• Tartalom

432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről

2022.09.01.

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános RÉSZ

1. § (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a közutaknak és egyéb, az önkormányzat tulajdonában álló közterületeknek Budapest közigazgatási határán belül eső szakaszaira terjed ki, ideértve azoknak

a) a járművek és gyalogosok,

b) a csak a járművek

közlekedésére szolgáló részét is.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a gyorsforgalmi utak Budapest közigazgatási határain belül eső szakaszaira.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. fővárosi közutak: sugár- és gyűrűirányú közutak, a kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, a Főváros tulajdonában álló helyi közutak, valamint valamennyi olyan, e rendelet hatálya alá tartozó közút, amelynek tulajdonosa vagy a vagyonkezelője a közút kezelésével a 3. §-ban meghatározott szervezetet bízza meg;

2. kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak: olyan helyi közutak, amelyek országos vagy fővárosi jelentőségű útvonal részei;

3. sugár- és gyűrűirányú közutak: az országos közúthálózat gyorsforgalmi úti és főúti elemeinek Budapest közigazgatási területén belüli összeköttetését biztosító helyi közutak.

3. § A Fővárosi Önkormányzat vagy az általa a közutak fenntartására, fejlesztésére és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szerv vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy e gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: fővárosi közútkezelő) látja el a fővárosi közutak közútkezelői feladatait a közúti közlekedésről szóló törvény szerint a közút területén.

4. § (1) A fővárosi közutak vonatkozásában a fővárosi közútkezelő valamennyi olyan közútkezelői intézkedést, amely jelentős hatást gyakorol valamely országos közút forgalmára, köteles bejelenteni az érintett országos közút kezelőjének.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést elektronikusan olyan időben kell megtenni, hogy a forgalmi helyzetből adódó szükséges intézkedéseket az országos közút kezelője megtehesse.

2. Sugár- és gyűrűirányú közutak

5. § A sugár- és gyűrűirányú közutakat az 1. melléklet tartalmazza.

6. § (1)1 A sugár- és gyűrűirányú közutak forgalmára tartós hatást gyakorló intézkedést megelőzően a fővárosi közútkezelő az érintett országos közút kezelőjét értesíti.

(2)2 Az értesítés kézhezvételét követően az országos közút kezelője 3 napon belül a bejelentéssel kapcsolatban észrevételt tehet, amely alapján a fővárosi közútkezelő és az országos közút kezelője az adott intézkedés megtételét megelőzően egyeztetni köteles.

(3) Tartósnak kell tekinteni azt a hatást, amely legalább 72 órán át fennáll és legalább 30%-kal csökkenti a sugár- és gyűrűirányú közutak áteresztő képességét.

3. A kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak

7. § (1) A kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalakat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. mellékletben meghatározott útszakaszok kezdő- és végcsomópontjait is – az abban foglaltakból következő kivétellel – e rendelet szerint kijelölt közterületnek kell tekinteni.

(3) Ahol a 2. melléklet teret említ – amennyiben az abban foglaltakból más nem következik – azon a teret körülvevő közutakat kell érteni.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A sugár- és gyűrűirányú közutak

Az országos főhálózati elemek fővárosi szakaszai:

1. Az 1. sz. főút vonatkozásában a Budaörsi út a városhatár és a Sasadi út között.

2. A 2. sz. főút vonatkozásában a Váci út a városhatár és a Róbert Károly körút között.

3. A 3. sz. főút vonatkozásában a Szabadföld út – Veres Péter út – Kerepesi út – Rákóczi út – Kossuth Lajos utca – Szabad sajtó út.

4. A 4. sz. főút vonatkozásában a Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út.

5. Az 5. sz. főút vonatkozásában az Ócsai út – Grassalkovich út – Helsinki út – Soroksári út.

6. A 6. sz. főút vonatkozásában a 6. sz. főút fővárosi bevezető szakasza – Szerémi út – Rákóczi híd budai felhajtó útja.

7. A 7. sz. főút vonatkozásában a Balatoni út.

8.3 A 10. sz. főút vonatkozásában a 10. sz. főút bevezető szakasza az ürömi körforgalmú csomópont (körpálya nélkül) és a Kocsis Sándor utca között, valamint a Bécsi út a Kocsis Sándor utca és a Vörösvári út között.

9. A 11. sz. főút vonatkozásában a 11. sz. főút fővárosi bevezető szakasza – Batthyány utca – Rákóczi utca – Szentendrei út.

10. A 31. sz. főút vonatkozásában a Pesti út – Jászberényi út – Kőrösi Csoma út – Kőbányai út a Liget tér és a Könyves Kálmán körút között.

11. Az 510. sz. főút vonatkozásában a Haraszti út.

12. Az M1–M7 autópálya vonatkozásában az M1–M7 autópálya fővárosi bevezető szakasza – Budaörsi út a Sasadi út és a BAH csomópont között – Hegyalja út a BAH csomópont és az Erzsébet híd között – Erzsébet híd.

13. Az M3 autópálya vonatkozásában az M3 autópálya fővárosi bevezető szakasza.

14. Az M5 autópálya vonatkozásában az M5 autópálya fővárosi bevezető szakasza.

15. A Vörösvári út – Árpád híd – Róbert Károly körút – Hungária körút – Könyves Kálmán körút – Rákóczi híd.

16. Az Egér út – Andor utca – Galvani utca a Fehérvári út és a Budafoki út között.

17. A Hunyadi János út – Budafoki út a Kondorosi út és a Dombóvári út között.

18. A Dombóvári út a Budafoki út és a Rákóczi híd között – Budai alsó rakpart a Rákóczi híd és a Petőfi híd között – Valdemar és Nina Langlet rakpart – Raoul Wallenberg rakpart – Friedrich Born rakpart – Sztehlo Gábor rakpart – Angelo Rotta rakpart – Slachta Margit rakpart – gróf Esterházy János rakpart – Mozaik utca.

19. Az Üllői út a Határ út és a Könyves Kálmán körút között.

20. Az M0 autóút újpesti felhajtója az M0 és a Váci út között.

2. melléklet a 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez4

A kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak

 

A

B

I. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

1

Aladár utca

Mészáros utca – Czakó utca

2

Alagút

Clark Ádám tér – Alagút utca

3

Alagút utca

Krisztina tér – Clark Ádám tér

4

Alkotás utca

Márvány utca – Krisztina körút

5

Angelo Rotta rakpart

II. kerület közigazgatási határa – Batthyány tér

6

Apród utca

Szarvas tér – Ybl Miklós tér

7

Attila út

Szarvas tér – Krisztina körút

8

Batthyány tér

 

9

Batthyány utca

Fő utca – Kapás utca

10

Bécsi kapu tér

Ostrom utca – Kard utca

11

Bem rakpart

Clark Ádám tér – Csalogány utca

12

Clark Ádám tér

 

13

Corvin tér

Fő utca vonala

14

Czakó utca

Aladár utca – Dezső utca

15

Csalogány utca

Bem rakpart – Széna tér

16

Dezső utca

Czakó utca – Naphegy tér

17

Dísz tér

 

18

Dózsa György tér

Palota út – Attila út

19

Döbrentei tér

 

20

Döbrentei utca

Döbrentei tér – Ybl Miklós tér

21

Erzsébet híd

 

22

Erzsébet híd le- és felhajtó útjai

 

23

Fazekas utca

Batthyány utca – Csalogány utca

24

Fortuna utca

Bécsi kapu tér – Hess András tér

25

Fő utca

Clark Ádám tér – Csalogány utca

26

Friedrich Born rakpart

Széchenyi lánchíd – Erzsébet híd

27

Győző utca

Mészáros utca – Márvány utca

28

Hattyú utca

Kapás utca – Széna tér

29

Hegyalja út

Avar utca – Erzsébet híd

30

Hess András tér

Fortuna utca vonala

31

Hunyadi János út

Clark Ádám tér – Dísz tér

32

Jégverem utca

Fő utca – Bem rakpart

33

Krisztina körút

Krisztina tér – Döbrentei tér

34

Krisztina körút

Magyar Jakobinusok tere – Krisztina tér

35

Krisztina körút

Vérmező út – Magyar Jakobinusok tere

36

Krisztina körút átkötő útjai

Orvos utca – Attila köz

37

 

Krisztina körút – Sarló utca

38

Krisztina tér

Krisztina körút vonala

39

Lánchíd utca

Ybl Miklós tér – Clark Ádám tér

40

Mária tér

Batthyány utca vonala

41

Márvány utca

Alkotás utca – Győző utca

42

Mészáros utca

Krisztina tér – Aladár utca

43

Mihály utca

Sánc utca – Somlói út

44

Nándor utca

Bécsi kapu tér – Országház utca

45

Naphegy tér

 

46

Országház utca

Nándor utca – Szentháromság tér

47

Ostrom utca

Bécsi kapu tér – Várfok utca

48

Palota út

Dísz tér – Dózsa György tér

49

Raoul Wallenberg rakpart

Erzsébet híd – XI. kerület közigazgatási határa

50

Sánc utca

Hegyalja út – Tündérlaki mélyút

51

Szarvas tér

 

52

Széchenyi lánchíd

 

53

Szent Gellért rakpart

Döbrentei tér – XI. kerület közigazgatási határa

54

Szentháromság tér

Hess András tér – Tárnok utca

55

Szilágyi Dezső tér

Fő utca – Bem rakpart vonala

56

Szirtes út

Hegyalja út – Citadella sétány

57

Sztehlo Gábor rakpart

Batthyány tér – Széchenyi lánchíd

58

Tárnok utca

Dísz tér – Szentháromság tér

59

Várfok utca

Ostrom utca – Vérmező út

60

Várkert rakpart

Döbrentei tér – Apród utca

61

Vérmező út

Attila út – Széna tér

62

Ybl Miklós tér

 

 

 

 

II. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

63

Alsó Törökvész út

Törökvész út – Bimbó út

64

Angelo Rotta rakpart

Margit híd – I. kerület közigazgatási határa

65

Apostol utca

Szeréna út – Rómer Flóris utca

66

Árpád fejedelem útja

Bem rakpart – Zsigmond tér

67

Árpád fejedelem útja

Zsigmond tér – Szépvölgyi út

68

Bakfark Bálint utca

Margit körút – Varsányi Irén utca

69

Bem József tér

 

70

Bem József utca

Margit körút – Bem József tér

71

Bem rakpart

Margit híd – Csalogány utca

71a

Bécsi út

Frankel Leó utca – Szépvölgyi út

72

Bimbó út

Fenyves utca – Fillér utca

73

Bimbó út

Keleti Károly utca – Alsó Törökvész út

74

Budakeszi út

Hűvösvölgyi út – Budapest közigazgatási határa

75

Budenz út

Bognár utca – Hűvösvölgyi út

76

Cimbalom utca

Pusztaszeri út – Vérhalom tér

77

Csatárka út

Törökvész út – Pitypang utca

78

Csévi utca

Pasaréti tér – Kapy utca

79

Dékán utca

Retek utca – Széll Kálmán tér

80

Fazekas utca

Kacsa utca – Csalogány utca

81

Felső Zöldmáli út

Pusztaszeri út – Zöldmáli lejtő

82

Fillér utca

Retek utca – Bimbó út

83

Fő utca

Bem József tér – Csalogány utca

84

Frankel Leó utca

Vidra utca – Bécsi út

85

Gábor Áron utca

Szilágyi Erzsébet fasor – Törökvész út

86

Hankóczy Jenő utca

Lóczy Lajos utca – Ruszti út

87

Hidegkúti út

Hűvösvölgyi út – Budapest közigazgatási határa

88

Hímes utca

Kerekhegyi utca – József Attila útja

89

Honfoglalás utca

József Attila útja – Zerind vezér utca

90

Horvát utca

Margit körút – Kacsa utca

91

Hűvösvölgyi út

Budakeszi út – Hidegkúti út

92

József Attila útja

Hímes utca – Honfoglalás utca

93

Kapy utca

Csévi utca – Törökvész út

94

Kelemen László utca

Hűvösvölgyi út – Pasaréti tér

95

Keleti Károly utca

Margit körút – Bimbó út

96

Kerekhegyi utca

Ördögárok utca – Hímes utca

97

Lajos utca

Zsigmond tér – Szépvölgyi út

98

Lóczy Lajos utca

Gábor Áron utca – Hankóczy Jenő utca

99

Margit híd

 

100

Margit híd le- és felhajtó útjai

 

101

Margit körút

Margit híd – Moszkva tér

102

Margit utca

Mecset utca – Margit körút

103

Máriaremetei út

Hidegkúti út 1. – Hidegkúti út 233.

104

Mecset utca

Rómer Flóris utca – Margit utca

105

Nagykovácsi út

Hűvösvölgyi út – Budapest közigazgatási határa

106

Nagyrét utca

Nagykovácsi út – Máriaremetei út

107

Ördögárok utca

Nagyrét utca – Kerekhegyi utca

108

Pasaréti tér

 

109

Pasaréti út

Szilágyi Erzsébet fasor – Pasaréti tér

110

Pusztaszeri út

Szépvölgyi út – Törökvész út

111

Retek utca

Dékán utca – Fillér utca

112

Rómer Flóris utca

Margit körút – Szemlőhegy utca

113

Rómer Flóris utca

Mecset utca – Apostol utca

114

Ruszti út

Hankóczy Jenő utca – Fillér utca

115

Sarolta utca

Szemlőhegy utca – Szeréna út

116

Slachta Margit rakpart

III. kerület közigazgatási határa – Margit híd

117

Széher út

Szerb Antal utca – Budenz út

118

Széll Kálmán tér

 

119

Szemlőhegy utca

Rómer Flóris utca – Sarolta utca

120

Széna tér

 

121

Szépvölgyi út

Bécsi út – Virág Benedek utca

122

Szépvölgyi út

Virág Benedek utca – Hármashatárhegyi út

123

Szerb Antal utca

Hűvösvölgyi út – Széher út

124

Szeréna út

Apostol utca – Sarolta utca

125

Szilágyi Erzsébet fasor

Széll Kálmán tér – Budakeszi út

126

Tölgyfa utca

Bem József utca – Margit körút

127

Török utca

Frankel Leó utca – Margit körút

128

Törökvész út

Nagybányai út – Alsó Törökvész út

129

Üstökös utca

Árpád fejedelem útja – Frankel Leó utca

130

Várfok utca

Széll Kálmán tér – Vérmező út

131

Varsányi Irén utca

Bakfark Bálint utca – Csalogány utca

132

Vérhalom tér

 

133

Vérhalom utca

Vérhalom tér – Szemlőhegy utca

134

Zöld lomb utca

Szépvölgyi út – Pitypang utca

135

Zöldmáli lejtő

Szépvölgyi út – Felső Zöldmáli út

136

Zsigmond tér

Árpád fejedelem útja – Lajos utca

 

 

 

III. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

137

11. sz. főút fővárosi bevezető szakasza

Batthyány utca – Budapest közigazgatási határa

138

Aranyhegyi út

Aranyvölgy utca, valamint a vasút feletti felüljáró és annak feljárója – Pusztakúti út

138a

Aranyvölgy utca

Bécsi út – Aranyhegyi út

139

Árpád fejedelem útja

Szépvölgyi út – Tavasz utca

140

Árpád híd

 

141

Árpád híd le- és felhajtó útjai

 

142

Attila utca

Czetz János köz – Kalászi utca

143

Batthyány utca

Mátyás király út – Batthyány utca 11. sz.

144

Bécsi út

Szépvölgyi út – Kocsis Sándor utca, valamint Aranyvölgy utca – ürömi körforgalmú csomópont körpálya nélkül

145

Bécsi út-szervizút

Fehéregyházi út – Bécsi út 291. sz.

146

Bogdáni út

Huszti út – Szentendrei út

147

Bojtár utca

Bécsi út – Huszti út

148

Czetz János köz

Szentendrei út – Attila utca

149

Czetz János utca

Czetz János köz – Mátyás király út

150

Csalma utca

Kalászi utca – Emőd utca

151

Csillaghegyi út

Bojtár utca – Törökkő utca

152

Donát utca

Szentháromság utca – Ezüsthegy utca

153

Dózsa György utca

Hősök tere – Hollós Korvin Lajos utca

154

Dózsa György utca

Ürömi út – Géza utca

155

Égető utca

Pusztadombi utca – Táncsics Mihály utca

156

Emőd utca

Szentendrei út – Nánási út

157

Erdőalja út

Erdőalja út 136. sz. – Királylaki út

158

gróf Esterházy János rakpart

Mozaik utca – Árpád híd

159

Ezüsthegy utca

Donát utca – Kőbánya utca

160

Farkastorki út

Bécsi út – Farkastorki lejtő

161

Flórián tér

 

162

Folyondár utca

Szépvölgyi út – Remetehegyi út

163

Hadrianus utca

Madzsar József utca – Hatvany Lajos utca

164

Hatvany Lajos utca

Juhász Gyula utca – Hadrianus utca

165

Hollós Korvin Lajos utca

Dózsa György utca – Szentendrei út

166

Hősök tere

 

167

Huszti út

Bojtár utca – Bogdáni út

168

Jablonka út

Jablonka út 96. sz. – Farkastorki lejtő

169

Jégtörő út

Benedek Elek utca – Záhony utca

170

Juhász Gyula utca

Hatvany Lajos utca – Madzsar József utca

171

Kadosa utca

Nánási út – Palicsi utca

172

Keled út

Pomázi út – Óbuda vasútállomás

173

Keled út

Sujtás utca – Szentendrei út

174

Királylaki út

Erdőalja út – Máramaros út

175

Királyok útja

Kalászi utca – Pünkösdfürdő utca

176

Kolostor út

Mátyáshegyi út – Remetehegyi út

177

Kolosy tér

Lajos utca vonala

178

Kőbánya utca

Ezüsthegy utca – Pince köz

179

Kunigunda útja

Bojtár utca – buszforduló

180

Lajos utca

Szépvölgyi út – Nagyszombat utca

181

Madzsar József utca

Szent István utca – Hadrianus utca

182

Máramaros út

Királylaki út – buszforduló

183

Mátyás király út

Czetz János utca – Szentendrei út

184

Mátyáshegyi út

Folyondár utca – Kolostor út

185

Monostori út

Szentendrei út – Palicsi utca

186

Mozaik utca

gróf Esterházy János rakpart – Szentendrei út

187

Nád utca

Géza utca – Hollós Korvin Lajos utca

188

Nagyszombat utca

Lajos utca – Bécsi út

189

Nánási út

Pók utca – Kalászi utca

190

Óbudai buszgarázshoz behajtó út

Pomázi út – buszgarázs

191

Ország út

Szentendrei út – Budapest közigazgatási határa

192

Pacsirtamező utca

Nagyszombat utca – Flórián tér

193

Palicsi utca

Monostori út – Kadosa utca

194

Pók utca

Nánási út – Szentendrei út

195

Pomázi út

Keled út, valamint a vasút feletti felüljáró és annak feljárója

196

Pusztadombi utca

Égető utca – Ország út

197

Pusztakúti út

Aranyhegyi út – Dózsa György utca

198

Pünkösdfürdő utca

Királyok útja – Ország út

199

Rákóczi utca

Czetz János köz – Mátyás király út

200

Remetehegyi út

Folyondár utca – Kolostor út

201

Serfőző utca

Pacsirtamező utca – Árpád fejedelem útja

202

Slachta Margit rakpart

II. kerület közigazgatási határa – Árpád híd

203

Sujtás utca

Záhony utca – Keled út

204

Szent István utca

Batthyány utca – Szentendrei út

205

Szentendrei út

Flórián tér – Ország út

206

Szépvölgyi út

Árpád fejedelem útja – Zöldmáli lejtő

207

Szépvölgyi út

Mátyáshegyi út – Hármashatárhegyi út

208

Táncsics Mihály utca

Égető utca – Ezüsthegy utca

209

Tavasz utca

Árpád fejedelem útja – Flórián tér

210

Törökkő utca

Pomázi út – Csillaghegyi út

211

Váradi utca

Bécsi út – Vörösvári út

212

Viharhegyi út

Farkastorki út – Erdőalja út

213

Virág Benedek utca

Szépvölgyi út – Szépvölgyi út

214

Vörösvári út

Flórián tér – Bécsi út

215

Vörösvári út szervizútja

Vörösvári út 101. sz. – Vörösvári út 135. sz.

216

Záhony utca

Sujtás utca – Szentendrei út

 

 

 

IV. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

217

M0 autóút újpesti felhajtó

M0 – Váci út

218

Aradi utca

Berda József utca – Csányi László utca

219

Árpád út

Váci út – XV. kerület közigazgatási határa

220

Árpád út-szervizút

Istvántelki út – Szilágyi utca

221

Árpád út-szervizút

Szilágyi utca – Deák Ferenc utca

222

Baross utca

Erdősor út – Károlyi István utca

223

Berda József utca

Temesvári utca – Pozsonyi utca

224

Berlini utca

Madridi utca – Elem utca

225

Csányi László utca

Aradi utca – Temesvári utca

226

Deák Ferenc utca

Templom utca – István út

227

Elem utca

Rózsa utca – XV. kerület közigazgatási határa

228

Erdősor út

Baross utca – Sporttelep utca

229

Ezred utca

Váci út – Váci út

230

Farkaserdő utca

Óceánárok utca – Homoktövis utca

231

Fiumei út

Fóti út – Julianus barát utca

232

Fóti út

Váci út – XV. kerület közigazgatási határa

233

Görgey Artúr utca

István út – Szilágyi utca

234

Homoktövis utca

Külső Szilágyi út – Farkaserdő utca

235

Homoktövis utca

Megyeri út – Külső Szilágyi út

236

Iglói utca

Vadgesztenye utca – Fóti út

237

Irányi Dániel utca

Baross utca – Megyeri út

238

István út

Tél utca – Deák Ferenc utca

239

Istvántelki út

Elem utca – Árpád út

240

Íves út

Megyeri út – Koszterna Gyula utca

241

Julianus barát utca

Fiumei út – Megyeri út

242

Károlyi István utca

Baross utca – Szent István tér

243

Kassai utca

Petőfi utca – Árpád út

244

Kiss Ernő utca

Görgey Artúr utca – Szent Imre utca

245

Kiss János utca

Görgey Artúr utca – Árpád út

246

Külső Szilágyi út

Óceánárok utca – Budapest közigazgatási határa

247

Leiningen Károly utca

Szent Imre utca – Fóti út

248

Megyeri út

Váci út – Külső Szilágyi út

249

Mildenberger utca

Baross utca – Attila utca

250

Nádor utca

Deák Ferenc utca – Fóti út

251

Óceánárok utca

Farkaserdő utca – Külső Szilágyi út

252

Petőfi utca

István út – Kassai utca

253

Pozsonyi utca

XIII. kerület közigazgatási határa – Tél utca

254

Rózsa utca

Elem utca – Görgey Artúr utca

255

Sporttelep utca

Vadgesztenye utca – Óceánárok utca

256

Szent Imre utca

Leiningen Károly utca – Görgey Artúr utca

257

Szent István tér

Templom utca – István út

258

Szent László tér

Türr István utca – Leiningen Károly utca

259

Szilágyi utca

Árpád út – Külső Szilágyi út

260

Szilágyi utcai felüljáró és szervizútja

 

261

Tél utca

Pozsonyi utca – Berlini utca

262

Temesvári utca

Árpád út – Berda József utca

263

Templom utca

Károlyi István utca – Deák Ferenc utca

264

Türr István utca

Attila utca – Szent László tér

265

Újpest Városkapu metróállomás parkolójához vezető út

Váci út – Árva utca

266

Váci út

XIII. kerület közigazgatási határa – Budapest közigazgatási határa

267

Vécsey Károly utca

Nádor utca – Leiningen Károly utca

 

 

 

V. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

268

Alkotmány utca

Bajcsy-Zsilinszky út – Kossuth Lajos tér

269

idősebb Antall József rakpart

XIII. kerület közigazgatási határa – Széchenyi lánchíd

270

Apáczai Csere János utca

Petőfi tér – Wekerle Sándor utca

271

Arany János utca

Október 6. utca – Hercegprímás utca

272

Bajcsy-Zsilinszky út

Deák Ferenc tér – Nyugati tér

273

Balassi Bálint utca

Szent István körút – Kossuth tér

274

Bárczy István utca

Károly körút – Városház utca

275

Báthory utca

Hold utca – Szemere utca

276

Báthory utca

Vértanúk tere – Szemere utca

277

Belgrád rakpart

Március 15. tér – Fővám tér

278

Deák Ferenc tér

 

279

Erzsébet tér

Bajcsy-Zsilinszky út – Bécsi utca

280

Erzsébet tér

József Attila utca – Deák Ferenc tér

281

Ferenciek tere

 

282

Fővám tér

 

283

Gerlóczy utca

Károly körút – Városház utca

284

Hercegprímás utca

Arany János utca – Bank utca

285

Hold utca

Bank utca – Báthory utca

286

Honvéd utca

Szent István körút – Báthory utca

287

Jane Haning rakpart

Széchenyi lánchíd – Március 15. tér

288

Jászai Mari tér

 

289

József Attila utca

Bajcsy-Zsilinszky út – Széchenyi István tér

290

József nádor tér

József Attila utca – Szende Pál utca

291

Kálmán Imre utca

Kozma Ferenc utca – Bajcsy-Zsilinszky út

292

Károly körút

Kossuth Lajos utca – Deák Ferenc tér

293

Kossuth Lajos utca

Ferenciek tere – Károly körút

294

Kozma Ferenc utca

Alkotmány utca – Báthory utca

295

Március 15. tér

Belgrád rakpart – Petőfi tér

296

Múzeum körút

Kálvin tér – Kossuth Lajos utca

297

Nádor utca

Vértanúk tere – József Attila utca

298

Nyugati tér

 

299

Pesti alsó rakpart

Havas utca – Szabadság híd

300

Petőfi tér

Március 15. tér – Apáczai Csere János utca

301

Podmaniczky Frigyes tér

 

302

Szabad sajtó út

Erzsébet híd – Ferenciek tere

303

Szabadság híd

 

304

Széchenyi István tér

 

305

Szemere utca

Alkotmány utca – Szent István körút

306

Szent István körút

Jászai Mari tér – Nyugati tér

307

Szervita tér

Petőfi Sándor utca – Bécsi utca

308

Vámház körút

Fővám tér – Kálvin tér

309

Városház utca

Bárczy István utca – Gerlóczy utca

310

Vértanúk tere

 

311

Vörösmarty tér

 

 

 

 

VI. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

312

Andrássy út

Bajcsy-Zsilinszky út – Dózsa György út

313

Andrássy út szervizútjai

Teréz körút – Dózsa György út

314

Bajcsy-Zsilinszky út

Deák Ferenc tér – Nyugati tér

315

Bajza utca

Szondi utca – Podmaniczky utca

316

Deák Ferenc tér

 

317

Dózsa György út

Vágány utca – Városligeti fasor

318

Ferdinánd híd

 

319

Ferdinánd híd le- és felhajtó útjai

 

320

Izabella utca

Király utca – Podmaniczky utca

321

Király utca

Nagymező utca – Lövölde tér

322

Kodály körönd

 

323

Lehel utca

Váci út – Bulcsú utca

324

Lövölde tér

 

325

Munkácsy Mihály utca

Szondi utca – Podmaniczky utca

326

Nagymező utca

Bajcsy-Zsilinszky út – Király utca

327

Nyugati tér

 

328

Oktogon

 

329

Podmaniczky utca

Bajcsy-Zsilinszky út – Dózsa György út

330

Szondi utca

Dózsa György út – Bajza utca

331

Szondi utca

Izabella utca – Vörösmarty utca

332

Teréz körút

Nyugati tér – Király utca

333

Váci út

Nyugati tér – Ferdinánd híd

334

Városligeti fasor

Lövölde tér – Dózsa György út

335

Vörösmarty utca

Podmaniczky utca – Szondi utca

 

 

 

VII. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

336

Almássy tér

Csengery utca – Vörösmarty utca

337

Alpár utca

Garay tér – Dózsa György út

338

Bajza utca

Városligeti fasor – Damjanich utca

339

Baross tér

 

340

Bethlen Gábor tér

 

341

Bethlen Gábor utca

Damjanich utca – Baross tér

342

Damjanich utca

Rottenbiller utca – Dózsa György út

343

Dembinszky utca

Rottenbiller utca – Dózsa György út

344

Dohány utca

Wesselényi utca – Rottenbiller utca

345

Dózsa György út

Városligeti fasor – Verseny utca

346

Erzsébet körút

Király utca – Rákóczi út

347

Garay tér

Murányi utca – Cserhát utca

348

Garay utca

Bethlen Gábor utca – Garay tér

349

István út

Rottenbiller utca – Dózsa György út

350

Izabella utca

Rózsák tere – Király utca

351

Károly körút

Rákóczi út – Deák tér

352

Lövölde tér

 

353

Nefelejcs utca

Garay utca – Damjanich utca

354

Rákóczi út

Károly körút – Baross tér

355

Rottenbiller utca

Baross tér – Lövölde tér

356

Rózsák tere

Dohány utca vonala

357

Síp utca

Dohány utca – Rákóczi út

358

Thököly út

Baross tér – Dózsa György út

359

Városligeti fasor

Lövölde tér – Dózsa György út

360

Verseny utca

Baross tér – Dózsa György út

361

Wesselényi utca

Dohány utca – Rottenbiller utca

 

 

 

VIII. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

362

Baross tér

 

363

Baross utca

Kálvin tér – Orczy tér

364

Blaha Lujza tér

 

365

Csobánc utca

Diószegi Sámuel utca – Orczy tér

366

Diószegi Sámuel utca

Csobánc utca – Kőris utca

367

Dobozi utca

Magdolna utca – Teleki László tér

368

Dózsa György út

Verseny utca – Kerepesi út

369

Elnök utca

Orczy út – Könyves Kálmán körút

370

Festetics György utca

Fiumei út – Baross tér

371

Fiumei út

Baross tér – Orczy tér

372

Fiumei út szervizútja

Légszesz utca – Népszínház utca

373

Harminckettesek tere

Baross utca vonala

374

Horváth Mihály tér

Baross utca vonala

375

Hungária körút

Kerepesi út – Vasúti híd

376

Hungária körút szervizútja

Sport utca – Salgótarjáni utca

377

II. János Pál pápa tér

Népszínház utca – Kun utca

378

József körút

Rákóczi út – Üllői út

379

Kálvária tér

Baross utca – Csobánc utca

380

Kálvária tér

Baross utca vonala

381

Kálvin tér

 

382

Karácsony Sándor utca

Kálvária tér – Szerdahelyi utca

383

Kerepesi út

Baross tér – Hungária körút

384

Kiss József utca

Rákóczi út – Népszínház utca

385

Kőbányai út

Orczy tér – Könyves Kálmán körút

386

Könyves Kálmán körút

Vasúti híd – Üllői út

387

Kőris utca

Diószegi Sámuel utca – Orczy út

388

Magdolna utca

Fiumei út – Dobozi utca

389

Mária utca

Baross utca – Üllői út

390

Mátyás tér

 

391

Múzeum körút

Kálvin tér – Rákóczi út

392

Nagy fuvaros utca

Népszínház utca – Mátyás tér

393

Nagyvárad tér

 

394

Népszínház utca

József körút – Nagy fuvaros utca

395

Népszínház utca

Nagyfuvaros utca – Fiumei út

396

Névtelen utca

Üllői út – Baross utca

397

Orczy tér

 

398

Orczy út

Orczy tér – Nagyvárad tér

399

Rákóczi tér

 

400

Rákóczi út

Múzeum körút – Baross tér

401

Salgótarjáni utca

Hungária körút – Fiumei út

402

Sport utca

Hungária körút – Törökbecse utca

403

Százados út

Szörény utca – Kerepesi út

404

Szerdahelyi utca

Mátyás tér – Karácsony Sándor utca

405

Szörény utca

Hungária körút – Százados út

406

Teleki László tér

Dobozi utca – Népszínház utca

407

Thököly út

Baross tér – Verseny utca

408

Üllői út

Kálvin tér – Könyves Kálmán körút

409

Vajda Péter utca

Orczy út – Könyves Kálmán körút

410

Vásár utca

Bacsó Béla utca – Víg utca

 

 

 

IX. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

411

Aszódi utca

Ecseri út – Füleki utca

412

Bakáts utca

Közraktár utca – Lónyay utca

413

Boráros tér

 

414

Csarnok tér

Pipa utca – Közraktár utca

415

Dési Huber utca

Toronyház utca – Üllői út-szervizút

416

Drégely utca

Vaskapu utca – Mester utca

417

Ecseri út

Aszódi utca – Üllői út

418

Epreserdő utca

Ecseri út – Ifjúmunkás utca

419

Ferde utca

Üllői út – Határ út

420

Ferenc körút

Üllői út – Boráros tér

421

Fővám tér

Vámház körút – Mátyás utca

422

Fővám tér

Vámház körút vonala

423

Füleki utca

Aszódi utca – Gyáli út

424

Gubacsi út

Hentes utca – Szabadkai út

425

Gubacsi út

Könyves Kálmán körút – Hentes utca

426

Gyáli út

Ecseri út – Péceli utca

427

Gyáli út

Könyves Kálmán körút – Nagyvárad tér

428

Hajóállomás utca

Kvassay Jenő út – HÉV felüljáró

429

Haller utca

Soroksári út – Nagyvárad tér

430

Határ út

Soroksári út – Ferde utca

431

Határ út

Gubacsi út – Török Flóris utca

432

Ifjúmunkás utca

Dési Huber utca – Epreserdő utca

433

Illatos út

Soroksári út – Határ út

434

Kálvin tér

 

435

Kinizsi utca

Üllői út – Közraktár utca

436

Koppány utca

Mester utca – Soroksári út

437

Könyves Kálmán körút

Üllői út – Rákóczi híd

438

Közraktár utca

Salkaházi Sára rakpart – Boráros tér

439

Kvassay Dunaág híd

 

440

Kvassay Jenő út

Kvassay Dunaág híd – Soroksári út

441

Kvassay Jenő út kapcsolódó útja

Soroksári út – Gubacsi út

442

Lobogó utca

Napfény utca – Toronyház utca

443

Lónyay utca

Kálvin tér – Bakáts utca

444

M5 autópálya fővárosi bevezető szakasz le- és felhajtó útjai

 

445

M5 autópálya fővárosi bevezető szakasza

Könyves Kálmán körút – Határ út

446

Máriássy utca

Soroksári út – Rákóczi híd felhajtó

447

Mester utca

Ferenc körút – Koppány utca

448

Nagyvárad tér

Gyáli út – Üllői út

449

Nagyvárad tér

Üllői út vonala

450

Napfény utca

Dési Huber utca – Illatos út

451

Összekötő út

Soroksári út – Kvassay Jenő úti áttörés

452

Petőfi híd

 

453

Petőfi híd le- és felhajtó útjai

 

454

Pipa utca

Vámház körút – Csarnok tér

455

Pöttyös utca

Üllői út – Dési Huber utca

456

Ráday utca

Kálvin tér – Boráros tér

457

Rákóczi híd

 

458

Rákóczi híd le- és felhajtó útjai

 

459

Salkaházi Sára rakpart

V. kerület közigazgatási határa – Közraktár utca

460

Soroksári út

Boráros tér – Határ út

461

Szabadkai út

Gubacsi út – Török Flóris utca

462

Távíró köz

Távíró utca – Határ út

463

Távíró utca

Távíró köz – Üllői út

464

Toronyház utca

Lobogó utca – Dési Huber utca

465

Üllői út

Kálvin tér – Mátyás király utca

466

Üllői út szervizútja

Ecseri út – Dési Huber utca

467

Vágóhíd utca

Soroksári út – Mester utca

468

Vámház körút

Fővám tér – Kálvin tér

469

Vaskapu utca

Haller utca – Drégely utca

 

 

 

X. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

470

Albertirsai köz

Albertirsai út – Fehér út

471

Albertirsai út

Kerepesi út – Albertirsai köz

472

Állomás utca

Korponai utca – Halom utca

473

Bánya utca

Liget utca – Szent László tér

474

Bányató utca

Tavas utca – Sibrik Miklós út

475

Basa utca

Kőér utca – Ceglédi utca

476

Bihari utca

Ceglédi utca – Mázsa tér

477

Bogáncsvirág utca

Tarkarét utca – Csillagvirág utca

478

Ceglédi út

Üllői út – Bihari út

479

Csillagvirág utca

Bogáncsvirág utca – Ezüstfa utca

480

Dömsödi utca

Kerepesi út – Heves utca

481

Ezüstfa utca

Csillagvirág utca – Napmátka utca

482

Fehér út

Kerepesi út – Éles sarok

483

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út

Vasút utca – Gyula utca

484

Fertő utca

Ceglédi utca – Vajda Péter utca

485

Füzér utca és kapcsolódó útjai

Vásárló utca – Kőrösi Csoma út

486

Gergely utca

Martinovics tér – Tavas utca

487

Gitár utca

Harmat utca – Mádi utca

488

Gyakorló utca

Keresztúri út – Fehér út

489

Gyógyszergyári utca

Fehér út – Keresztúri út

490

Gyömrői út

Kőér utca – Gyula utca

491

Halom utca

Állomás utca – Kápolna utca

492

Harmat utca

Kőrösi Csoma út – Újhegyi út

493

Heves utca

Vasúti híd – Dömsödi utca

494

Hungária körút

Kerepesi út – Vasúti híd

495

Ihász utca

Gergely utca – Kápolna tér

496

Jászberényi út

Maláta utca – 526. sor

497

Jászberényi út-szervizút

Jászberényi út 57. – Tarkarét utca

498

Kada utca

Gyömrői út – Gergely utca

499

Kada utca

Óhegy utca – Maglódi út

500

Kápolna tér

Kápolna utca – Óhegy utca

501

Kápolna utca

Liget tér – Kápolna tér

502

Kerepesi út

Hungária körút – Sárga rózsa utca

503

Keresztúri út

Kerepesi út – Határmalom utca

504

Kolozsvári utca

Jászberényi út – Korponai utca

505

Korponai utca

Liget tér – Liget utca

506

Kozma utca

Jászberényi út – Maglódi út

507

Kőbányai út

Könyves Kálmán körút – Liget tér

508

Kőér utca

Üllői út – Vaspálya utca

509

Könyves Kálmán körút átkötő útja

Kőbányai út – Könyves Kálmán körút

510

Kőrösi Csoma út

Liget tér – Maláta utca

511

Liget tér

Kőbányai út – Kőrösi Csoma út

512

Liget utca

Korponai utca – Bánya utca

513

Mádi utca

Gitár utca – Újhegyi út

514

Maglódi út

Jászberényi út – Sírkert út

515

Martinovics tér

Kápolna utca – Gergely utca

516

Mázsa tér

Bihari út – Kőbányai út

517

Méhes utca

Vasúti híd – Keresztúri út

518

Napmátka utca

Ezüstfa utca – Tündérfürt utca

519

Népliget

Elnök utca – Üllői út

520

Noszlopy utca

Gyömrői út – Gergely utca

521

Óhegy utca

Kelemen utca – Kada utca

522

Petrőczy utcai lakótelep útjai

 

523

Pongrác út

Kerepesi út – Kőbányai út

524

Salgótarjáni utca

Hungária körút – Pongrác út

525

Kőbányai buszgarázshoz behajtó út

Zách utca – buszgarázs

526

Sibrik Miklós út

Maglódi út – Vak Bottyán utca

527

Sírkert út

Kozma utca – Maglódi út

528

Tarkarét utca

Jászberényi út – Bogáncsvirág utca

529

Tavas utca

Gergely utca – Harmat utca

530

Tündérfürt utca

Napmátka utca – 526. sor

531

Újhegyi út

Kozma utca – Gyömrői út

532

Üllői út

Könyves Kálmán körút – Kőér utca

533

Vajda Péter utca

Könyves Kálmán körút – Fertő utca

534

Vaspálya utca

Liget tér – Kőér utca

 

 

 

XI. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

535

Ajnácskő utca

Hamzsabégi út – Nagyszőlős utca

536

Alabástrom utca

Péterhegyi út – Bazsalikom utca

537

Andor utca

Fehérvári út – Thán Károly utca

538

Andor utca

Thán Károly utca – Borszéki utca

539

Balatoni út

Budaörsi út – XXII. kerület közigazgatási határa

540

Bartók Béla út

Vasút utca – Szent Gellért tér

541

Bazsalikom utca

Kecskeméti József utca – Egér út

542

Bocskai út

Daróci út – Fehérvári út

543

Bogdánfy utca

Irinyi József utca – Budafoki út

544

Borszéki utca

Hadak útja – Egér út

545

Budai alsó rakpart

Petőfi híd – Rákóczi híd

546

Budafoki út

Szent Gellért tér – Kondorosi út

547

Budaörsi út

Hegyalja út – Budapest közigazgatási határa

548

Dombóvári út

Pázmány Péter sétány – Budafoki út

549

Duránci utca

Kecskeméti József utca – Gépész utca

550

Egér út

Andor utca – Budaörsi út

551

Érdi út

Németvölgyi út – Márton Áron tér

552

Etele tér

Somogyi út vonala

553

Etele út

Etele tér – Fehérvári út

554

Fadrusz utca

Villányi út – Bartók Béla út

555

Fehérvári út

Móricz Zsigmond körtér – Kitérő út

556

Galvani utca

Fehérvári út – Budafoki út

557

Gazdagréti út

Budaörsi út – Törökbálinti út

558

Gépész utca

Duránci utca – Bazsalikom utca

559

Goldmann György tér

Műegyetem rakpart – Pázmány Péter sétány

560

Gyergyótölgyes utca

Hadak útja – Somogyi út

561

Hadak útja

Etele út – Borszéki utca

562

Hamzsabégi út

Karolina út – Ajnácskő utca

563

Hegyalja út

Avar utca – Németvölgyi út

564

Hengermalom út

Fehérvári út – Budafoki út

565

Hunyadi János út

Kondorosi út – XXII. kerület közigazgatási határa

566

Hunyadi Mátyás út

Duránci utca – Mustár utca

567

Irinyi József utca

Petőfi híd – Október huszonharmadika utca

568

Kamaraerdei út

Budapest közigazgatási határa – XXII. kerület közigazgatási határa

569

Kánai út

Tóberek utca – Balatoni út

570

Karinthy Frigyes út

Móricz Zsigmond körtér – Irinyi József utca

571

Karolina út

Nagyszőlős utca – Bartók Béla út

572

Karolina út

Villányi út – Nagyszőlős utca

573

Kecskeméti József utca

Bazsalikom utca – Duránci utca

574

Kelenhegyi út

Kelenhegyi lépcső – Somlói út

575

Kitérő út

Leányka utca – Hunyadi János út

576

Kosztolányi Dezső tér

 

577

Kőérberki út

Budaörsi út – Repülőtéri út

578

Kővirág sor

Mustár utca – Méhész utca

579

Lapu utca

Budaörsi út – M1-M7 autópálya fővárosi bevezető szakasza

580

Márton Áron tér

 

581

Menyecske utca

Balatoni út – Neszmélyi út

582

Móricz Zsigmond körtér

 

583

Műegyetem rakpart

Szent Gellért tér – Goldmann György tér

584

Nagyszőlős utca

Budaörsi út – Bocskai út

585

Neszmélyi út

Balatoni út – Péterhegyi út

586

Neumann János utca

Pázmány Péter sétány – Bogdánfy utca

587

Balatoni út - Budaörsi út átkötő útja

Budaörsi út – Balatoni út

588

Október huszonharmadika utca

Budafoki út – Fehérvári út

589

Pázmány Péter sétány

Goldmann György tér – Dombóvári út

590

Péterhegyi út

Egér út – Neszmélyi út

591

Péterhegyi út

Ringló út – Alabástrom utca

592

Petőfi híd le- és felhajtó útjai

 

593

Rákóczi híd le- és felhajtó útjai

 

594

Repülőtéri út

Tóberek utca – Budapest közigazgatási határa

595

Rétköz utca

 

596

Sáfrány utca

Kondorosi út – Forgalmi utca

597

Sasadi út

Márton Áron tér – Budaörsi út

598

Savoya park feltáró útja

Hunyadi János út – Fehérvári út

599

Somlói út

Kelenhegyi út – Mihály utca

600

Somlói út

Szüret utca – Kelenhegyi út

601

Somogyi út

Bartók Béla út – Etele út

602

Szent Gellért rakpart

I. kerület közigazgatási határa – Szent Gellért tér

603

Szent Gellért tér

 

604

Szerémi út

Dombóvári út – Hunyadi János út

605

Szüret utca

Villányi út – Somlói út

606

Tétényi út

Bartók Béla út – Kondorosi út

607

Thán Károly utca

Andor utca – Borszéki utca

608

Tóberek utca

Repülőtéri út – Kánai út

609

Torma utca

Bazsalikom utca – Péterhegyi út

610

Törökbálinti út

Márton Áron tér – Gazdagréti út

611

Ulászló utca

Bartók Béla út – Bukarest utca

612

Vásárhelyi Pál utca

Bartók Béla út – Fehérvári út

613

Vasút utca

Etele tér – Bartók Béla út

614

Villányi út

Budaörsi út – Móricz Zsigmond körtér

 

 

 

XII. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

615

Alkotás utca

Hegyalja út – Magyar jakobinusok tere

616

Alsó svábhegyi út

Józsa Béla köz – Hadik András utca

617

Apor Vilmos tér

 

618

Béla király út

Kútvölgyi út – Zugligeti út

619

Böszörményi út

Nagyenyed utca – Apor Vilmos tér

620

Budakeszi út

Hűvösvölgyi út – Budapest közigazgatási határa

621

Bürök utca

Németvölgyi út – Tornalja utca

622

Csaba utca

Várfok utca – Városmajor utca

623

Csörsz utca

Győri út – Jagelló út

624

Diana utca

Költő utca – Eötvös út

625

Diós árok

Városmajor utca – Józsa Béla köz

626

Eötvös út

Diana utca – Konkoly-Thege Miklós út

627

Felső svábhegyi út

Lelesz utca – Galgóczy utca

628

Fodor utca

Mártonhegyi út – Szent Orbán tér

629

Galgóczy utca

Felső svábhegyi út – Csipke út

630

Goldmark Károly utca

Határőr út – Tóth Lőrinc utca

631

György Aladár utca

Kiss Áron utca – Kútvölgyi út

632

Győri út

Alkotás utca – Csörsz utca

633

Hadik András utca

Alsó svábhegyi út – Lelesz utca

634

Határőr út

Goldmark Károly utca – Ráth György utca

635

Hollós út

Eötvös út – Mátyás király út

636

Hóvirág út

Rácz Aladár utca – buszforduló

637

Istenhegyi út

Nagyenyed utca – Költő utca

638

Jagelló út

Hegyalja út – Apor Vilmos tér

639

Jánoshegyi út

Konkoly-Thege Miklós út – Budakeszi út

640

Józsa Béla köz

Diós árok – Alsó svábhegyi út

641

Királyhágó tér

 

642

Királyhágó utca

Alkotás utca – Böszörményi út

643

Kiss Áron utca

György Aladár utca – Tordai utca

644

Kiss János altábornagy utca

Böszörményi út – Ugocsa utca

645

Konkoly-Thege Miklós út

Eötvös út – buszforduló

646

Költő utca

Diana utca – Istenhegyi út

647

Krisztina körút

Széll Kálmán tér – Magyar jakobinusok tere

648

Kútvölgyi út

Szilágyi Erzsébet fasor – Béla király út

649

Lelesz utca

Hadik András utca – Felső svábhegyi út

650

Magyar jakobinusok tere

 

651

Maros utca

Csaba utca – Krisztina körút

652

Márvány utca

Alkotás utca – Ugocsa utca

653

Mátyás király út

Hollós út – Költő utca

654

Nagyenyed utca

Alkotás utca – Istenhegyi út

655

Németvölgyi út

Stromfeld Aurél út – Királyhágó tér

656

Németvölgyi út

Bürök utca – Szendi utca

657

Orbánhegyi út

Németvölgyi út – Szent Orbán tér

658

Rácz Aladár utca

Hóvirág út – Farkasréti tér

659

Ráth György utca

Alkotás utca – Határőr út

660

Stromfeld Aurél út

Orbánhegyi út – Apor Vilmos tér

661

Szarvas Gábor út

Kútvölgyi út – Tordai utca

662

Széll Kálmán tér

 

663

Szendi árok

Németvölgyi út – Stromfeld Aurél út

664

Szendi utca

Németvölgyi út – Stromfeld Aurél út

665

Szent Orbán tér

Istenhegyi út vonala

666

Szilágyi Erzsébet fasor

Széll Kálmán tér – Budakeszi út

667

Thomán István utca

Fodor utca – buszforduló

668

Tordai utca

Szarvas Gábor út – Kiss Áron utca

669

Tornalja utca

Mártonhegyi út – Bürök utca

670

Tóth Lőrinc utca

Goldmark Károly utca – Istenhegyi út

671

Ugocsa utca

Böszörményi út – Kiss János altábornagy utca

672

Várfok utca

Vérmező út – Széll Kálmán tér

673

Városmajor utca

Csaba utca – Szilágyi Erzsébet fasor

674

Zugligeti út

Budakeszi út – Zugligeti út 95.

 

 

 

XIII. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

675

Angyalföldi út

Huba utca – Dózsa György út

676

Árbóc utca

Váci út – Visegrádi utca

677

Árpád híd le- és felhajtó útjai

 

678

Babér utca

Madarász Viktor utca – Váci út

679

Balzsam utca

Új Palotai út – Göncöl utca

680

Béke tér

Lehel utca – Béke utca vonala

681

Béke utca

Béke tér – IV. kerület közigazgatási határa

682

Budai Nagy Antal utca

Pozsonyi út – Hollán Ernő utca

683

Carl Lutz rakpart

Dráva utca – V. kerület közigazgatási határa

684

Csanády utca

Hollán Ernő utca – Váci út

685

Dagály utca

Népfürdő utca – Váci út

686

Dózsa György út

Váci út – Vágány utca

687

Dráva utca

Pesti alsó rakpart – Váci út

688

Esztergomi út

Árpád híd buszpályaudvar – Dagály utca

689

Fáy utca

Váci út – Röppentyű utca

690

Fiastyúk utca

Násznagy utca – Béke utca

691

Frangepán utca

Váci út – Lomb utca

692

Gogol utca

Váci út – Hegedűs Gyula utca

693

Gömb utca

Pap Károly utca – Szegedi út

694

Göncöl utca

Tahi utca – Kámfor utca

695

Gyöngyösi utca

Béke utca – Reitter Ferenc utca

696

Gyöngyösi utca

Váci út – Násznagy utca

697

Hajókovács utca

Danubius utca – Turóc utca

698

Hegedűs Gyula utca

Szent István körút – Dráva utca

699

Hollán Ernő utca

Budai Nagy Antal utca – Victor Hugo utca

700

Huba utca

Angyalföldi út – Váci út

701

Jászai Mari tér

 

702

Kámfor utca

Göncöl utca – Szent László út

703

Kárpát utca

Victor Hugo utca – Dráva utca

704

Kis Gömb utca

Reitter Ferenc utca – Szent László út

705

Lehel téri összekötő út

Lehel utca – Váci út

706

Lehel utca

Váci út – Béke tér

707

Lomb utca

Petneházy utca – Frangepán utca

708

Madarász Viktor utca

Babér utca – Gyöngyösi utca

709

Margit szigeti főútvonal

Margit híd – Árpád híd

710

Mór utca

Reitter Ferenc utca – Szent László út

711

Násznagy utca

Fiastyúk utca – Gyöngyösi utca

712

Népfürdő utca

Dráva utca – Vizafogó utca

713

Nyugati tér

 

714

Pannónia utca

Szent István körút – Dráva utca

715

Pap Károly utca

Róbert Károly körút – Petneházy utca

716

Petneházy utca

Béke utca – Váci út

717

Pozsonyi út

Budai Nagy Antal utca – Victor Hugo utca

718

Reitter Ferenc utca

Róbert Károly körút – Gyöngyösi utca

719

Róbert Károly körút

Árpád híd – XIV. kerület közigazgatási határa

720

Röppentyű utca

Petneházy utca – Tahi utca

721

Süllő utca

Visegrádi utca – Váci út

722

Szegedi út

Reitter Ferenc utca – Gömb utca

723

Szent István körút

Jászai Mari tér – Nyugati tér

724

Szent László út

Kámfor utca – Madridi utca

725

Szent László út

Róbert Károly körút – Kis Gömb utca

726

Új Palotai út

Kámfor utca – Szekszárdi utca

727

Váci út

Nyugati tér – IV. kerület közigazgatási határa

728

Vágány utca

Róbert Károly körút – Dózsa György út

729

Victor Hugo utca

Váci út – Pozsonyi út

730

Visegrádi utca

Árbóc utca – Süllő utca

731

Vizafogó utca

Népfürdő utca – Váci út

 

 

 

XIV. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

732

Ajtósi Dürer sor

Hungária körút – Dózsa György út

733

Állatkerti körút

Kós Károly sétány – Hősök tere

734

Állatkerti út

Dózsa György út – Állatkerti körút

735

Amerikai út

Horvát Boldizsár utca – Kacsóh Pongrác út (M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz szervizútja)

736

Bosnyák tér

Csömöri út – Nagy Lajos király útja vonala

737

Cinkotai út

Szugló utca – Egressy út

738

Csáktornya park

Ungvár utca – Kacsóh Pongrác út (M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz szervizútja)

739

Csertő utca

Fogarasi út – Füredi utca

740

Csömöri út

Bosnyák tér – Csömöri úti felüljáró

741

Dózsa György út

Vágány utca – Kerepesi út

742

Dvorzsák sétány

Dózsa György út – Olof Palme sétány

743

Egressy út

Miskolci utca – Öv utca

744

Egressy út

Stefánia út – Vezér utca

745

Erzsébet királyné útja

Hermina út – Francia út

746

Erzsébet királyné útja

Mexikói út – Rákospalotai Körvasút sor

747

Fischer István utca

Fogarasi út – Zsálya utca

748

Fogarasi út

Kerepesi út – Fogarasi úti felüljáró

749

Füredi utca

Örs vezér tere – Körvasút sor

750

Fűrész utca

Csömöri út – Telepes utca

751

Hermina út

Thököly út – Kós Károly sétány

752

Horvát Boldizsár utca

Amerikai út – Mexikói út

753

Hősök tere

 

754

Hungária körút

XIII. kerület közigazgatási határa – Kerepesi út

755

Ifjúság útja

Kerepesi út – Stefánia út

756

Kacsóh Pongrác út (M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz szervizútja)

Kacsóh Pongrác úti felüljáró – Csáktornya park

757

Kerepesi út

Dózsa György út – XVI. kerület közigazgatási határa

758

Kós Károly sétány

Hősök tere – Hermina út

759

M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz le- és felhajtó útjai

 

760

M3 autópálya fővárosi bevezető szakasza

Kacsóh Pongrác úti felüljáró – XV. kerület közigazgatási határa

761

Mexikói út

Erzsébet királyné útja – Horvát Boldizsár utca

762

Mexikói út

Mogyoródi út – Kerepesi út

763

Mexikói út

Szőnyi út – Horvát Boldizsár utca

764

Mexikói út

Thököly út – Erzsébet királyné útja

765

Miskolci utca

Egressy út – Mogyoródi út

766

Mogyoródi út

Hungária körút – Nagy Lajos király útja

767

Mogyoródi út

Miskolci utca – Öv utca

768

Nagy Lajos király útja

Örs vezér tere – M3 autópálya fővárosi bevezető szakasza

769

Ógyalla köz

M3 autópálya fővárosi bevezető szakasza – Szőnyi út

770

Ógyalla utca

Nagy Lajos király útja – Ógyalla köz

771

Olof Palme sétány

Hősök tere – Ajtósi Dürer sor

772

Ond vezér útja

Szentmihályi út – Füredi utca

773

Örs vezér tere

Nagy Lajos király útja – Füredi utca

774

Örs vezér tere

Nagy Lajos király útja vonala

775

Öv utca

Egressy út – Mogyoródi út

776

Öv utca

Erzsébet királyné útja – Telepes utca

777

Rákospatak utca

Csömöri út – Telepes utca

778

Róna park

Ungvár utca – Kacsóh Pongrác út (M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz szervizútja)

779

Róna utca

Erzsébet királyné útja – Szugló utca

780

Róna utca

Mogyoródi út – Kerepesi út

781

Stefánia út

Hungária körút – Ajtósi Dürer sor

782

Szentmihályi út

Ond vezér útja – Füredi utca

783

Szőnyi út

Mexikói út – Ógyalla köz

784

Szugló utca

Róna utca – Cinkotai út

785

Telepes utca

Nagy Lajos király útja – Öv utca

786

Thököly út

Dózsa György út – Bosnyák tér

787

Ungvár utca

Kassai tér – Csáktornya park

788

Városligeti körút

Ajtósi Dürer sor – Dvorzsák sétány

789

Vezér utca

Füredi utca – Szugló utca

790

Zichy Mihály út

Olof Palme sétány – Hermina út

791

Zsálya utca

Csertő utca – Fischer István utca

 

 

 

XV. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

792

Apolló utca

Drégelyvár utca – Őrjárat utca

793

Arany János utca

Bercsényi Miklós utca – Bánkút utca

794

Arany János utca

Eötvös utca – Klapka György utca

795

Bácska utca

Széchenyi tér – Pázmány Péter utca

796

Bánkút utca

Wesselényi utca – Szentmihályi út

797

Bercsényi Miklós utca

Szerencs utca – Arany János utca

798

Bezsilla Nándor utca

Árvavár utca – Pestújhelyi út

799

Bogáncs utca

Régi Fóti út – Esthajnal utca

800

Cserba Elemér út

Vécsey Károly utca – Telek utca

801

Csobogós utca

Kossuth utca – Közvágóhíd utca

802

Deák utca

Hubay Jenő tér – Fő út

803

Drégelyvár utca

Csömöri út – Madách utca

804

Dugonics utca

Pázmány Péter utca – Eötvös utca

805

Eötvös utca

Dugonics utca – Illyés Gyula utca (Szőcs Áron utca)

806

Epres sor

Fő út – Régi Fóti út

807

Erdőkerülő utca

Zsókavár utca – Szentmihályi út

808

Esthajnal utca

Szántóföld utca – Közvágóhíd utca

809

Felsőkert utca

Mélyfúró utca – Károlyi Sándor út

810

Fő út

Pázmány Péter utca – Kossuth utca

811

Harsányi Kálmán utca

Székely Elek út – buszforduló

812

Hubay Jenő tér

 

813

Illyés Gyula utca

Régi Fóti út – Hubay Jenő tér

814

Irány utca

Rekettye utca – Tóth István utca

815

Kajár utca

Fő utca – Pozsonyi utca

816

Kanizsai Dorottya utca

Visonta utca – Székely Elek út

817

Károlyi Sándor út

Pozsony utca – buszforduló

818

Kazinczy utca

Régi Fóti út – Fő út

819

Késmárk utca

Drégelyvár utca – Rákospalotai határút

820

Klapka György utca

Szerencs utca – Arany János utca

821

Kolozsvár utca

Rákospalotai Körvasút sor – Szent Korona útja

822

Kossuth utca

Csobogós utca – Régi Fóti út

823

Közvágóhíd utca

Csobogós utca – Károlyi Sándor út

824

M3 autópálya fővárosi bevezető szakasza

Rákospalotai körvasút sor – Szentmihályi út

825

M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz le- és felhajtó útjai

 

826

Madách utca

Nyírpalota utca – Thököly út

827

Mélyfúró utca

Szántóföld utca – Felsőkert utca

828

Nyírpalota utca

Madách utca – Szentmihályi út

829

Őrjárat utca

Adria utca – Apolló utca

830

Páskomliget utca

Bánkút utca – Nyírpalota utca

831

Pázmány Péter utca

Bácska utca – Fő út

832

Pázmány Péter utca

Dembinszky utca – Dugonics utca

833

Pestújhelyi út

Bezsilla Nándor utca – Szerencs utca

834

Pozsony utca

Fő út – vasúti aluljáró

835

Rákos út

Rákospalotai Körvasút sor – Szentmihályi út

836

Rákosmező utca

Telek utca – Régi Fóti út

837

Rákospalotai körvasút sor

Lőcsevár utca – Rákos út

838

Régi Fóti út

Szentmihályi út – Budapest közigazgatási határa

839

Rekettye utca

Rákos út – Kolozsvár utca

840

Szántóföld utca

Mélyfúró utca – Károlyi Sándor út

841

Szántóföld utca

Régi Fóti út – Esthajnal utca

842

Széchenyi tér

 

843

Széchenyi út

Kolozsvár utca – Rákos út

844

Székely Elek út

Károlyi Sándor út – Harsányi Kálmán utca

845

Szent Korona útja

M3 autópálya fővárosi bevezető szakasza – Őrjárat utca

846

Szentmihályi út

Régi Fóti út – Rákospalotai határút

847

Szerencs utca

Rákos út – Pestújhelyi út

848

Szilas park déli bevezető útja

Szentmihályi út – buszforduló

849

Sződliget utca

Fő út – Pozsony utca

850

Telek utca

Cserba Elemér út – Rákosmező utca

851

Templom tér

 

852

Thököly út

Madách utca – Apolló utca

853

Tóth István utca

Rákos út – Irány utca

854

Új Rákospalotai határút

Szentmihályi út – Budapest közigazgatási határa

855

Városkapu utca

Régi Fóti út – buszforduló

856

Vasutastelep utca

Széchenyi út – Wesselényi utca

857

Vécsey Károly utca

Szentmihályi út – Cserba Elemér út

858

Visonta utca

Harsányi Kálmán utca – Kanizsai Dorottya utca

859

Wysocki utca

Pázmány Péter utca – Rákos út

860

Zsókavár utca

Nyírpalota utca – Erdőkerülő utca

 

 

 

XVI. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

861

Állás utca

Szlovák út – Menyhért utca

862

Arany János utca

Margit utca – Budapesti út

863

Baross Gábor utca

Veres Péter út – Margit utca

864

Batsányi János út

Veres Péter út – Budapesti út

865

Batthyány Ilona utca

Vidám vásár utca – Rózsalevél utca

866

Batthyány utca

Budapesti út – Csömöri út

867

Bekecs utca

Monoki utca – Timur utca

868

Bökényföldi út

Veres Péter út – Rákosligeti út

869

Budapesti út

Batsányi János út – József utca

870

Budapesti út

Futórózsa utca – Arany János utca

871

Cinkotai út

Nógrádverőce utca – Bökényföldi út

872

Csöbör út

Árpádföldi út – Budapest közigazgatási határa

873

Csömöri út

Körvasút sor – Szlovák út

874

Futórózsa utca

Margit utca – Budapesti út

875

Gazdaság út

Szabadföld út – Rózsalevél utca

876

Georgina utca

Vidám vásár utca – Gazdaság út

877

György utca

Csömöri út – Rákospalotai határút

878

Hősök fasora

Veres Péter út – Újszász utca

879

János utca

Rákospalotai határút – Rákosi út

880

Jókai Mór utca

Veres Péter út – Újszász utca

881

József utca

Budapesti út – Csömöri út

882

Kerepesi út

Szuglói körvasút sor – Sárga rózsa utca

883

Magtár utca

Szabadföld út – Budapest közigazgatási határa

884

Margit utca

Futórózsa utca – Arany János utca

885

Mátyás király utca

Budapesti út – Csömöri út

886

Menyhért utca

Állás utca – Monoki utca

887

Monoki utca

Menyhért utca – Bekecs utca

888

Nagytarcsai út

Simongát utca – Budapest közigazgatási határa

889

Ostoros út

Budapesti út – Szabadföld út

890

Ostoros út parkolója

 

891

Pálya utca

Csömöri út – Rákospalotai határút

892

Rákóczi út

Csömöri út – Rákospalotai határút

893

Rákosi út

Körvasút sor – Szlovák út

894

Rákospalotai határút

Pálya utca – Szlovák út

895

Rákosligeti határút

Bökényföldi út – Cinkotai út

896

Rózsa utca

Rákosi út – Csömöri út

897

Simongát utca

Vidám vásár utca – Nógrádverőce utca

898

Somkút utca

Nógrádverőce utca – Vidám vásár utca

899

Szabadföld út

Nógrádverőce utca – Budapest közigazgatási határa

900

Szlovák út

Rákospalotai határút – Budapesti út

901

Thököly út

Veres Péter út – Budapesti út

902

Timur utca

Szlovák út – Árpádföldi út

903

Újszász utca

Hősök fasora – Nógrádverőce utca

904

Veres Péter út

Sárga rózsa utca – Nógrádverőce utca

905

Vidám vásár utca

Szabadföld út – Simongát utca

 

 

 

XVII. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

906

Ananász utca

Naplás utca – Ároktő út

907

Aranylúd utca

Flamingó utca – Lázár deák utca

908

Ároktő út

Diadal utca – XVIII. utca

909

Bakter utca

Kodolányi János tér – Ferihegyi út

910

Baross utca

Szabadság utca – Bélatelepi út

911

Bártfai utca

Szent Imre herceg utca – Diadal utca

912

Bélatelepi út

Baross utca – XVIII. kerület közigazgatási határa

913

Borsó utca

Pesti út – Újlak utca

914

Cinkotai út

Rákosligeti határút – Pesti út

915

Cinkotai út

Pesti út – Pesti út szervizútja

916

Czeglédi Mihály utca

Péceli út – vasúti útátjáró

917

Csabagyöngye utca

Zrínyi utca – Lemberg utca

918

Csabai út

Pesti út – Tápióbicske utca

919

Diadal utca

Naplás utca – Ároktő út

920

Egészségház utca

Földműves utca – Ferihegyi út

921

Ferihegyi út

Ároktő út –Vörösmarty utca

922

Flamingó utca

Füstifecske utca – Aranylúd utca

923

Földműves utca

Pesti út – Egészségház utca

924

Füstifecske utca

Újlak utca – Flamingó utca

925

Gyöngytyúk utca

Liszt Ferenc utca – Cinkotai út

926

Helikopter út

526. sor – Lőrinci út

927

Keresztúri út

Határmalom utca – Pesti út

928

Kis utca

Pesti út szervizútja – Pesti út

929

Kísérő utca

Rákoskert sugárút – Rezgő utca

930

Kodolányi János tér

Bakter utca – Szabadság utca

931

Kvasz András utca

Rákosmezei repülők útja – Helikopter utca

932

Lázár deák utca

Aranylúd utca – 513. utca

933

Lemberg utca

Péceli út – Csabagyöngye utca

934

Liget sor

Cinkotai út – Ároktő út

935

Lőrinci út

Szabadság utca – Melczer utca

936

Melczer utca

Lőrinci út – Ferihegyi út

937

Naplás utca

Szent Imre herceg utca – Ananász utca

938

Péceli út

Tápióbicske utca – Budapest közigazgatási határa

939

Pesti út

526. sor – Budapest közigazgatási határa

940

Pesti út szervizútja

Kis utca – Cinkotai út

941

Rákoskert sugárút

Kísérő utca – Sáránd utca

942

Rákosmezei repülők útja

Újmajori utca – Kvasz András utca

943

Sáránd utca

Pesti út – Rákoskert sugárút

944

Szabadság utca

Baross utca – Táncsics Mihály út

945

Szabadság utca

Ferihegyi út – Baross utca

946

Széchenyi utca

Táncsics Mihály út – Füstifecske utca

947

Szent Imre herceg utca

Ároktő út – Tarcsai út

948

Táncsics Mihály út

Széchenyi utca – Szabadság utca

949

Tarcsai út

vasúti útátjáró – Budapest közigazgatási határa

950

Újlak utca

Borsó utca – Füstifecske utca

951

Újmajori utca

Helikopter utca – Rákosmezei repülők útja

952

XVII. utca

Ferihegyi út – Liszt Ferenc utca

953

XVIII. utca

Ároktő út – Ferihegyi út

954

Zrínyi utca

Péceli út – Budapest közigazgatási határa

 

 

 

XVIII. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

955

Ady Endre utca

Törvény utca – Nemes utca

956

Bajcsy-Zsilinszky út

Üllői út – Május 1. tér

957

Bakonybánk utca

Szinyei Merse utca – Nap utca

958

Baross utca

Üllői út – Kolozsvár utca

959

Barta Lajos utca

Vörösmarty Mihály utca – Baross utca

960

Bartók Béla utca

Benczúr utca – Mednyánszky utca

961

Benczúr utca

Üllői út – Bartók Béla utca

962

Besence utca

Közdűlő út – Méta utca

963

Bessenyei György utca

Haladás utca – Ráday Gedeon utca

964

Bocskai utca

Pamut utca – Felleg utca

965

Bükk utca

Nemes utca – buszforduló

966

Czuczor Gergely utca

Haladás utca – Ráday Gedeon utca

967

Csapó utca

Puskás Ferenc utca – Vörösmarty Mihály utca

968

Csévéző utca

Gyömrői út – XVII. kerület közigazgatási határa

969

Darányi Ignác utca

Kolozsvár utca – Üllői út

970

Dél-Pesti buszgarázshoz behajtó út

Méta utca – buszgarázs

971

Dózsa György utca

Nagykőrösi út – Ültetvény utca

972

Felleg utca

Bocskai utca – Nagykőrösi út

973

Felsőcsatári út

Gyömrői út – Álmos utca

974

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út

Gyula utca – Üllői út

975

Gilice tér

Petőfi utca – Péterhalmi út

976

Gilice tér

Sallai Imre utca – Petőfi utca

977

Goroszló utca

Sallai Imre utca – Tövishát utca

978

Gyékény tér

Száva utca – Szabadka utca

979

Gyömrői út

Gyula utca – Liszt Ferenc Repülőtér I. terminál

980

Haladás utca

Üllői út – Ráday Gedeon utca

981

Halomi út

Királyhágó utca – Körös utca

982

Hengersor utca

Puskás Ferenc utca – Üllői út

983

Honvéd utca

Üllői út – Május 1. tér

984

Ipacsfa utca

Méta utca – Tövishát

985

Ipacsfa utca

Tövishát utca – Közdűlő út

986

Jegenye fasor

Lakatos út – buszforduló

987

Kele utca

Méta utca – Margó Tivadar utca

988

Kettős-Körös utca

Péterhalmi út – Lőrinci út

989

Kinizsi Pál utca

Baross utca – Margó Tivadar utca

990

Királyhágó utca

Béke tér – Alacskai út

991

Kisfaludy utca

Lőrinci út – Budapest közigazgatási határa

992

Koppány utca

Felsőcsatári út – Zsolt utca

993

Kossuth Lajos utca

Baross utca – Városház utca

994

Közdűlő út

Besence utca – Ipacsfa utca

995

Lakatos út

Üllői út – Jegenye fasor

996

Lőrinci út

Kettős-Körös utca – Kisfaludy utca

997

Május 1. tér

Honvéd utca – Bajcsy-Zsilinszky út

998

Margó Tivadar utca

Üllői út – Kele utca

999

Mednyánszky utca

Üllői út – Bartók Béla utca

1000

Méta utca

Sallai Imre utca – Kolozsvár utca

1001

Méta utcai felüljáró

 

1002

Nagybánya utca

Szinyei Merse utca – Üllői út

1003

Nagykőrösi út

Hunyadi János utca – Budapest közigazgatási határa

1004

Nap utca

Nagybánya utca – Bakonybánk utca

1005

Nefelejcs utca

Ráday Gedeon utca – Malomkő utca

1006

Nemes utca

Alacskai út – Nagykőrösi út

1007

Pamut utca

Nagykőrösi út – Bocskai utca

1008

Péterhalmi út

Gilice tér – Kettős-Körös utca

1009

Petőfi utca

Üllői út – Gilice tér

1010

Ráday Gedeon utca

Üllői út – Gyömrői út

1011

Sallai Imre utca

Méta utca – Gilice tér

1012

Sallai Imre utca

Üllői út – Gilice tér

1013

Szabadka utca

Gyékény tér – Sallai Imre utca

1014

Száva utca

Körös utca – Gyékény tér

1015

Szemeretelepi vasúti útátjáró

Május 1. tér – Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út

1016

Szinyei Merse utca

Nagybánya utca – Bakonybánk utca

1017

Törvény utca

Vasút utca – Ady Endre utca

1018

Tövishát utca

Ipacsfa utca – Goroszló utca

1019

Üllői út

vasúti átjáró – Budapest közigazgatási határa

1020

Városház utca

Kossuth Lajos utca – Üllői út

1021

Vasút utca

Nemes utca – Törvény utca

1022

Zsolt utca

Gyömrői út – Koppány utca

 

 

 

XIX. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

1023

Ady Endre út

Határ út – Hofherr Albert utca

1024

Álmos utca

Ady Endre út – Pannónia út

1025

Baross utca

Ady Endre út – Pannónia út

1026

Bartók Béla utca

Simonyi Zsigmond utca – Szabó Ervin utca

1027

Báthory utca

Üllői út – Ady Endre út

1028

Csíky utca

Kolozsvár utca – Pozsony utca

1029

Derkovits Gyula utca

Simonyi Zsigmond utca – Malomkő utca

1030

Határ út

Nagykőrösi út – Mátyás király utca

1031

Hofherr Albert utca

Ady Endre út – Nagykőrösi út

1032

Hofherr Albert utca

Tóth Árpád utca – Üllői út

1033

Hungária út

Ady Endre út – Kós Károly tér

1034

Hunyadi utca

Hunyadi utcai felüljáró – Üllői út

1035

Kassa utca

Temesvár utca – Kolozsvár utca

1036

Katona József utca

Hofherr Albert utca – Ipolyság utca

1037

Kisfaludy utca

Üllői út – Ady Endre út

1038

Kós Károly tér

 

1039

Kossuth Lajos utca

Zalaegerszeg utca – Ady Endre út

1040

Kossuth tér

Attila utca – Üllői út

1041

Kőbánya-Kispest buszpályaudvar

 

1042

Kőbánya-Kispest buszpályaudvar csatlakozó útjai

Lehel utca – Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út és

1043

 

Vak Bottyán utca – Kőbánya-Kispest buszpályaudvar

1044

Lehel utca

Üllői út – Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út szervizútja

1045

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út

Kőér utca – Vasút utca

1046

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út le- és felhajtó útjai, szervizútjai

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út – Üllői út és

1047

 

Összekötő út – Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út és

1048

 

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út – Lehel utca és

1049

 

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út – Kőér utca

1050

M5 autópálya fővárosi bevezető szakasza

Határ út – Beszterce utca

1051

M5 autópálya fővárosi bevezető szakasz szervizútja

Hofherr Albert utca – Garázs utca

1052

Mátyás király utca

Ady Endre út – Üllői út

1053

Méta utca

Kolozsvár utca – Méta utcai felüljáró

1054

Nádasdy utca

Pannónia út – Hofherr Albert utca

1055

Nagykőrösi út

Határ út – Baross utca

1056

Nagykőrösi út

Hofherr Albert utca – XX. kerület közigazgatási határa

1057

Összekötő út

Vak Bottyán utca – Kőbánya-Kispest buszpályaudvar

1058

Pannónia út

Zalaegerszeg utca – Álmos utca

1059

Pozsony utca

Kassa utca – Méta utca

1060

Puskás Ferenc utca

Csapó utca – Hengersor utca

1061

Simonyi Zsigmond utca

Bartók Béla utca – Üllői út

1062

Szabó Ervin utca

Kossuth tér – Vak Bottyán utca

1063

Temesvár utca

Ipolyság utca – Kassa utca

1064

Tóth Árpád utca

Tulipán utca – Hofherr Albert utca

1065

Tulipán utca

Ady Endre út – Tóth Árpád utca

1066

Üllői út

Kőér utca – vasúti útátjáró

1067

Vak Bottyán utca

Lehel utca – Simonyi Zsigmond utca

1068

Vas Gereben utca

Ady Endre út – Nagykőrösi út

1069

Zalaegerszeg utca

Határ út – Pannónia út

1070

Zalaegerszeg utca

Kossuth Lajos utca – Vas Gereben utca

 

 

 

XX. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

1071

Ábrahám Géza utca

Virág Benedek utca – Eperjes utca

1072

Ady Endre tér

 

1073

Ady Endre utca

János utca – Topánka utca

1074

Alsó határút

Külső Vörösmarty utca – Vágóhíd utca

1075

Baross utca

Határ út – Tinódi utca

1076

Bíró Mihály utca

Ady Endre utca – Széchenyi utca

1077

Brassó utca

Hunyadi János tér – Szabadka utca

1078

Csepeli átjáró

Helsinki út – Gubacsi híd

1079

Előd utca

Vágóhíd utca – Török Flóris utca

1080

Eperjes utca

Wesselényi utca – Ábrahám Géza utca

1081

Ferenc utca

Szent Imre herceg utca – Török Flóris utca

1082

Gubacsi híd

 

1083

Határ út

Helsinki út – Nagykőrösi út

1084

Helsinki út

Soroksári út – Barkó utca

1085

Hunyadi János tér

Alvinc utca – Brassó utca

1086

Jókai Mór utca

Határ út – Nagysándor József utca

1087

Knézits utca

Nagysándor József utca – Székelyhíd utca

1088

Kossuth Lajos utca

Helsinki út – Baross utca

1089

Kossuth Lajos utca

Nagykőrösi út – szervizút – Szent Imre herceg utca

1090

Köves út

Alsó határút – Szentlőrinci út

1091

Köves út-szervizút

Jahn Ferenc kórház előtt

1092

Kulcsár utca

Mártírok útja – Udvarhely utca

1093

Lázár utca

Nagysándor József utca – Temesvár utca

1094

M5 autópálya fővárosi bevezető szakasza

 

1095

Mártírok útja

Határ út – Kulcsár utca

1096

Mátyás király tér

Szilágyság utca vonala

1097

Nagykőrösi út

XIX. kerület közigazgatási határa – Szentlőrinci út

1098

Nagykőrösi út (M5 autópálya fővárosi bevezető szakasz szervizútja)

Határ út – Nagykőrösi út

1099

Nagysándor József utca

Helsinki út – Nagykőrösi út

1100

Határ út – Nagykőrösi út átkötő útja

Határ út – Tuba utca

1101

Orsolya utca

Wesselényi utca – Pacsirta utca

1102

Pacsirta utca

Virág Benedek utca – Orsolya utca

1103

Szabadka utca

Mártírok útja – Brassó utca

1104

Széchenyi utca

Bíró Mihály utca – Topánka utca

1105

Székelyhíd utca

Ady Endre utca – Török Flóris utca

1106

Szent Erzsébet tér

 

1107

Szent Imre herceg utca

Nagysándor József utca – Ferenc utca

1108

Szentlőrinci út

Nagykőrösi út – Köves út

1109

Szilágyság utca

Temesvár utca – Szabadka utca

1110

Temesvár utca

Ady Endre tér – Mártírok útja

1111

Tinódi utca

Baross utca – Vágóhíd utca

1112

Topánka utca

Török Flóris utca – Helsinki út

1113

Török Flóris utca

Határ út – Előd utca

1114

Tuba utca

Határ út – Nagykőrösi út átkötő útja – Nagykőrösi út

1115

Udvarhely utca

Kulcsár utca – Hunyadi János tér

1116

Vágóhíd utca

Tinódi utca – Alsó határút

1117

Virág Benedek utca

Székelyhíd utca – Alsó határút

1118

Vízisport utca

Csepeli átjáró szervizútja – Zamárdi utca

1119

Vörösmarty utca

Nagysándor József utca – Alsó határút

1120

Wesselényi utca

Orsolya utca – Ady Endre tér

1121

Wesselényi utca

Virág Benedek utca – Török Flóris utca

1122

Zamárdi utca

Vízisport utca – Közműhelytelep utca

1123

Zodony utca

Közműhelytelep utca – Meddőhányó utca

 

 

 

XXI. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

1124

Ady Endre út

Kossuth Lajos utca – Gubacsi híd

1125

Corvin út

Teller Ede út – Védgát utca

1126

Csepeli út

Lámpás utca – Budapest közigazgatási határa

1127

Csille utca

Erdősor utca – Szent László út

1128

Csőgyár utca

Koltói Anna utca – Károli Gáspár utca

1129

Déli utca

Központi út – Mansfeld Péter utca

1130

Erdőalja út

Szent István út – Völgy utca

1131

Erdősor utca

II. Rákóczi Ferenc út – Csille utca

1132

Festő utca

Szent László út – Erdősor utca

1133

Gombos tér

Kölcsey utca vonala

1134

Görgey Artúr tér

Kossuth Lajos utca – Táncsics Mihály utca

1135

Határ utca

Késmárki utca – Hollandi út

1136

Hollandi út

Határ utca – Királyerdő út

1137

II. Rákóczi Ferenc út

Szent Imre tér – Szent István út

1138

II. Rákóczi Ferenc út

Szent István út – Budapest közigazgatási határa

1139

Iskola tér

Kölcsey utca vonala

1140

Karácsony Sándor utca

II. Rákóczi Ferenc út – Mansfeld Péter utca

1141

Károli Gáspár utca

Színesfém utca – Szent Imre tér

1142

Károli Gáspár utca

Szent Imre tér – Táncsics Mihály utca

1143

Kassai utca

Katona József utca – Szebeni utca

1144

Katona József utca

Táncsics Mihály utca – Kassai utca

1145

Késmárki utca

Széchenyi István utca – Határ utca

1146

Kiss János altábornagy utca

Koltói Anna utca – Károli Gáspár utca

1147

Kossuth Lajos utca

Weiss Manfréd út – Erdősor utca

1148

Kölcsey utca

Völgy utca – Szabadság utca

1149

Központi út

Színesfém utca – Déli utca

1150

Lámpás utca

II. Rákóczi Ferenc út – Csepeli út

1151

Mansfeld Péter utca

Karácsony Sándor utca – Posztógyár utca

1152

Mars utca

Orion utca – Vénusz utca

1153

Orion utca

Szabadság utca – Mars utca

1154

Rákóczi tér

Széchenyi István utca vonala

1155

Szabadság utca

Vénusz utca – Orion utca

1156

Szállító utca

Weiss Manfréd út – buszforduló

1157

Szebeni utca

Kassai utca – Késmárki utca

1158

Széchenyi István utca

Görgey Artúr tér – Késmárki utca

1159

Szent Imre tér

Kossuth Lajos utca – II. Rákóczi Ferenc út

1160

Szent István út

II. Rákóczi Ferenc út – Hollandi út

1161

Szent László út

Csille utca – Festő utca

1162

Szentmiklósi út

Festő utca – Királyerdő út

1163

Szennyvíztelepi csatlakozó út

Weiss Manfréd út – szennyvíztelep

1164

Színesfém utca

Teller Ede út – Központi út

1165

Táncsics Mihály utca

Széchenyi István utca – Károli Gáspár utca

1166

Teller Ede út

Weiss Manfréd út – Posztógyár utca

1167

Védgát utca

Ady Endre út – Ady Endre út

1168

Vénusz utca

Mars utca – Szabadság utca

1169

Vermes Miklós utca

II. Rákóczi Ferenc út – Csőgyár utca

1170

Vermes Miklós utca

Kossuth Lajos utca – Kiss János altábornagy utca

1171

Völgy utca

Kossuth Lajos utca – Festő utca

1172

Weiss Manfréd út

Kvassay híd – Corvin út

 

 

 

XXII. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

1173

6. sz. főút fővárosi bevezető szakasza

XXII. kerület közigazgatási határa – Budapest közigazgatási határa

1174

6. sz. főút fővárosi bevezető szakasz átkötő útja

6. sz. főút fővárosi bevezető szakasza – Nagytétényi út

1175

Ady Endre út

Horogszegi határsor – Kővirág sor

1176

Angeli utca

Nagytétényi út – Budapest közigazgatási határa

1177

Anna utca

Savoyai Jenő tér – Ady Endre út

1178

Arany János utca

Remete utca – Falka utca

1179

Bajcsy-Zsilinszky utca

Kapu utca – Park utca

1180

Balatoni út

XI. kerület közigazgatási határa – Budapest közigazgatási határa

1181

Bányalég utca

Nagytétényi út – Híd utca

1182

Barackos út

Angeli utca – Szakiskola utca

1183

Barackos út

Ezüstgaras utca – Bartók Béla utca

1184

Bartók Béla utca

Párhuzamos út – Török utca

1185

Bíbic utca

Terv utca – Klauzál Gábor utca

1186

Botond utca

Damjanich utca – Bartók Béla utca

1187

Csiperke utca

Kápolna utca – Szabadkai utca

1188

Damjanich utca

Dózsa György út – Botond utca

1189

Dévény utca

Háros utca – Ostor utca

1190

Dózsa György út

Kamaraerdei út – Budapest közigazgatási határa

1191

Dózsa György út

Minta utca – Török utca

1192

Dráva utca

Bartók Béla utca – Dózsa György út

1193

Ezüstgaras utca

Szakiskola utca – Barackos út

1194

Falka utca

Árpád utca – Arany János utca

1195

Ferenc utca

Mező utca – Pannónia utca

1196

Gádor utca

Mező utca – Háros utca

1197

Háros utca

Dévény utca – Balatoni út

1198

Híd utca

Bányalég utca – 6. sz. főút

1199

Hittérítő út

Tegzes utca – Vincellér út

1200

Horogszegi határsor

Ringló út – Ady Endre út

1201

Jókai Mór utca

Nagytétényi út – Kapu utca

1202

Kamaraerdei út

Dózsa György út – XI. kerület közigazgatási határa

1203

Kapisztrán utca

Tegzes utca – Pattantyús utca

1204

Kertész utca

Gádor utca – Árpád utca

1205

Kiránduló utca

Regényes utca – Kertész utca

1206

Klauzál Gábor utca

Bíbic utca – Kápolna utca

1207

Kossuth Lajos utca

Savoyai Jenő tér – Tóth József utca

1208

Kővirág sor

Méhész utca – Ady Endre út

1209

Leányka utca

Albertfalvai felüljáró – Ady Endre út

1210

Leányka utca

Albertfalvai felüljáró – Savoyai Jenő tér

1211

Mária Terézia utca

Szent István tér – Tóth József utca

1212

Mező utca

Temető utca – Ferenc utca

1213

Minta utca

Nagytétényi út – Dózsa György út

1214

Nagytétényi út

Tóth József utca – 6. sz. főút fővárosi bevezető szakasza

1215

Ostor utca

Dévény utca – Pannónia utca

1216

Pannónia utca

Tóth József utca – Ostor utca

1217

Panoráma utca

Plébánia utca – Tatárka utca

1218

Párhuzamos utca

Barackos út – Bartók Béla út

1219

Pattantyús utca

Kapisztrán utca – Tanító utca

1220

Plébánia utca

Anna utca – Panoráma utca

1221

Regényes utca

Arany János utca – Kiránduló utca

1222

Remete utca

Tegzes utca – Arany János utca

1223

Rózsakert utca

Nagytétényi út – VII. utca

1224

Savoyai Jenő tér

Anna utca – Kossuth Lajos utca

1225

Savoyai Jenő tér

Leányka utca – Kossuth Lajos utca vonala

1226

Szabadkai utca

Csiperke utca – Balatoni út

1227

Szakiskola utca

Barackos út – Ezüstgaras utca

1228

Széchenyi utca

Pannónia utca – Háros utca

1229

Szent István tér

Leányka utca, Mária Terézia utca vonala

1230

Tanító utca

Pattantyús utca – Balatoni út

1231

Tatárka utca

Plébánia utca – Vincellér út

1232

Tegzes utca

Szent Korona utca – Remete utca

1233

Temető utca

Tóth József utca – Mező utca

1234

Terv utca

Bíbic utca – Rózsakert utca

1235

Terv utca

Park utca – Bíbic utca

1236

Tordai út

Ady Endre út – Szent Korona utca

1237

Tóth József utca

Nagytétényi út – Temető utca

1238

Törley tér

Leányka utca – Anna utca

1239

Török utca

Bartók Béla utca – Dózsa György út

1240

VII. utca

Rózsakert utca – Dózsa György út

1241

Vincellér út

Tatárka utca – Hittérítő út

1242

XIII. utca

Dózsa György út – Ispiláng utca

 

 

 

XXIII. kerület

 

 

 

 

Utcanév

Szakaszhatár

1243

Alsó határút

Könyves utca – Vágóhíd utca

1244

Arany János utca

Hősök tere – Vecsés út

1245

Dinnyehegyi út

Szentlőrinci út – Kiskócsag utca

1246

Dózsa György utca

Majori út – Ültetvény utca

1247

Erzsébet utca

Könyves utca – Szentlőrinci út

1248

Forgalmas utca

Ócsai út szervizútja – Európa utca

1249

Grassalkovich út

Helsinki út – Ócsai út

1250

Haraszti út

Grassalkovich út – Budapest közigazgatási határa

1251

Helsinki út

Barkó utca – Grassalkovich út

1252

Hősök tere

Grassalkovich út – Templom utca

1253

Hősök tere

Grassalkovich út vonala

1254

Hősök tere

Templom utca – Arany János utca

1255

Hunyadi utca

Tájkép utca – Grassalkovich út

1256

Könyves utca

Alsó határút – Zománc utca

1257

Külső Vörösmarty utca

Alsó határút – Tartsay utca

1258

Majori út

Túri István út – Dózsa György utca

1259

Nagykőrösi út

Szentlőrinci út – Hunyadi János utca

1260

Ócsai út

Grassalkovich út – Budapest közigazgatási határa

1261

Rézöntő utca

Grassalkovich út – Tisza utca

1262

Szent László utca

Tartsay utca – Szentlőrinci út

1263

Buszforduló utca

Fatimai utca – Szent László utca

1264

Szentlőrinci út

Erzsébet utca – Köves út

1265

Tájkép utca

Haraszti út – Hunyadi utca

1266

Tárcsás utca

Templom utca – Könyves utca

1267

Tartsay utca

Külső Vörösmarty utca – Köves út

1268

Templom utca

Rézöntő utca – Grassalkovich út

1269

Tisza utca

Rézöntő utca – Tárcsás utca

1270

Túri István út

Vecsés út – Majori út

1271

Újtelep út

Köves út – Szent László utca

1272

Vecsés út

Arany János utca – Túri István út

1273

Zománc utca

Wekerle Sándor utca – Könyves utca

1

A 6. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 218. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 6. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 218. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. melléklet 8. pontja a 104/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére