területi nemzetiségi önkormányzat esetében a megyében (fővárosban) a támogatási év január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma

alapján kerül megállapításra.

(4) A települési nemzetiségi önkormányzat és az átalakult nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

a) 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább huszonöt, de legfeljebb ötven fő,

b) 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötven főt.

(5)12 A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

a) egyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma kevesebb mint tíz,

b) kétszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de legfeljebb húsz,

c) négyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat.

(6)13 A működési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzat tevékenységével közvetlenül összefüggő – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működési költségek fedezetére valamint az 1. melléklet szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel.

3. § (1)14 A működési költségvetési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves összegét a támogató közleményként minden év január 20-áig a honlapján közzéteszi.

(2)15 A támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki. A támogatói okiratnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/A. § (3) bekezdése szerinti közlése a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg. Ha a támogatói okirat közzétételét követő nyolc napon belül a helyi nemzetiségi önkormányzat nem tesz észrevételt, a támogatói okiratban foglalt nyilatkozatok a helyi nemzetiségi önkormányzat által megtettnek minősülnek.

(3)16 A támogató a működési költségvetési támogatás két egyenlő részletben történő folyósítása iránt a költségvetési év január 30-áig és június 30-áig intézkedik a kincstár útján. Az újonnan megalakult és a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat részére a támogató a 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásnak a támogatóhoz történő beérkezésétől számított harminc napon belül intézkedik a működési költségvetési támogatás kincstár útján történő folyósításáról.

3. A feladatalapú költségvetési támogatás

4. § (1)17 Feladatalapú költségvetési támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely

a) a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és

b) – ha az Njtv. 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az a) pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor – a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet

a fővárosi és megyei kormányhivatal részére a testületi üléstől, illetve a közmeghallgatástól számított 15 napon belül, de legkésőbb a költségvetési év január 15-éig benyújtja.

(2)18

(3)19 Az (1) bekezdés szerinti határnap elmulasztása jogvesztő. A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerint benyújtott jegyzőkönyvet január 20-áig elektronikus úton küldi meg a támogató részére.

(4)20 A feladatalapú költségvetési támogatási keretet a helyi nemzetiségi önkormányzatok között fel kell osztani úgy, hogy a területi nemzetiségi önkormányzatok száma kétszeres szorzóval számítódik. A támogatási évben megállapított egy pontszám forintértékét a helyi nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan a rendelkezésre álló költségvetési keret és az érintett nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám hányada adja. A helyi nemzetiségi önkormányzat éves feladatalapú költségvetési támogatása a pontszám forintértékének és a helyi nemzetiségi önkormányzatnak megállapított pontszám szorzata.

(5)21 A feladatalapú költségvetési támogatás az 1. melléklet szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel.

(6)22

5. § (1)23 A támogató a 4. § (1) bekezdés alapján megküldött képviselő-testületi jegyzőkönyvek – ideértve a testületi jegyzőkönyvek mellékleteit és a testületi döntések alapjául szolgáló előterjesztéseket is – alapján a 2. mellékletben meghatározott szempontrendszer szerint helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat.

(2)24 Az (1) bekezdés szerinti pontszámokat és a képviselő-testületi ülések dátumát a támogató a honlapján március 1. és március 16. között közzéteszi.

(3)25 A helyi nemzetiségi önkormányzat a közzétételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet. Az észrevételt a támogatóhoz elektronikus úton vagy papíralapon kell benyújtani. Az észrevétel beérkezésére nyitva álló határidő jogvesztő.

(4) Az észrevételhez csatolni kell az észrevétel tárgyát alátámasztó dokumentumokat, bizonyításra alkalmas igazolásokat, így különösen a képviselő-testületi jegyzőkönyvek megküldési időpontjának igazolását, illetve a hiányzó képviselő-testületi jegyzőkönyveket.

(5)26 Az észrevételt a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) megvizsgálja és a megalapozott észrevételeknek megfelelően dönt az (1) bekezdés szerinti pontszámokról. A támogató a módosított pontszámokat április 15-éig a honlapján közzéteszi.

6. § (1)27 A támogató a miniszter 5. § (5) bekezdése szerinti döntésének megfelelő támogatói okiratot ad ki a feladatalapú költségvetési támogatásról. A támogatói okiratnak az Áht. 48/A. § (3) bekezdése szerinti közlése a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg. Ha a támogatói okirat közzétételét követő nyolc napon belül a helyi nemzetiségi önkormányzat nem tesz észrevételt, a támogatói okiratban foglalt nyilatkozatok a helyi nemzetiségi önkormányzat által megtettnek minősülnek.

(2)28 A támogató a feladatalapú költségvetési támogatás két egyenlő részletben történő folyósítása iránt a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig intézkedik a kincstár útján.

(3)29

4.30

7. §

II. Fejezet

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

5.31 Az országos nemzetiségi önkormányzatok, intézményeik, és a nemzetiségi sajtó támogatása

8. § E fejezet alkalmazásában

a) nemzetiségi önkormányzati intézmény: az országos nemzetiségi önkormányzat által költségvetési szervként vagy nonprofit gazdasági társaságként alapított, vagy más szervezettől átvett, vagy más szervezettel közösen működtetett, nyilvántartásba vett szervezet;

b) nemzetiségi sajtó: az a nemzetiségi időszaki lap, amelyet az országos nemzetiségi önkormányzat alapított, vagy – nem országos nemzetiségi önkormányzati alapító esetében – amelynek alapítójával és kiadójával az országos nemzetiségi önkormányzat a lap működésének támogatására megállapodást kötött, továbbá az az elektronikus médium, amelyet az országos nemzetiségi önkormányzat alapított, vagy – nem országos nemzetiségi önkormányzati alapító esetében – amelynek alapítójával és működtetőjével az országos nemzetiségi önkormányzat a médium működésének támogatására megállapodást kötött.

9. §32 (1)33 Az országos nemzetiségi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzati intézmény, valamint a nemzetiségi sajtó a központi költségvetésről szóló törvényben e célra rendelt fejezeti kezelésű előirányzat terhére az ezen alcímben meghatározott rendben és feltételekkel a támogató által kiadott támogatói okirat alapján jogosult a működéséhez és az Njtv. 117. §-ában foglalt közfeladatai ellátásához szükséges, valamint a közfeladat-ellátás fejlesztését lehetővé tevő támogatásra (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás). Ezen fejezet alkalmazásában a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a támogató.

(2)34

10. §35 (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat az országos nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését követő 30 napon belül benyújtja a támogatónak eredeti vagy hitelesített másolati példányban

a) az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése alakuló ülésének jegyzőkönyvét,

b) az országos nemzetiségi önkormányzat elnökének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,

c) a támogatni kívánt, az országos nemzetiségi önkormányzat fenntartásában lévő nemzetiségi önkormányzati intézmények és nemzetiségi sajtó jegyzékét a szervezetenkénti támogatási összeg megjelölésével, továbbá a 8. § b) pontja szerinti megállapodást,

d) – ha a működési támogatásban részesülő nemzetiségi sajtó működtetője nem az országos nemzetiségi önkormányzat – a működési támogatásban részesülő nemzetiségi sajtó működtetőjének alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, valamint a hatósági nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozatot,

e) az országos nemzetiségi önkormányzat valamennyi bankszámlájának vezetéséről szóló, a bankszámlákat vezető hitelintézetek által kiállított eredeti igazolást,

f) az országos nemzetiségi önkormányzat felhatalmazását a kincstár részére arra vonatkozóan, hogy jogosulatlanul igénybe vett működési támogatás esetén, a támogató erről szóló értesítése alapján, az e) pont szerinti fizetési számlákat beszedési megbízás alapján a támogató javára a kincstár megterhelje,

g) az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy a kincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében az e fejezet rendelkezései alapján bejelentett költségvetésből nyújtott működési támogatás kedvezményezettjének jogszabályban meghatározott adatait elektronikus úton megküldi az állami adóhatóság részére, és

h) az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az a)–g) pontokban megjelölt adatokban bekövetkező bármely változást annak bekövetkeztét követő három naptári napon belül bejelenti a támogatónak, és egyidejűleg csatolja a változást igazoló dokumentum egy eredeti vagy hitelesített másolati példányát.

(2)36 A támogató a támogatás negyedévenként egyenlő részletekben történő folyósítása iránt a költségvetési év első negyedéve tekintetében január 15-éig, ezt követően minden negyedév első hónapjának 15. napjáig intézkedik.

(3) Az országos nemzetiségi önkormányzat a közgyűlés által elfogadott, tárgyévre vonatkozó költségvetését annak elfogadását követő tizenöt naptári napon belül megküldi támogató részére.

(4)37 Az országos nemzetiségi önkormányzat, az általa fenntartott vagy közvetlenül támogatott nemzetiségi önkormányzati intézmény, az időszaki lap kiadója és az elektronikus médium működtetője a támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az elfogadott éves intézményi költségvetésnek megfelelően.

(5) Az országos nemzetiségi önkormányzat a zárszámadása elfogadását követő tizenöt napon belül a zárszámadásról szóló közgyűlési előterjesztést és határozatot, valamint részletes szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a támogató részére.

(6)38 A beszámoló tartalmazza a támogatás felhasználásáról szóló szöveges összefoglalót nemzetiségi önkormányzati intézményenként a következő rovatok szerinti bontásban:

a) foglalkoztatottak személyi juttatásai,

b) külső személyi juttatások,

c) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

d) dologi kiadások,

e) egyéb működési célú kiadások

f) beruházások

g) felújítások

h) egyéb felhalmozási célú kiadások.

(7) Az országos nemzetiségi önkormányzat a beszámoló benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a beszámoló teljes körű, a valóságnak megfelel és az abban feltüntetett adatokat alátámasztó dokumentumok az országos nemzetiségi önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

6. A pályázat és egyedi kérelem útján nyújtott támogatások

11. §39 (1) A központi költségvetésről szóló törvény nemzetiségi támogatásokat szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatából a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célokra pályázati úton vagy egyedi döntéssel támogatás nyújtható.

(2) A pályázati úton nyújtott támogatások bonyolítása elektronikus pályázatkezelő rendszeren keresztül történik.

(3) A pályázó a pályázat benyújtásakor regisztrációs díjat fizet. A regisztrációs díjat a támogató a pályázati felhívásban határozza meg. A regisztrációs díj mértéke legalább ezer, legfeljebb ötezer forint lehet.

(4)40

12. § (1)41

(2)42 A 11. § (1) bekezdése szerinti célokra vonatkozó pályázati kiírásokra benyújtott pályázatok tekintetében a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tesz javaslatot a támogatási összeg felosztására. A Bizottság legfeljebb kilenc főből áll. A Bizottságba tagokat egyenlő arányban delegálhat

a) az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága,

b) az országos nemzetiségi önkormányzatok és

c) a Támogatáskezelő.

(3)43 A Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

(4) Az országos nemzetiségi önkormányzat a saját pályázati ügye elbírálásában nem vehet részt.

13. §44 (1) Ha a támogatás időarányos kifizetésére a támogatási év június 30-áig nem kerül sor, ezt követően a támogatás egy összegben folyósítható.

(2) A támogatás kedvezményezettje a támogatott feladat megvalósítása során köteles a támogató által nyújtott támogatás tényét honlapján, és a támogatás révén készült kiadványokon, nyomtatott anyagokon szöveggel, rendezvények esetében szóbeli közléssel, továbbá logó feltüntetésével, kifüggesztésével – a támogatási szerződésben meghatározott módon – jelezni.

III. Fejezet45

14. §

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § (1)46 Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2)47

16. §48 E rendeletnek a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 6. § (1) és (2) bekezdésének, valamint 9. § (1) bekezdésének rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor49 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

17. §50

1. melléklet a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez51


A helyi nemzetiségi önkormányzat működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból finanszírozható kötelező közfeladatai:

1. nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:
a. a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítése,
b. a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység,
c. az anyanyelv használatával kapcsolatos feladatok,
d. a nemzetiségi önkormányzat működési területén ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények tevékenységével kapcsolatos feladatok,
e. a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítése,
f. a nemzetiségi közösség neveléshez, oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítése;

2. a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:
a. kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási feladatok,
b. hagyományápolással, közgyűjteményekkel, média-ügyekkel összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, szervezési feladatok,
c. a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló tevékenység,
d. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok,
e. saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban működő) közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok,
f. más fenntartó által működtetett nemzetiségi közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával való együttműködés,
g. anyaországi kapcsolattartás,
h. a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális jellegű programok szervezése;

3. a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:
a. nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés,
b. helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatása,
c. társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervekkel való együttműködés.

2. melléklet a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez52A feladatalapú költségvetési támogatás elbírálásának szempontrendszere

1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:
a nemzetiségi önkormányzat működési területén
a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott,
az anyanyelv használatával, a nemzetiségi önkormányzat működési területén ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények tevékenységével, a helyi önkormányzat szociális, ifjúsági feladatainak ellátásával (hatósági feladatok kivételével), továbbá a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítését, neveléshez, neveléshez-oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítését szolgáló döntési, együttdöntési, véleményezési, javaslattételi jogok gyakorlásával kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló képviselő-testületi döntések:

1 döntés: 0–5 pont

Maximális pontszám: 30 pont

2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:
kulturális, közművelődési, nevelési, nevelési-oktatási feladatok, hagyományápolással,
közgyűjteményekkel, média-ügyekkel összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, szervezési feladatok ellátása, a nemzetiségi önkormányzat, a helyi önkormányzati társulás és a nemzetiségi önkormányzati társulás működési területén a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntések;
a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását, saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban működő) közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok ellátását,
más fenntartó által helyben működtetett közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával való együttműködést, az anyaországi kapcsolattartást, és a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális jellegű programok szervezését szolgáló képviselő-testületi döntések:

1 döntés: 0–5 pont

Maximális pontszám: 50 pont

3. A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:
a nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködést, a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatását szolgáló, az ilyen irányú megállapodást jóváhagyó és azok megvalósulásáról szóló beszámolót tartalmazó képviselő-testületi döntések,
társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervekkel való együttműködést szolgáló,
az ilyen irányú megállapodást jóváhagyó és azok megvalósulásról szóló beszámolót tartalmazó
képviselő-testületi döntések, valamint az ifjúsági és szociális igazgatás (a hatósági feladatok kivételével) körében intézményalapítói, továbbá szervezési, együttműködési feladatok ellátásával kapcsolatos
képviselő-testületi döntések, nemzetiségi közfeladatok ellátása közfoglalkoztatási jogviszony keretében:

1 döntés: 0–5 pont

Maximális pontszám: 20 pont

ELÉRHETŐ ÖSSZES PONTSZÁM: 100 pont

1

A rendeletet a 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 27. § 2. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

[Az 1. § (3) bekezdésének a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 85. § 4. pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „települési nemzetiségi önkormányzatok vagy a területi” szövegrész helyébe a „helyi” szöveg lép, nem vezethető át.]

6

Az 1. § (4) bekezdését a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 80. §-a iktatta be, szövege a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 31. §-a szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (5) bekezdését a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 80. §-a iktatta be, szövege a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 81. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (2) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (3) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. § (5) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. § (6) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. § (1) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

15

A 3. § (2) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 3. § (3) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

17

A 4. § (1) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 4. § (2) bekezdését a 287/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 4. § (3) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. § (4) bekezdése a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. §-ával megállapított szöveg.

21

A 4. § (5) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 4. § (6) bekezdését a 437/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § a) pontja.

23

A 5. § (1) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 5. § (2) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

Az 5. § (3) bekezdése a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 85. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

26

A 5. § (5) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 6. § (1) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

28

A 6. § (2) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

29

A 6. § (3) bekezdését a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 4. alcímet (7. §) a 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

31

Az 5. alcím címe a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

32

A 9. § a 437/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

33

A 9. § (1) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

34

A 9. § (2) bekezdését a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte.

35

A 10. § a 437/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

36

A 10. § (2) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 10. § (4) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 10. § (6) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 11. § a 437/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

40

A 11. § (4) bekezdését a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte.

41

A 12. § (1) bekezdését a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 12. § (2) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

43

A 12. § (3) bekezdése a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

44

A 13. § a 437/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

45

A III. fejezetet (14. §) a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte.

46

A 15. § (1) bekezdése a 437/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 15. § (2) bekezdését a 437/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 16. §-t a 287/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

49

A hatálybalépés napja 2015. december 29.

50

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 1. melléklet a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére