• Tartalom

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

2023.12.31.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételével, valamint engedélyezésével kapcsolatos hatósági tevékenységekre és eljárásokra terjed ki.

(2)1 A rendelet szabályait a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekre vonatkozó hatósági tevékenységekre és eljárásokra kell alkalmazni.

2. A közvetítő és a kereskedő nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok

2. § (1)2 A közvetítőnek és a kereskedőnek a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a tevékenységének megkezdése előtt a hulladékgazdálkodási hatósághoz kell benyújtania.

(2)3 A közvetítő és a kereskedő a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltése útján nyújtja be. A formanyomtatványt a hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján, a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter a kormányzati portálon teszi közzé.

(3)4

3. § (1) A kérelmező a 2. § (2) bekezdése szerint előterjesztett kérelméhez a következőket mellékeli:

a) a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást;

b) a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra vonatkozó meghatalmazást (ha a formanyomtatvány aláírója nem a kérelmező törvényes képviselője);

c)5 a kérelmező megbízójával kötött megbízási szerződés másolatát, akinek vagy amelynek nevében eljárva kíván közvetítői vagy kereskedelmi tevékenységet végezni, ha a kérelem benyújtásakor ilyen megbízási szerződés a kérelmező és a megbízó között létrejött;

d) a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint

e)6 nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel,

f)7 a saját nevében eljáró kereskedő esetén a magyarországi telephelyre kiadott KTJ-azonosítóját,

g)8 a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 71. § hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet.

(2)9 Ha a kérelmező által benyújtott kérelem nem felel meg a Ht.-ben foglaltaknak, vagy a kérelmező a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét a hiánypótlásra előírt határidőn belül nem teljesíti, a hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásba vételt megtagadja.

4. § (1)10 A nyilvántartásba vételről vagy a kérelem elutasításáról szóló döntését a hulladékgazdálkodási hatóság 8 napon belül közli.

(2) A közvetítő, a kereskedő a hulladékgazdálkodási tevékenységét a nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg.

(3)11 A hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásba vett közvetítőről, kereskedőről a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerben (HIR) nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a benne foglalt adatokat naprakészen és közhitelesen tartalmazza.

5. § (1)12 A közvetítő, a kereskedő a nyilvántartásba vételt követően az adataiban bekövetkezett változást – a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A bejelentés alapján a változást a hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásban a bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül átvezeti.

(2)13 A közvetítő, a kereskedő tevékenysége folytatásának megszüntetését – a tevékenység megszüntetésének bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a közvetítőt, kereskedőt a nyilvántartásból törli.

(3) Ha a közvetítő, a kereskedő a nyilvántartásba vett tevékenységét 5 évet követően is folytatni kívánja, a nyilvántartásba vétel hatályának lejárta előtt legalább 30 nappal új nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet kell benyújtania.

(4)14 Ha a hulladékgazdálkodási hatóság tudomására jut, hogy a nyilvántartásba vett közvetítő, kereskedő jogutód nélkül megszűnt, a kereskedőt, a közvetítőt a nyilvántartásból hivatalból törli.

(5)15 A közvetítőnek, a kereskedőnek a hulladékgazdálkodási tevékenységének tervezett módosítását, valamint az e rendelet szerinti hulladékgazdálkodási tevékenységének megszüntetését az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány útján kell bejelentenie.

(6) A közvetítő, a kereskedő a korábban nyilvántartott hulladékgazdálkodási tevékenységéhez képest módosított tevékenységét az új adatok nyilvántartásba vételét követően kezdheti meg.

3. 16 A hulladék gyűjtésének, szállításának, közvetítésének és kereskedelmének engedélyezésére, valamint a hulladékszállítás nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok

6. §17

7. § (1)18 A gyűjtési, szállítási, közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a)19 a kérelmező nevét, székhelyét és telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait: környezetvédelmi ügyfél jelét (a továbbiakban: KÜJ-azonosító), környezetvédelmi területi jelét (a továbbiakban: KTJ-azonosító), KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát, egyéni vállalkozó esetén, ha van, a vállalkozói igazolvány számát;

b) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, és annak részletes leírását;

c)20 a gyűjtésbe, szállításba, közvetítésbe, kereskedelembe bevonni kívánt hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét (tonnában kifejezve);

d) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;

e)21 a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást;

f)22 a hulladék gyűjtéséhez, szállításához, közvetítéséhez, kereskedelméhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek, valamint tárolás esetén a hulladéktároló hely műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat; ha a kérelmező a szállításhoz, közvetítéshez, kereskedelemhez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszonyt igazoló dokumentumok másolatát, a szállítójármű szállítási kapacitását;

g)23 a tervezett tevékenységgel érintett telephely címét (ideértve a szállítójárművek tárolási, tisztítási és karbantartási helyét), helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, az üzemi gyűjtőhely gyűjtési kapacitását (ha van), a telepengedély vagy a telep létesítésének bejelentése számát;

h) a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet;

i)24 a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a Ht. 71. § hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet;

j) ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolását;

k)25 gyűjtési, szállítási tevékenység engedélyezése esetén:

ka) a gyűjtési, szállítási műveleteket közvetlenül irányító vezető legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát,

kb) a közlekedési hatóság által kiadott engedély számát és tárgyát, ha azt a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet előírja;

l)26 a kérelmező megbízójával kötött megbízási szerződés másolatát, akinek (amelynek) nevében eljárva kíván közvetítői vagy megbízás alapján kereskedelmi tevékenységet végezni, ha a kérelem benyújtásakor ilyen megbízási szerződés a kérelmező és a megbízó között létrejött;

m) közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem esetén a közvetítési, a kereskedelmi műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát;

n) a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint

o) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel,

p)27 a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat, információt, ha a gyűjtő vagy a kereskedő a hulladékot a telephelyén elhelyezi.

q)28 a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) meghatározott – adatlapot, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.

(1a)29 Több hulladékgazdálkodási hatóság illetékességi területét érintő gyűjtési, közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a következőket kell tartalmaznia:

a)30 az adott telephelyen végzett kezelési tevékenységet engedélyező hulladékgazdálkodási hatóság megnevezését, az engedély számát (ha van), valamennyi telephelyének címét és KTJ-azonosítóját, a kérelmező KÜJ-azonosítóját, és a telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység pontos megnevezését, vagy

b)31 az adott telephelyen végezni kívánt kezelési tevékenység engedélyezése ügyében a benyújtott kérelem alapján eljáró hulladékgazdálkodási hatóság megnevezését és az engedélykérelem iktatószámát, valamint a telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység pontos megnevezését, ha a hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó kérelem elbírálása folyamatban van.

(2)32 Ha az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, valamint a Ht.-ben foglaltaknak a kérelem megfelel, a hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmező részére a hulladékgazdálkodási engedélyt kiadja, amely a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően a következőket tartalmazza:

a)33 a tevékenység végzése során alkalmazott műveletek megnevezését,

b) a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételeket, előírásokat,

c)34 az adott hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett éves maximális hulladékmennyiséget (tonnában kifejezve), szilárd és folyékony hulladék szállítása esetén a hulladékmennyiséget külön-külön is megadva.

(3)35 A közvetítésre, kereskedelemre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követően a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyes adatait felveszi a közvetítők, kereskedők nyilvántartásába.

7/A. §36 (1) A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmi jellegű saját hulladék szállítást meghaladó saját hulladék szállítást nyilvántartásba vétel (egyszerűsített bejelentés) alapján végezheti

a) a Magyar Honvédség honvédelmi miniszteri utasításban kijelölt szerve,

b) a víz- és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője,

c) a közút kezelője, az országos jelentőségű védett természeti területekért felelős szerv, az erdőgazdálkodó, a vízügyi kezelő, valamint

d) a köztisztasági tevékenységet végző szervezet.

(2) A hulladékszállítás nyilvántartásba vételére a hulladékszállítás engedélyezésére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni a következő eltérésekkel:

a) a bejelentésnek a 7. § (1) bekezdés a)–d), g), i)–k) és p) pontjaiban foglaltakat kell tartalmaznia,

b) a tevékenység a bejelentés (az 1/A. melléklet szerinti formanyomtatvány és mellékletei) hatóság részére történő megérkezését követően végezhető,

c) a hatóság a bejelentés elfogadásáról nem hoz végzést vagy határozatot,

d) hatóság a bejelentés alapján a honlapján elérhető, naprakész elektronikus nyilvántartásba kizárólag a bejelentő nevét, KÜJ számát, az (1) bekezdés szerinti tevékenység megnevezését és a bejelentés időpontját veszi fel,

e) a hatóság a nyilvántartásba vételről a bejelentést kérőnek nem küld értesítést,

f) a 15. §-ban foglalt feltételek esetén az engedély visszavonása helyett a nyilvántartásból törlést kell alkalmazni,

g)37 a nyilvántartásba vétel elintézése – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása és a kérelem személyesen történő benyújtása esetén – automatikus döntéshozatali eljárásban történik.

(3) A hatóság öt évre veszi nyilvántartásba a bejelentőt.

(4) Ha a tevékenységet végző a tevékenységet nem folytatja, akkor kérnie kell a nyilvántartásból törlését.

(5) A Magyar Honvédség miniszteri utasításban kijelölt szervezetei a tevékenységük során képződő hulladékokat – a települési hulladék kivételével – engedélyes átvételre jogosulthoz, vagy a Magyar Honvédség saját, másik telephelyén kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja. A veszélyes hulladékok szállítása során a veszélyes anyagok szállítására a honvédségre vonatkozó külön előírások szerint kell eljárni. A veszélyes hulladék szállítását a szállítási lappal kell dokumentálni, honvédségi gyűjtőhelyre szállítás esetén a hulladék átvételét a fogadó gyűjtőhely üzemeltetője igazolja. Telephelyek közötti szállítás feltételeit a honvédelmi miniszteri utasítás határozza meg.

(6) A vízművek és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője a telephelyén a víztisztítás, illetve szennyvíztisztítás során képződött hulladékát az általa üzemeltett másik víztisztító, illetve szennyvíztisztító telephelyére vagy engedélyes átvételre jogosulthoz szállíthatja. Telephelyek közötti szállításra akkor van lehetőség, ha a gyűjtési kapacitás kihasználása ezt szükségessé teszi, és ebben az esetben a fuvarokmány egy-egy példányát mindkét érintett telephely nyilvántartásának tartalmaznia kell.

(7) A közút, a nemzeti park kezelője, az erdészeti, a vízügyi kezelő a kezelésébe tartozó területen elhagyott, és a kezelő által összegyűjtött hulladékot, az úttisztításból származó hulladékot, valamint a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeibe helyezett hulladékot engedélyes átvételre jogosulthoz, illetve saját telephelyén kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja.

(8) A települési köztisztasági szolgáltatást végző szervezet a tevékenysége során képződő úttisztításból származó hulladékot a hatékony feladatellátás szabályai szerint engedélyes átvételre jogosulthoz, illetve saját telephelyén kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja.

(9) A gyűjtőhelyen a hulladékot konténerbe kell helyezni, és annak megtelte után a nem veszélyes hulladékot az (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti nyilvántartásba vett szállító vagy átvételre jogosulthoz szállíthatja vagy engedélyessel kell elszállíttatnia. Ha a hulladék veszélyes hulladékot is tartalmaz, akkor a veszélyes hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és engedélyessel kell elszállíttatni.

(10) A tevékenységet környezetveszélyeztetést kizáró módon kell végezni, a szállítás közben meg kell akadályozni a hulladék szél általi elhordását, vagy nedves hulladék esetén a kicsöpögését. A szállító felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. Szállításból eredő esetleges szennyezés esetén a hulladék szállítója köteles haladéktalanul gondoskodni az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, a terület szennyezés-mentesítéséről és a hulladék elszállításáról.

4. A kezelés engedélyezésére vonatkozó szabályok

8. §38

9. § (1) A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)39 az a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait (KÜJ-, KTJ-azonosító kódját és KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány számát);

b)40 a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, kezelési technológia részletes leírását;

c)41 a hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget típusonként az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve);

d) a tervezett kezelési művelettel érintett terület megnevezését;

e)42 a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt kezelési technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét;

f)43 a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a telepengedély számát, ha a kérelmező a kezeléshez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszony igazolását;

g) a kezelés technológiájával kapcsolatban:

ga)44 a kezelés során felhasználni kívánt segédanyagokat, biológiai kezelés esetében a kezelés helyszínén képződő csurgalék-, illetve csapadékvíz összegyűjtésének és kezelésének módját,

gb)45 a kezelés során képződött anyag és hulladék mennyiségét, fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját, annak tervezett kezelési módját, további felhasználási lehetőségeit,

gc) a kezelés anyagmérlegét,

gd) a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat,

ge) a kezelés technológiájának műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;

h) a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt; hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot, továbbá a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolást;

i)46 a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot; a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a Ht. 71. §-a szerinti gazdálkodó szervezetnek felel meg;

j)47 a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet; szükség esetén a monitoringra vonatkozó részletes tervet, a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes tervet (utógondozás);

k)48 a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat, információt;

l) ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolását;

m)49 nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;

n) a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint

o)50 nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

(1a)51 Ha a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tárgya a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 1. melléklete szerinti D1-D12 ártalmatlanítási műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, D13 vagy D14 előkészítő művelet, vagy a miniszteri rendelet 2. melléklete szerinti R1-R11 hasznosítási műveletek valamelyikét megelőző R12 előkészítő művelet, akkor a kérelemben az adott előkészítő művelet mellett az ahhoz tartozó megfelelő 'E' azonosító kódot is fel kell tüntetni. Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek nem teljes listáját a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett az alábbiakat tartalmazza:

a) az érintett hulladékgazdálkodási létesítmények körét, valamint az üzemeltetés feltételeit;

b)52 a hulladékkezelő létesítményben az adott kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve, a technológia és a kapacitás függvényében), valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható maximális hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve);

c)53 az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;

d) a felhasználásra kerülő segédanyagokat, a kezelés során képződött anyag, hulladék megnevezését, kezelésének módját;

e) a kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítményre, telephelyre vonatkozó műszaki és környezetvédelmi követelményeket, a monitoringra, próbaüzemre vonatkozó előírásokat;

f) a telephelyen folytatott kezelési tevékenység felhagyásának, a hulladékkezelő létesítmény utógondozásának részletes feltételeit, a monitoringot és az ellenőrzési műveleteket is ideértve;

g) a kezelési művelet ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket, valamint

h) a hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírásokat,

i)54 a miniszteri rendelet 1. melléklete szerinti D1-D12 ártalmatlanítási műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, D13 vagy D14 előkészítő művelet, vagy a miniszteri rendelet 2. melléklete szerinti R1-R11 hasznosítási műveletek valamelyikét megelőző R12 előkészítő művelet esetén az adott előkészítő művelethez tartozó e rendelet szerinti 2. mellékletben meghatározott megfelelő 'E' azonosító kódot.

(3) Ha az (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak értékelése során a hasznosítási technológia kisebb környezetterhelése, hatékonyabb anyag- és energiafelhasználása a rendelkezésre álló hulladékártalmatlanítási megoldásokhoz viszonyítva nem igazolható, hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély nem adható.

(4)55 A miniszteri rendelet 1. mellékletében meghatározott D12 ártalmatlanítási művelet végzésére hulladékgazdálkodási engedély kizárólag akkor adható, ha a hulladék kezelése a rendelkezésre álló kezelési kapacitás vagy elérhető technológia hiánya miatt nem lehetséges.

10. § A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet a kérelmező szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján a hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.

5. Nyilatkozat a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről

11. §56 A nyilvántartásba vétel, a hulladékgazdálkodási engedély kérelmezője és a kérelmező gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozik:

a) büntetőjogi felelősségét a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította-e,

b) hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e,

c)57 a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét véglegesen megállapították-e, és a teljesítésre megállapított határidő lejártáig kötelezettségét teljesítette-e;

d)58 bármilyen, általa vagy olyan gazdasági társaság által folytatott korábbi tevékenysége, amelynek vezető tisztségviselője volt, eredményezte-e azt, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a vármegyei vagy a települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.

6.59

12. §

13. §

7. Az engedélyezésre vonatkozó közös szabályok

14. § (1)60 Ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.

(2)61 Az engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

(3)62 A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt megadja vagy módosítja, ha a kérelem a tartalmi követelményeknek megfelel, és megállapítható, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység a környezetet nem veszélyeztető módon végezhető.

(4)63 A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély vagy a módosítás iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelem alapján az állapítható meg, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység személyi vagy tárgyi feltételei nem biztosítottak, a kérelem a tartalmi követelményeknek nem felel meg.

(5)64 Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

(6)65 A hulladékgazdálkodási hatóság a szakhatóság megkeresése során a kérelmet és mellékleteit kizárólag elektronikus úton bocsátja a szakhatóság rendelkezésére.

14/A. §66 (1) A gyűjtésre, a szállításra, a közvetítésre, a kereskedelemre, az előkezelésre, a hasznosításra, illetve az ártalmatlanításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély együttesen is kérelmezhető.

(2) Tárolásra önálló hulladékgazdálkodási engedély nem adható. A tárolásra vonatkozó kérelmet annak a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek a részeként kell benyújtani, amelynek elvégzése érdekében a kérelmező a hulladékot tárolni kívánja.

15. § (1)67 A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

b)68 megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy

d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

(2)69 A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

(3)70 A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

8. 71 A hulladéklerakás engedélyezésével kapcsolatos egyes eljárási rendelkezések

15/A. § (1) A környezetvédelmi hatóság a hulladéklerakóra vonatkozó környezetvédelmi követelményeket a környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély köteles hulladéklerakók esetében a környezetvédelmi engedélyben, illetve az egységes környezethasználati engedélyben írja elő, amelynek – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon felül – az alábbiakat is tartalmaznia kell:

a) a hulladéklerakó kategóriáját;

b) a hulladéklerakó, illetve az egyes medencék befogadóképességét;

c) a hulladéklerakóban lerakható hulladék

ca) a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet szerinti megnevezését és azonosító kódját,

cb) összes mennyiségét, valamint – ahol a hulladéklerakás technológiája szempontjából indokolt – az egyes hulladékfajták maximálisan lerakható mennyiségét;

d) a hulladéklerakó műszaki védelmi rendszerének, a hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges kiszolgáló építményeknek és berendezéseknek a leírását;

e) a hulladék átvételére és a lerakás technológiájára vonatkozó követelményeket;

f) az üzemeltetési terv jóváhagyását;

g) a hulladéklerakó monitoringjára vonatkozó követelményeket, beleértve a különböző mintákban vizsgálandó összetevők körét is;

h) a rekultivációra és utógondozásra vonatkozó feltételeket, az előzetes rekultivációs terv jóváhagyását;

i) települési hulladék lerakása esetén a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalom csökkentését szolgáló előírásokat.

(2)72 A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] szerinti hulladéklerakó rekultivációját és utógondozását engedélyező határozatban a hulladékgazdálkodási hatóság előírja a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó környezetvédelmi követelményeket. A határozatnak – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon felül – a következőket is tartalmaznia kell:

a) a hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos technológiai követelményeket,

b) a rekultiváció műszaki kivitelezésének a követelményeit,

c) a rekultivációhoz felhasználható anyagok megnevezését és mennyiségét,

d) a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével meghatározott utógondozási időszakot,

e) az üzemeltető megnevezését az utógondozási időszakban.

8/A. 73 A várható környezeti hatások vizsgálatának nyilvánossága

15/B. § A hulladékgazdálkodási hatóság – annak véglegessé válására tekintet nélkül – nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot és a szakkérdés vizsgálata során kapott állásfoglalást, amelyet olyan eljárásban hozott, amelyben a szakkérdést vizsgáló környezetvédelmi hatóság a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta.

9. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés után indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17. §74 Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. melléklet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez75

A nyilvántartásba vételhez kötött közvetítési és kereskedelmi tevékenység bejelentése

E nyomtatvány kitöltését a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29. ) Korm. rendelet írja elő

Bejelentés

Nyilvántartásba-vétel hosszabbítás:

Módosítás

Törlés


A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ KÖTÖTT KÖZVETÍTÉS/KERESKEDELEM BEJELENTÉSEMellékletek:
□db

Közvetítés

Kereskedelem


Gazdálkodó szervezet:

Neve:

KÜJ-azonosító:

KSH-statisztikai számjel:

□□□□□□□□□

□□□□□□□□-□□□□-□□□

Székhely:

..............................................................................................................................


Irányítószám:

város, község
□□□□

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................

utca, út, tér

házszám
(vagy helyrajzi szám)

Cégjegyzékszám: □□.□□.□□□□□□

Adószám: □□□□□□□□.□.□□


Telephely:

KTJ-azonosító:

Cím:

..............................................................................................................................


Irányítószám:

város, község
□□□□

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................

utca, út, tér

házszám
(vagy helyrajzi szám)

Adatszolgáltatás formája (nyomtatvány/számítógépes adathordozó/Internet):

□(N/S/I)

A tevékenységre vonatkozó információk:

1.Az érintett hulladék
- hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja:
- típus szerinti elnevezése:
- jellege:
- mennyisége:

2. A tevékenység részletes leírása:3. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezése:


A bejelentésért felelős:

Neve:

Beosztása:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail:

A kitöltés dátuma:

□□□□. □□. □□.


P. H.
.....................................
cégszerű aláírás

1/A. melléklet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez76

A hulladékszállítás nyilvántartásba vételéhez kötött tevékenység bejelentése

E nyomtatvány kitöltését a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29. ) Korm. rendelet írja elő

Bejelentés

Nyilvántartásba-vétel hosszabbítás:

Módosítás

Törlés

A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ KÖTÖTT HULLADÉKSZÁLLÍTÁS BEJELENTÉSE
Mellékletek:
□ db

Gazdálkodó szervezet:

Neve:

KÜJ-azonosító:

KSH-statisztikai számjel:

□ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□□□□-□□□□-□□□

Székhely:
................................................................................................................................................
város, község

Irányítószám: □ □ □ □utca, út, tér; házszám (vagy helyrajzi szám)

Cégjegyzékszám: □□.□□.□□□□□□

Adószám: □□□□□□□□.□.□□

Telephely:

KTJ-azonosító:

Cím:
.................................................................................................................................................
város, község

Irányítószám: □□□□


utca, út, tér; házszám (vagy helyrajzi szám)

A tevékenységre vonatkozó információk:

1. Az érintett hulladék
- hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja:
- típus szerinti elnevezése:
- jellege:
- mennyisége:

2. A tevékenység részletes leírása:


3. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezése: (vármegye megnevezése vagy országos)A bejelentésért felelős:

Neve:

Beosztása:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail:

A kitöltés dátuma: □□□□. □□. □□.

P. H
.....................................
cégszerű aláírás

2. melléklet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez77

Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai
Ha a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tárgya valamilyen hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet, az engedély kérelemben az adott előkészítő műveletet a következő azonosító kódok legalább egyikével kell jelölni (több előkészítő művelet esetében valamennyi azonosító kódot meg kell adni):

1. Biológiai előkezelés, átalakítás:

a) E01 – 01 fertőtlenítés;

b) E01 – 02 biológiai bontás;

c) E01 – 03 biológiai feltárás;

d) E01 – 99 egyéb.

2. Fizikai előkezelés, átalakítás:

a) E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);

b) E02 – 02 szűrés;

c) E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

d) E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

e) E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

f) E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

g) E02 – 07 pellet-készítés, brikettálás;

h) E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;

i) E02 – 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;

j) E02 – 10 hulladékká vált gépjármű bontása;

k) E02 – 11 kondicionálás;

l) E02 – 12 szárítás;

m) E02 – 13 szitálás, rostálás;

n) E02 – 14 fertőtlenítés;

o) E02 – 15 mosás (vízzel);

p) E02 – 16 keverés;

q) E02 – 17 mechanikai tisztítás;

r) E02 – 99 egyéb.

3. Kémiai előkezelés, átalakítás:

a) E03 – 01 semlegesítés, közömbösítés;

b) E03 – 02 oldószeres feltárás;

c) E03 – 03 elektrolízis;

d) E03 – 04 oxidáció, redukció;

e) E03 – 05 kicsapás;

f) E03 – 06 beágyazás (fixálás), szilárdítás (szolidifikálás);

g) E03 – 07 dehalogénezés, hidrogénezés;

h) E03 – 08 fertőtlenítés;

i) E03 – 09 mosás;

j) E03 – 99 egyéb.

4. Fizikai-kémiai előkezelés, átalakítás:

a) E04 – 01 desztillálás;

b) E04 – 02 szűrés;

c) E04 – 03 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás);

d) E04 – 04 mosás;

e) E04 – 05 kondicionálás;

f) E04 – 06 töményítés, bepárlás;

g) E04 – 07 pelyhesítés (flokkulálás), koagulálás, flotálás;

h) E04 – 08 keverékképzés, elegyképzés, oldatkészítés, emulzióképzés, szuszpenzióképzés;

i) E04 – 09 szárítás;

j) E04 – 10 hígítás;

k) E04 – 11 homogenizálás;

l) E04 – 12 felitatás;

m) E04 – 13 fizikai beágyazás (pl. azbeszt-por, szálak cementbe való beágyazása);

n) E04 – 99 egyéb.

1

Az 1. § (2) bekezdése a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 425. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

7

A 3. § (1) bekezdés f) pontját a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (1) bekezdés g) pontját a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

10

A 4. § (1) bekezdése a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (3) bekezdése a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdése a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (4) bekezdése a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (5) bekezdése a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 26. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 3. alcím címe a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 7. § (1) bekezdés a) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 7. § (1) bekezdés c) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. § (1) bekezdés e) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (1) bekezdés f) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

23

A 7. § (1) bekezdés g) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 8. pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 424. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

24

A 7. § (1) bekezdés i) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 7. § (1) bekezdés k) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 7. § (1) bekezdés l) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 7. § (1) bekezdés p) pontját a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

28

A 7. § (1) bekezdés q) pontját a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

29

A 7. § (1a) bekezdését a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 7. § (1a) bekezdés a) pontja a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 7. § (2) bekezdés a) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 7. § (2) bekezdés c) pontját a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése iktatta be.

37

A 7/A. § (2) bekezdés g) pontját a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 423. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

39

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

40

A 9. § (1) bekezdés b) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

41

A 9. § (1) bekezdés c) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 9. § (1) bekezdés e) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

43

A 9. § (1) bekezdés f) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 14. pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 424. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

44

A 9. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

45

A 9. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

46

A 9. § (1) bekezdés i) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

47

A 9. § (1) bekezdés j) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 9. § (1) bekezdés k) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 9. § (1) bekezdés m) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 425. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

50

A 9. § (1) bekezdés o) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 9. § (1a) bekezdését a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 9. § (2) bekezdés b) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 9. § (2) bekezdés c) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

54

A 9. § (2) bekezdés i) pontját a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 9. § (4) bekezdését a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 11. § nyitó szövegrésze a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 11. § c) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 424. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

58

A 11. § d) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 151. § a) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 6. alcímet (12–13. §-t) a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 14. § (2) bekezdése a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 14. § (5) bekezdése a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 26. pontja szerint módosított szöveg.

65

A 14. § (6) bekezdését a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 15. § (1) bekezdés b) pontja a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 27. pontja szerint módosított szöveg.

69

A 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 15. § (3) bekezdése a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 8. alcímet (15/A. §) a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 423. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

72

A 15/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 8/A. alcímet (15/B. §) a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

75

Az 1. melléklet a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § 28. pontja szerint módosított szöveg.

76

Az 1/A. mellékletet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 151. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére