• Tartalom

44/2012. (V. 3.) VM rendelet

44/2012. (V. 3.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.05.04.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításai

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„16. területhatár állandósítás: olyan tevékenység, amely során a faállománnyal borított terület esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő fákon fehér színű festéssel jelölik meg azzal a megkötéssel, hogy ha a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület határvonalainak töréspontjaira jól látható határkarókat kell elhelyezni.”

2. § (1) Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési, károsodott faállomány letermelési támogatás mértéke
a) tíz fokos és ez alatti lejtésű terület esetén 200 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként;
b) tíz fok feletti lejtésű terület esetén 300 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.”

(2) Az R1. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az állomány felújítása tőrevágással vagy sarjaztatással biztosítható, és ezen felújítási mód alkalmazását az erdészeti hatóság engedélyezi, az erdészeti potenciál helyreállítási támogatás mértéke támogatási csoporttól és lejtéstől függetlenül 300 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.”

(3) Az R1. 4. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) A támogatási kérelemben szereplő, kérelmezett erdőrészletenként maximálisan igénybe vehető támogatás mértéke hektáronként 2365 eurónak megfelelő forintösszeg.”

(9) Ha a támogatási kérelem alapján a támogatási összeg

a) a (7) bekezdésben meghatározott minimális mértéket nem éri el, a támogatási kérelem elutasításra kerül;

b) valamely kérelmezett erdőrészlet vonatkozásában a (8) bekezdésben meghatározott értéket meghaladja, ezen erdőrészlet vonatkozásában a maximálisan igénybe vehető támogatási összeg kerül megállapításra.”

3. § Az R1. 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Ha az ügyfél a támogatást rész-erdőrészlet területén kívánja igénybe venni, köteles a támogatott terület határainak állandósítását elvégezni.”

4. § Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján közzétett és az MVH központi szerve által rendszeresített formanyomtatványon, a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság) 2012. évben október 1. és november 30. között, 2013. évben november 1. és november 30. között lehet benyújtani.”

5. § Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kifizetési kérelmet
a) a támogatási kérelem szerinti tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtását követő két naptári év valamelyikében, vagy
b) – ha a megvalósítás a támogatási határozat jogerőre emelkedése után történik – a jogerős támogatási határozat közlését követő két naptári év valamelyikében
lehet benyújtani elektronikus úton, az egységes kérelem részeként.”

6. § Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításai

7. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha a földhasználó nem rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott feltétellel azon földterület tekintetében, amelyen a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) gyakorolja a tulajdonosi jogokat, akkor]

a) annak az NFA-val való haszonbérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül kell eleget tennie, vagy”

8. § Az R2. 45. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az illetékes ökológiai ellenőrző szervezet évente, az adott gazdálkodási év május 15-ig az MVH részére tájékoztatást nyújt arról, hogy a 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában és a 3. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott célprogramokban támogatott ügyfelek kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területei az ökológiai ellenőrző szervezet nyilvántartásában szerepelnek vagy azok ökológiai státusza a gazdálkodási év folyamán megszüntetésre vagy visszaminősítésre került.”

9. § Az R2. 54. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha az illetékes ökológiai ellenőrző szervezet 45. § (7) bekezdésében foglalt tájékoztatása szerint a 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában és a 3. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott célprogramokban támogatott ügyfelek kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területei nem fedik le az adott célprogramba bevitt teljes területet az ökológiai ellenőrző szervezet nyilvántartásában, a támogatásra jogosult az ökológiai ellenőrző szervezet nyilvántartásában nem szereplő területet tartalmazó kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a célprogramból az adott célprogram támogatási időszakának lejártáig kizárásra kerül és az arra vonatkozóan már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.”

10. § (1) Az R2. 57. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeleten túl nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben:]

e) a támogatásra jogosult és az NFA vagy a vagyonkezelő között, az NFA által a jogosult területre vonatkozóan kiírt haszonbérleti pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül benyújtott pályázat alapján nem jön létre földhasználatot megalapozó jogviszony;”

(2) Az R2. 57. § (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeleten túl nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben:]

f) a támogatásra jogosult nem felel meg az NFA által kiírt haszonbérleti pályázat feltételeinek.”

(3) Az R2. 57. § (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeleten túl nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben:]

g) a támogatásra jogosult a 25. § (1) bekezdésben a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem benyújtására meghatározott határidőnek azért nem tesz eleget, mert
ga) 2011. december 31-ig az adott területre az NFA a haszonbérleti pályázati felhívást nem tette közzé vagy a kiírt haszonbérleti pályázati felhívásra benyújtott pályázatot nem bírálta el, és a támogatásra jogosult – a gb) pontban foglalt kivételtől eltekintve – a pályázat eredményének kézhezvételétől számított 30 napon belül benyújtja a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet;
gb) az adott területre az NFA által kiírt haszonbérleti pályázati felhívásra benyújtott pályázatának eredményét 2012. január 15-e és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2012. (V. 3.) VM rendelet [a továbbiakban: 44/2012. (V. 3.) VM rendelet] hatálybalépése között kapja kézhez, és a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül nyújtja be.”

11. § Az R2. a következő 81/B. §-sal egészül ki:

81/B. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2012. (V. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 44/2012. (V. 3.) VM rendelet] megállapított 5. § (3) bekezdés a) pontját, 45. § (7) bekezdését, 54. § (5) bekezdését és 57. § (5) bekezdés e), f) és g) pontját a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosításai

13. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„28. területhatár állandósítás: olyan tevékenység, amely során a faállománnyal borított terület esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő fákon fehér színű festéssel jelölik meg azzal a megkötéssel, hogy ha a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület határvonalainak töréspontjaira jól látható határkarókat kell elhelyezni,”

14. § (1) Az R3. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha]

a) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által az erdőtörvény alapján – a támogatási kérelem benyújtásakor – nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,”

(2) Az R3. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A célprogramok során – a közjóléti célú erdők fenntartása célprogram kivételével – csak az 1. melléklet szerinti, az adott erdészeti tájban kiemelten támogatható vagy támogathatóként feltüntetett célállományok kialakítása és fenntartása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenység támogatható.”

15. § (1) Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a 2012. évben október 1. és november 30. között, a 2013. évben október 1. és október 31. között lehet benyújtani.”

(2) Az R3. 7. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Egy támogatási időszak alatt egy erdőrészletre – a 7. § (8) bekezdés szerinti eseteken kívül – csak egy célprogramra vehető igénybe támogatás.
(8) A támogatás igénybe vehető
a) a 3. § a)–d) pontja szerinti célprogramok esetében a 3. § i) pontja szerinti célprogramra is a vonatkozó előírások teljesülése érdekében,
b) a 3. § b) pontja szerinti célprogram esetében a 3. § e) pont ea) alpontja szerinti célprogramra is azzal, hogy a 3. § e) pont ea) alpontja szerinti célprogramnál a kérelmezett erdőrészlet vonatkozásában a támogatás mértéke hektáronként 61,5 eurónak megfelelő forintösszeg/év.”

16. § Az R3. 9. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha az ügyfél a kifizetési kérelem benyújtásának évében a kifizetési kérelemre hozott határozattal érintett erdőrészlet vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Natura 2000 erdőterületek esetében folyósítható kompenzációs támogatásban is részesül, akkor
a) a 3. § d) pontja szerinti célprogram esetén a támogatás mértéke az adott évben hektáronként 42 eurónak megfelelő forintösszeggel csökken;
b) a 3. § e) pont ea) és eb) alpontja szerinti célprogramok esetén a támogatás mértéke az adott évben hektáronként 37 eurónak megfelelő forintösszeggel csökken.”

17. § (1) Az R3. 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészlet]

b) felső koronaszintjében maximum 20% elegyarányban lehet jelen agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj,”

(2) Az R3. 15. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

b) a fahasználatok során a záródás ártéren kívüli területen nem csökkenhet 50% alá, ártéren fekvő területen 70% alá.”

(3) Az R3. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás éves mértéke hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg.”

18. § (1) Az R3. 16. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

b) az átalakító üzemmódban a nevelővágások, így a tisztítás és a törzskiválasztó gyérítés során a támogatási időszak alatt az erdőrészlet területének legfeljebb 5%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg a 250 m2-t,
c) az átalakító üzemmódban a támogatási időszak alatt növedékfokozó gyérítés és a készletgondozó használat során az erdőrészlet területének legfeljebb 10%-án, szálalóvágás során legfeljebb 20%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m2-t,”

(2) Az R3. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás éves mértéke hektáronként 230 eurónak megfelelő forintösszeg.”

19. § Az R3. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A támogatás mértéke
a) az első évben hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg,
b) a második évtől kezdődően hektáronként 106 eurónak megfelelő forintösszeg/év.”

20. § Az R3. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás éves mértéke hektáronként 224 eurónak megfelelő forintösszeg.”

21. § (1) Az R3. 19. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészlet]

b) szálaló vagy átalakító üzemmódban van, vagy vágásérettség mutatója nagyobb, mint 15 év, és”

(2) Az R3. 19. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

d) a mikroélőhelyen meghagyott 20 cm átmérőt meghaladó méretű lábon álló és fekvő holt fákat jól látható módon, festéssel sorszámokkal kell ellátni. E sorszámok feltüntetésével fakészletfelvételt kell készíteni, és annak az ügyfél által aláírt kivonatát az első kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani,”

(3) Az R3. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás éves mértéke hektáronként 123 eurónak megfelelő forintösszeg.”

22. § Az R3. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás éves mértéke hektáronként 129 eurónak megfelelő forintösszeg.”

23. § Az R3. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A támogatás mértéke
a) az első évben hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg,
b) a második évtől hektáronként 106 eurónak megfelelő forintösszeg/év.”

24. § Az R3. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás éves mértéke hektáronként 280 eurónak megfelelő forintösszeg.”

25. § Az R3. 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás éves mértéke a támogatott terület után hektáronként 280 eurónak megfelelő forintösszeg.”

26. § (1) Az R3. 24. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

b) a támogatási kérelem benyújtását követő második év március 31-ét követően a támogatott területen a (3) bekezdés f) pontja szerinti egyedek kivételével egyévesnél idősebb fa- és cserjefaj nem lehet,”

(2) Az R3. 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás mértéke
a) első évben hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg,
b) második évtől hektáronként 50 eurónak megfelelő forintösszeg/év.”

27. § (1) Az R3. 25. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

d) a kitermelt (bruttó) faanyag minden 5 m2-ére számítva legfeljebb 1 darab törzsön lehet olyan sérülés, amely a háncsig hatol, vagy a faanyag minőségét hosszú távon befolyásolja.”

(2) Az R3. 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás mértéke a kiközelített (nettó) faanyag után 17,45 eurónak megfelelő forintösszeg/m2, de legfeljebb 50 m2-nek megfelelő euró hektáronként.”

28. § Az R3. 27. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

27. § (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2012. (V. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 44/2012. (V. 3.) VM rendelet] megállapított 15. § (5) bekezdését, 16. § (5) bekezdését, 17. § (6) bekezdését, 18. § (5) és (6) bekezdését, 19. § (5) és (6) bekezdését, 20. § (5) és (6) bekezdését, 21. § (6) bekezdését, 22. § (5) bekezdését, 23. § (5) bekezdését, 24. § (3) bekezdés b) pontját és (5) bekezdését, valamint 25. § (2) bekezdés d) pontját és (4) bekezdését a 2011. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult ügyekben is alkalmazni kell, ha a kérelmező a támogatandó tevékenységet a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor még nem kezdte meg.”

29. § Az R3. 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

30. § Hatályát veszti az R3. 24. § (3) bekezdés h) pontja.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet módosításai

31. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„9. kötelezettségvállalási időszak: a jogerős támogatási határozat közlésétől a kifizetési kérelmet elbíráló jogerős határozat közléséig tartó időszak,”

(2) Az R4. 2. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„16. területhatár állandósítás: olyan tevékenység, amely során a faállománnyal borított terület esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő fákon fehér színű festéssel jelölik meg azzal a megkötéssel, hogy ha a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület határvonalainak töréspontjaira jól látható határkarókat kell elhelyezni,”

32. § (1) Az R4. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által az erdőtörvény alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó.”

(2) Az R4. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 3. § b) pontja szerinti tevékenység esetén, ha a tarvágás már elvégzésre került, az ügyfél azon erdőrészlet vagy az erdősítés részterülete vonatkozásában jogosult támogatásra, amelynél az Adattárban rögzített tarvágások 2011. január 1. után kerültek elvégzésre és bejelentésre, és amelyet az erdészeti hatóság engedélyében foglaltakkal összhangban, vágásérett faállományban hajtottak végre.”

(3) Az R4. 5. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § c) pontja szerinti szerkezetátalakítás esetén az ügyfél azon erdőrészlet vonatkozásában jogosult támogatásra, amelyben az Adattár adatai alapján a jelenlegi állomány fafajainak vonatkozásában]

bb) az elegyfafajok elegyaránya legalább 10%-kal kevesebb, mint a tájhonos állománytípusnak az EKV rendelet 2. mellékletében meghatározott elegyaránya, és”

33. § (1) Az R4. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § szerinti szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó alábbi előírásoknak legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásig meg kell felelni és az előírásoknak megfelelő állapotot a kötelezettségvállalási időszak végéig fenn kell tartani.”

(2) Az R4. 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az újulati szintben az EKV rendelet 2. mellékletében szereplő célállományoknál meghatározott elegyaránynak úgy kell megfelelni, hogy a főfafajként meghatározott fafajok mellett az elegyfafajok legalább 10%-os elegyaránynak megfelelően legyenek jelen.
(1b) Az életképes, a tervezett célállománynak megfelelő csemeték legalább az 1. mellékletben szereplő darabszámban legyenek jelen.”

(3) Az R4. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 3. § c) pontja szerinti szerkezetátalakítás első kivitelét legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig úgy kell végrehajtani, hogy a tájhonos állománytípusnak az EKV rendelet 2. mellékletében meghatározott elegyfafajainak életképes csemetéi egyenletes eloszlásban – hektáronként összesen legalább 1000 db – legyenek jelen, mely darabszámot a kötelezettségvállalási időszak alatt is fenn kell tartani.”

(4) Az R4. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A támogatott területek esetében támogatott erdőrészletenként, valamint részterületenként a területhatár állandósítását legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni, és a jelöléseket a kötelezettségvállalási időszak alatt fenn kell tartani.”

(5) Az R4. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A kifizetési kérelem benyújtását követően az 5. § (2) bekezdés b) pont szerinti erdőterv határozatban szereplő tájhonos állománytípus kialakítása miatt, szerkezetátalakítási céllal vetett magból kikelt, vagy ültetett csemeték szabad fejlődését szolgáló ápolással kell biztosítani azt, hogy az első kivitel megvalósulását követő ötödik év végére az erdőrészletben
a) a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek száma elérje az 1. mellékletben megállapított egyedszám 70%-át, és
b) az elegyarány az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott erdőterv határozatban jóváhagyott tájhonos állománytípusnak megfeleljen.”

(6) Az R4. 6. § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 3. § b) pont szerinti tevékenység a tarvágást követően kezdhető meg.”

34. § Az R4. 9. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 3. § b) pont esetében a rész erdőrészlet területméretét a kifizetési kérelem benyújtásakor a kérelmezett területek határvonalai töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 2 méteres pontossággal meghatározott koordinátáinak hitelességét alátámasztó mérési jegyzőkönyv másolati példányával és az egységes kérelem benyújtására szolgáló felületen saját poligon feltöltésével kell igazolni.”

35. § Az R4. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

36. § Hatályát veszti az R4. 3. melléklete.

37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 44/2012. (V. 3.) VM rendelethez

Első kiviteli vagy pótlási támogatás mértéke (eurónak megfelelő forintösszeg/hektár)

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Támogatási csoportok

Tölgy és bükk

Egyéb kemény lombos

Egyéb lágy lombos

Akác

Nemes nyár

Fenyő

2.

Tíz fokos és ez alatti lejtésű terület

1806

1162

1084

749

826

903

3.

Tíz fok feletti lejtésű terület

2065

1549

1136

826

0

1162

2. melléklet a 44/2012. (V. 3.) VM rendelethez

Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén, a meg nem felelés súlyosságának, mértékének, valamint folytonosságának alapján meghatározott jogkövetkezmények
1. táblázat

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Hivatkozás:

Kötelezettség/egyéb előírás:

Szabályszegés leírása:

Súlyosság:

Mérték:

Tartósság:

Jogkövet-
kezmény

2.

Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei:

3.

6. §
(1) bekezdés
a) pont

Az erdőfelújítás és a pótlás során az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerinti, az adott erdőterületet is magába foglaló származási körzetekből származó szaporítóanyagot alkalmazni.

Az ügyfél nem megfelelő szaporító anyagot használt fel.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

4.

6. §
(1) bekezdés
b) pont

A vágástéri hulladék kivételével a támogatási időszak alatt folyamatosan gondoskodni a támogatott területen található hulladék eltávolításáról.

Az adott támogatási egység területén a hulladék eltávolítása első alkalommal nem történt meg a támogatási időszak alatt.

Enyhe

erdőrészlet szintű

ismétlődő jellegű lehet

E-10%

5.

 

 

Az adott támogatási egység területén a hulladék eltávolítása második alkalommal nem történt meg a támogatási időszak alatt

Közepes

erdőrészlet szintű

ismétlődő jellegű lehet

E-30%

6.

 

 

Az adott támogatási egység területén a hulladék eltávolítása harmadik alkalommal nem történt meg a támogatási időszak alatt.

súlyos

erdőrészlet szintű

ismétlődő jellegű lehet

E-100%

7.

6. §
(1) bekezdés
c) pont

A támogatott területet a terepen jól láthatóan, állandósított jelekkel lehatárolni, és a jelölést a támogatási időszak alatt fenntartani.

A támogatott terület lehatárolása egyáltalán nem, vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg, de ez nem befolyásolta az objektív ellenőrzési eljárás lefolytatását, ide értve az esetleges mérések végrehajtását.

enyhe

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

8.

 

 

A támogatott terület lehatárolása egyáltalán nem, vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg és ez meghiúsította az objektív ellenőrzési eljárás teljeskörű lefolytatását, ide értve az esetleges mérések végrehajtását.

súlyos

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-Kizár

9.

6. §
(1) bekezdés
d) pont

A szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a felhasználás utáni első kifizetési kérelem benyújtási időszakának végéig az erdészeti hatósághoz benyújtani, az eredeti példányt a támogatási időszak végéig megőrizni.

A származási igazolások az ellenőrzési eljárás időpontjáig egyáltalán nem vagy nem teljes körűen kerültek megküldésre, ezért az ügyfelet az ellenőrzés lefolytatását követően hiánypótoltani kellett, de az igazolások alátámasztják a támogatási jogosultságot.

enyhe

erdőrészlet szintű

eseti

E-10%

10.

 

 

A származási igazolások az ellenőrzési eljárás időpontjáig egyáltalán nem vagy nem teljes körűen kerültek megküldésre, ezért az ügyfelet az ellenőrzés lefolytatását követően hiánypótoltani kellett, aminek egyáltalán nem vagy nem teljeskörűen tett eleget, illetve a beküldött igazolások nem vagy nem teljes körűen támasztják alá az elvégzett munkaműveletet.

súlyos

erdőrészlet szintű

eseti

E-Kizár

11.

6. §
(1) bekezdés
e) pont

A támogatási határozat közlését követő második kifizetési kérelem benyújtási időszakának vége előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet
3. § (1) bekezdés b) pont
bf) alpontja szerinti kötelező szakmai képzésen részt venni.

Az ügyfél az előírt határidőn belül nem vett részt a képzésen.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

12.

6. §
(1) bekezdés
f) pont

A támogatási célprogramokhoz tartozó előírások, munkaműveletek elvégzését az évenkénti bontásban vezetett munkanaplóban, legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni, amelynek aláírt másolatát a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatósághoz benyújtani.

A munkanaplóban található adatok alapján a támogatási jogosultság egyértelműen eldönthető, de a dokumentálás nem az előírásoknak megfelelő.

enyhe

erdőrészlet szintű

egyedi, rövidtávú

E-10%

13.

 

 

A munkanaplóban található adatokból a támogatási jogosultság nem egyértelműen megítélhető, illetve valamely támogatási egységre vonatkozóan a munkanapló határidőre nem került benyújtásra.

súlyos

erdőrészlet szintű

egyedi,
maradandó

E-Kizár

14.

6. §
(1) bekezdés
h) pontja

A vegyszeres védekezés végrehajtása esetén az erdészeti hatóságnak a támogatott terület elhelyezkedése szerint illetékes szervét a tervezett védekezés megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban értesíteni, a beavatkozás tervezett helyének és időpontjának megjelölésével.

A bejelentésnek az ügyfél nem vagy nem határidőben tett eleget.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

15.

6. §
(2) bekezdés

A célprogramok végrehajtása során vegyszer használata csak az alábbi esetekben és feltételekkel engedélyezett.

Nem megfelelő vegyszerhasználat történt.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

16.

Agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogram

17.

15. §
(3) bekezdés
a) pont

A támogatási időszak alatt az erdőrészletben egyévesnél idősebb, agresszíven terjedő idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem maradhat.

A területen megtalálható néhány 1 évesnél idősebb egyed szálanként elkülönül, közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható.

közepes

erdőrészlet szintű

egyedi, rövidtávú

E-10%

18.

 

 

A területen megtalálható
1 évesnél idősebb egyedek csoportosan jelennek meg a területen, utalva az irtási munkálatok szakszerűtlen, illetve nem kellő gondossággal történő végrehajtására.

súlyos

erdőrészlet szintű

egyedi, rövidtávú

E-Kizár

19.

 

 

Az előző meg nem felelés ismétlődése esetén.

súlyos

kérelem szintű

hosszútávú

C-100%

20.

 

 

A területen található agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott évi kifizetési kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

21.

15. §
(3) bekezdés
b) pont

A fahasználatok során a záródás ártéren kívüli területen nem csökkenhet 50% alá.

A fahasználatok során a záródás a megengedett érték alá csökkent az ártéren kívüli területen.

súlyos

erdőrészlet szintű

egyedi, maradandó

E-Kizár

22.

 

A fahasználatok során a záródás ártéren nem csökkenhet 80% alá.

A záródás a megengedett érték alá csökkent az ártéri területen.

súlyos

erdőrészlet szintű

egyedi, maradandó

E-Kizár

23.

Szálaló erdőgazdálkodás célprogram

24.

16. §
(3) bekezdés
a) pont

Az erdészeti hatóság által engedélyezett fahasználatot – annak során hektáronként legalább 1 lék nyitását vagy meglévő lék bővítését – az első kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni.

Az engedélyezett fahasználat határidőre nem lett teljes egészében elvégezve.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

25.

16. §
(3) bekezdés
b) pont

b) az átalakító üzemmódban a nevelővágások (tisztítás, törzskiválasztó gyérítés) során a támogatási időszak alatt az erdőrészlet területének legfeljebb 5%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg a 250 m2-t,

Az erdőrészlet területének több mint 5%-án nyitottak vagy bővítettek léket. (Az 5%-os limit meghatározásakor a lékek összterületére vonatkozóan 10%-os abszolút területi tolerancia alkalmazandó négyzetméterben kifejezve. Ha a toleranciával csökkentett érték megfelel az 5%-os kritériumnak, azt elfogadhatónak kell tekinteni.)

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

26.

 

 

Az adott erdőrészlet területén található valamely lék területe meghaladja a 250 m2-t. (Az egyes lékek területének meghatározásakor 10%-os abszolút területi toleranciát kell alkalmazni.)

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

27.

 

 

A lék területi határérték átlépése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

28.

16. §
(3) bekezdés
c) pont

Az átalakító üzemmódban a támogatási időszak alatt növedékfokozó gyérítés és a készletgondozó használat során az erdőrészlet területének legfeljebb 10%-án, szálalóvágás során legfeljebb 20%-án nyitható vagy bővíthető lék.

Az erdőrészletben a meghatározott értékeknél nagyobb területen nyitottak vagy bővítettek léket. (A %-os limit meghatározásakor a lékek összterületére vonatkozóan 10%-os abszolút területi tolerancia alkalmazandó négyzetméterben kifejezve. Ha a toleranciával csökkentett érték megfelel a kritériumnak, azt elfogadhatónak kell tekinteni.)

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

29.

 

Az egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m2-t.

Az adott erdőrészlet területén található valamely lék területe meghaladja a 500 m2-t. (Az egyes lékek területének meghatározásakor 10%-os abszolút területi toleranciát kell alkalmazni.)

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

30.

 

 

A lék területi határérték átlépése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

31.

16. §
(3) bekezdés
d) pont

Az átalakító üzemmódú erdőrészletben a támogatási időszak alatt legfeljebb kétszer lehet csoportos szerkezet kialakulását elősegítő módon nevelővágást végezni.

A támogatási időszak alatt kettőnél több alkalommal végeztek nevelővágást az erdőrészletben.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

32.

 

A nevelővágási határérték megsértése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

33.

16. §
(3) bekezdés
e) pont

A szálaló üzemmódban kezelt erdőrészletek esetében az ügyfél köteles a természetbeni állapotról az e rendelet 5. melléklete szerinti állapotfelvételi lapot készíteni, valamint annak aláírt másolati példányát legkésőbb az
5. kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatósághoz eljuttatni.

Az ügyfél az állapot felvételi lapját az 5. kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatósághoz nem juttatta el

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

34.

16. §
(3) bekezdés
f) pont

A szálaló üzemmódban a visszatérési idő legfeljebb 5 év.

Az adott erdőrészletben a visszatérési idő meghaladta az
5 évet.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

35.

16. §
(3) bekezdés
g) pont

Szálaló üzemmódban a támogatási időszak alatt az erdőrészlet területének legfeljebb 10%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m2-t.

Az erdőrészlet területének több mint 10%-án nyitottak vagy bővítettek léket. (A 10%-os limit meghatározásakor a lékek összterületére vonatkozóan 10%-os abszolút területi tolerancia alkalmazandó négyzetméterben kifejezve. Ha a toleranciával csökkentett érték megfelel a 10%-os kritériumnak, azt elfogadhatónak kell tekinteni.)

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

36.

16. §
(3) bekezdés
h) pont

A támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek középpontját karóval jól azonosíthatóan ki kell jelölni.

Az adott erdőrészletben a program ideje alatt nyitott valamely lékből hiányzik az azonosítást szolgáló karó.

enyhe

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

37.

 

A karó helyét, az egységes országos vetületi rendszerben legalább 20 m-es pontossággal felvett koordinátáját, valamint a lék méretét a munkanaplóban a léknyitáskor vagy a lék bővítésekor rögzíteni kell.

Az erdőrészletben a program ideje alatt nyitott, de a munkanaplóban nem rögzített lék található.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

38.

16. §
(3) bekezdés
i) pont

A támogatási időszakot megelőzően, illetve a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek területei határvonalának egymástól mért távolsága nem lehet kevesebb, mint 40 méter.

Az adott erdőrészletben legalább egy esetben két lék határvonala közötti távolság kevesebb mint 40 méter.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

39.

 

A lékek közötti minimális távolság megsértése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

40.

16. §
(3) bekezdés
j) pont

Fakitermelés tervezése esetén a kitermelésre szánt egyedeket azok törzsén jól láthatóan meg kell jelölni, a jelölés időpontját a munkanaplóban rögzíteni kell.

A munkanaplóba történő bejegyzés nem, illetve nem teljeskörűen történt meg.

közepes

erdőrészlet

rövidtávú

E-10%

41.

16. §
(3) bekezdés
k) pont

A támogatási időszak ötödik évében, valamint az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végén a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékekben az e rendelet 1. melléklete szerinti, az állománytípusra jellemző fafajokból álló újulat nélküli összes terület nagysága nem haladhatja meg a lékek összterületének 10%-át

Az erdőrészlet területén található, a program ideje alatt nyitott valamely lékben az újulat nélküli terület meghaladja a 10%-ot, de nem éri el a 15%-ot.

enyhe

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

42.

 

Az erdőrészlet területén található, a program ideje alatt nyitott valamely lékben az újulat nélküli terület 15 és 20% közé esik.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

43.

 

Az erdőrészlet területén található, a program ideje alatt nyitott valamely lékben az újulat nélküli terület meghaladja a 20%-ot.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

44.

 

Az újulat nélküli terület miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

45.

16. §
(3) bekezdés
l) pont

A lékben található újulati szint elegyességének az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végén az e rendelet
2. mellékletében szereplő mellékfafajok tekintetében az ott megjelölt mértéket el kell érni.

Az újulati szint elegyessége nem megfelelő.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

46.

16. §
(3) bekezdés
m) pont

A lékben található újulati szintben a támogatási időszak alatt
1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet.

Az erdőrészletben a program ideje alatt nyitott valamely lékben, az adott évben 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede található.

közepes

erdőrészlet szintű

maradandó

E-30%

47.

 

 

A fenti szankció ismétlődése esetén.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

48.

 

 

Az 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

49.

16. §
(3) bekezdés
n) pont

A lékben található újulat szabad fejlődését kézi ápolással az e rendelet 6. melléklete szerint folyamatosan biztosítani kell.

Az újulat szabad fejlődése nem biztosított.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

50.

Az ápolási hiányosság miatt szankcionált erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

51.

16. §
(3) bekezdés
o) pont

A támogatási időszak alatt a lékekben lévő újulati szintben, a lékek együttes területének 30%-át meghaladó területen a célállománytípus e rendelet
2. melléklete szerinti fafajain a csúcshajtás lerágásával okozott vadkárosítás nem haladhatja meg az összes vadkárosítás 30%-át.

A program ideje alatt nyitott lékek 30%-át meghaladó területen a csúcshajtás lerágásával okozott vadkárosítás nagyobb, mint 30%.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-100%

52.

A program ideje alatt nyitott lékek 30%-át meghaladó területen a csúcshajtás lerágásával okozott ismétlődő vadkárosítás nagyobb, mint 30%.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

53.

16. §
(3) bekezdés
p) pont

Az e rendelet 4. melléklete szerinti tartalommal, az aktuális természetbeni állapot alapján elkészített és az erdészeti hatóság által véleményezett törzslapokat az első és az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni.

Az ügyfél az ellenőrzés során a törzslapokat nem tudja bemutatni

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

54.

Erdőállományok kézimunka-igényes ápolása

55.

17. §
(3) bekezdés
a) pont

Az újulat szabad fejlődését kézi ápolással folyamatosan biztosítani kell az e rendelet 6. melléklete szerint.

Az újulat szabad fejlődése nem biztosított.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

56.

Az ápolási hiányosság miatt szankcionált erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-100%

57.

17. §
(3) bekezdés
b) pont

Az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától az újulati szintben 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet.

A területen megtalálható néhány 1 évesnél idősebb egyed szálanként elkülönül, közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható.

közepes

erdőrészlet szintű

egyedi, rövidtávú

E-10%

58.

A területen megtalálható
1 évesnél idősebb egyedek csoportosan jelennek meg a területen, utalva az irtási munkálatok szakszerűtlen, illetve nem kellő gondossággal történő végrehajtására.

súlyos

erdőrészlet szintű

egyedi, rövidtávú

E-100%

59.

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

60.

A területen található agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok miatt adott évben ki nem fizethető (E-100%) erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott évi kifizetési kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

61.

17. §
(3) bekezdés
c) pont

A támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végére a felújítási szintben a főfafaj többéves csemetéinek az e rendelet 8. mellékletének megfelelő darabszámban, és az e rendelet 2. mellékletében megadott elegyarányban és fafajösszetételben jelen kell lenni.

A felújítási szint nem megfelelő.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

62.

17. §
(3) bekezdés
d) pont

A támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végére az elegyfafajok közül az e rendelet
2. mellékletében az adott faállománytípusba tartozóan megadott legalább 5 fafajnak kell előfordulnia, és elegyarányuknak el kell érni legalább az 5%-ot.

Az elegyfafajok állománya, illetve elegyaránya nem megfelelő.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

63.

17. §
(4) bekezdés
a) pont

Az idős faállomány véghasználatát az 5. évi kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni.

A véghasználat nem történt meg határidőre.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

64.

17. §
(4) bekezdés
b) pont

A fakitermeléseket úgy kell elvégezni, hogy a felújítási célállománynak megfelelő újulat kevesebb mint 20%-a sérülhet meg a fahasználat során.

Az újulat több, mint 20%-a sérült meg a fahasználat során.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

65.

17. §
(4) bekezdés
c) pont

A sérült újulat tőrevágását vagy pótlását a fakitermelést követő május 1-ig el kell végezni.

A sérült újulat tőrevágása határidőre nem történt meg.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-30%

66.

17. §
(4) bekezdés
d) pont

A fakitermelés és anyagmozgatás során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom.

Nem megfelelő fakitermelés, illetve anyagmozgatás történt az erdőrészletben.

enyhe

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

67.

Őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram

68.

18. §
(3) bekezdés
a) pont

Az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a fakitermelést úgy kell végrehajtani, hogy az erdőrészlet területének legalább 25%-áról, legfeljebb 50%-áról lehet a fákat eltávolítani.

Az adott erdőrészletben fahasználati munka nem vagy nem az előírt minimális mértékben történt meg.

közepes

erdőrészlet szintű

maradandó

E-100%

69.

Az adott erdőrészletben az engedélyezetnél nagyobb mértékű fahasználat történt.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

70.

18. §
(3) bekezdés
b) pont

Az összefüggő véghasználati terület nagysága legfeljebb 0,5 ha lehet.

Az erdőrészletben található valamely összefüggő véghasználati terület mérete meghaladja a határértéket.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

71.

18. §
(3) bekezdés
c) pont

A szomszédos véghasználati területek a határoló fák törzsétől mérve nem kevesebb mint
30 méteres távolságban találhatóak.

Két szomszédos véghasználati terület közötti távolság kevesebb mint 30 méter.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

72.

18. §
(3) bekezdés
d) pont

A visszamaradó faállomány egyedei között a fahasználatot követő 1 éven belül a csúcsszáradt egyedek elegyaránya nem haladhatja meg a 10%-ot.

A csúcsszáradt egyedek elegyaránya meghaladja az előírt határértéket

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

73.

18. §
(3) bekezdés
e) pont

Az 1000 m2-t meghaladó összefüggő véghasználattal érintett területen azt legalább 5%-ban elfoglaló, de minimum
2 db életképes, tájhonos fafajú magszóró fát kell meghagyni a főfafajból.

A vágásterületen nem vagy nem megfelelő számban, illetve nem az erdőtársulásra jellemző főfafajokból található életképes, tájhonos magszóró fa.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

74.

18. §
(3) bekezdés
f) pont

Fakitermelés csak október 1. és március 31. között végezhető

Fakitermelés nem az előírt időszakban történt.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

75.

18. §
(3) bekezdés
g) pont

Az első kifizetési kérelem benyújtását követően fakitermelés csak egészségügyi termelésként végezhető.

Az erdőrészletben fakitermelés történt, az ügyfél nem jelentett falopást, nem rendelkezik egészségügyi fakitermelést lehetővé tevő engedéllyel.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

76.

18. §
(3) bekezdés
h) pont

Géppel végzett talajelőkészítés során géppel csak maximum
80 cm pásztaszélességű talajelőkészítés végezhető.

Az erdőrészlet részén vagy egészén a pászta szélessége meghaladja a
80 cm-t, de nem haladja meg a
100 cm-t.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

77.

Az erdőrészlet részén vagy egészén a pászta szélessége meghaladja a 100 cm-t.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

78.

18. §
(3) bekezdés
i) pont

A támogatási kérelem benyújtásától számított 5. évtől a felújítási szintben biztosítani kell, hogy azéletképes többéves csemetékből álló újulat az e rendelet 2. melléklete szerinti, az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző fafajösszetételben az e rendelet 8. mellékletében meghatározott természetes felújítások szerinti egyedszámban, és megfelelő záródásban legyen jelen a területen

Az adott erdőrészletben található valamely vágásterületen az előírt fafajösszetétel nem megfelelő.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

79.

Az adott erdőrészletben található valamely vágásterületen az újulat nem éri el az előírt egyedszámot

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

80.

18. §
(3) bekezdés
j) pont

Az újulat szabad fejlődését ápolással folyamatosan biztosítani kell az e rendelet 6. melléklete szerint.

Az újulat szabad fejlődése nem biztosított.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

81.

Az ápolási hiányosság miatt szankcionált erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-100%

82.

18. §
(3) bekezdés
k) pont

Az újulati szintben egyévesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet.

A területen megtalálható néhány
1 évesnél idősebb egyed szálanként elkülönül, közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható.

közepes

erdőrészlet szintű

egyedi, rövidtávú

E-10%

83.

A területen megtalálható
1 évesnél idősebb egyedek csoportosan jelennek meg a területen, utalva az irtási munkálatok szakszerűtlen, illetve nem kellő gondossággal történő végrehajtására.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

84.

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

85.

A területen található agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok miatt ki nem fizethető (E-100%) erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott évi kifizetési kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

86.

18. §
(3) bekezdés
l) pont

Az első kifizetési kérelem benyújtását követően 5 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani.

A holtfa mennyisége nem éri el az előírt minimális mértéket.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

87.

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

88.

18. §
(3) bekezdés
m) pont

Ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz.

A holtfa biztosítása céljából kitermelt valamely egyed tőrésze a megadott határértéknél kisebb távolságra van egy másik tőrésztől.

közepes

erdőrészlet szintű

maradandó

E-30%

89.

18. §
(3) bekezdés
n) pont

A földön fekvő holtfát darabolni nem lehet.

Holtfa darabolása történt.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

90.

Mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram

91.

19. §
(3) bekezdés
a) pont

A támogatott erdőrészletben az első kifizetési kérelem benyújtásától legalább 10 m3/ha mennyiségű az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani.

A legalább 10 m3/ha mennyiségű lábon álló vagy fekvő holtfa jelenléte nem biztosított.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

92.

A visszahagyott holtfák törzsei azok legvastagabb részén nem haladják meg a 20 cm-t.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-100%

93.

19. §
(3) bekezdés
b) pont

Ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz.

A holtfa biztosítása céljából kitermelt valamely egyed tőrésze a megadott határértéknél kisebb távolságra van egy másik tőrésztől.

közepes

erdőrészlet szintű

maradandó

E-30%

94.

19. §
(3) bekezdés
c) pont

A földön fekvő holtfát darabolni nem lehet.

Holtfa darabolása történt.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

95.

19. §
(3) bekezdés
d) pont

A mikroélőhelyen meghagyott
20 cm átmérőt meghaladó méretű lábon álló és fekvő holt fákat jól látható módon, festéssel sorszámokkal kell ellátni. E sorszámok feltüntetésével fakészletfelvételt kell készíteni, és annak az ügyfél által aláírt kivonatát az első kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani

A fakészlet felvételi jegyzőkönyv kivonatát az ügyfél nem mellékelte a kifizetési kérelméhez (hiánypótoltatni kell).

enyhe

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

96.

Az ügyfél a hiánypótlásnak nem vagy nem határidőre tett eleget.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

97.

19. §
(3) bekezdés
e) pont

A támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végét követően a támogatás tárgyát képező minimálisan 10 m3/ha faanyag meglétét továbbra is biztosítani kell

Az adott mikroélőhelyen nem biztosított a szükséges mennyiségű, a támogatás tárgyát képező faanyag jelenléte.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

98.

Véghasználat során facsoportok visszahagyása

99.

20. §
(3) bekezdés
a) pont

Az első kifizetési kérelem benyújtásáig a véghasználat elvégzése kötelező.

A véghasználat elvégzése határidőre egyáltalán nem vagy csak részben történt meg.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

100.

20. §
(3) bekezdés
b) pont

Legalább 90%-ban tájhonos fafajokból álló állékony csoportokat kell kijelölni és meghagyni a támogatásra jogosult terület minimum 5%-án.

A terület kevesebb mint 5%-án történt meg a facsoportok visszahagyása. Vagy a területen meghagyott facsoportok valamelyike nem 90%-ban őshonos fafajokból áll.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

101.

20. §
(3) bekezdés
c) pont

Agresszíven terjedő, idegenhonos fafajt a korona szintben a facsoport nem tartalmazhat.

A facsoportot alkotó fák koronaszintjében idegenhonos fafaj található.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

102.

20. §
(3) bekezdés
d) pont

Egy facsoport határvonalait alkotó egyedek törzsei által körbezárt terület legalább 500 m2, legfeljebb 2500 m2 lehet.

A facsoport területe az alsó vagy felső határértéket nem teljesíti.
(A facsoportok területének meghatározásakor 10%-os abszolút területi toleranciát kell alkalmazni.)

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

103.

20. §
(3) bekezdés
e) pont

A facsoport záródása legalább 60% legyen.

Az erdőrészletben valamely facsoport záródása az előírt érték alá csökkent.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

104.

20. §
(3) bekezdés
f) pont

A facsoportot alkotó 20 cm mellmagassági átmérőjű egyedek számát az első kifizetési kérelem benyújtásáig a munkanaplóban rögzíteni kell.

A facsoportot alkotó egyedek rögzítése nem történt meg a munkanaplóban, vagy a rögzített egyedszámnál kevesebb egyed található meg a területen.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

105.

20. §
(3) bekezdés
g) pont

Fakitermelés során a kijelölt facsoport nem károsodhat.

A facsoport valamely egyede sérült.

enyhe

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

106.

20. §
(3) bekezdés
h) pont

A kijelölt facsoport területén fakitermelés és közelítés nem történhet, kivéve az idegenhonos fafaj egyedeinek eltávolítása esetén.

A facsoport területén fakitermelés, illetve közelítés történt az idegenhonos fafajok kitermelésén túl.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

107.

20. §
(3) bekezdés
i) pont

A visszamaradó facsoport egyedei között a fahasználatot követő
1 éven belül a csúcsszáradt egyedek elegyaránya nem haladhatja meg a 10%-ot.

A facsoporton belül a csúszszáradás meghaladja az előírt mértéket.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

108.

Erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás

109.

21. §
(3) bekezdés
a) pont

Az első kifizetési kérelem benyújtásától a cserjeborítás az erdőrészlet teljes területén egyenletes eloszlásban 10% és 20% között kell tartani.

A cserjeborítás az előírt határértéken kívül esik.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

110.

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

111.

21. §
(3) bekezdés
b) pont

Az erdőrészlet területén csak az e rendelet 2. mellékletében foglalt, az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző fajokat lehet hagyni.

Nem a megfelelő fa-, illetve cserjefajok kerültek visszahagyásra

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-100%

112.

21. §
(3) bekezdés
c) pont

A támogatási időszak alatt az idős állomány és az újulat együttes záródása nem csökkenhet 80% alá

A záródás az előírt határérték alá csökkent.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

113.

21. §
(4) bekezdése

Az e rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának előírásai a védett cserjefajokra nem vonatkoznak, védett cserjék kitermelése tilos.

Védett cserjefaj kitermelése történt

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

C-Kizár

114.

Véghasználat elhalasztása talaj és élőhelyvédelem céljából célprogram

115.

22. §
(3) bekezdés
a) pont

Csak az erdészeti hatóság által engedélyezett egészségügyi termelést lehet végezni.

Engedélyezett egészségügyi termelésen kívüli fakitermelés történt és az ügyfél nem tett feljelentést falopás miatt.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

116.

22. §
(3) bekezdés
b) pont

A 10 fok feletti lejtésű területek esetében az első kifizetési kérelem benyújtásáig az eróziós, illetve talajpusztulást okozó folyamatok akadályozásával a természetes újulat megtelepedését elő kell segíteni részleges talajelőkészítéssel, magfogó pászta készítésével, padkázással, rőzsefonat készítéssel vagy rétegvonalra fektetett fatörzsek hátrahagyásával. Az így létrehozott létesítményeket a támogatási időszak alatt úgy kell fenntartani, hogy az a természetes újulat megfelelő fejlődését biztosítsa.

A természetes újulat megtelepedését az ügyfél nem segítette elő az előírt módon.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

117.

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

118.

Közjóléti célú erdők fenntartása célprogram

119.

23. §
(3) bekezdés
a) pont

A támogatott terület korlátozás nélküli, térítésmentes látogathatóságát folyamatosan biztosítani kell.

A térítésmentes látogathatóság nem volt biztosított.

súlyos

kérelem szintű

maradandó

C-Kizár

120.

23. §
(3) bekezdés
b) pont

A közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres környezetében folyamatosan gondoskodni kell a balesetveszélyes (megdőlt, korhadt, törött, hasadt stb.) fák, illetve a 10 cm-nél vastagabb, letört vagy korhadó ágak eltávolításáról.

A közjóléti berendezések és sétautak környezetében az előírt munkálatok egyike vagy mindegyike nem került elvégzésre

súlyos

létesítmény szintű

hosszútávú

E-100%

121.

A munkavégzés elvégzését a munkanaplóban rögzíteni kell.

A fenti munkavégézés tényét a munkanaplóban nem vagy nem megfelelően rögzítették.

közepes

létesítmény szintű

hosszútávú

E-30%

122.

23. §
(3) bekezdés
c) pont

A közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres környezetében a balesetveszély elhárítása miatt kitermelt faegyedeket M=1:10 000 méretarányú térképen ábrázolni kell. A térképet a munkanaplóhoz csatolni kell.

A közjóléti berendezések és sétautak környezetében kitermelt faegyedek térképi jelölése nem vagy nem megfelelően történt meg, illetve a térképet nem csatolták a munkanaplóhoz.

közepes

létesítmény szintű

hosszútávú

E-30%

123.

23. §
(3) bekezdés
d) pont

A kitermelt faegyedeket legkésőbb a kitermelést követő kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig a gyökfőtől a csúcsrügyig mért távolságban legalább 1 méter magasságú céllálománytípusra jellemző fafajú ültetési anyaggal pótolni kell akkor, ha a kitermelt faegyed tuskójának 10 méteres körzetében nincs ilyen tulajdonságokkal rendelkező természetes újulatból származó fa.

Az előírt pótlás nem vagy nem megfelelően történt meg.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

124.

23. §
(3) bekezdés
e) pont

A kiültetett anyag egyedi védelmét védőkaróval, illetve minden év április 1. és szeptember 30. közötti időben tányérozással folyamatosan biztosítani kell.

A kiültetett szaporítóanyag egyedi védelme, ápolás nem vagy nem megfelelően történt.

közepes

létesítmény szintű

hosszútávú

E-30%

125.

23. §
(3) bekezdés
f) pont

A sétautakat, turistautakat akadályoktól (pl. kidőlt fa, keréknyomvályú, kátyú, vízátfolyás) mentes állapotban kell fenntartani, és mindkét oldalán minimum 1-1 méter szélességben a cserjék visszaszorításáról kell gondoskodni

A sétautak karbantartása nem vagy nem megfelelően történt.

közepes

létesítmény szintű

hosszútávú

E-30%

126.

Ha a program időszakában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

létesítmény szintű

hosszútávú

E-100%

127.

23. §
(3) bekezdés
g) pont

Gondoskodni kell a támogatott területen a hulladékgyűjtők ürítésről. Megtelt hulladékgyűjtő a támogatott területen nem lehet.

A területen megtelt hulladékgyűjtő található.

közepes

létesítmény szintű

hosszútávú

E-30%

128.

Ha a program időszakában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

létesítmény szintű

hosszútávú

E-100%

129.

23. §
(3) bekezdés
h) pont

A szemétszállítás, a szemétgyűjtés időpontját a munkanaplóban rögzíteni kell.

A szemétszállítás időpontja nem vagy nem megfelelően került rögzítésre a munkanaplóban.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

130.

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

131.

Erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram

132.

24. §
(3) bekezdés
a) pont

A támogatási kérelem benyújtását követő első évben kétszeri szárzúzást vagy kaszálást kell végrehajtani szeptember 30-ig.

Az előírt szárzúzást vagy kaszálást nem vagy nem a megfelelő mennyiségben hajtották végre a területen.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

133.

24. §
(3) bekezdés
b) pont

a támogatási kérelem benyújtását követő második év március 31-ét követően a támogatott területen a (3) bekezdés f) pontja szerinti egyedek kivételével egyévesnél idősebb fa- és cserjefaj nem lehet.

A területen nem engedélyezett
1 évesnél idősebb fa-, illetve cserjefaj egyede található.

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

134.

Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

135.

24. §
(3) bekezdés
c) pont

Természetvédelmi terület esetén a szárzúzást 15 nappal annak megkezdése előtt a működési terület szerinti természetvédelmi kezelésért felelős szervnek írásban be kell jelenteni.

A bejelentés nem vagy nem időben történt.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

136.

24. §
(3) bekezdés
d) pont

A támogatási kérelem beadását követő második évtől kezdődően a kaszáláson és lehordáson kívül egyéb beavatkozás nem végezhető

A kaszáláson és lehordáson kívül más beavatkozást is végeztek a területen.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

137.

A közlekedés és a munkák során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb keréknyom.

A területen 20 cm-nél mélyebb keréknyom található.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

138.

24. §
(3) bekezdés
e) pont

A területen szóró, vadetető, sózó egész évben, április 1. és október 15. közötti időszakban pedig az erdőtörvény 13. § (1) bekezdés
a) pont ac) alpontja szerinti erdei farakodó létesítése, fenntartása tilos

A területen szóró, vadetető, sózó, illetve erdei farakodó található.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

139.

24. §
(3) bekezdés
f) pont

Védett cserje- és fafajok kivételével hektáronként legfeljebb 20 db fa vagy cserje hagyható tájhonos fa- és cserjefajokból.

Az engedélyezettnél több fa-, illetve cserjefaj található a területen

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

140.

24. §
(3) bekezdés
g) pont

Védett cserje- és fafajok kivágása tilos.

Védett cserje- vagy fafaj kitermelése történt.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

C-Kizár

141.

24. §
(3) bekezdés
i) pont

A támogatási kérelem benyújtását követő második évtől kezdődően évente legalább egyszer, szeptember 1. és október 10. között egy őszi tisztító kaszálást kell elvégezni.

Az előírt tisztító kaszálás határidőre nem lett elvégezve a területen.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

142.

24. §
(3) bekezdés
j) pont

Természetvédelmi terület esetén a tisztító kaszálást 15 nappal annak megkezdése előtt a működési terület szerinti természetvédelmi kezelésért felelős szervnek írásban be kell jelenteni.

A bejelentés nem vagy nem időben történt.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

143.

24. §
(3) bekezdés
k) pont

A kaszálást követő harminc napon belül el kell távolítani a szénát a területről.

A széna eltávolítása határidőre nem történt meg a területen.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

144.

24. §
(3) bekezdés
l) pont

A szárzúzások, kaszálások, lehordások időpontjait a munkanaplóban rögzíteni kell.

A munkanapló vezetése nem vagy nem megfelelően történt meg.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

145.

Egyedi szankció

 

Az e rendelet 24. § (3) bekezdés c)–f), i)–l) pontjaiban meghatározott előírások adott erdőrészlet esetében tapasztalt ismételt megszegése esetén mindenkor a táblázatban szereplő eggyel szigorúbb szankciós kategóriát kell alkalmazni egészen addig, amíg az adott támogatási egység el nem jut a kizárás
(E-Kizár) állapotba.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

146.

Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram

147.

25. §
(2) bekezdés
a) pont

A fakitermelés és anyagmozgatás során az erdőrészleten belül csak kötélpálya, vasló, erdészeti csúszda, állati erővel vont fogat, közelítő kerékpár, szán vagy a kitermelt faanyag emelve történő közelítésére alkalmas önjáró kerekes eszköz használható.

Az előírtakon kívül más eszköz került alkalmazásra a fakitermelés és anyagmozgatás során.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-Kizár

148.

25. §
(2) bekezdés
b) pont

A fakitermelés és anyagmozgatás megkezdését és várható befejezését, az alkalmazott fakitermelés eszközét és módját 15 nappal korábban be kell jelenteni az erdészeti hatóságnak.

A bejelentést egyáltalán nem, nem határidőben vagy nem az előírt minimális tartalommal tette meg az ügyfél.

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

E-100%

149.

25. §
(2) bekezdés
c) pont

A fakitermelés és –anyagmozgatás során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom.

A fakitermelés, illetve anyagmozgatás során az előírtnál nagyobb mértékű talajsérülés történt egyetlen erdőrészletben.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

150.

A fakitermelés, illetve anyagmozgatás során az előírtnál nagyobb mértékű talajsérülés történt, legfeljebb
4 erdőrészletben

súlyos

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-30%

151.

A fakitermelés, illetve anyagmozgatás során az előírtnál nagyobb mértékű talajsérülés történt, legfeljebb
9 erdőrészletben

súlyos

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-100%

152.

A fakitermelés, illetve anyagmozgatás során az előírtnál nagyobb mértékű talajsérülés történt, legalább
10 erdőrészletben

súlyos

erdőrészlet szintű

maradandó

C-Kizár

153.

25. §
(2) bekezdés
a) pont

A kitermelt (bruttó) faanyag minden 5 m3-ére számítva legfeljebb 1 darab törzsön lehet olyan sérülés, amely a háncsig hatol, vagy a faanyag minőségét hosszú távon befolyásolja

Az előírtnál nagyobb mértékű tő- és törzssérülés történt a területen.

közepes

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-100%

2. táblázat – Jelmagyarázat

 

A

B

1.

Súlyosság:

A be nem tartott előírás célkitűzése

2.

Mérték:

A kötelezettségszegés területi kiterjedése a támogatott terület vonatkozásában

3.

Tartósság:

A kötelezettségszegés megszüntethetőségének időtartama

4.

E-10%:

Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

5.

E-30%:

Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

6.

E-100%:

Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 100%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

7.

E-Kizár:

Az adott támogatási egység támogatási jogosultsága megszűnik. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

8.

C-10%:

Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

9.

C-30%:

Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

10.

C-100%:

Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 100%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

11.

C-Kizár:

Az adott célprogramban a teljes terület támogatási jogosultsága megszűnik. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

3. melléklet a 44/2012. (V. 3.) VM rendelethez

Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén, a meg nem felelés súlyosságának, mértékének, valamint folytonosságának alapján meghatározott jogkövetkezmények
1. táblázat

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Hivatkozás

Kötelezettség/egyéb előírás

Szabályszegés leírása

Súlyosság

Mérték

Tartósság

Jogkövetkezmény

2.

6. §
(1) bekezdés
a) pont

A 3. § szerinti szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó alábbi előírásoknak legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásig meg kell felelni és az előírásoknak megfelelő állapotot a kötelezettségvállalási időszak végéig fenn kell tartani.
a) az újulati szintben az EKV rendelet 2. mellékletében szereplő célállományoknál meghatározott elegyaránynak úgy kell megfelelni, hogy a főfafajként meghatározott fafajok mellett az elegyfafajok legalább 10%-os elegyaránynak megfelelően legyenek jelen,

Az adott erdőrészletben az elegyarány nem megfelelő.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

3.

6. §
(1) bekezdés
b) pont

Az életképes, a tervezett célállománynak megfelelő csemeték legalább az 1. számú mellékletben szereplő darabszámban legyenek jelen.

Az életképes, a tervezett célállománynak megfelelő, vagy a származási igazolással rendelkező csemeték darabszáma kevesebb mint az 1. számú mellékletben szereplő.

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

4.

6. §
(2) bekezdés

A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerkezetátalakítás végrehajtása során a kötelezettségvállalási időszak alatt a véghasználatot nem lehet elvégezni.

A gazdálkodó elvégzi a végvágást.

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizát

5.

6. §
(3) bekezdés

A 3. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti szerkezetátalakításnál a vágásterület előkészítése során tuskóösszetolás nem alkalmazható.

A terület előkészítése során tuskóösszetolást hajtottak végre.

közepes

erdőrészlet szintű

hosszútávú, megszüntet-
hető

E-30%

6.

6. §
(4) bekezdés

A 3. § c) pontja szerinti szerkezetátalakítás első kivitelét legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig úgy kell végrehajtani, hogy a tájhonos állománytípusnak az EKV rendelet 2. mellékletében meghatározott elegyfafajainak életképes csemetéi egyenletes eloszlásban – hektáronként összesen legalább 1000 db – legyenek jelen, mely darabszámot a kötelezettségvállalási időszak alatt is fenn kell tartani.

Az életképes, a 2. számú mellékletben szereplő célállománynak megfelelő, vagy a származási igazolással rendelkező elegyfafajok csemetéinek darabszáma kevesebb mint hektáronként 1000 db.

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

7.

6. §
(5) bekezdés

Szaporítóanyag felhasználása során az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerinti, igazolt származási bizonyítvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyagot kell felhasználni. A szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani, valamint az eredeti példányt a jogerős kifizetési határozat közléséig megőrizni.

A származási igazolások az ellenőrzési eljárás időpontjáig egyáltalán nem, vagy nem teljeskörűen kerültek megküldésre ezért az ügyfelet az ellenőrzés lefolytatását követően hiánypótoltani kellett, de az igazolások alátámasztják a támogatási jogosultságot.

kicsi

erdőrészlet szintű

rövidtávú

E-10%

8.

 

 

A származási igazolások az ellenőrzési eljárás időpontjáig egyáltalán nem, vagy nem teljes körűen kerültek megküldésre ezért az ügyfelet az ellenőrzés lefolytatását követően hiánypótoltani kellett, aminek egyáltalán nem, vagy nem teljeskörűen tett eleget, illetve a beküldött igazolások nem, vagy nem teljes körűen támasztják alá az elvégzett munkaműveletet.

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

9.

6. §
(6) bekezdés

A támogatott területek esetében támogatott erdőrészletenként, valamint részterületenként a területhatár állandósítását legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni, és a jelöléseket a kötelezettségvállalási időszak alatt fenn kell tartani.

A támogatott terület lehatárolása egyáltalán nem, vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg, de ez nem befolyásolta az objektív ellenőrzési eljárás lefolytatását, ideértve az esetleges mérések végrehajtását.

kicsi

erdőrészlet szintű

rövidtávú, megszüntet-
hető

E-10%

10.

 

 

A támogatott terület lehatárolása egyáltalán nem, vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg, és ez meghiúsította az objektív ellenőrzési eljárás lefolytatását, ideértve az esetleges mérések végrehajtását.

nagy

erdőrészlet szintű

rövidtávú, megszüntet-
hető

E-30%

11.

6. §
(7) bekezdés
a) pontja

A kifizetési kérelem benyújtását követően az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti erdőterv határozatban szereplő tájhonos állománytípus kialakítása miatt, szerkezetátalakítási céllal vetett magból kikelt, vagy ültetett csemeték szabad fejlődését szolgáló ápolással kell biztosítani azt, hogy az első kivitel megvalósulását követő ötödik év végére az erdőrészletben
a) a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek száma elérje az
1. mellékletben megállapított egyedszám 70%-át, és
b) az elegyarány az 5. §
(2) bekezdés b) pontjában meghatározott erdőterv határozatban jóváhagyott tájhonos állománytípusnak megfeleljen

Az egyedszám nem megfelelő.

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

12.

6. §
(7) bekezdés
b) pontja

Az elegyarány az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott erdőterv határozatban jóváhagyott tájhonos állománytípusnak megfeleljen

Az elegyarány nem megfelelő

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-30%

13.

6. §
(8) bekezdés

A kifizetési kérelem benyújtását követően az 5. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott erdőterv határozatban szereplő tájhonos állománytípust legalább 5 évig fenn kell tartani.

A tájhonos állománytípus 5 évig történő fenntartása nem valósult meg.

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

14.

6. §
(9) bekezdés

A 3. § b) pontja szerinti tevékenység a tarvágást követően kezdhető meg

A tevékenység nem a tarvágás után kezdődött és valósult meg.

nagy

erdőrészlet szintű

hosszútávú

E-Kizár

2. táblázat

 

A

B

1.

Súlyosság:

A be nem tartott előírás célkitűzése

2.

Mérték:

A kötelezettségszegés területi kiterjedése a támogatott terület vonatkozásában

3.

Tartósság:

A kötelezettségszegés megszüntethetőségének időtartama

4.

E-10%:

Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

5.

E-30%:

Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

6.

E-Kizár:

Az adott támogatási egység támogatási jogosultsága megszűnik. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

1

A rendelet a 37. § alapján hatályát vesztette 2012. május 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére