• Tartalom

430/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hivatalos földrajzi nevek típusai a következők:)

g) igazgatásiterület-név: az ország közigazgatási, illetve statisztikai, tervezési és területfejlesztési célokra kialakított területi egységeinek (megye, régió, járás, kistérség stb.) neve;”

2. § Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nemzetiségi nyelvű hivatalos földrajzi név: a helységeknek és az országban található földfelszíni részleteknek az ott élő nemzetiség által használt történelmileg kialakult földrajzi neve
(pl. Lórév = Ловра, Szentpéterfa = Petrovo Selo, Óbánya = Altglashütte, Alcsevica, Gropcsica).

3. § Az R. 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A földrajzi nevek megállapításával összefüggő feladatok ellátására a térképészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) mellett Földrajzinév-bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működik. Ügyrendjét a Bizottság maga határozza meg, és azt a miniszter hagyja jóvá.
(2) A Bizottságba képviselőt jelöl
a) a miniszter a nagy méretarányú állami térképekkel és térképi adatbázisokkal, valamint a természetvédelemmel és vízüggyel összefüggő földrajzi nevekkel, illetve a földrajzi nevek nyilvántartásával,
b) a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja a külhoni magyar földrajzi nevekkel,
c) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a területszervezéssel és az önkormányzatok hatáskörébe tartozó földrajzi nevekkel,
d) a honvédelemért felelős miniszter a közepes és kis méretarányú állami topográfiai térképi adatbázisokkal és térképekkel, illetve a honvédelmi célú térképészettel,
e) a közlekedésért, a területfejlesztésért, a postaügyért, illetve az elektronikus hírközlésért felelős miniszter a vasúti közlekedéssel, a közúti közlekedéssel, a légi közlekedéssel, a víziközlekedéssel, az úthálózattal, a területfejlesztéssel, valamint a postai és hírközlési ügyekkel összefüggő földrajzi nevekkel,
f) a külpolitikáért felelős miniszter a külföldi államok magyar nevével,
g) az oktatásért, kultúráért, illetve a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter az oktatással és a kulturális értékek védelmével, valamint a nemzetiségi nyelvű földrajzi nevekkel,
h) a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) elnöke Magyarország Helységnévtára és Magyarország Közigazgatási Helynévkönyve szerkesztésével összefüggő földrajzi nevekkel, valamint a népszámlálással és a településstatisztikával
kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.
(3) A miniszter egy-egy tag jelölésére kéri fel
a) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságát a földrajzi nevek helyesírásával,
b) az MTA Nyelvtudományi Intézetét a földrajzi nevek névtani, nyelvjárási kérdéseivel,
c) az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetét a földrajzi nevek történeti hátterével,
d) az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetét a földrajzi tájbeosztásokkal összefüggő földrajzi nevekkel,
e) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékét a térképtudománnyal, geoinformatikával összefüggő földrajzi nevekkel
kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.”

4. § Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Bizottság véleményezi a 2. § (3) bekezdés f)–k) pontjaiban meghatározott hivatalos földrajzi nevekre vonatkozó javaslatokat.”

5. § Az R. 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A Bizottság a feladatkörébe tartozó hivatalos földrajzi neveket illetően a javaslat benyújtásától számított kilencven napon belül hoz döntést, formál véleményt vagy foglal állást.”

6. § Az R 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Magyarország hivatalos földrajzi neveit a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény (a továbbiakban: Fttv.) rendelkezése alapján – az állami alapadatok és térképi adatbázisainak vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról és az állami átvétel rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti vetületi rendszerben meghatározott koordinátákkal ellátva – a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a Földrajzinév-tárban nyilvántartja, és azt folyamatosan vezeti.
(2) A Földrajzinév-tár az Fttv. rendelkezése szerinti hivatalos földrajzi neveket tartalmazza. Ezek közül az igazgatásiterület- és helységneveket a KSH által kiadott Magyarország Közigazgatási Helynévkönyve szerint, a településrészneveket Magyarország Helységnévtára adatainak felhasználásával kell feltüntetni. A Földrajzinév-tár a (felsorolt típusokban) megállapított nemzetiségi nyelvű földrajzi neveket is tartalmazza.
(3) A Földrajzinév-tár tartalmazza az Fttv. 21. § (4) bekezdés rendelkezése szerinti földrajzi neveket, továbbá földrajzi megjelöléseket az illetékes települési önkormányzat közlése szerint.
(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a helységenként helyszínen egyeztetett és nyilvántartásba vett földrajzi nevekről az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét névjegyzék és térképvázlat megküldésével tájékoztatja.
(5) A Földrajzinév-tár adatai nyilvánosak és a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet által meghatározott térítés ellenében mindenki számára hozzáférhetők.”

7. § Az R.

a) 4. § (6) bekezdésében a „helyi” szövegrész helyébe a „települési”,

b) 4. § (6) bekezdésében és 5. § (4) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi”,

c) 5. § (1) bekezdésben a „települési és a helyi kisebbségi” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat és a nemzetiségi”

szöveg lép.

8. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére