• Tartalom

43/2012. (V. 3.) VM rendelet

43/2012. (V. 3.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól1

2014.09.16.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, halászati támogatások, valamint egyéb intézkedések végrehajtásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. együttműködési megállapodás: legalább két együttműködő fél által megvalósítani tervezett NATURA 2000 területekre vonatkozó fenntartási tervek készítése során a résztvevőknek a projekt végrehajtásában betöltött szerepét és az együttműködés egyéb feltételeit tartalmazó, az összes együttműködő fél által aláírt dokumentum, amely legalább az utolsó kifizetési kérelmet helybenhagyó határozat meghozataláig érvényes;

2. együttműködő fél: a projektben részt vevő költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, amely jogszabály vagy alapító okirat alapján legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző hat hónappal természetvédelmi tevékenységet folytat;

3. Natura 2000 területegység: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Natura kormányrendelet) mellékleteiben szereplő, azonos területkóddal kihirdetett jelölt és jóváhagyott különleges, valamint kiemelt jelentőségű természet megőrzési, illetve madárvédelmi terület;

4. Natura 2000 fenntartási terv: egy Natura 2000 területegység fenntartási és fejlesztési terve, amely megfelel a Natura kormányrendeletben meghatározott követelményeknek;

5. projekt: a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat alapján Natura 2000 fenntartási terv elkészítésére irányuló művelet;

6. megvalósítási időszak: a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig terjedő időszak;

7. ügyfél: a projekt megvalósításában részt vevő együttműködő felek által az együttműködési megállapodásban közülük kijelölt fél, amely a támogatási kérelemért, a támogatásról szóló határozat kiadása esetén a kérelemben és a határozatban foglaltak végrehajtásáért és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) és a Szakmai Bizottság előtti képviseletért felelős;

8. szakmai javaslat: az MVH közleményében közzétett formanyomtatványon a Szakmai Bizottság által kiállított javaslat.

2. A támogatás jellege és tárgya

2. § Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. mellékletben meghatározott Natura 2000 területegységre vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv elkészítésére.

3. 2 A támogatás mértéke és a támogatható tevékenységek

3. § (1) A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb az 1. mellékletben a Natura 2000 területegységre vonatkozóan meghatározott maximálisan elszámolható kiadások mértékéig terjedhet.

(2) A Natura 2000 fenntartási terv elkészítése során elszámolható dologi és személyi kiadásokat tételes bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Natura 2000 fenntartási tervek elkészítéséhez kapcsolódóan a 2. melléklet alapján a következő tevékenységek kiadásai számolhatók el

a) a területek felméréséhez és a kommunikációs terv végrehajtásához kapcsolódó adatfeldolgozás, adatbázis tevékenység, szakértői tevékenységek és egyéb személyi kiadások;

b) a tervek összeállításához, a különböző területhasználatokhoz kötődő, valamint a faj- és élőhelyspecifikus kezelési előírások kidolgozásának szakértői tevékenysége és személyi kiadásai;

c) a területek felméréséhez, az érintettekkel való egyeztetéshez köthető elszámolható személygépkocsi költségtérítés és egyéb közlekedési eszköz igénybe vétele;

d) a fenntartási tervek készítéséhez kapcsolódó irodai költségekből az irodaszerek, irodai és adminisztratív szolgáltatások;

e) a fenntartási tervek készítése során alkalmazott kommunikációs eszközök megvalósításához kötődő irodaszerek, kiadvány készítési és postai költségek;

f) a projekt megvalósításához kapcsolódó számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatások és a közbeszerzés költségei.

(4)3 A területek felméréséhez, az érintettekkel való egyeztetéshez köthető – a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján – gépjármű üzemanyag felhasználás címén számlával igazolt üzemanyag vásárlás és a saját gépjármű hivatali célú használata együttesen nem haladhatja meg az összes elszámolható dologi és személyi jellegű kiadások 30%-át.

(5)4

(6) Amennyiben az ügyfél költségvetési szerv, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

4. A támogatás igénybevételének általános feltételei

4. § (1) Támogatást az az ügyfél vehet igénybe, aki

a) legalább egy együttműködő féllel együttműködési megállapodást kötött;

b) az együttműködő felek egyike rendelkezik legalább egy, a 3. melléklet szerinti felsőfokú agrár és egy felsőfokú természettudományi végzettségű alkalmazottal, vagy megbízott szakértővel;

c) nyilatkozik arról, hogy hozzájárul az elbírált és jóváhagyott Natura 2000 fenntartási terv agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter általi közzétételéhez.

(2) Egy Natura 2000 területegység fenntartási tervének elkészítésére csak egy ügyfél vehet igénybe támogatást.

(3) Az ügyfél több Natura 2000 területegység fenntartási tervének elkészítésére is benyújthat támogatási kérelmet, de minden egyes Natura 2000 területegység fenntartási tervének elkészítésére külön támogatási kérelmet kell benyújtani. Amennyiben az ügyfél egy kérelemben több területegységre vonatkozó terv elkészítéséhez igényel, támogatást, az MVH a támogatási kérelmet elutasítja.

5. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

5. § (1) A támogatási kérelem benyújtásának a feltétele az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által létrehozott Szakmai Bizottságnak a javaslata. A Szakmai Bizottság működésének részletes szabályait az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.

(2) A szakmai javaslat kiadása érdekében az ügyfél a 4. melléklet szerint elkészített projekttervet és kommunikációs tervet, valamint az 5. melléklet értékelési szempontjaiból a természetvédelmi szakmai kompetenciát igazoló referenciák listáját 2012. június 1. és 15. között nyújthatja be postai úton a Szakmai Bizottság részére.

(2a)5 A szakmai javaslat kiadása érdekében a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat az ügyfél az 1. melléklet 198., 199., 200., 202., 203., 205., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 215. és 217. soraiban szereplő területekre 2012. december 14. és 21. között nyújthatja be postai úton a Szakmai Bizottság részére.

(3)6 A Szakmai Bizottság javaslatát a 4. melléklet szerint elkészített projektterv és kommunikációs terv megvalósíthatósága, az időbeli ütemezés kivitelezhetősége és az 5. melléklet szerinti természetvédelmi szakmai kompetencia megléte szerint adja meg a (2) és a (2a) bekezdésben meghatározott időszak leteltét követő 30 napon belül az ügyfél részére.

6. § (1) A támogatási kérelmet egy példányban, 2012. július 15. és augusztus 15. között postai úton lehet benyújtani az MVH-hoz, az MVH által rendszeresített, honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia

a) az ügyfélazonosító-adatokat,

b) az ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatokat,

c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,

d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,

e) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről, és

f) az ügyfél aláírását.

(1a)7 A támogatási kérelmet egy példányban 2013. január 21. és február 15. között postai úton nyújthat be az MVH-hoz, az MVH által rendszeresített, honlapján közzétett, legalább az (1) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó formanyomtatványon az az ügyfél, aki

a) az 5. § (2a) bekezdés szerinti területekre vonatkozó szakmai javaslattal rendelkezik vagy;

b) az 5. § (2) bekezdés szerinti területekre vonatkozó szakmai javaslattal rendelkezik, de az (1) bekezdésben meghatározott időszakban benyújtott támogatási kérelmére elutasító határozatot kapott.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) az 5. §-ban meghatározott szakmai javaslatot;

b) az együttműködő felek által aláírt együttműködési megállapodás eredeti példányát;

c) minden együttműködő félnek az alapszabály, vagy alapító okirat másolati példányát;

d) a 4. melléklet tartalmi követelményeinek megfelelő, a Szakmai Bizottság szakmai javaslata alapján jóváhagyott projekttervet és kommunikációs tervet;

e) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilatkozatot;

f) a 4. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő alkalmazottak vagy megbízott szakértők listáját, valamint a jogviszony fennállását igazoló szerződést;

g) az alkalmazottak vagy a megbízott szakértők végzettségét igazoló okiratok másolatát;

h)8 az ügyfél által kiállított nyilatkozatot arról, hogy az alkalmazottak vagy a megbízott szakértők részt vettek közösségi jelentőségű fajra vagy élőhelyre készített fajmegőrzési vagy kezelési terv vagy tanulmány kidolgozásában; vagy uniós vagy más nemzetközi társfinanszírozású, természetvédelmi tárgyú projektben; vagy közreműködtek hagyományos, természetkímélő gazdálkodást megalapozó tanulmány elkészítésében;

i) az együttműködő felek tevékenységét bemutató referencialistát tartalmazó nyilatkozatot az alábbiak szerint

ia) uniós vagy más nemzetközi társfinanszírozású, nyertes természetvédelmi tárgyú pályázatban való részvétel,

ib) közreműködés országos jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi kezelési tervének elkészítésében,

ic) közreműködés közösségi jelentőségű fajra vagy élőhelyre készített fajmegőrzési vagy kezelési terv, tanulmány elkészítésében,

id) egyéb faj, élőhely vagy terület kezelésére irányuló tanulmány elkészítése vagy részvétel fajmegőrzési, valamint természetvédelmi kezelési tárgyú hazai pályázatban,

ie) közreműködés hagyományos, természetkímélő gazdálkodást megalapozó tanulmány elkészítésében.

(3) A (2) bekezdés h) pontja szerinti, valamint a (2) bekezdés i) pontjában meghatározott referencialistát tartalmazó nyilatkozatban szereplő valamennyi szakmai referenciának tartalmaznia kell a projektet kiíró szervezet megnevezését, a projekt azonosítóját, a projekt címét, időtartamát, teljes költségvetését és az együttműködő feleknek a projektben betöltött szerepét, mely szerint vezető, egyedüli szervezet vagy együttműködő fél.

(4)9 A (2) bekezdés i) pont szerinti referenciák közül az ia)–id) alpontokban meghatározott kategóriánként egy referencia értékelhető.

7. § A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig az 5. mellékletben meghatározott szempontrendszer alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

6. Kötelezettségvállalások

8. § (1)10 Az ügyfél köteles a megvalósítási időszakon belül – legkésőbb a 10. § (2) bekezdés e) pont szerinti időszakig – a Natura 2000 fenntartási tervet a Natura kormányrendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően elkészíteni.

(2) Amennyiben az együttműködő feleknek nem tagja az adott Natura 2000 területegység kezeléséért felelős nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság), a felek kötelesek a terv készítése során az igazgatóságnak beszámolni a megvalósítás helyzetéről, amelynek megtörténtét az igazgatóság nyilatkozatával igazolja. Az ügyfélnek a nyilatkozatot az előrehaladási jelentéshez és az elkészült Natura 2000 fenntartási tervhez csatolnia kell.

(3) Az ügyfél köteles a 4. melléklet 5.3 a)–f) pontjában meghatározott, az adott Natura 2000 területegységre vonatkozó kommunikációs tervben meghatározott címzettekkel egyeztetni.

(4) Az ügyfél köteles a 4. melléklet 5.4 pontjában meghatározott kommunikációs eszközök közül a terepbejárás, önkormányzati közzététel, valamint gazdafórum vagy falufórum típusok mellett legalább további egy típust alkalmazni.

(5) A 4. melléklet 5.4. pontja szerinti kommunikációs terv ügyfél által vállalt eszköztípusainak száma a megvalósítási időszak időtartama alatt nem csökkenthető.

9. § (1) Az ügyfél köteles a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alkalmazottak vagy megbízott szakértők szerződéses jogviszonyát az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig fenntartani.

(2) Ha a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alkalmazott vagy megbízott szakértők személyében változás következik be, akkor a támogatásra jogosult köteles az új szakértő személyét érintően az 6. § (2) bekezdés f)–h) pontjai szerinti dokumentumokat az MVH-hoz a kifizetési kérelem beadásakor benyújtani.

7. A kifizetési kérelem

10. § (1) A kifizetési kérelmet postai úton az MVH-hoz kell benyújtani, az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon.

(2) A kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakok

a) 2013. április 1.–2013. június 30.;

b) 2013. október 1.–2013. november 30.;

c) 2014. április 1.–2014. május 30.;

d) 2014. november 1.–2015. január 31;

e)11 2015. április 1–2015. május 31.

(3) Egy ügyfél a megvalósítási időszak alatt legfeljebb két kifizetési kérelmet nyújthat be.

(4)12 A kifizetési kérelemhez mellékelni kell

a) a Szakmai Bizottság szakmai javaslatának eredeti példányát

aa) az első kifizetési kérelem esetében a Natura 2000 fenntartási tervre vonatkozó előrehaladási jelentés (a továbbiakban: előrehaladási jelentés) megfelelőségéről,

ab) az utolsó kifizetési kérelem esetében a Natura 2000 fenntartási terv megfelelőségéről;

b) a kommunikációs terv alapján végzett tevékenységek végrehajtását – a 4. melléklet 5.4 pontjában meghatározott – igazoló dokumentumok másolati példányát;

c) a Natura 2000 fenntartási terv elkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek költségeiről a 2. mellékletben szereplő elszámolható dologi és személyi költségekről készített, az MVH által közlemény útján közzétett számlaösszesítőt, a számlák és egyéb számviteli bizonylatok másolati példányát, valamint a 6. melléklet alapján az adott típusú elszámoláshoz szükséges dokumentumokat;

d) a Natura 2000 területegység kezeléséért felelős igazgatóság nyilatkozatának eredeti példányát a 8. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatás és konzultációs kötelezettség teljesítéséről;

e) az (5) bekezdésben megadottak szerint elkészített előrehaladási jelentést az első kifizetési kérelemhez kapcsolódóan, illetve a 8. § (1) bekezdés szerinti dokumentumot az utolsó kifizetési kérelemhez kapcsolódóan egy papír alapú példányban;

f) az elszámolni kívánt személyi jellegű kiadásokra vonatkozóan a fenntartási terv készítése céljából létesített munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó szerződés másolati példányát; és

g) bruttó 100 000 forintot meghaladó számlatétel vagy azonos rendeltetésű termékbeszerzések és szolgáltatások számlatételeinek együttes összege esetén, amennyiben

ga) a beszerzés értéke nem éri el a közbeszerzésekről szóló törvényben13 (a továbbiakban: Kbt.) meghatározott értékhatárt, a számlatételre vonatkozóan két árajánlatot és a választás indokolását;

gb) a beszerzés értéke eléri a Kbt.-ben meghatározott értékhatárt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 33. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat.

(5) Az előrehaladási jelentésnek a következő elemeket kell tartalmaznia

a) a tervdokumentációt megalapozó háttéranyagok bemutatása;

b) a Natura 2000 területegység állapotjellemzése;

c) az érintettekkel folytatott első konzultációk ismertetése;

d) a természetvédelmi célkitűzések és kezelési javaslatok tervezete.

(6) Az előrehaladási jelentést és a Natura 2000 fenntartási tervet a (2) bekezdés szerinti, a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakok első napját megelőző 60. napig kell a Szakmai Bizottsághoz benyújtani postai úton, 1 példányt papír alapon és 1 példányt CD-R vagy DVD-R elektronikus adathordozón.

(7) A Szakmai Bizottság a benyújtástól számított legkésőbb 60 napon belül

a) az előrehaladási jelentés esetében az (5) bekezdés;

b) a Natura 2000 fenntartási terv esetében a 8. § (1) bekezdés

szerint benyújtott dokumentumok alapján adja meg szakmai javaslatát.

(8) A Natura 2000 fenntartási tervet a Szakmai Bizottság a (7) bekezdésben meghatározott 60 napon belül, egyszeri alkalommal átdolgozásra visszaadhatja.

11. § (1)14 Az első kifizetési kérelemben az adott Natura 2000 területegységre, legfeljebb a támogatási határozatban jóváhagyott kiadások 40%-ára fizethető ki támogatás. Ha az első kifizetési kérelem megfelel a 8. § (1) bekezdésében és a 10. § (4) bekezdésében előírtaknak, akkor utolsó kifizetési kérelemnek számít, és ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott kiadások 100%-ára nyújtható be a kifizetési kérelem.

(2) A kifizetési kérelmeket formai és tartalmi vizsgálatot követően az MVH akkor teljesíti, ha az ügyfél eleget tesz a 10. § (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(3)15 A Vhr. 24. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4)16 A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,

a) az ügyfélnek a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül,

b) annak az ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, az a) pont szerinti határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig

kell az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.

8. Jogkövetkezmények

12. § (1) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 8. § (3) bekezdésben, vagy a 8. § (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségei valamelyikének, a jogerős támogatási határozatban megállapított támogatás összege 15%-kal csökkentésre kerül.

(2) Ha az ügyfél a 8. § (3) bekezdésben, és a 8. § (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek együttesen nem tesz eleget, akkor a jogerős támogatási határozatban megállapított támogatás összege 30%-kal csökkentésre kerül.

(3) Ha az ügyfél a 8. § (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, akkor a jogerős támogatási határozatban megállapított támogatási összeg 15%-kal csökkentésre kerül.

(4) Ha az ügyfelet az (2) és a (3) bekezdésekben foglalt szankciókkal együttesen kellene sújtani, akkor az az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

9. Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13/A. §17 E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 11. § (1) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor18 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13/B. §19 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 8. § (1) bekezdést, 10. § (2) bekezdés e) pontot, valamint 11. § (4) bekezdést, az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor20 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 57. cikk a) pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 43/2012. (V. 3.) VM rendelethez21

Natura 2000 területegységek, amelyet érintően fenntartási terv elkészítésére támogatás igényelhető, illetve a maximálisan elszámolható kiadás meghatározása

 

A

B

C

D

E

1.

Területkód

Név

Nemzeti Park Igazgatóság
(NPI)

Terület
(ha)

Maximálisan elszámolható kiadás
(Ft)

2.

HUAN20002

Rakaca-völgy és oldalvölgyei

ANPI

2 082,23

4 600 100

3.

HUAN20003

Bódva-völgy és Sas-patak-völgye

ANPI

2 695,23

5 055 400

4.

HUAN20004

Hernád-völgy és Sajóládi-erdő

ANPI

5 038,17

6 688 200

5.

HUAN20005

Szuha-völgy

ANPI

1 039,08

2 857 400

6.

HUAN20006

Sajó-völgy

ANPI

2 074,77

4 600 100

7.

HUBN20074

Tállyai Patócs-hegy – Sátor-hegy

ANPI

675,39

1 884 000

8.

HUBN20075

Sárospataki Mandulás

ANPI

8,59

197 820

9.

HUBN20077

Erdőbényei-olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek

ANPI

22,42

361 100

10.

HUBN20081

Long-erdő

ANPI

3 159,72

3 987 800

11.

HUBN20082

Felsőregmeci Ronyva

ANPI

172,35

785 000

12.

HUBN20090

Komlóskai Mogyorós-tető, Zsidó-rét

ANPI

357,75

1 067 600

13.

HUBN20093

Bózsvai Temető-alja

ANPI

12,03

251 200

14.

HUAN21007

Bózsva-patak

ANPI

832,25

1 884 000

15.

HUAN21008

Mádi Bomboly-bánya

ANPI

7,94

197 820

16.

HUAN21009

Mádi Kakas-hegy

ANPI

15,36

301 440

17.

HUBF20015

Marcal-medence

BfNPI

4 886,79

8 069 800

18.

HUBF20017

Kádártai-dolomitmezők

BfNPI

793,45

1 884 000

19.

HUBF20021

Péti-hegy

BfNPI

363,52

1 067 600

20.

HUBF20022

Mogyorós-hegy

BfNPI

199,30

785 000

21.

HUBF20023

Hajmáskér: Törökcsapás

BfNPI

901,13

2 088 100

22.

HUBF20026

Bogaras

BfNPI

235,60

973 400

23.

HUBF20027

Szár-hegy

BfNPI

58,14

423 900

24.

HUBF20031

Szentkirályszabadja

BfNPI

493,01

910 600

25.

HUBF20032

Balatonkenesei tátorjános

BfNPI

6,75

160 140

26.

HUBF20033

Dörögdi-medence

BfNPI

899,96

2 417 800

27.

HUBF20044

Kerka-mente

BfNPI

7 340,78

7 655 320

28.

HUBF20045

Szévíz-Principális

BfNPI

8 019,37

8 289 600

29.

HUBF20047

Felső Zala-völgy

BfNPI

1 109,89

3 768 000

30.

HUBF20048

Kebele

BfNPI

1 925,29

4 546 720

31.

HUBF20049

Dél-zalai homokvidék

BfNPI

2 908,77

4 546 720

32.

HUBF20052

Sárvíz-patak mente

BfNPI

1 186,05

2 857 400

33.

HUBF30002

Balaton

BfNPI

59 483,11

11 335 400

34.

HUDD20034

Balatonendrédi dombok

BfNPI

158,97

910 600

35.

HUDD20035

Pogány-völgyi rétek

BfNPI

1 987,10

3 987 800

36.

HUDD20036

Ordacsehi berek

BfNPI

749,10

1 774 100

37.

HUDD20038

Ádándi Felső-hegy

BfNPI

9,94

197 820

38.

HUDD20058

Látrányi puszta

BfNPI

981,40

2 747 500

39.

HUBN20009

Tard környéki erdőssztyepp

BNPI

461,84

1 224 600

40.

HUBN20010

Szomolyai Kaptár-rét

BNPI

76,85

461 580

41.

HUBN20011

Ostoros-patak menti erdőspuszta

BNPI

48,86

423 900

42.

HUBN20013

Hevesaranyosi-Fedémesi dombvidék

BNPI

1 238,04

2 857 400

43.

HUBN20017

Borsodbótai Kotyindó-tető

BNPI

297,50

1 004 800

44.

HUBN20019

Csernely-patak völgye

BNPI

172,34

737 900

45.

HUBN20021

Domaháza: Hangony-patak völgye

BNPI

1 171,03

2 307 900

46.

HUBN20027

Ózdi Harmaci-dombok

BNPI

73,70

423 900

47.

HUBN20031

Mezőcsáti Rigós

BNPI

93,20

524 380

48.

HUBN20042

Boldogi Vajda-rét

BNPI

123,49

628 000

49.

HUBN20043

Verpeléti Vár-hegy

BNPI

8,39

197 820

50.

HUBN20052

Apci Somlyó

BNPI

42,53

423 900

51.

HUBN20053

Petőfibányai Kopasz-hegy

BNPI

25,40

361 100

52.

HUBN20058

Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét

BNPI

170,61

847 800

53.

HUBN20062

Közép-Ipoly-völgy

BNPI

1 679,02

3 893 600

54.

HUBN20068

Sajómercsei Körtvélyes-dűlő

BNPI

196,58

847 800

55.

HUBN21094

Bujáki Hényei-erdő és Alsó-rét

BNPI

50,21

461 580

56.

HUBN21095

Nagylóci Kő-hegy

BNPI

198,11

785 000

57.

HUDD20010

Ócsárd-Hegyszentmártoni völgyek

DDNPI

259,76

973 400

58.

HUDD20022

Szakadáti löszgyepek

DDNPI

28,31

361 100

59.

HUDD20023

Tolnai Duna

DDNPI

7 161,69

7 237 700

60.

HUDD20024

Aparhanti sztyepp

DDNPI

21,45

301 440

61.

HUDD20028

Koppány-menti rétek

DDNPI

362,79

1 004 800

62.

HUDD20052

Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek

DDNPI

1 414,36

2 857 400

63.

HUDD20066

Pécsi-sík

DDNPI

505,23

1 444 400

64.

HUDD20069

Paksi ürgemező

DDNPI

352,14

973 400

65.

HUDD20070

Tengelici rétek

DDNPI

466,35

1 224 600

66.

HUDD20071

Paksi tarka sáfrányos

DDNPI

91,16

461 580

67.

HUDD20072

Dunaszentgyörgyi láperdő

DDNPI

328,03

973 400

68.

HUDD20073

Szedresi Ős-Sárvíz

DDNPI

753,01

1 821 200

69.

HUDI20001

Ácsi gyepek

DINPI

299,11

1 067 600

70.

HUDI20002

Adony-Perkátai löszvölgyek

DINPI

201,19

847 800

71.

HUDI20003

Alapi kaszálórétek

DINPI

518,58

1 444 400

72.

HUDI20004

Aszal-völgy

DINPI

102,16

524 380

73.

HUDI20005

Bársonyos

DINPI

1 209,66

2 527 700

74.

HUDI20007

Besnyői löszvölgy

DINPI

40,99

423 900

75.

HUDI20011

Csépi gyepek

DINPI

334,94

1 067 600

76.

HUDI20013

Csolnoki löszgyepek

DINPI

410,75

1 130 400

77.

HUDI20014

Debegió-hegy

DINPI

84,70

524 380

78.

HUDI20016

Epöli szarmata vonulat

DINPI

1 577,49

3 140 000

79.

HUDI20017

Érd-Tétényi plató

DINPI

1 164,85

3 140 000

80.

HUDI20019

Felső-Tápió

DINPI

2 047,64

4 841 880

81.

HUDI20021

Gerje-mente

DINPI

3 343,07

5 055 400

82.

HUDI20022

Gógány- és Kőrös-ér mente

DINPI

817,73

2 417 800

83.

HUDI20024

Tápiógyörgye-Újszilvási szikesek

DINPI

1 743,58

4 113 400

84.

HUDI20025

Hajta mente

DINPI

5 794,00

7 237 700

85.

HUDI20026

Alsó-Ipoly-völgy

DINPI

2 936,79

4 841 880

86.

HUDI20027

Kelet-Mezőföldi löszvölgyek

DINPI

315,50

1 004 800

87.

HUDI20028

Kirvai löszgyepek

DINPI

252,28

973 400

88.

HUDI20032

Mocsai ürgés legelő

DINPI

86,26

524 380

89.

HUDI20033

Móri-árok

DINPI

684,13

2 088 100

90.

HUDI20034

Duna és ártere

DINPI

16 573,52

15 072 000

91.

HUDI20036

Nagylóki löszvölgyek

DINPI

288,80

1 067 600

92.

HUDI20037

Nyakas-tető szarmata vonulat

DINPI

614,22

1 601 400

93.

HUDI20040

Gödöllői-dombság peremhegyei

DINPI

317,62

1 004 800

94.

HUDI20041

Póc alja

DINPI

61,90

461 580

95.

HUDI20042

Ráckevei Duna-ág

DINPI

3 190,51

4 333 200

96.

HUDI20043

Rekettyés

DINPI

305,68

1 067 600

97.

HUDI20044

Sárrét

DINPI

4 108,59

6 437 000

98.

HUDI20045

Szigethalmi homokbuckák

DINPI

68,99

461 580

99.

HUDI20046

Székek

DINPI

3 616,30

5 275 200

100.

HUDI20048

Szomódi gyepek

DINPI

295,04

1 004 800

101.

HUDI20050

Alsó-Tápió és patakvölgyek

DINPI

1 801,41

4 333 200

102.

HUDI20052

Érd-Százhalombattai táblarög

DINPI

24,83

361 100

103.

HUDI20054

Velencei-tó

DINPI

1 082,13

2 198 000

104.

HUDI21056

Jászkarajenői puszták

DINPI

6 968,27

7 441 800

105.

HUFH20007

Péri-repülőtér

FHNPI

214,96

785 000

106.

HUFH20010

Répce-mente

FHNPI

1 626,14

3 447 720

107.

HUFH20011

Rába

FHNPI

5 106,72

6 798 100

108.

HUFH30004

Szigetköz

FHNPI

17 183,02

15 637 200

109.

HUFH30005

Hanság

FHNPI

13 545,17

12 403 000

110.

HUHN20001

Felső-Tisza

HNPI

28 681,90

20 410 000

111.

HUHN20003

Tisza-tó

HNPI

17 830,37

13 502 000

112.

HUHN20004

Felső-Sebes-Körös

HNPI

517,53

1 350 200

113.

HUHN20005

Nagy-Széksós - Rakottyás

HNPI

248,75

1 004 800

114.

HUHN20006

Pocsaji csordalegelő

HNPI

168,97

675 100

115.

HUHN20007

Szentpéterszeg-Hencidai gyepek

HNPI

1 018,82

2 417 800

116.

HUHN20008

Kismarja-Pocsaj-Esztári gyepek

HNPI

2 427,05

4 841 880

117.

HUHN20009

Derecske-konyári gyepek

HNPI

3 787,90

5 400 800

118.

HUHN20010

Pocsaji-kapu

HNPI

284,24

973 400

119.

HUHN20012

Sándorosi-tavak

HNPI

474,29

1 350 200

120.

HUHN20013

Közép-Bihar

HNPI

12 045,00

15 072 000

121.

HUHN20014

Kismarjai Nagy-szik

HNPI

848,18

1 978 200

122.

HUHN20016

Kék-Kálló-völgye

HNPI

1 504,03

4 333 200

123.

HUHN20018

Mikepércsi Nyárfáshegyi-legelő

HNPI

229,16

910 600

124.

HUHN20029

Létavértesi Falu-rét

HNPI

54,37

423 900

125.

HUHN20030

Fülöpi láprétek

HNPI

22,36

361 100

126.

HUHN20031

Hanelek

HNPI

95,00

461 580

127.

HUHN20036

Bátorligeti Nagy-legelő

HNPI

450,72

1 224 600

128.

HUHN20037

Bátorligeti láp

HNPI

329,89

910 600

129.

HUHN20038

Újtanyai lápok

HNPI

333,59

1 004 800

130.

HUHN20039

Piricsei Júlia-liget

HNPI

73,58

461 580

131.

HUHN20040

Apagyi Albert-tó

HNPI

94,16

461 580

132.

HUHN20041

Apagyi Falu-rét

HNPI

34,63

423 900

133.

HUHN20042

Napkori-legelő

HNPI

161,29

675 100

134.

HUHN20043

Paszabi kubikgödrök

HNPI

19,15

301 440

135.

HUHN20044

Jászdózsai Pap-erdő

HNPI

61,98

423 900

136.

HUHN20045

Kaszonyi-hegy - Dédai-erdő

HNPI

1 326,58

3 234 200

137.

HUHN20046

Gelénes-Beregdaróc

HNPI

1 159,49

3 061 500

138.

HUHN20048

Tarpa-Tákos

HNPI

6 351,29

7 441 800

139.

HUHN20049

Lónya-Tiszaszalka

HNPI

4 135,02

5 934 600

140.

HUHN20053

Magosligeti-erdő és gyepek

HNPI

560,20

1 648 500

141.

HUHN20055

Rozsály - Csengersima

HNPI

984,63

2 198 000

142.

HUHN20059

Bika-rét

HNPI

66,02

423 900

143.

HUHN20060

Nyíregyházi lőtér

HNPI

189,31

847 800

144.

HUHN20062

Ófehértói lőtér

HNPI

159,06

675 100

145.

HUHN20064

Rohodi-legelő

HNPI

52,74

423 900

146.

HUHN20065

Nyírturai-legelő

HNPI

28,87

361 100

147.

HUHN20067

Csikós-lápos

HNPI

78,10

461 580

148.

HUHN20069

Hajdúszoboszlói szikes gyepek

HNPI

553,96

1 350 200

149.

HUHN20070

Darvasi Csiff-puszta

HNPI

472,26

1 130 400

150.

HUHN20071

Nyírmihálydi-legelő

HNPI

67,08

423 900

151.

HUHN20072

Bökönyi Közös-legelő

HNPI

84,68

461 580

152.

HUHN20076

Borsóhalmi-legelő

HNPI

1 555,53

2 857 400

153.

HUHN20078

Jászsági Zagyva-ártér

HNPI

487,43

1 507 200

154.

HUHN20081

Újszász-Jászboldogházi gyepek

HNPI

1 963,84

3 234 200

155.

HUHN20085

Jászapáti-Jászkiséri szikesek

HNPI

1 781,24

3 447 720

156.

HUHN20089

Alsó-Zagyva hullámtere

HNPI

451,31

1 130 400

157.

HUHN20092

Hajdúszováti gyepek

HNPI

344,78

1 004 800

158.

HUHN20093

Kaba-Földesi gyepek

HNPI

5 079,50

6 437 000

159.

HUHN20098

Dél-Ásványi gyepek

HNPI

1 483,15

2 857 400

160.

HUHN20100

Gatály

HNPI

713,55

1 570 000

161.

HUHN20103

Berekböszörmény-Körmösdpusztai legelők

HNPI

1 370,99

2 527 700

162.

HUHN20105

Csökmői gyepek

HNPI

607,48

1 444 400

163.

HUHN20106

Újfehértói gyepek

HNPI

497,05

1 648 500

164.

HUHN20107

Nagy-Vadas

HNPI

186,24

785 000

165.

HUHN20113

Kisvárdai gyepek

HNPI

687,39

2 198 000

166.

HUHN20114

Tiszalöki szikesek

HNPI

1 587,58

2 857 400

167.

HUHN20116

Tiszavasvári szikesek

HNPI

333,25

973 400

168.

HUHN20121

Czakó-tó

HNPI

177,85

737 900

169.

HUHN20122

Tócó-völgy

HNPI

125,5 

571 480

170.

HUHN20124

Daru-rét

HNPI

117,84

524 380

171.

HUHN20125

Nyírgyulaji Kis-rét

HNPI

156,71

737 900

172.

HUHN20127

Kraszna menti rétek

HNPI

375,48

1 130 400

173.

HUHN20129

Nyírbogdányi rét

HNPI

61,69

423 900

174.

HUHN20131

Orosi gyepek

HNPI

193,00

785 000

175.

HUHN20133

Balkányi Libegős

HNPI

139,17

628 000

176.

HUHN20134

Kállósemjéni Csordalegelő

HNPI

31,27

423 900

177.

HUHN20138

Aranyosi-legelő

HNPI

179,01

737 900

178.

HUHN20139

Szalóki Nagy-fertő

HNPI

217,54

910 600

179.

HUHN20140

Úrbéri-legelő

HNPI

280,27

973 400

180.

HUHN20141

Tiszaigar-Tiszaörsi Körtvélyes

HNPI

611,73

1 570 000

181.

HUHN20144

Kenderesi legelő

HNPI

526,12

1 350 200

182.

HUHN20146

Hegyesbor

HNPI

1 369,85

2 527 700

183.

HUHN20149

Mezőtúri Szandazugi-legelő

HNPI

386,69

1 067 600

184.

HUHN20152

Kunszentmárton, Bábockai-legelő

HNPI

181,18

785 000

185.

HUHN20153

Szelevényi Tó-köz

HNPI

166,04

675 100

186.

HUHN20154

Csépa-szelevényi gyepek

HNPI

213,65

785 000

187.

HUHN20155

Cserkei Nagy-fertő

HNPI

199,86

785 000

188.

HUHN20156

Tiszasasi Láp-legelő

HNPI

155,37

628 000

189.

HUHN20157

Tiszaugi Körtvélyes és Bokros

HNPI

417,05

1 350 200

190.

HUHN20158

Tiszakürt-tiszainokai gyepek

HNPI

471,91

1 177 500

191.

HUHN20159

Tunyogmatolcsi Holt-Szamos

HNPI

303,02

973 400

192.

HUHN20160

Gőgő-Szenke

HNPI

72,61

423 900

193.

HUHN20161

Sámsoni-úti Bellegelő

HNPI

241,07

1 004 800

194.

HUHN21163

Biri Nagy-rét

HNPI

276,11

1 004 800

195.

HUHN21165

Penészleki gyepek

HNPI

469,29

1 350 200

196.

HUKM20001

Vásárhelyi és Csanádi gyepek

KMNPI

16 419,46

12 936 800

197.

HUKM20002

Vásárhelyi Kék-tó

KMNPI

3 910,09

5 055 400

198.

HUKM20004

Száraz-ér

KMNPI

1 521,66

2 857 400

199.

HUKM20005

Deszki gyepek

KMNPI

537,06

1 350 200

200.

HUKM20006

Mágocs-ér

KMNPI

126,04

571 480

201.

HUKM20007

Csorvási löszgyep

KMNPI

12,91

232 360

202.

HUKM20008

Maros

KMNPI

5 964,59

6 154 400

203.

HUKM20009

Mezőhegyes-Battonyai gyepek

KMNPI

94,73

461 580

204.

HUKM20010

Gyula-Szabadkígyósi gyepek

KMNPI

10 633,92

13 502 000

205.

HUKM20012

Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös

KMNPI

1 979,86

3 447 720

206.

HUKM20014

Dévaványa környéki gyepek

KMNPI

14 027,20

13 502 000

207.

HUKM20016

Sebes-Körös

KMNPI

1 455,21

2 857 400

208.

HUKM20018

Holt-Sebes-Körös

KMNPI

285,25

973 400

209.

HUKM20020

Gyepes-csatorna

KMNPI

170,25

675 100

210.

HUKM20022

Köles-ér

KMNPI

71,12

423 900

211.

HUKM20023

Korhány és Holt-Korhány

KMNPI

49,24

423 900

212.

HUKM20026

Tóniszállás-Szarvasi gyepek

KMNPI

586,66

1 444 400

213.

HUKM20027

Cserebökény

KMNPI

10 000,19

13 502 000

214.

HUKM20028

Tökei gyepek

KMNPI

2 985,68

4 546 720

215.

HUKM20029

Szentesi gyepek

KMNPI

606,04

1 444 400

216.

HUKM20030

Lapistó-Fertő

KMNPI

1 902,72

2 951 600

217.

HUKM20031

Kurca

KMNPI

198,59

785 000

218.

HUKN20002

Peszéri-erdő

KNPI

1 628,46

2 417 800

219.

HUKN20003

Felső-Kiskunsági turjánvidék

KNPI

14 436,47

15 637 200

220.

HUKN20004

Dél-Bácska

KNPI

781,46

1 774 100

221.

HUKN20005

Tass-Szalkszentmártoni szikes puszta

KNPI

1 655,22

2 857 400

222.

HUKN20007

Solti ürgés gyep

KNPI

110,21

524 380

223.

HUKN20008

Déli-Homokhátság

KNPI

2 385,97

4 600 100

224.

HUKN20010

Szabadszállási ürgés gyep

KNPI

74,01

423 900

225.

HUKN20012

Szegedi ürgés gyep

KNPI

187,88

628 000

226.

HUKN20014

Hajósi homokpuszta

KNPI

463,31

1 130 400

227.

HUKN20016

Matkópusztai ürgés gyep

KNPI

155,66

628 000

228.

HUKN20017

Közép-Csongrádi szikesek

KNPI

1 142,66

2 637 600

229.

HUKN20020

Harkai-tó

KNPI

661,94

1 570 000

230.

HUKN20022

Kiskőrösi turjános

KNPI

2 870,96

4 113 400

231.

HUKN20023

Tázlár-Kiskunhalasi homokbuckák

KNPI

1 929,05

3 447 720

232.

HUKN20025

Fülöpházi Hosszú-rét

KNPI

466,73

1 224 600

233.

HUKN20026

Móricgáti lápok

KNPI

766,97

1 570 000

234.

HUKN20028

Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözete

KNPI

3 288,33

3 987 800

235.

HUKN20031

Alsó-Tisza hullámtér

KNPI

7 929,60

6 688 200

236.

HUKN20033

Érsekhalma-Nemesnádudvari löszvölgyek

KNPI

240,26

785 000

237.

HUKN20036

Imre-hegy, Pirtó-Kiskunhalasi homokbuckák

KNPI

1 564,32

2 857 400

238.

HUKN30001

Csongrád-Bokrosi Sós-tó

KNPI

714,15

1 570 000

239.

HUON20006

Pinka

ÖNPI

486,09

1 648 500

240.

HUON20008

Rába és Csörnöc völgy

ÖNPI

12 146,75

12 936 800

241.

HUON20009

Ostffyasszonyfa - csöngei legelő

ÖNPI

181,33

737 900

242.

HUON20011

Kenyéri reptér

ÖNPI

698,76

1 570 000

243.

HUON20012

Kemenessömjéni cserjés legelő

ÖNPI

618,48

1 570 000

244.

HUON20014

Gércei tufagyűrű és láprét

ÖNPI

454,85

1 130 400

2. melléklet a 43/2012. (V. 3.) VM rendelethez22

Elszámolható, működéshez kötődő személyi jellegű kiadások
a)    az ügyfél alkalmazásában vagy vele munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban álló személyek munkaszerződése, illetve munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó szerződése alapján fizetett bér és járulékai;
b)    jogszabály alapján fizetett költségtérítések (munkába járás, utazási költségtérítés) a jogszabályokban meghatározott adómentes összegig fizetett része;
Elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások (SZJ03, TESZOR)

 

A

B

C

D

1.

SZJ 03

Megnevezés

TESZOR 08

Megnevezés

2.

2222

Máshova nem sorolt nyomás

18.12.19

Nyomás (kivéve: napilap)

3.

2224

Nyomdai előkészítő tevékenység

18.13.10

Nyomdai előkészítő tevékenység

4.

2225

Kisegítő nyomdai tevékenység

18.13.30

Kiegészítő nyomdai szolgáltatás

5.

5050

Üzemanyag-kiskereskedelem

47.00.81

Gépjárműüzemanyag-
kiskereskedelem

6.

5247

Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem

47.00.63

Papíráru-, írószer-kiskereskedelem

7.

6010

Vasúti szállítás

49.10.19

Egyéb helyközi vasúti személyszállítás

8.

 

 

49.31.10

Városi és elővárosi vasúti személyszállítás

9.

6021

Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás

49.31.21

Városi és elővárosi menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás

10.

 

 

49.39.11

Távolsági menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás

11.

 

 

49.39.39

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

12.

6411

Nemzeti postai tevékenység

53.10.12

Levélküldeménnyel kapcsolatos egyetemes postai szolgáltatás

13.

 

 

53.10.13

Postacsomagokkal kapcsolatos egyetemes postai szolgáltatás

14.

 

 

53.10.14

Postahivatali szolgáltatás

15.

 

 

53.10.19

Egyéb postai szolgáltatás (egyetemes kötelezettséggel)

16.

 

 

53.20.19

Egyéb m.n.s. postai, futárpostai szolgáltatás

17.

7230

Adatfeldolgozás

63.11.11

Adatfeldolgozás

18.

7240

Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

58.19.29

Egyéb m.n.s. on-line tartalom

19.

7260

Egyéb számítástechnikai tevékenység

62.09.20

Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás

20.

7412

Számviteli, adószakértői tevékenység

69.20.10

Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás

21.

 

 

69.20.29

Egyéb számviteli szolgáltatás

22.

7310

Műszaki kutatás, fejlesztés

72.19.19

Egyéb természettudományi kutatás, fejlesztés

23.

7320

Humán kutatás, fejlesztés

72.20.11

Közgazdaságtani, üzleti tudományos kutatás, fejlesztés

24.

 

 

72.20.19

Egyéb társadalomtudományi kutatás, fejlesztés

25.

7485

Titkári, fordítói tevékenység

82.19.11

Sokszorosítás

26.

 

 

82.11.10

Összetett adminisztratív szolgáltatás

27.

 

 

82.19.13

Dokumentumkészítés, egyéb irodai kiegészítő szolgáltatás

28.

7487

Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás

70.21.10

PR, kommunikáció tanácsadás

29.

 

 

74.90.19

Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki tanácsadás

30.

 

 

74.90.20

Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki és üzleti szolgáltatás

Elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások VTSZ szám alapján

 

A

B

1

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék

2

3215

Nyomdafesték, írótinta vagy tus és más tinta, koncentrátumban vagy szilárd alakban is

3

3920

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált

4

3921

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík

5

4802

Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton

6

4804

Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

7

4805

Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva

8

4807

Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapokból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy ívben

9

4809

Karbonpapír, önmásolópapír és más másoló vagy átíró más papír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is), tekercsben vagy ívben

10

4810

Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben

11

4817

Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa

12

4820

Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból

13

4821

Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is

14

4901

Nyomtatott könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány, egyes lapokban is

15

4907

Forgalomban lévő vagy forgalomra bocsátásra szánt postai, illeték- vagy hasonló postatiszta bélyeg abban az országban, ahol névértéke van vagy lesz; bélyegzőlenyomattal ellátott papír; bankjegy; csekkűrlap; részvény, értékpapír vagy kötvény és hasonló jogcímű okmányok

16

8305

Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, levélkapocs, gemkapocs, jelző címke és ehhez hasonló irodai eszköz nem nemesfémből; fűzőkapocs (pl. irodai, kárpitozási, csomagolási célra) nem nemesfémből

17

8523

Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, „intelligens kártyák” és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével

18

9023

Bemutatási (pl. kiállítási vagy oktatási stb.), szemléltető célra szolgáló műszer, készülék, eszköz és modell, amely más felhasználásra alkalmatlan

19

9608

Golyóstoll, filc- és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és egyéb toll; másoló töltőtoll (átírótoll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; mindezek részei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vtsz. alá tartozó áru kivételével

3. melléklet a 43/2012. (V. 3.) VM rendelethez

A Natura 2000 fenntartási tervek elkészítéséhez elfogadható végzettségekről
Felsőfokú biológiai, illetve agrár- és erdőgazdasági végzettséget adó szakok a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján, figyelemmel a 4. mellékletében részletezett, egyetemi és főiskolai szakok megfeleltetésére:

 

A

B

C

D

1

Képzési terület

Korábbi főiskolai és egyetemi szakok

Többciklusú felsőoktatási képzési rendszer szerinti
ALAPSZAK

Többciklusú felsőoktatási képzési rendszer szerinti
MESTERSZAK

2

Agrár

tájépítészeti, -védelmi és
-fejlesztési

tájrendező és kertépítő mérnöki

tájépítész mérnök

3

erdőmérnöki

erdőmérnöki

erdőmérnöki

4

kertészmérnöki

kertészmérnöki

kertészetmérnöki

5

szőlész-borász

szőlészeti és borászati mérnöki

6

 

díszkertészeti mérnöki

7

környezetgazdálkodási agrármérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki

8

természetvédelmi mérnöki

természetvédelmi mérnöki

természetvédelmi mérnöki

9

vadgazda mérnöki

vadgazda mérnöki

vadgazda mérnöki

10

állattenyésztő mérnöki

állattenyésztő mérnöki

állattenyésztő mérnöki

11

takarmányozási- takarmánybiztonsági mérnöki

12

gazdasági agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

gazdasági agrármérnöki,
vidékfejlesztési agrármérnöki

13

mezőgazdasági mérnöki, agrármérnöki

mezőgazdasági mérnöki

agrármérnöki

14

növénytermesztési mérnöki

növénytermesztő mérnöki

növénytermesztő mérnöki

15

Természettudomány

biológiatanári

biológia

biológiatanár,
biológus
hidrobiológus

16

alkalmazott növénybiológus

17

alkalmazott zoológus

18

biológus

19

környezetvédelem-
tanári

környezettan

környezettan-tanár környezettudományi,

20

környezettudományi,
környezettan-tanári

21

természetismeret

természetismeret-tanár

22

geográfus

földrajz

geográfus

4. melléklet a 43/2012. (V. 3.) VM rendelethez

A projektterv és kommunikációs terv tartalmi követelményei
    1.    Területi lehatárolás: melyik Natura 2000 területegységre vonatkozik a terv.
    2.    A Natura 2000 területegység természeti adottságainak és a területhasználat, mezőgazdasági, erdészeti hasznosítás rövid, általános jellemzése (pl. fő természeti értékek, használati mód, környezeti terhelés).
    3.    Természetvédelmi célkitűzések: a Natura 2000 területegység 2. pont alapján meghatározott főbb adottságai és Natura 2000 területek adatlapján szereplő természetvédelmi célkitűzések figyelembe vételével a fenntartási/megőrzési célok általános jellegű meghatározása.
    4.    Feladatlista: a projekt által megvalósítandó célok elérése érdekében megoldandó feladatok felsorolását tartalmazó szakmai munkaterv. Az együttműködő felek, az ügyfél, valamint a projektet szakmailag koordináló személy megnevezése. A munkatervben rövid tartalmi leírással szereplő feladatok esetében az együttműködő felek közti munkamegosztás ismertetése a felelősök megadásával és időbeli ütemezéssel. A projektben közreműködő szakértők névsorának és az általuk végzett tevékenységek leírása.
    5.    Kommunikációs tevékenység a projekt megvalósítása során:
    5.1.    Kommunikációs cél: annak definiálása, hogy a közvetítendő tartalom megismertetésével mit szeretne elérni a kérelmező.
    5.2.    Kommunikáció tartalma: a kommunikációs tevékenységek meghatározása, valamint a közvetítendő üzenet megfogalmazása.
    5.3.    Kommunikáció célcsoportjai: a kommunikáció címzettjei, akik az alábbiak lehetnek:
a)    gazdálkodók
b)    a Natura 2000 területtel érintett földrészletek tulajdonosai és vagyonkezelői
c)    helyi érintettségű környezetvédelmi társadalmi szervezet
d)    a területileg illetékes nemzeti park igazgatóság
e)    Natura 2000 területen illetékességi vagy működési területtel rendelkező területi államigazgatási szervei és települési önkormányzatok
f)    bányászati jogosultságok jogosítottaival, valamint ezek gazdasági érdek-képviseleti szervek.
g)    egyéb területhasználók
h)    gazdálkodói szakmai szövetségek
i)    helyi gazdakör
j)    agrár szaktanácsadók
k)    falugazdászok
l)    Termelői Értékesítő Szervezetek., Beszerző, Értékesítő Szövetkezetek, Termelői Csoport, integrátor
m)    LEADER Helyi Akciócsoport
n)    agrár szakmai és érdekképviseleti szervezet
o)    egyéb indokolt célcsoport
    5.4.    Alkalmazott kommunikációs eszközök: azok a csatornák, amelyeken keresztül a társadalmi egyeztetés és kommunikáció megvalósul.
Az elfogadható kommunikációs eszközök, valamint az elvégzett feladatok teljesítését igazoló dokumentumok az alábbiak lehetnek:

 

Eszköz típusa

Dokumentum típusa

 

a) terepbejárás

jegyzőkönyv

 

b) falufórum

jelenléti ív és emlékeztető

 

c) gazdafórum

jelenléti ív és emlékeztető

 

d) önkormányzati közzététel

önkormányzati igazolás

 

e) honlap

internetes elérhetőség, honlap címe

 

f) érintettek levélben vagy e-mailban történő megkeresése és tájékoztatása

levélről és postai feladást igazoló szelvényről másolat, kinyomtatott e-mail visszaigazolás

 

g) nyomtatott ismertető

az ismertető egy példánya

 

h) sajtóesemény (sajtótájékoztató, sajtókonferencia)

a sajtóközlemény szövege, meghívók másolata

    6.    Ütemterv: elvégzendő feladatok időbeli ütemezése, amely tartalmazza a projekt kezdési és befejezési dátumát, a projektszakaszok megnevezését és terjedelmüket, külön kiemelve a kommunikációs tevékenység ütemezését az alábbiak szerint:
a)    előkészítés (különös tekintettel a kommunikációs eszközök alkalmazásához kapcsolódó szervezési feladatok elvégzésére)
b)    lebonyolítás
c)    visszajelzések bekérése: visszacsatolás, a kommunikáció hatékonyságának vizsgálat

5. melléklet a 43/2012. (V. 3.) VM rendelethez23

Értékelés

 

A

B

C

1.

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető maximális pontszám

2.

I. Természetvédelmi szakmai szempontok

3.

az együttműködő felek referenciáinak minősége

uniós vagy más nemzetközi tárfinanszírozású természetvédelmi tárgyú pályázatban való részvétel

 

– vezetőként vagy egyedüli szervezetként

13

– együttműködő félként

11

4.

közreműködés országos jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi kezelési tervének elkészítésében

13

5.

közreműködés közösségi jelentőségű fajra vagy élőhelyre készített fajmegőrzési vagy kezelési terv elkészítésében

13

6.

egyéb faj, élőhely vagy terület kezelésére irányuló tanulmány elkészítése vagy részvétel fajmegőrzési, valamint természetvédelmi kezelési tárgyú hazai pályázatban

 

– vezetőként vagy egyedüli szervezetként

11

– együttműködő félként

9

7.

Összesen:

 

50 pont

8.

II. Egyéb szakmai szempontok

9.

mezőgazdasági szakmai kompetencia

Az együttműködő felek alkalmazásában vagy megbízásában van olyan szaktanácsadó, aki az VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet által közzétett Szaktanácsadói Névjegyzékben és vagy NVT Tanácsadói Névjegyzékben szerepel

10

10.

 

A 6. § (2) bekezdés h) pontja szerinti alkalmazott vagy megbízott szakértő részt vett hagyományos, természetkímélő gazdálkodást megalapozó tanulmány elkészítésében

10

11.

természettudományi szakmai kompetencia

A 6. § (2) bekezdés h) pontja szerinti alkalmazott vagy megbízott szakértő részt vett közösségi jelentőségű fajra vagy élőhelyre készített fajmegőrzési vagy kezelési tervben vagy tanulmányban, vagy uniós vagy más nemzetközi társfinanszírozású, természetvédelmi tárgyú projektben

10

12.

együttműködő felek

nemzeti park igazgatóság ügyfélként részt vesz a megvalósításban

10

 

 

nemzeti park igazgatóság együttműködő félként részt vesz a megvalósításban

6

13.

kötelezően megadott kommunikációs eszközökön túli vállalás

A 4. melléklet szerinti projekttervben és kommunikációs tervben egynél több nem kötelezően vállalandó kommunikációs eszköz vállalása
– plusz eszközönként 2 pont

8 pont

14.

Összesen:

 

48 pont

15.

Mindösszesen (I.+II.):

 

100 pont

6. melléklet a 43/2012. (V. 3.) VM rendelethez24

A Natura 2000 fenntartási tervekhez kapcsolódó kifizetési kérelemben a támogatási jogosultság megállapításához benyújtandó dokumentumok
I. Személyi jellegű kiadások:
I.1. munkaszerződés és munkaköri leírás másolata, megbízási szerződés másolata (meglévő szerződés módosítása és új munkavállaló esetén is);
I.2. teljesítés igazolás másolata;
I.3. jelenléti ív;
I.4. bérjegyzék (megbízási díj elszámolása esetén a díjelszámoló bizonylat) másolata, a hozzá kapcsolódó közterhek megfizetését igazoló bizonylat másolata (bankszámlakivonat, kifizetést igazoló kiadási pénztárbizonylat)
I.4.1. utazási költségtérítés, munkába járás költségtérítése esetén,
I.4.2. a szervezet által bérelt gépjármű, cégautó használata esetén: üzemanyag számla és menetlevél másolata, havonta a használt gépjármű vagy gépjárművek nyitó és záró kilométeróra állásának megadása, valamint a leszámlázott üzemanyagköltség elismerhető mértékének kimutatására a számla és menetlevél mellé készítsen számítást a norma szerint elszámolható üzemanyag mennyiségéről, és mellékelje az elszámoláshoz,
I.4.3. munkába járás költségének elszámolása esetén (tömegközlekedés vagy saját autó használata): bérlet, menetjegy (helyi, helyközi) másolata; amennyiben a munkáltató vásárolta a bérletet, a számla eredeti példányának másolata, átadás-átvételi dokumentum, saját tulajdonban lévő gépjárművel történő munkába járás 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltséggel történő elszámolása esetén az elszámolás számviteli bizonylata és az útnyilvántartás másolata.
II. Dologi kiadások
Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben benyújtandó:
II.1. számla eredeti példányának másolata;
II.2. kiadás pénzügyi rendezését igazoló dokumentum másolata;
II.3. a 10. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel árajánlat vagy árajánlatok és a választás indokolása;
II.4. szolgáltatás igénybevétele esetén szerződés és teljesítésigazolás; a szolgáltatás megvalósulását alátámasztó dokumentum, amennyiben rendelkezésre áll (különösen nyomdai szolgáltatás esetén a nyomtatott anyag vagy az arról készült másolat);
II.5. gépkocsihasználat elszámolása:
a szervezet által bérelt gépjármű, cégautó: üzemanyag számla és menetlevél másolata, havonta a használt gépjármű vagy gépjárművek nyitó és záró kilométeróra állásának megadása, valamint a leszámlázott üzemanyagköltség elismerhető mértékének kimutatására a számla és menetlevél mellé számítást kell készíteni a norma szerint elszámolható üzemanyag mennyiségéről, és azt mellékelni kell az elszámoláshoz.
1

A rendeletet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 21. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 12. §-át.

2

A 3. alcím címe a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (4) bekezdése a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (5) bekezdését a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 9. § (16) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § (2a) bekezdését a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be.

6

Az 5. § (3) bekezdése a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. § (1a) bekezdését a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 9. § (5) bekezdése iktatta be.

8

A 6. § (2) bekezdés h) pontja a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. § (4) bekezdése a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. § (1) bekezdése az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. § (2) bekezdés e) pontját az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 10. § (4) bekezdése a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. § (1) bekezdése a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. § (3) bekezdését a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 9. § (9) bekezdése iktatta be.

16

A 11. § (4) bekezdését az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 12. § (3) bekezdése iktatta be.

18

A hatálybalépés időpontja 2013. december 17.

20

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 16.

21

Az 1. melléklet a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 9. § (10) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 2. melléklet a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 9. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

Az 5. melléklet a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 9. § (12)–(14) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére