• Tartalom

438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről1

2014.09.05.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra, valamint

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre

terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységnek minősül

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, tárolása, kezelése;

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtését, tárolását, kezelését végző hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. fajlagos mennyiség: a háztartásokban lakosonként évente átlagosan képződő települési hulladék mennyisége (kilogrammban kifejezve);

2. konténer: az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartály;

3. válogatómű: az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási létesítmény.

3. A közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályok

3. § (1) A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a következő hulladék tartozik:

a) az ingatlantulajdonos által az ingatlanon gyűjtött vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék – a Ht. 39. §-ában meghatározott eltéréssel –;

b) a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék;

c) a hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladék;

d) a lomtalanítás során átvett lomhulladék;

e) a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék, ha a gazdálkodó szervezet – a Ht. 39. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a hulladék kezeléséről a hulladék közszolgáltató részére történő átadás útján gondoskodik;

f) az átvételi helyen, speciális gyűjtőhelyen átvett vagy gyűjtőedényben, konténerben elhelyezett hulladék, ha annak átvételét, gyűjtését, elszállítását és kezelését a közszolgáltató végzi, valamint

g) a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az elhagyott vagy az ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék.

(3) Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék veszélyes hulladékot is tartalmaz, a hulladékkal kapcsolatos valamennyi hulladékgazdálkodási tevékenységet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben előírtak szerint kell végezni.

(4) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül – a Ht. 42. § (5) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék energetikai hasznosítását és lerakását végezheti, az általa üzemeltett hulladékkezelő létesítményben, hulladéklerakóban.

4. A települési hulladék gyűjtése

4. § (1) A vegyes, továbbá az elkülönítve gyűjthető papír-, fém-, fa-, bio-, üveg, műanyag, valamint lehetőség szerint egyéb fajtájú települési hulladékot az ingatlantulajdonos zárható, szabványos gyűjtőedényben vagy a hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjti.

(2) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése.

(3) Az ingatlantulajdonos gondoskodik arról, hogy a települési hulladék közszolgáltatónak történő átadása, átvételi helyre, hulladékgyűjtő szigetre, továbbá hulladékgyűjtő udvarba történő elszállítása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen.

5. § (1) Az ingatlantulajdonos elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatása, az elkülönített hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében, a közszolgáltató honlapján és a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatja

a) a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött és a lomhulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről,

b) az elkülönített hulladékgyűjtés és a hulladék hasznosításának céljáról,

c) az újrahasználati központok működésének rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről,

d) a hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti – működési rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről, valamint

e) az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről.

(2) A közszolgáltató – az ingatlantulajdonos kérésére – az (1) bekezdés szerinti tájékoztatót postai úton az ingatlantulajdonosnak megküldi. A tájékoztató postai úton történő megküldéséért a közszolgáltató az ingatlantulajdonostól ellenértéket kérhet.

(3) Társasházi lakóközösség esetén a közszolgáltatónak – ha gazdaságilag megvalósítható – a társasházi lakóközösség kérésére az ügyfélszolgálat helyén, honlapján vagy postai úton olyan tájékoztatót kell elérhetővé tennie, amely a társasház közös tulajdonú helyiségében kifüggeszthető. A tájékoztató postai úton történő megküldéséért a közszolgáltató a társasházi lakóközösségtől ellenértéket kérhet.

5. A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó szabályok

6. § (1) A vegyes hulladék gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlantulajdonos legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.

(2) Az (1) bekezdés szerinti választási lehetőséget az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve

a) a településen képződő vegyes hulladék fajlagos mennyiségét,

b) az ingatlant használók számát,

c) az ürítési, elszállítási gyakoriságot, valamint

d) az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségét (ha az ingatlanon a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtik).

7. § (1) 7 A települési hulladékra vonatkozó elkülönített hulladékgyűjtés bevezetése esetén

a) a műanyaghulladék gyűjtését szolgáló gyűjtőedényt sárga,

b) a fehérüveg-hulladék gyűjtését szolgáló gyűjtőedényt fehér,

c) a színesüveg-hulladék gyűjtését szolgáló gyűjtőedényt zöld,

d) a fémhulladék gyűjtését szolgáló gyűjtőedényt szürke,

e) a papírhulladék gyűjtését szolgáló gyűjtőedényt kék,

f) a biohulladék gyűjtését szolgáló gyűjtőedényt barna

színnel kell jelölni, és a gyűjtőedényt az adott hulladékra utaló, egyértelműen felismerhető és megkülönböztethető jelzéssel vagy felirattal kell ellátni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti színes jelölést a gyűjtőedény vagy a gyűjtőedény fedelének színezésével kell megvalósítani.

(3) Ha a hulladékot hulladékgyűjtő zsákban gyűjtik, akkor a zsákot olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal kell ellátni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz.

(4) További hulladékfajták elkülönített gyűjtésének bevezetése esetén a (1) bekezdésben meghatározottakon kívül azokra egyéb szín, jelzés vagy felirat is alkalmazható. Ebben az esetben a színből, jelzésből vagy feliratból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a gyűjtőedényben milyen hulladékot lehet gyűjteni, az milyen hulladékot tartalmaz.

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék szállítása

8. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításához az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező járművet, eszközt használ.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállítását zárható konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó, ideiglenes takarású konténerben elhelyezve, és az e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel kell végezni a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását kizáró módon.

(3) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve, külön gyűjtőedénybe vagy konténerbe helyezve szállítja el.

(4) Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék közszolgáltató által történő átvételekor, elszállításakor a hulladék a gyűjtőedényből kiesik vagy kiszóródik, a hulladék felszedéséről és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról a közszolgáltató gondoskodik.

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ingatlantulajdonostól történő átvételét és elszállítását végző közszolgáltató gyűjtőjárművén munkát végző alkalmazottak közül legalább egy jelenlévőnek a hulladék átvételére vonatkozó alapfokú szakirányú képesítéssel kell rendelkeznie.

(6) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzéséhez szükséges konténert közterületen a konténer hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladéktalanul elszállítja.

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése

9. § (1) Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék vagy lomhulladék többféle hasznosítható összetevőt tartalmaz, a közszolgáltató a hulladék kezelését megelőzően gondoskodik a hulladék válogatóműbe történő elszállításáról és a hasznosítható hulladék-összetevők szétválogatásáról.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék – a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – hulladéklerakón akkor rakható le, ha a hulladék olyan fizikai, termikus, kémiai vagy biológiai előkezelési műveleten ment keresztül, amellyel a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt hatása csökken.

10. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését közvetlenül irányító vezetőnek legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó, regionális célokat szolgáló hulladékgazdálkodási létesítmény vezetőjének felsőfokú műszaki vagy felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.

8. A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

11. § (1) A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv a Ht. 78. § (2) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás, továbbá az ezek érdekében tervezett intézkedések – így különösen a lakossági tájékoztatás módjának – részletes leírását, továbbá azt, hogy a hatékonyabb és szélesebb körű lakossági tájékoztatás lehetőségei hogyan bővíthetők;

b) a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a közszolgáltatással érintett településeken a meglévő biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségek hogyan bővíthetők;

c) a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a háztartásban képződő veszélyes hulladék gyűjtése és átvétele hogyan és milyen módon tehető hatékonyabbá, a hatékonyság növeléséhez a közszolgáltató milyen további feltételek biztosítását tartja szükségesnek;

d) a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó részletes tervet, továbbá a gyűjtési rendszer működtetésének eszközeit, módját, fejlesztésének további lehetőségeit bemutató részletes tervet;

e) a hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és az újrahasználati központok kiépítésének lehetőségeit bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy az újrahasználati központok kiépítéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek;

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányainak növelését bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy a nagyobb arányú hasznosításhoz a közszolgáltatással érintett településeken a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, és ezek a feltételek hogyan bővíthetők, figyelemmel az önellátás és a közelség elvére;

g) a hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése érdekében tervezett intézkedések leírását, módját, továbbá azt, hogy a szerves anyag mennyiség csökkentéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, figyelemmel a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elvére.

(2)2 A közszolgáltatási hulladékgazdálkodási tervekről az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) nyilvántartást vezet.

(3)3 Az OKTF a közszolgáltatási hulladékgazdálkodási terveket beérkezésüket követően összesíti, majd az összesített tervekről készített összefoglaló jelentését a tárgyévet követő év végéig a környezetvédelemért felelős miniszter és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter részére megküldi.

9. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

13. § E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

14. §4

1

A rendeletet a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2015. január 1. napjával.

2

A 11. § (2) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 128. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére