• Tartalom

43/2012. (VII. 19.) NFM rendelet

43/2012. (VII. 19.) NFM rendelet

a gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2012. évi felhasználásának részletes szabályairól1

2012.07.24.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletének 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 3. Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat jogcímcsoport (a továbbiakban: előirányzat) felhasználására terjed ki.

2. § (1) Az előirányzat terhére a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: Támogató) forrást biztosít

a) a Széchenyi Kártya Program részeként működő, a 4. §-ban meghatározott hiteltermékek (a továbbiakban: Konstrukciók) keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó kamattámogatásra és kezességi díjtámogatásra, és

b) az előirányzat működtetésével, kezelésével összefüggő egyes fizetési kötelezettségek teljesítésére, gazdaságfejlesztéssel összefüggő feladatokra, a 2012. évben eredeti törvényi előirányzattal nem rendelkező, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 2. alcím

ba) 47. jogcímcsoport Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (a továbbiakban: KKC),

bb) 39. jogcímcsoport Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: NBC)

fejezeti kezelésű előirányzatok működtetésével, kezelésével összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok megvalósítására a Támogató szerződést köt a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-vel (a továbbiakban: MAG Zrt.), és a KKC és NBC forrásaiból egyes hátrányos helyzetű megyék részére decentralizált támogatási keretek terhére kötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó megyei önkormányzatokkal vagy az általuk megbízott ügynökségekkel.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. hitelintézet: a Széchenyi Kártya Konstrukciók működtetésében résztvevő, a KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: KA-VOSZ Zrt.) és a Támogatóval szerződéses kapcsolatban álló hitelintézet;

2. Széchenyi Kártya Program: olyan vállalkozási hitelprogram, amelynek keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások különböző hiteltípusok segítségével, egyszerűsített eljárással, a Kormány határozata szerinti kamattámogatás és kezességi díjtámogatás mellett juthatnak finanszírozási lehetőségekhez,

3. Üzletszabályzat: a Támogató jóváhagyásával, a Széchenyi Kártya Programon belül kiadott, a Konstrukciók részletes szabályait tartalmazó, a KA-VOSZ Zrt. honlapján közzétett, mindenkor hatályos üzletszabályzat,

4. vállalkozások: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. § 5. pontjában meghatározott azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a Törvény 3–5. §-ában megfogalmazott feltételeknek.

II. Fejezet

A KONSTRUKCIÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VÉGREHAJTÁSI FELADATOK

3. A Konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás feltételei

4. § A Konstrukciók keretében a

a) Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez,

b) Széchenyi Forgóeszköz Hitelhez,

c) Széchenyi Beruházási Hitelhez,

d) Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelhez, és

e) Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitelhez

kamattámogatás és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., mint kezességvállaló intézmény által felszámított készfizető kezességvállalási díjhoz kezességi díjtámogatás kapcsolódik.

5. § A Konstrukciók keretében igényelhető kezességi díjtámogatás a kezességvállaló intézmény által nyújtott készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódik.

6. § (1) Kedvezményezett lehet az olyan vállalkozás, amely fő tevékenységként a következő tevékenységek egyikét sem végzi:

a) fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2540),

b) katonai harcjármű gyártás (TEÁOR 3040),

c) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200).

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a Konstrukciók keretében igényelt támogatást a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) 1. cikkben meghatározott kivételek szerint használná fel.

7. § A Konstrukciókhoz kapcsolódó támogatási jogosultság a következő feltételek együttes teljesülése esetén áll fenn:

a) a hiteligénylő lap benyújtója megfelel az e rendeletben a Konstrukciók igénybevételéhez meghatározott feltételeknek,

b) a hiteligénylő lap benyújtójának a hiteligénylő lap benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

c) a hiteligénylő lap benyújtója a hiteligénylő lap benyújtásakor írásban hozzájárul ahhoz, hogy a kamattámogatás és kezességi díjtámogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a hitelintézet a Támogató megbízásából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 53. § (2) bekezdése szerinti összeggel a fizetési számláját megterhelje,

d) a hiteligénylő lap benyújtója a Konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatokat megadja,

e) a hiteligénylő lap benyújtójával szemben a Konstrukciók keretében nyújtandó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás folyósítását kizáró ok nem áll fenn,

f) a hiteligénylő lap benyújtója a választása szerinti hitelintézettel a Konstrukciók keretében hatályos hitelszerződéssel rendelkezik.

8. § (1) A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás a támogatói okirat 11. § (3) bekezdése szerinti kiállítása alapján a hitelszerződés hatálybalépésének napjától illeti meg a kedvezményezettet.

(2) A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás legfeljebb a hitelszerződés bármely okból történő megszűnéséig folyósítható.

(3) A hitelszerződés megszűnése – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §-ában meghatározott esetek kivételével – a hitelszerződés lejáratának vagy megszűnésének időpontjáig már kifizetett, vagy a hitelszerződés megszűnéséig járó, még kifizetendő kamattámogatásokat és kezességi díjtámogatásokat nem érinti.

9. § A hitelintézet az e rendeletben foglaltak fennállása esetén a kedvezményezettől a kamatnak és a kezességi díjnak csak a kamattámogatással és a kezességi díjtámogatással csökkentett részét szedi be.

10. § (1) A Konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény kezességvállalásával nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, és a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben és az e §-ban meghatározott feltételek szerint nyújtható.

(2) A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezett a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti nyilatkozata szerinti és az e rendelet alapján igénybevett támogatás támogatástartalma nem lépi túl a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

(3) A kedvezményezett számára adott évben megítélt csekély összegű támogatás összegébe az e rendelet alapján a megítélt hitelkeret támogatott futamidejének időszakára jutó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény kedvezményes kezességvállalásából adódó állami támogatás összege számít bele.

(4) Az önrész kiegészítésére nyújtott támogatás és egyéb forrásból igénybe vett támogatás együttesen nem eredményezhet olyan támogatási arányt, amely a regionális beruházási támogatás esetében előírt 25%-os saját forrás követelményébe ütközik.

(5) A KA-VOSZ Zrt. köteles tájékoztatni a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támogatás összegét az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban kifejezve.

4. A Konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás igénylése és folyósítása

11. § (1) Azon vállalkozások listáját, amelyek a hitelintézetekkel a tárgyhónapban hatályba lépett hitelszerződést kötöttek, a hitelintézet által megküldött kimutatás alapján, a tárgyhónapot követő második hónap utolsó napjáig a KA-VOSZ Zrt. a támogatói okirat előkészítése érdekében megküldi a Támogatónak.

(2) Az adatszolgáltatás utólagos módosítására vagy kiegészítésére a KA-VOSZ Zrt.-nek a változásról való tudomásszerzés hónapját követő hónap utolsó napjáig van lehetősége, azzal, hogy a módosításra vonatkozó jelzést legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidőig meg kell küldeni a Támogató részére.

(3) A Támogató az adatszolgáltatás szerinti listán szereplő, e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozások kamattámogatásáról és kezességi díjtámogatásáról támogatói okiratot ad ki.

(4) A támogatói okiratot a Támogató a kötelezettségvállalást követő 10 napon belül megküldi a MAG Zrt.-nek.

12. § (1) A KA-VOSZ Zrt. a hitelintézet által a kamattámogatás összegére vonatkozóan rendelkezésére bocsátott kimutatás alapján az általa előzetesen átvizsgált és a teljesítést alátámasztó, a támogatáslehívást részletező, a hitelintézettel egyeztetett és ellenőrzött dokumentumokat negyedévente, azok átvételét követő 15 napon belül küldi meg a MAG Zrt. részére.

(2) A KA-VOSZ Zrt. a hitelintézet által a kezességi díjtámogatás összegére vonatkozóan rendelkezésére bocsátott kimutatás alapján az általa előzetesen megvizsgált és a teljesítést alátámasztó, a támogatáslehívást részletező, a hitelintézettel egyeztetett és ellenőrzött dokumentumokat

a) a tárgyhónapban hatályba lépett ügyletekre vonatkozóan havonta,

b) az egy évnél hosszabb futamidejű, kezességi díjtámogatásban részesített, előző év december 31-én fennálló hitelekre vonatkozóan évente is, azok átvételét követő 15 napon belül

küldi meg a MAG Zrt. részére.

(3) A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás összegét a MAG Zrt. az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumok ellenőrzését és teljesítésigazolását követő 5 napon belül annak a hitelintézetnek folyósítja, amellyel a kedvezményezett az adott konstrukció keretében hitelszerződést kötött.

(4) A pénzügyi teljesítés határidejét úgy kell megállapítani, hogy az ne legyen későbbi, mint a megkötött hitelszerződés alapján kamattámogatással és kezességi díjtámogatással érintett időszak leteltét követő hatodik hónap vége.

5. A Konstrukciókhoz nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás ellenőrzése
és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésének rendje

13. § (1) A Konstrukciók keretében nyújtott kamattámogatáshoz és a kezességi díjtámogatáshoz kapcsolódóan ellenőrzésre a Támogató, a Támogató megbízásából eljáró KA-VOSZ Zrt. és MAG Zrt. jogosult.

(2) Ha a kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás jogosulatlan igénybevétele miatt a kedvezményezett 7. § c) pontja szerinti nyilatkozata felhasználásra kerül, azt az összeget, amellyel a hitelintézet a kedvezményezett fizetési számláját e célból megterhelte, a hitelintézet legkésőbb a megterhelést követő három banki munkanapon belül átutalja az előirányzattal kapcsolatban vezetett fizetési számlára. Ha a hitelintézet ezen átutalás teljesítésével késedelembe esik, késedelme után a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni.

(3) Ha a kedvezményezett fizetési számláján nincs elegendő fedezet a jogosulatlanul igénybe vett kamattámogatás és kezességi díjtámogatás visszafizetéséhez, a MAG Zrt. a hitelintézet erről szóló tájékoztatását követően felszólítást küld a kedvezményezett részére a jogosulatlanul igénybevett kamattámogatásnak és kezességi díjtámogatásnak az (2) bekezdés szerint meg nem térült részének az előirányzattal kapcsolatban vezetett fizetési számlára történő 10 napon belüli megfizetése érdekében.

(4) A (3) bekezdés szerinti felszólítás eredménytelensége esetén a MAG Zrt. a követelésnek az Áht. 53. § (2) bekezdése szerinti behajtása iránt intézkedik.

III. Fejezet

A KONSTRUKCIÓK MŰKÖDTETÉSE, AZ ELŐIRÁNYZAT-KEZELŐ SZERV FELADATAI ÉS IRATTÁROZÁS

6. A Konstrukciók működtetésével kapcsolatos és az előirányzathoz kapcsolódó kezelő szervi feladatok ellátása

14. § (1) Az előirányzat kezelő szerve a MAG Zrt.

(2) A MAG Zrt. az (1) bekezdés szerinti feladatkörében gondoskodik

a) az előirányzathoz kapcsolódó kötelezettségvállalások és teljesítésigazolások naprakész, tételes, a Konstrukciók kapcsán évenkénti és hitelintézeti bontásban készített nyilvántartásáról,

b) a Konstrukciókhoz kapcsolódó teljesítésigazolással,

c) a Konstrukciókhoz kapcsolódóan, a teljesítésigazolás alapján a kezességi díjtámogatás benyújtást követően havonta történő számlaérvényesítéssel, ellenjegyzéssel és utalványozással, folyósítással,

d) a Konstrukciókhoz kapcsolódóan, a teljesítésigazolás alapján a kamattámogatás benyújtást követően negyedévente történő számlaérvényesítéssel, ellenjegyzéssel és utalványozással, folyósítással,

e) a könyvvezetéssel,

f) a havi könyvelési feladásokkal,

g) a kincstári adatszolgáltatással,

h) a negyedéves mérlegkészítésekkel,

i) a féléves és az éves beszámoló előkészítésével,

j) az előirányzat könyvvizsgálatával,

k) az előirányzat ellenőrzésével, valamint

l) a követelések kezelésével

kapcsolatos feladatok ellátásáról.

15. § A Konstrukciók működtetésével kapcsolatosan

a) a KA-VOSZ Zrt.

aa) fogadja, tájékoztatja és regisztrálja a Konstrukciók keretében igényelt hitelhez kapcsolódóan kamattámogatást és kezességi díjtámogatást igénylő vállalkozásokat,

ab) ellenőrzi, hogy a kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás igénybevételének feltételei a vállalkozások esetében fennállnak-e,

ac) ellátja a Konstrukciók keretében e rendelet alapján nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatáshoz kapcsolódó tájékoztatási feladatot,

ad) előzetesen átvizsgálja a hitelintézetek kamattámogatás és kezességi díjtámogatás lehívásait tartalmazó kimutatásokat,

ae) a hiteligénylő lap benyújtójának hozzájárulása alapján kezeli a kamattámogatással és a kezességi díjtámogatással összefüggésben megismert és keletkező adatokat,

af) ellátja a Konstrukciók működtetésével, a kamattámogatással és a kezességi díjtámogatással összefüggésben az Üzletszabályzatban meghatározott feladatokat.

b) a MAG Zrt.

ba) naprakész, tételes, évenkénti és hitelintézeti bontású nyilvántartást vezet a kamattámogatásról és a kezességi díjtámogatásról a KA-VOSZ Zrt. és a Támogató által rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján,

bb) ellenőrzi a hitelintézetek kamattámogatás és kezességi díjtámogatás lehívásait, a KA-VOSZ Zrt. által előzetesen megvizsgált, a teljesítés igazolását alátámasztó dokumentumokat, továbbá a támogatáslehívásban szereplő kedvezményezettek jogosultságát, a keret rendelkezésre állását, a kezességi díjra jutó támogatást,

bc) havonta egyezteti a KA-VOSZ Zrt.-vel a megszűnt támogatási jogviszonyú vállalkozások listáját,

bd) előzetesen ellenőrzi a kiutalások jogosságát és összegszerűségét,

be) indokolt esetben felfüggeszti a kamattámogatás és kezességi díjtámogatás folyósítását,

bf) ellátja – a kamattámogatáshoz és a kezességi díjtámogatáshoz kapcsolódó – követeléskezelési és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzési feladatokat.

7. Irattározás

16. § (1) A KA-VOSZ Zrt. és a MAG Zrt. a kötelezettségvállalással és követeléskezeléssel kapcsolatos – hozzájuk beérkezett és továbbításra nem került – minden eredeti dokumentumot a támogatási jogviszony létrejöttét követő 10. év utolsó napjáig megőrzik.

(2) A MAG Zrt. gondoskodik a számviteli dokumentumoknak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott módon történő megőrzéséről.

(3) A kedvezményezett az állami támogatással kapcsolatos dokumentumokat a támogatási jogviszony megszűnését követő 10. év utolsó napjáig megőrzi.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatálybalépés

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 21. § az e rendelet hatálybalépését követő napon lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2012. január 1-jét követően létrejött hitelszerződések kapcsán az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

9. Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang

18. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379, 2006.12.28. 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

10. Módosító rendelkezések

19–20. §2

11. Hatályon kívül helyező rendelkezések

21. §3

1

A rendeletet a 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte 2013. április 19. napjával, e hatályon kívül helyező rendelet 17. § (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2013. január 1-jét követően létrejött hitelszerződések kapcsán az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

2

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére